Británie: Hierarchie odpovědnosti pro lepší bezpečnost

Publikováno: 28. července. 2022, 9 min. čtení
Aktualizováno: 02. srpna. 2022
Publikováno: 28. července. 2022, 9 min. čtení
Aktualizováno: 02. srpna. 2022

Spojené království začlenilo v lednu 2022 do pravidel silničního provozu hierarchii odpovědnosti podle druhu vozidla, specifikaci bočního odstupu a další pravidla směřující k lepší bezpečnosti cyklistů a chodců. O novince jsme již informovali. V souvislosti s domácím návrhem úprav pravidla 1,5 metru přinášíme podrobnější výklad novinek v britských pravidlech silničního provozu.

Novela pro větší bezpečnost ohrožených

Novela zákona měla za cíl zlepšení bezpečnosti bezmotorových účastníků provozu a soustředila se na tři hlavní témata:

 • Kdo způsobuje největší škody, má být nejvíce zodpovědný za snižování těchto škod nebo ohrožování ostatních.
 • Vyjasnění pravidel přednosti chodců při přecházení komunikací.
 • Stanovit doporučení pro vzdálenost a rychlost při předjíždění cyklistů nebo jezdců na koních a zajistit, že mají při překonávání komunikace přednost před odbočujícími vozidly.

Přípravu novely inicioval nárůst cyklodopravy související s covidem a trvala dva roky. Její součástí byly veřejné konzultace, v rámci kterých přišly k tezím zákona desetitisíce komentářů, odezva byla ovšem převážně pozitivní. Změny mohou vypadat do jisté míry revolučně. Zdá se ale, že pro ty, kteří jezdí bezpečně a ohleduplně, se vlastně téměř nic nemění.

Pro porozumění britským pravidlům silničního provozu

Pokud je v britském „Highway Code“ uvedeno “musí / nesmí,” porušení pravidla je přímo přestupek, případně až trestný čin. Pokud je v pravidlech uvedeno “měl by / neměl by”, nejedná se přímo o přestupek, porušení takového pravidla ale povede soud k přiřknutí většího podílu zavinění v případě nehody.

Mnoho pravidel v britské úpravě je formulováno touto měkčí cestou, což je značný rozdíl oproti domácí praxi, která formu doporučení v zákoně nepoužívá – naproti tomu ponechává řadu zákazů bez postihu. Je-li tedy nějaké pravidlo v britské úpravě formulováno jako doporučení, domácí obdobou by byl zpravidla zákaz bez uložení sankce.

Co přesně hierarchie odpovědnosti znamená?

Vládnete-li angličtinou, velmi doporučuji podívat se přímo na video, které tento princip vysvětluje velmi podrobně včetně vypořádání se s různými obavami, a ze kterého jsem pro další text čerpal.

Hierarchie účastníků provozu je zásadou, která řadí účastníky provozu podle toho, jak moc jsou při srážce ohroženi na zdraví či životě. Nejvýše zde stojí chodci, obzvláště pak děti, senioři a invalidé. Následují cyklisté, jezdci na koních a motocyklisté.

Dopravní nehoda nějak dopadá na všechny její účastníky, ať jsou zraněni nebo ne. Ovšem ti, kdo řídí vozidla schopná způsobit největší škodu, nesou také největší díl zodpovědnosti za snižování rizika pro ostatní. Tento princip platí nejvíce pro řidiče nákladních vozidel a autobusů, potom postupně na řidiče dodávek, osobních vozidel, motocyklisty, cyklisty a jezdce na koních.

Hierarchie rozhodně neznamená zrušení povinnosti všech chovat se ohleduplně vůči ostatním. Pravidlo v úvodu jasně stanoví, že všichni účastníci provozu mají znát pravidla, která se na ně vztahují, mají se chovat ohleduplně a chápat svou zodpovědnost za bezpečnost ostatních účastníků provozu. I chodci a cyklisté se musí chovat tak, aby brali v potaz bezpečnost svou i ostatních účastníků provozu.

V rámci veřejné konzultace tuto změnu podpořilo skoro 80 % respondentů. Negativní reakce byly založeny převážně na obavách, že zranitelní účastníci provozu – a zejména lidé jezdící na kole – se budou díky hierarchii považovat za beztrestné a budou ji zneužívat k bezohlednému chování.

V reakci na to byla věnována velká péče formulaci všech změn zákona tak, aby bylo zřejmé, že tato hierarchie slabší účastníky provozu zodpovědnosti nezbavuje. Nutno také dodat, že je to vždy bezohledná menšina, která dělá nějaké skupině špatnou pověst, a k bezohlednému chování vedou zpravidla věci jako spěch nebo nedostatečná předvídavost a dovednost jízdy v provozu.

Kdo jezdí v provozu bezpečně a ohleduplně a nespoléhá na to, že jeho bezpečí zajistí ohleduplnost jiných, pravidlo hierarchie na něj nebude mít dopad. A o to jde.

Další změny

Britské cyklistické spolky novelu obecně vítají, a to nejen kvůli nové hierarchii. Novela upravila řadu dalších podstatných věcí.

 • Možnost jízdy na kole středem pruhu na málo frekventovaných komunikacích, při jízdě v pomalu jedoucí koloně a v místech, kde je žádoucí, aby byl cyklista pro ostatní účastníky jasně zřetelný a braný jako vozidlo, zejména před křižovatkami a v nich.
 • Možnost jízdy na kole ve dvou vedle sebe, pokud cyklisté jedou ve větší skupině nebo doprovázejí děti. Cyklisté jedoucí vedle sebe ale současně mají brát ohledy na ostatní účastníky provozu.
 • Doporučení pro boční odstup při předjíždění cyklisty nejméně 1,5 metru v rychlostech do 50 km/h (30 mil/hod.) a větší odstup v rychlostech vyšších. Řidič smí při předjíždění přejet i dvojitou plnou čáru, ujistí-li se, že v protisměru nikdo nejede. Při míjení chodců a jezdců na koních mají řidiči dávat aspoň dva metry. Při předjíždění jezdců na koních a povozů má řidič zpomalit na méně než 15 km/h (10 mil/h). Není-li předjetí bezpečné, má řidič vyčkat vhodného místa. Nedoporučuje se předjíždět cyklisty na kruhovém objezdu.
 • Doporučení otevírat dveře u auta protější rukou (“holandský chvat”) tak, aby řidič nebo cestující viděl, zda se neblíží cyklista. Cyklistům se doporučuje jezdit nejméně metr od zaparkovaných vozidel a dávat pozor, jestli zpoza vozidel někdo nevstupuje do vozovky.
 • Řidiči musí dát přednost chodcům přecházejícím na zelený signál, na přechodech vyznačených zebrou i pokud odbočují. Novinkou je doporučení dát přednost i chodcům, kteří se teprve chystají vstoupit do vozovky.
 • Cyklista jedoucí přímo má přednost před odbočujícím vozidlem, a to ať jede v cyklopruhu, po cyklostezce nebo při pravém okraji vozovky. Řidiči nemají odbočovat, pokud by přitom měli ohrozit jezdce na koni či cyklistu jedoucího přímo. Zejména pak nemají odbočovat vlevo (u nás by to bylo vpravo) těsně poté, co cyklistu předjeli (u nás tzv. “pravý hák”). Cyklisté mají nicméně povinnost sledovat, zda se vozidlo blížící se ke křižovatce nechystá odbočit. V Británii dochází k velkému počtu usmrcení cyklistů od odbočujících vozidel, zejména od těch nákladních. Jasně se také deklaruje přednost cyklistů jedoucích přímo ve složitějších signalizovaných křižovatkách.
 • Vyjasňuje se, že cyklista nemá povinnost používat speciální infrastrukturu (cyklopruhy, vyčkávací prostory, přejezdy pro cyklisty) a speciální cyklistické oblečení (!). Záleží na okolnostech a dovednosti jezdce.
 • Cyklista smí předjíždět kolony zleva i zprava, musí ale být opatrný, zejména před křižovatkami.
 • Definuje se postup pro nepřímé odbočení (u nás nepřímé levé odbočení) s využitím vyznačeného vyčkávacího prostoru.
 • Doporučení, aby cyklisté míjeli ohleduplně chodce a jezdce na koních. Cyklista má v případě potřeby zpomalit a zazvonit nebo zdvořile (jak britské, pozn. aut.) požádat chodce o uvolnění cesty. Upozorňuje se také na to, že chodci nemusí věnovat pozornost svému okolí nebo mohou mít poškozený sluch a přibližující cyklista by je neměl překvapit.
 • Chodníky jsou určeny jen pro chodce (a lidi na invalidním nebo motorovém vozíku).
 • Na společných cyklostezkách mají chodci přednost před cyklisty, chodci nicméně musí cyklistům umožnit průjezd. Tento režim prakticky odpovídá našemu chodníku s povolenou jízdou kol.

Korekce pravidel povede patrně brzy k jistému množství úprav na křižovatkách tak, aby místní úprava přednosti byla v souladu s nově formulovanými pravidly.

A perlička: Při dobíjení elektrických vozidel řidiči nemají vytvářet překážky chodcům nataženými kabely a po dobití vozidla je mají řádně uklidit.

Závěrem

Britská úprava pravidel silničního provozu zavádí či vyjasňuje řadu principů a pravidel, ve kterých nemáme pořádek ani u nás. Princip hierarchie zodpovědnosti je pak snahou narovnat stávající nerovnost dopadů dopravních nehod na zdraví jednotlivých účastníků provozu.

Potřebu narovnání odpovědnosti vůči méně chráněným účastníkům povozu potvrzují i domácí čísla. Při srážkách cyklistů s motorovými vozidly zaviní více nehod motoristé (cca 62 % v roce 2021), zatímco těžké následky jdou v drtivé většině případů za cyklisty (98 % těžkých zranění v roce 2019). Naopak, při srážkách cyklistů s chodci nesou výrazně větší podíl zavinění (65 %) cyklisté.

Pokud se tedy úpravy domácích pravidel silničního provozu mají ubírat směrem k větší bezpečnosti málo chráněných uživatelů ulic, mělo by se jít i u nás podobnou cestou jako v Británii. V současnosti připravovaná novela zákona č. 361/2000 Sb., zahrnující oslabení pravidla 1,5 metru nebo snížení postihů za překročení povolené rychlosti v obci, tímto směrem bohužel nejde.

Zdroje

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Tchaj–pej na kole
Inspirace ze světa,

Tchaj–pej na kole

01. prosince. 2023, 6min. čtení
Visuté cyklostezky
Inspirace ze světa,

Visuté cyklostezky

24. listopadu. 2016, 1min. čtení3