Změny v pravidlech provozu pro rok 2016

Publikováno: 27. ledna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 19. března. 2021
Publikováno: 27. ledna. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 19. března. 2021

Na přelomu let 2015 a 2016 došlo k většímu počtu změn v legislativě týkající se cyklodopravy. Od 1. 1. 2016 platí dílčí změny zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000. S nimi souvisí náhrada vyhlášky specifikující dopravní značení, vyhláška 30/2001 Sb. byla nahrazena vyhláškou 294/2015 Sb. Současně probíhá projednávání dalších změn v zákoně 361/2000, které již schválil Senát, a lze předpokládat, že po podpisu prezidenta republiky vstoupí v platnost. Součástí těchto změn je další „cyklobalíček“, který obsahuje čtyři významné pozitivní změny: úpravu přednosti na přejezdech pro cyklisty, zřízení tzv. „jízdních pruhů pro cyklisty“ (označovaných doposud jako ‚víceúčelové pruhy‘), možnost zřizovat cyklistické ulice a legalizaci jízdy na chodníku. V tomto článku přinesu jen souhrnný přehled všech těchto změn; některé z nich jsou tak významné, že se jim Prahou na kole brzy bude věnovat podrobněji. V článku najdete také specifikaci nošení reflexních prvků u chodců a pravidla pro používání segwayí tam, kde se s nimi cyklista může setkat.


Změny zákona 361 k 31. 12. 2015

Kromě obecně známé „dálniční novely“ se od 31. 12. 2015 v zákoně 361 mírně mění pravomoci Policie ČR při výkonu státní správy, což se dotýká i zřizování cykloopatření. Ministerstvo vnitra původně chtělo, aby stanoviska PČR k dopravním opatřením byla závazná, změna tak prošla i Sněmovnou, a teprve Senát tuto změmu zvrátil. MV a Policie ČR tak zůstávají i nadále pouze orgány dotčenými, jejich stanoviska ale nejsou závazná. To je dosti podstatné, protože existují města či městské části, kde dopravní inženýři PČR nemají pro cykloopatření zrovna velké pochopení a protahují realizaci mnoha z nich neudělováním kladných stanovisek. Drobně se mění pravidla pro stanovení dopravního značení; nově tak velmi pravděpodobně není možné podsunout změnu dopravního značení bez projednání všemi dotčenými orgány (jak tomu bylo třeba u nedávného zavedení silnice pro motorová vozidla na pankrácké části magistrály).

Vyhláška 294/2015 Sb.

Nové či změněné značky platí od 1.1. (podrobněji wikipedie, ze které pro tuto kapitolu čerpám). U značek vztahujících se k cyklistům proběhlo několik, spíše formálních, změn.

 • IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo: provedení značky změněno na černožluté a značka je uvedena jen jako možná varianta značky IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty. Podle návrhu z května 2015 měla být značka v původním provedení přejmenována na Návěst přikázaného způsobu odbočení cyklistů vlevo. V připomínkovém řízení bylo toto řešení zavrženo.

CZ-IS10e_zmena

 • IS 19 Směrová tabule pro cyklisty: názvy varianty značek se nově liší podle směru (přímo, vlevo nebo vpravo) místo dosavadního rozlišení podle počtu cílů.

IS19bcr

 • Byly upraveny názvy značek C 9a a C 10a Stezka pro chodce a cyklisty. Změněno na C 9a Stezka pro chodce a cyklisty společná a C 10a Stezka pro chodce a cyklisty dělená, obdobně ukončovací značky C 9b a C 10b . U značky C 7a Stezka pro chodce je nově umožněno využití stezky i osobou na osobním přepravníku. U značky C 8a Stezka pro cyklisty je nově umožněno využití stezky i osobou na osobním přepravníku a naopak vypuštěna možnost užití osobou na lyžích (avšak ponechány kolečkové brusle a obdobné sportovní vybavení).

stezky_chodci_ykliste_znacky

 • Dodatkové tabulky jízdy cyklistů v protisměru nově neobsahují přerušovanou čáru naznačující, že by cyklisté v cykloobousměrkách měli mít vlastní pruh.

CZ-E12

 • U značek V 8a a V 8b Přejezd pro cyklisty, V 14 Jízdní pruh pro cyklisty již není zmíněna možnost červeného nebo jiného zvýraznění plochy – což ale neznamená, že není možné přejezdy takto realizovat.

CZ-V8b

Některé další zajímavé změny:

 • Byla doplněna značka V 7b Místo pro přecházení. Po této značce byla dlouhodobě poptávka, protože umožňuje řešit komfortněji pěší dopravu například tam, kde normy či PČR odmítá zřízení více přechodů pro chodce blízko u sebe. Dle vzhledu velmi podobná přejezdu pro cyklisty.

CZ-V07b

 • Byla doplněna značka Z 11e Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta. Je poněkud smutné, že se tento veřejně-prostorový humus povedlo posvětit vyhláškou, protože to nejspíš znamená, že se ho v ulicích už nezbavíme.

IMG_5231

 • Nově je zavedena značka „emisní zóna“.

CZ-IZ09ab

 • U značky C 1 Kruhový objezd je zrušena povinnost doplnit značkou Dej přednost (což může pravděpodobně vést k opětovnému umožnění existence kruhových objezdů, kde platí přednost zprava).
 • Značka IP 20a Vyhrazený jízdní pruh (pro autobusy) je nově určena pro všechny autobusy – tedy včetně nelinkových – a pro všechna vozidla linkové dopravy (i ta, která nejsou autobusy).

Vyhláška bude v brzké době opět mírně novelizována, aby začlenila dále popsané změny zákona 361/2000.


Změny zákona 361/2000 od vyhlášení platnosti

Změny na přejezdech pro cyklisty

Zákon nově upravuje přednost na přejezdech pro cyklisty způsobem, který je blíže realitě. Úprava chování na přejezdu pro cyklisty se tak prakticky sjednocuje s dáním přednosti v jízdě ( §57 (8) : „cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.“ ). Dále je doplněno §2 (5) h) „(řidič nesmí) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty.

Další úprava jednoznačně umožňuje zřizování sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty. V §57 (5) je definováno, že na sdruženém přejezdu platí pro cyklistu přednost jako na přejezdu pro cyklisty a pro chodce jako na přechodu pro chodce. Tato úprava pravděpodobně umožní scelit řadu smíšených stezek rozdělených přechody, jakož i zřídit smíšené stezky (či chodníky s povolením jízdy cyklistů) na stávajících málo užívaných chodnících v místech, kde to pro velký počet bočních křížení nebylo doposud únosné. Možná tak zmizí i ostudné devítinásobné přerušení stezky v Jarošově, jakož i obdoby tohoto řešení na řadě jiných lokalit v ČR.

vaclav-kriz-uherske-hradiste-jarosov-srpen2014

Jarošov: Tohle už by nemuselo nikoho ani napadnout.

ipr_manual_cykloprechod

Zdroj: Manuál tvorby veřejných prostranství, IPR Praha


Jízdní pruh pro cyklisty

Zákon nově definuje „jízdní pruh pro cyklisty,“ který odlišuje od „vyhrazeného jízdního pruhu“. Novinka převzatá ze zahraničí má sloužit jako nástupuce piktokoridorů tam, kde jsou užívány k vyznačení jízdy v pravé části jízdního pruhu. (O využití ve Vídni zde, o pilotním projektu víceúčelových pruhů v Uherském hradišti zde.)

Jízdní pruh pro cyklisty je definován v §14 (5): „Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

V souvislosti s tím dochází k drobným změnám i v dalších paragrafech. V §21 (5) a (6) je definováno, že řidič při odbočování dává přednost souběžně či protisměrně jedoucím cyklistům v jízdním pruhu pro cyklisty. §27 je nově stanoveno, že v jízdním pruhu pro cyklisty nesmí řidič zastavit a stát. V §57 (1) je doplněna povinnost užít jízdní pruh pro cyklisty. V §57 (7) je doplněno, že jízdní pruh pro cyklisty (na rozdíl od „vyhrazeného“ jízdního pruhu) nelze použít při jízdě na lyžích, bruslích a podobném zařízení.

Pro pořádek uvádím změnu terminologie do jednoduché tabulky:

Stará úpravaNová úprava
Vyhrazený jízdní pruh, obecně známý „cyklopruh“Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty
obecně označován jako „víceúčelový“ pruhJízdní pruh pro cyklisty
PiktokoridorPiktokoridor (část bude nahrazena jízdními pruhy pro cyklisty)
vk-viceucelove-pruhy-limbursko2013 (2)

Víceúčelový pruh na nizozemský způsob (již zkoušeno například v Uherském Hradišti).


Cyklistická zóna

Cyklistická zóna je obdobou toho, čemu se v zahraničí říká cyklistické ulice (podrobněji jsme o nich psali zde). Zóna se specifikovanou vyšší ochranou cyklistů v provozu je vhodná zvlášť pro ulice, které jsou z hlediska cyklodopravy výrazně frekventované nebo významné, zatímco pro auta slouží jen jako ulice posledního řádu. Specifikace v paragrafovém znění je následující:

§ 39a
(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

CZ-IZ_9a_cyklozona

Pro cyklistické ulice bude tedy platit maximální rychlost 30 km/h (pro všechny včetně cyklistů, samozřejmě). Parkování motorových vozidel je řešeno stejně jako v obytné zóně. V cyklistických zónách bude prolomen doposud totální zákaz jízdy dvou cyklistů vedle sebe. Vjezd jiných vozidel je specifikován dodatkovou tabulkou. To je zřetelná obdoba nizozemského přístupu k věci, kde jim k vytvoření cyklistických ulic stačí doplnit značku cyklostezky o dodatkovou tabulku povolující vjezd motorových vozidel, aniž by k tomu potřebovali nějaký paragraf.

vk-cyklisticka-ulice-zwolle

Cyklistická ulice na nizozemský způsob.


Jízda na kole po chodníku

Jízda na kole po chodníku (či stezce pro chodce) již byla místně povolována dokonce i v Praze; značení je vhodné pro lokality, kde má být zdůrazněna preference pěších před cyklisty, a současně není účelné jízdu na kole zakazovat. Většímu rozšíření tohoto opatření bránila nedostatečná specifikace práv a povinností cyklistů v takové situaci, což je nyní napraveno v §40 (2), kde se uvádí, že je-li povolen vjezd cyklistů na chodník, má se cyklista chovat obdobně jako v pěší zóně s povoleným vjezdem jízdních kol (§ 39 odst. 5 a 7). Cyklista tedy může jet po chodníku nejvýše rychlostí 20 km/h a musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí cyklista zastavit. Na druhou stranu, chodci musí umožnit vozidlům průjezd.

Je nezbytné doplnit, že jízda na kole po chodníku je i po této změně nadále legální pouze tam, kde je to umožněno dopravními značkami.

Cach_20130107_101822_IMG_4559_vyrez_red2

Povolení jízdy po chodníku bylo pilotně zřízeno už i v Praze.


Předjíždění kolon

Za zmínku stojí změna v §57 (4), který specifikuje podmínky, za kterých může cyklista předjíždět kolonu zprava. Na závěr odstavce byla doplněna dost nejasná věta ve znění „To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.“ Dovolím si tento doplněk vyložit, protože může nahrávat představě, že cyklista nesmí předjet zprava žádné vozidlo stojící v koloně, jakmile jeho řidič vyhodí pravý blinkr. Ať je křižovatka, na které odbočuje, jakkoliv vzdálena. Vzhledem k tomu, že takové opatření naprosto nedává smysl, lze záměr zákonodárce hledat spíš ve snaze jednoznačně určit zavinění u nehod, kdy se cyklista při předjíždění kolony střetne s vozidlem odbočujícím doprava. Legální možnost ohleduplného předjíždění kolon zprava se touto změnou nijak nemění.

Drobnosti týkající se cyklistů

V §12 (2) je doplněno, že ani cyklista nesmí jet v obci v krajním levém pruhu, „jestliže to není nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování„. Což znamená, že pro řazení, předjíždění apod. cyklista v levém krajním pruhu jednoznačně jet může. V §57 (2) bylo sousloví „Na vozovce“ nahrazeno slovy „Na pozemní komunikaci“ – jedná se o odstranění zjevné chyby v textu.


Chodci a reflexní prvky

Nová povinnost chodců nosit reflexní prvky byla jednou z mediálně propíraných úprav. Finální znění §53 (9) je následující: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Ustanovení tedy platí pouze na komunikaci mimo obec, není-li osvětlena a opatřena chodníkem. Ze znění není úplně jasné, zda tato povinnost platí i pro veřejně přístupné účelové komunikace či lesní cesty. Za pozitivum lze rozhodně označit fakt, že oproti původním návrhům platí zmíněná povinnost pouze mimo obec.

Osobní přepravníky (segwaye)

Pravidla používání osobních přepravníků (segwayí) řeší nový § 60a. V zásadě platí následující:

 • Jízda na komunikacích pro pěší je plošně povolena. Obec může nařízením vymezit místa, kde je jejich používání zakázáno (5), a to dopravní značkou (6). K místnímu zákazu používání segwayí může být nepochybně využito i značek s platností zóny, není tedy třeba osazovat speciální značkou každý chodník.
 • Na pěších cestách, stezce pro chodce a cyklisty a v pěších a obytných zónách se mají lidé na segwayích chovat jako chodci včetně povinnosti pohybovat se rychlostí chůze.
 • Na stezce pro cyklisty, vyhrazeném pásu cyklostezky nebo ve vyhrazeném pruhu se mají chovat jako kola.
 • Na vozovce, kde není chodník, se aplikují pravidla pro chodce.

CZ-IZ_8

Jiné změny a kuriozity

Na pořadatele akcí ve veřejném prostoru vyžadujících zvláštní užívání komunikace myslí úprava, nově jim povolující zastavovat vozidla. To bylo dříve řešeno jinými předpisy (více v §79).

V §14 (1) se přidává kuriózní ustanovení, podle kterého „Jízdní pruh nelze vyhradit pro motocykly.“ Je to ustanovení dost divné. I přestože v Nizozemsku se od toho upouští, může být za určitých okolností vhodné vyhradit pruh či stezku společně pro cyklisty a malé motocykly.

Co stále ještě chybí?

Nově platné změny jsou nepochybně krokem kupředu – především doplňují v zahraničí ověřené a u nás pilotně testované dopravní režimy: jízdní pruh pro cyklisty (zvykejte si na to označení), povolení jízdy po chodníku a cyklistickou zónu. Tyto dopravní režimy zajistí vyšší ochranu cyklistů v místech, kde to doposud dostupnými prostředky nebylo možné.

Zřizování sdružených přejezdů a přechodů by mělo výrazně odpomoci pro Česko typickému přerušování cyklostezek bezmála na každém výjezdu ze vrat. Zřizování sdružené světelné signalizace zlevní zásadně doplňování cykloopatření v přidruženém prostoru křižovatek. Korekce doposud velmi nelogického ustanovení o přejezdech pro cyklisty pozitivně reflektuje aktuální status quo.

Přesto novou úpravou nebyla řešena řada nedostatků, kterými současná legislativa trpí i nadále. Nepřímá odbočení z cyklopruhů ve světelných křižovatkách lze zřizovat jen prostorově velmi náročným způsobem. Uspokojivě není řešena ani přednost cyklistů na přejezdech souběžných s průběžnou hlavní komunikací. V zákoně dále přetrvávají dva (z hlediska bezmotorových uživatelů očividné) nesmysly: povinnost držet se vpravo i v situacích, kdy se tím cyklista přímo ohrožuje, a povinnost použít cyklistickou infrastrukturu bez ohledu na její použitelnost, či dokonce sjízdnost. Společná připomínka cyklistických nevládek k novele zákona 361 z roku 2014 (shrnuto zde) tak byla vyslyšena jen částečně.

Přes stále příliš pomalý postup věřím, že se dalšího pozitivního posunu v národní legislativě dočkáme dříve než za dalších pět let.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Marek Turnovec 28. 1. 2016, 07:54

"§27 je nově stanoveno, že v jízdním pruhu pro cyklisty nesmí řidič zastavit a stát."

Nově? To snad platilo i doteď, ne? Nebo je to myšleno tak, že je teď nový ten termín "jízdní pruh pro cyklisty", zatímco před tím se to červené co je třeba v Moskevské a Francouzské jmenovalo nějak jinak...

vlákno 28. 1. 2016, 11:27

Předtím se to jmenovalo vyhrazený jízdní pruh, viz ta tabulka. Teď budeme mít k tomu ještě pruh pro cyklisty. Pokud se vyznačí třeba v Karlíně, tak to bude klacek na parkování v druhé řadě.

Vratislav Filler 28. 1. 2016, 12:35

V dosavadních cyklopruzích to platilo. Nyní to platí také v buoducnu vyznačených jízdních pruzích pro cyklisty. Je otázka, zda bude možné používat je také pro cykloobousměrky, třeba právě v Karlíně. Teoreticky by tomu nemělo nic bránit...

David 28. 1. 2016, 14:06

Ad: Chodci a reflexní prvky. Pocházím z vesnice - a už živě vidím naše myslivce, jak se vydávají na čekanou ve slušivých reflexních vestičkách, jež na správném místě strnou z těla (čti pěstované pivního břichu velikosti plejtváka) a zmizí do lesa ;o)

Jan Fiala (Kalimero) 28. 1. 2016, 14:08

Prvky “jízdní pruh pro cyklisty” a “vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty” jsou si významově i graficky tak podobné, že je to mimo rozlišovací schopnost většiny řidičů.
Stejně, jako řidiči nerozlišují "signál se zelenou směrovou šipkou" a "doplňková zelená šipka" umístěná v úrovni červeného světla, kvůli čemuž se v Praze užívá jen v bezkolizním směru.

Jan Fiala (Kalimero) 28. 1. 2016, 14:12

David: Reflexní páska se dá z nohavice sundat a svinout do kapsy. Vesta povinná není. Ale většina pracovních oděvů má reflexní prvky už z výroby.
Ale možná stačí mít svatozář.

Marek Turnovec 28. 1. 2016, 21:25

A myslivci chodí po silnicích? Já myslel, že chodí lesem. A když už dojdou k nějaké silnici, tak tam většinou mají nějaké SUV, v kterém tu kořist snadněji přepraví domů, ne? :-)

vlákno 29. 1. 2016, 12:38

Ta změna §57 (4) o předjíždění kolon mj. znamená, že když se stojí na světelné křižovatce, kde je cyklobox, tak se do něj nedá po pravé straně legálně dostat, jakmile jedno auto hodí pravý blinkr. Je fakt, že je trochu bezohledné zabrat cyklobox před pruhem rovně a vpravo a blokovat auto, které dostalo zelenou vpravo, když já jedu rovně (většinou to řeším tak, že se postavím co nejvíc vpravo, aby mě šlo objet). Ale řekl bych, že v realitě to stejně bude fungovat trochu jinak, než to zákonodárce napsal.

Vratislav Filler 29. 1. 2016, 21:04

vlákno: Řekl bych, že ne. Pokud auto stojí na červenou, tak neodbočuje a je možné jej legálně předjet.

Rasek 29. 1. 2016, 23:10

Zeman to podepsal, tak by změny mohly platit kolem 1. března.

vlákno 30. 1. 2016, 10:37

VF: Myslím, že zmínka o odbočení vpravo je tam kvůli tomu, aby vyloučili odbočení vlevo. Takže dává znamení o změně směru jízdy vpravo. Ale je možný i výklad, že ho nelze předjet, pokud zrovna odbočuje vpravo nebo dává znamení o změně směru jízdy (jedno na jakou stranu). No, zákonodárce to asi myslel tak, že cyklista nemá zkřížit cestu autu, které odbočuje vpravo nebo se k tomu bezprostředně chystá.

Zacyklení 30. 1. 2016, 11:39

VF, vlákno: Vykládám si to tak, že je tam spojka ,,a", tudíž musí být obě části věty splněny současně. Takže to auto musí odbočovat vpravo a přitom dávat znamení o změně směru jízdy, aby se nesmělo předjet. A to podle mě dává smysl.

vlákno 30. 1. 2016, 12:57

Z toho by ale plynulo, že když odbočuje vpravo a blinkr nedává, lze ho stále objet :).

Vratislav Filler 31. 1. 2016, 16:33

vlákno: ale cyklista při tom musí dbát maximální opatrnosti (či jak je to tam řečeno před tím) :-)

Michal Bičan 10. 4. 2016, 10:56

Podle čeho od sebe v terénu rozeznám vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty od jízdního pruhu pro cyklisty?

Vratislav Filler 10. 4. 2016, 11:03

Michal Bičan: bude mít jiný typ dělící čáry. Vyhlášku ještě neupdatovali, ale odhaduji, že čára bude mít místo 0,25 m šířku jen 0,1-0,15 a jinou texturu (poměr čára:mezera kolem 1:6). Tak je to v Rakousku.

Radek 10. 4. 2016, 11:29

Novela vyhlášky 84/2016 už je dávno vydána.

Jiří Motýl 10. 4. 2016, 13:46

MB: "jízdní pruh pro cyklisty je pouze vyznačen vodorovným dopravním
značením ve vozovce, pomocí tenké přerušované čáry a symboly
jízdních kol, zatímco vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty musí být
také označen svislým dopravním značením."

https://mestemnakole.cz/app/uploads/2016/04/letacek_MD-cyklo_2016-03-30_A4_view.pdf

Vratislav Filler 10. 4. 2016, 20:20

Radek: byl by link? Imho to v té lednové ještě specifikované nebylo, jestli už je update od té doby, tak super.

Radek 10. 4. 2016, 22:22

http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0033-2016.pdf

vlákno 14. 4. 2016, 20:02

Výklad BESIPu:
Ke křižovatce vede souběžně také označená cyklistická stezka a na ní projíždí cyklista. Kdo bude mít přednost? Malérů se už stalo v podobných případech dost, a protože cyklista je slabší, nechráněn plechy, má nyní nově jednoznačně přednost.
Přednost má cyklista i na vyznačeném přejezdu pro kola v místech mimo křižovatku. Auto ani motorka nesmí na tomto přejezdu ohrozit přejíždějícího cyklistu.

http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/aktuality/223-na-kole-podle-novych-pravidel

Zacyklení 14. 4. 2016, 20:19

Výklad BESIPu mi v některých momentech připadá poněkud zjednodušující. Např. ta přednost na přejezdu, no, nevím nevím: podle mě je řidičova povinnost cyklistu neohrozit slabší než cyklistova povinnost na přejezdu dát přednost projíždějícím vozidlům (což je totéž jako nedonutit řidiče k náhlé změně rychlosti* jízdy). Takže bych spíš řekl, že přednost mají pořád auta - ale jejich řidiči musí být připraveni zpomalit.

Jak moc je takový výklad BESIPu oficiální a závazný?

* rychlost je vektor, tudíž má velikost a směr

Zacyklení 14. 4. 2016, 20:22

Teď mě ještě napadlo, že ten vztah projíždějící vozidlo vs. cyklista na přejezdu je obdobný vztahu autobus vyjíždějící ze zastávky vs. kolem jedoucí vozidlo (ano, v tomhle pořadí). Tam musí řidič umožnit autobusu vyjet, ale autobus nesmí ohrozit.

vlákno 14. 4. 2016, 21:55

Výklad BESIPu závazný není, ale zaujalo mě, že to napsali takhle, tedy "jednoznačně přednost". Ze znění zákona plyne, že cyklista vjetím na přejezd může řidiče donutit k ne-náhlé změně rychlosti, tedy omezit řidiče tak, aby před přejezdem dokázal bezpečně zastavit (má interpretace).
Jinak zkušenost z Vídně mám takovou, že přejezdy bez světel jsou vždy na vyvýšené úrovni, takže řidiče fyzicky donutí zpomalit a ještě tam bývá třeba stopka nebo dej přednost v jízdě, pokud cyklostezka vede souběžně s hlavní. Pokud je přejezd přes významnější komunikaci nebo ulici s tramvajemi, tak tam vyvýšení není a jsou tam světla. Takže to co máme na Elsnicově náměstí nebo Na Slupi by určitě ve Vídni nezvniklo.

Jiří Motýl 15. 4. 2016, 09:47

Zajímavé, to už začíná být docela zmatené. Ne, že bych neměl radost, pokud by tomu tak skutečně bylo. No náš výklad je zde: https://mestemnakole.cz/zpravicky/zavadejici-informace-o-prednosti-na-cykloprejezdech-v-udalostech-ct/

Ale samozřejmě mne těší, pokud se všichni shodnou, že cyklisté mají přednost.

vlákno 30. 4. 2016, 10:27

Článek na idnes: http://auto.idnes.cz/pravidla-cykliste-03m-/automoto.aspx?c=A160425_222822_automoto_taj
Přejímá výklad BESIPu, tedy že cyklista má na cyklopřejzdu přednost obdobně jako chodec na přechodu.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat