Policie v Hradci navrhuje kvůli bočnímu odstupu nerealizovat cyklopruhy na Malšovickém nadjezdu

Publikováno: 10. ledna. 2022, 9 min. čtení
Úvodní foto: Úřední deska Hradec Králové
Publikováno: 10. ledna. 2022, 9 min. čtení
Úvodní foto: Úřední deska Hradec Králové

Na takzvaném Malšovickém nadjezdu nad Gočárovým okruhem v Hradci Králové měly vzniknout nové cyklopruhy. Projekt byl již na jaře 2021 schválen a čekal jen na realizaci. Hradecký odbor dopravně-správních agend se ale na návrh Policie ČR v prosinci rozhodl projekt přehodnotit a navrhuje cyklopruhy nerealizovat. A to v návaznosti na uzákoněný boční odstup 1,5 metru pro bezpečné předjíždění cyklistů.

Tato nová zákonná úprava podle hradeckého policejního dopravního inspektorátu zásadně mění podmínky pro vyznačení cyklopruhů na Malšovickém nadjezdu. Přitom když motorista míjí cyklistu jedoucího v cyklopruhu, nejedná se dle zákona o předjíždění, a není tak nutné odstup 1,5 metru dodržovat, pokud tedy cyklista a motorista jedou každý ve svém pruhu. O co v celé kauze jde a lze proti záměru rušení cyklopruhů podat připomínky?

Původní záměr na zřízení cyklopruhů

Záměr zřídit cyklopruhy na Malšovickém nadjezdu na jihovýchodě Hradce Králové byl úředně stanoven na jaře 2021. Podle návrhu měl ve směru z centra vzniknout vyhrazený cyklopruh, který by navazoval na předcházející stezku pro chodce a cyklisty; ve směru do centra měl na mostě vzniknout cyklopruh ochranný. Součástí opatření mělo být ještě několik dalších drobných zlepšení v okolí, především povolení a zabezpečení odbočování doleva z ulice Úprková do ulice Zámostí. Celý původní projekt je k dispozici zde, vydané opatření obecné povahy zde. Projekt si tak kladl za cíl doplnit cyklistickou infrastrukturu v místech, kde zatím v této části města chybí.

Přijde Malšovický nadjezd o cyklopruhy dříve, než byly vyznačeny?

Koncem prosince 2021 se na úřední desce Hradce Králové objevil návrh (dostupný zde) na zrušení cyklopruhů ještě dříve, než byly vyznačeny. Hradecký odbor dopravně-správních agend rušení cyklopruhů navrhuje na základě podnětu dopravního inspektorátu Policie ČR, se kterým se odbor ztotožnil.

Policie svou změnu postoje k vyznačení cyklopruhů v návrhu zdůvodňuje novou skutečností, tedy přijetím novely, která stanovuje minimální bezpečnou vzdálenost při předjíždění cyklisty na 1,5 metru (respektive 1 metru při maximální povolené rychlosti do 30 km/h). V podnětu dopravního inspektorátu PČR se uvádí: „(…) Je nutné podotknout, že medializace a prosazení této změny vzbudila poměrně velkou nevoli ze strany motoristické veřejnosti. V tuto chvíli jsou všechna opatření, kde např. dochází k zúžení stávajícího prostoru pro motorová vozidla podrobována kritice, především s odvoláním na výše uvedené znění zákona. Z navrženého uspořádání vozovky v rámci plánované úpravy na Malšovickém nadjezdu, kde má ochranný pruh pro cyklisty šířku 1,5 m a pruh pro motorovou dopravu šířku 2,75 m, je tak zřejmé, že dodržení bezpečnostního odstupu povede řidiče k porušování vodorovného dopravního značení V 1b (dvojitá podélná čára souvislá), což je zcela nepřípustné a nebezpečné. (…)“ 

Dále pak policie ve své argumentaci zmiňuje i špatný stav současné vozovky na mostě, která by měla být před vyznačením cyklopruhů opravena.

Míjení kola v cyklopruhu není předjížděním

Argument policie o nutnosti dodržet bezpečný odstup při předjíždění je překvapivý, protože podle zákona o silničním provozu se při míjení lidí na kole v cyklopruzích vyhrazených nebo ochranných nejedná o předjíždění, tudíž se na tuto situaci nevztahuje povinnost dodržovat odstup 1,5 metru:

„Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění (§14, odstavec 3). Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně (§14, odstavec 5).“

Na dotaz Městem na kole odpověděl por. Ing Zdeněk Veverka z dopravního inspektorátu hradecké policie, že primárním cílem policie bylo pouze vyvolat novou diskuzi nad provedením úprav a zdůraznit, že nejprve je potřeba opravit povrch komunikace: „Podnět, jenž byl zaslán dotčeným subjektům (Statutární město Hradec Králové, Technické služby, Odbor dopravně správních agend) obsahoval jasné sdělení, že žádáme o svolání schůzky nad uvedenou problematikou. V podnětu jsem rovněž opětovně upozorňoval Statutární město Hradec Králové, že stav vozovky a celého nadjezdu není v tuto chvíli vhodný k úpravě VDZ (vodorovné dopravní značení – pozn. red.), jelikož je předpoklad, že vozovka bude muset stejně projít v brzké době rekonstrukcí.“

Dále por. Ing. Zdeněk Veverka pro Městem na kole uvedl, že dle jeho pohledu motoristé nemusí registrovat nebo pro svou zmatečnost rozlišovat typ značení, po kterém se cyklisté pohybují. Z jeho pohledu hrozí, že se motoristé při míjení cyklisty primárně soustředí na nutnost dodržet bezpečný odstup 1,5 metru a nerozlišují, jestli jede cyklista ve svém pruhu či nikoliv. Hrozí tak, že řidiči přejedou přes dvojitou plnou čáru do protisměru, kde kvůli nepřehlednému horizontu může dojít ke srážce s protijedoucím vozidlem.

„Boční odstup změnil vnímání motoristů k opatřením sloužícím cyklistům“

„Je pravdou, že zákonem stanovený odstup 1,5 m od cyklisty dle mého názoru podstatně změnil vnímání motoristické veřejnosti ve vztahu k navrhovaným opatřením sloužícím primárně cyklistům. Část návrhu místní úpravy silničního provozu ve směru do centra města Hradec Králové na Malšovickém mostě by po realizaci přinesla dopravní komplikace s ohledem na šířku jízdního pruhu, blízký horizont a oddělení protisměrného jízdního pruhu dvojitou plnou čárou souvislou. Řidič motorového vozidla se soustředí zpravidla na samotného cyklistu, už méně vnímá, jestli se cyklista pohybuje v rámci piktogramu, vyhrazeného jízdního pruhu či ochranného jízdního pruhu (popis některých těchto prvků např. ve vyhlášce 294/2015 Sb. či v TP 179 považuji za ne zcela jednoznačný). V kombinaci se znalostí řidiče o nutném bezpečném odstupu toto považuji za nešťastné. Domníváme se, že by si řešený úsek zasloužil další diskuzi nad variantním řešení např. v podobě nahrazení ochranného pruhu pro cyklisty piktogramovým koridorem nebo využít případné budoucí rekonstrukce mostního objektu, přičemž by mohlo zároveň dojít k vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty po obou stranách mostu.“

Městem na kole se dále dotazovalo tiskové mluvčí Hradce Králové, z jakého důvodu se odbor dopravně-správních agend rozhodl bez širší diskuze ztotožnit s pohledem policie, který je v rozporu s platnými pravidly silničního provozu a opírá se především o vlastní úsudek, že současná pravidla nemusí být řidiči správně pochopena nebo respektována. Hradecký magistrát na náš dotaz zatím neodpověděl, v případě obdržení odpověď doplníme. Dále zjišťujeme, zda je v blízké době připravována rekonstrukce povrchu vozovky a z jakého důvodu schválené cyklopruhy doposud nebyly realizovány.

Návrh opatření je možné připomínkovat do 21. ledna

Návrh na rušení stanovení cyklopruhů není definitivní. Návrh visel na úřední desce magistrátu do 7. ledna, připomínky lze magistrátu zasílat do 21. ledna 2022. Připomínkovat může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Zarážející je především fakt, že podle návrhu se má zrušit celé opatření bez náhrady, i když dle vyjádření policie zůstává sporný především úsek v rámci nadjezdu. Cyklisté by tak kromě cyklopruhů přišli i o možnost odbočit do ulice Zámostí. Navíc se mají cyklopruhy na mostě zrušit na základě argumentace, která jde zcela proti současnému výkladu zákona o silničním provozu a vychází z předpokladu, že znění zákona a souvisejících předpisů může být pro řidiče zmatečné. A to vše za situace, kdy by šlo povrch vozovky nejprve opravit i bez nutnosti rušit samotné opatření kvůli zahájení opravy.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Michael 10. 1. 2022, 10:41
17
2

No jo, policisté, co neznají nebo nerozumí zákonu nebo jiný podzákonnému předpisu, koho to překvapuje :D

Tomáš Kindl 10. 1. 2022, 14:12
15
3

Je hodně smutné, že odpovědná instituce nerozumí předpisu, který aplikuje. Nová úprava stanovící minimální vzdálenost 1,5 metru při předjíždění cyklisty se nevztahuje na situace, kdy se o předjíždění nejedná (zákon výslovně říká, že když cyklista jede ve vlastním pruhu pro cyklisty, o předjíždění se nejedná). Zákon o 1,5 metru tak zřizování cyklopruhů rozhodně nebrání, ba právě naopak je významným motivem pro jejich zřizování v zájmu motoristů, kteří díky nim nemusejí předjíždět.

Petr 10. 1. 2022, 14:29
5
11

Na druhou stranu, pokud je to místo pro cyklisty opravdu nebezpečné, tak by bylo dobré je tam neposílat, ne? Na té fotce nevidím nic, kdy bych se chtěl i jen trochu jako cyklista vyskytovat.

Vratislav Filler 10. 1. 2022, 14:49
9
1

Petr: Až při důkladnější prohlídce mapy mi došlo, že i když jsou všude okolo cyklostezky, Gočárův okruh tam jinak než po mostě překřížit nejde. Ten most tak sice stojí za houby, ale je to nejkratší spojení. Takže by nemělo být v podobě, které cyklisty odrazuje.

Na druhou stranu, ty povrchy jsou v příšerném stavu, což pro ochranné cyklopruhy vážně není dobré a je to relevantní argument (viz v Praze Mírového hnutí). Dál ale mám jisté pochyby o skladebnosti ve stoupání a klesání, ve výkresu mě fakt praštilo do hlavy, že vedle OCP je 2,75 metru, ale vedle VCP je 3,55 metru, to jako nešlo hnout s tou dvojitou středovou čárou tak, aby se v obou směrech vešel vyhrazený cyklopruh a PČR tak neměla co vznést?

K6 10. 1. 2022, 18:39
6
1

A jak to tam tedy funguje teď, když tam jede cyklista? To řidič do protisměru nepřejíždí?

Daňový poplatník 10. 1. 2022, 19:19
2
2

K čemu nám jsou dopravní "inženýři" PČR?

Štěpán 10. 1. 2022, 22:57
11
2

Já mám dojem, že přejet tento most autem je pro řidiče moc nebezpečné. Těch předpisů už je na ně moc a nestačí vubec vnímat ty současné změny. Asi by bylo lepší zde udělat pěší zónu s povoleným vjezdem cyklistů a už by zde řidiči motorových vozidel nemohli ohrozit sebe ani nikoho jiného.

Pavel 11. 1. 2022, 11:29

A kudy má asi cyklista jet, když ne přes tento most? Taky jsem přes něj jel, když jsem při cestě z Liberce do Ostravy projížděl Hradec.

Vladimír Krupka 11. 1. 2022, 18:15
3
1

Stanovisko PČR je v tomto případě zcela v pořádku, protože město HK šlo v tomto případě cestou nejmenšího odporu. Nejméně 10 let trvá snaha, aby došlo v rámci nezbytné rekonstrukce nadjezdu k jeho bočnímu rozšíření, aby vznikl dostatečný prostor pro cyklostezky a chodníky zcela mimo vozovku. Prověřovala se kvůli tomu únosnost mostovky i možnost rozšíření a bylo vyhodnoceno, že to provést lze. Nyní se to město pokusilo ojebat omalovánkami na vozovku. Další problém je napojení na stávající cyklostezky na straně blíže k městu. Tam dochází ke kolizi stezky s úsekem, kde je pouze chodník a následně jsou cyklisté svedeni, potom, co cca 50 m jedou po chodníku, pod kola aut jedoucích na nadjezd. A to ještě v místě, kde se připojuje zleva pruh k pruhu průběžnému. Geniální řešení. A co se týče možnosti přejetí nadjezdu, opět jde město cestou nejmenšího odporu. Přičemž o cca 70 metrů id nadjezdu je pod silničním okruhem podchod, nyní kvůli bezdomovcům zazděný, s jehož využitím pro překoná silničního okruhu bylo reálně uvažováno opět již před více než 10 lety, možná spíše 15. Ani v rámci grandiózní rekonstrukce stadiónu není vůbec v úpravách okolí uvažováno s využitím tohoto podjezdu, přičemž by to bylo úplně ideální, že by se cyklistické doprava z nadjezdu ve velké míře zcela odklonila a navíc do míst, kde nebude zdaleka tak náročné zdolao výškový rozdíl, jako u nadjezdu. Jenže v HK si střídající se garnitury vůbec agendu nepředávají, jak jsou znesvářené a věci, které jedna garnitura zjistí, druhá zcela ignoruje, nebo popře. To se pak těžko něco prosazuje. Policie jen zabránila nevhodnému řešení, kterým si město chtělo připsat body za řešení cyklistické dopravy, aniž by je to něco stálo. Toť znalosti od člověka, který přes nadjezd chodí a jezdí po celých 40 let jeho existence.

Zbyněk 11. 1. 2022, 21:08
4
1

Pro úplnost dodejme, že tento most vznikl kvůli Gočárově okruhu. Pokud tedy chce PČR a magistrát rušit cyklopruh, co takhle zbourat most, přetnout Gočárův okruh a místa pro plnohodnotnou ulici do Malšovic, cyklostezku i chodník bude zase dost .-)

Jerzy 11. 1. 2022, 21:57
4
1

Vladimír Krupka: Možná by policie ale udělala nejlépe, pokud by třeba argumentovala jen nutnou rekonstrukcí před vyznačením (dle mě zcela relevantní argument), nikoliv nějakou fantaskní konstrukcí mimo zákon.
Nebo může napsat to, co jste psal nyní Vy, ačkoliv je samozřejmě na Hradci Králové a jeho správě, jaký vzhled mostu a dopravní režim na něm chtějí.

Nightrider 12. 1. 2022, 16:38
6
2

Kdyby policie navrhla zakázat na most vjezd cyklistům, protože tam pro ně není bezpečno, nesouhlasil bych s tím, ale chápal bych to. Tenhle argument zní jako "přejetý cyklista je nám milejší než nabourané auto", "chceme most pro cyklisty co nejnebezpečnější, aby je tam ani nenapadlo jezdit" nebo "to máte za tu vaši novelu, vy @#$$%*!"

Zdenek X 14. 1. 2022, 13:02
1
3

Nu, nevim. Zrejme jeden v mala mistnich zde v diskuzi uvadi, ze rozhodnuti policie je v poradku, ale i presto nekteri navrhuji, aby suplovala spravce silnice a zastupitele mesta a vymyslela, jak problem rozlousknout.

@T.Kindl: ve citovanem vyjadreni neni o "odstup 1.5 m vs. jizda v pruzich" ani slovo. Policie konstatuje, ze nepujde dodrzet bezpecny odstup (tecka). Ona totiz bezpecnemu odstupu (realnemu) cara na silnici nijak nepomuze. Mohu se klidne domnivat, ze policie timto vyjadrenim chtela rici, ze jizda v pruzich (auto a vedle cyklista) nebude uplne bezpecna (zvlaste pri stavu vozovky mostu) a ridici budou presto chtit vybocovat do protismeru (protoze nejsou mezi nimi pouze bezohledni jedinci, jak se ze zdejsich diskuzi muze zdat), ac jim to nova letosni uprava v pripade vybudovani cyklopruhu neprikazuje. Jedu kazdy den cca 500 m po cyklopruhu po Evropske v Praze. Jel jsem i dnes rano, kdy cyklopruh u obrubniku byl namrzly, tudiz jsem drzel vlevo skoro u oddelujici cary, kde uz vozovku auta "vycistila". Jsem rad, ze vetsina ridicu v soubeznem pruhu pocka az budou moci jednim kolem prejet to leveho pruhu a predjet me obloukem ... .

Podle streetview bych na predmetnem moste nechtel cary na silnici ani jako kazdodenni cyklista, ani jako ridic. Jako cyklista bych byl rad, ze plati povinnost (odjakziva, i pred "pravidlem 1.5m"), ze me nesmi ridic ohrozit ani omezit a musi ty za sebou upozornit blinkrem (dalsi ridic je predem varovan). Coz je lepsi, nez kdyz se nacpe (bez blinkru) mezi me a protijedouci auto, protoze to ma posvecene predpisem. A jako ridic privitam, kdyz silnice je cista a prehledna bez maluvek, ktere casto vozovku zneprehlednuji (berte to jak chcete, i takova nemehla, jako ja, kterym pocmarana silnice pripada neprehledna, maji uz 30 let ridicak, aktivne ridi a je treba s nimi pocitat). Ten most je ted tak krasne prehledny, ze skutecne nevim, cemu cara pomuze.

Mimochodem: dnes to byla moje letosni sesta jizda do prace na kole (obvykle kolo na zimu ukladam, ale letos nejsou dobre podminky na bezky, tak zustavam u kola). Na 1.5 m sere Bily Tesak (trasa cca Unhost-Praha), rozhodne nemohu potvrdit odvazne tvrzeni "ohleduplnost skokově vzrostla" uvedene v clanku "Kindl: Jak předjet cyklistu?"

Goldi 14. 1. 2022, 17:59
6
1

Moc me mrzi, ze nemuzu dohledat clanek ohledne plosne tricitky v Praze, kde policista argumentoval, ze je to spatny napad, protoze ridici budou porad koukat do mobilu. Pokud se hajim tim, ze jsem zmateny nebo koukam pri rizeni do mobilu, tak jsem to ja, kdo nepatri na silnici...

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat