Podmínky používání

Online magazín Městem na kole (nezávislý projekt spolku Auto*Mat, z.s.) se zavazuje chovat odpovědně, transparentně, vyhýbat se střetu zájmů a respektovat soukromí svých čtenářů, uživatelů a příznivců. K dosažení těchto cílů nám slouží následující pravidla, kterými se snažíme řídit.

Ochrana autorských práv

Redakční obsah online magazínu Městem na kole je šířen pod mezinárodní licenci CC-BY-NC 4.0. Dílo smíte sdílet pro nekomerční účely, případně dále upravovat, ale musíte uvést původní zdroj. Jako zdroj uvádějte „Online magazín Městem na kole“ nebo „Městem na kole“ s odkazem na tento web. V případě aktuálních článků uvádějte odkaz na konkrétní článek a přidávejte i jméno autora konkrétního článku.

Pozor! Výše zmíněné podmínky se dotýkají jen redakčního obsahu tvořeného členy redakce Městem na kole. Např. není možné přebírat články ČTK bez domluvy přímo s ČTK.
Dále i některé části webu, především ilustrace a fotografie u článků a v mapě, mohou podléhat jiné licenci a být určeny jen pro výhradní použití na Městem na kole. Pokud je u fotografie uveden jiný autor než Městem na kole, zeptejte se na e-mailu redakce@mestemnakole.cz na možnosti dalšího sdílení.

Pokud byste součást webu Městem na kole rádi využili za jiných podmínek, například komerčně, kontaktujte nás na e-mailu redakce@mestemnakole.cz

Etické kodexy a zásady

Zásady odpovědné žurnalistiky

Městem na kole je online magazínem, který ctí obecné zásady odpovědné žurnalistiky. Městem na kole je nezávislým projektem spolku AutoMat, nezávislost na ostatních aktivitách iniciativy AutoMat je garantována a kontrolována osobou šéfredaktora, který není členem vnitřního týmu AutoMatu. Roční přehled o naší činnosti a odkazy na výroční zprávy naleznete v našich ročenkách.

Městem na kole se snaží dodržovat tyto zásady odpovědné žurnalistiky:

 • Oddělujeme zpravodajský a názorový obsah
 • Zdroje zpráv si ověřujeme. Nepublikujeme zprávy z nedůvěryhodných nebo anonymních zdrojů. Využíváme, pokud možno, ověření informace z více zdrojů. V opačném případě na to čtenáře upozorníme.
 • Zpravodajský obsah vyvažujeme, vždy se snažíme dávat prostor k vyjádření dotčených stran. Snažíme se, aby zpravodajský obsah nebyl ovlivněn názory a zájmy konkrétních redaktorů.
 • V případě upozornění na faktickou chybu tuto chybu bez prodlení opravujeme.
 • Nevyužíváme zavádějící titulky.
 • Otevřeně informujeme o našem provozovateli, redakční struktuře a zdrojích financování.
 • Příspěvky na Městem na kole nejsou anonymní. Autoři textů jsou představeni, včetně krátké biografické informace.
 • V případě možného střetu zájmů předává redaktor práci na textu kolegům, případně je čtenář na možný střet zájmů redaktora upozorněn.
 • Vždy viditelně označujeme reklamní obsah.

Etický kodex Zeleného kruhu

Městem na kole se zavazuje dodržovat etický kodex Zeleného kruhu (text etického kodexu zde) – jedná se o etický kodex sloužící nestátním neziskovým organizacím (NNO) zabývajících se ekologickou problematikou. Městem na kole je nezávislým projektem spolku AutoMat, který se zavázal etický kodex Zeleného kruhu dodržovat.

Hodnoty

 • Dbát dobrého jména ekologických organizací a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 • Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 • Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají všech ekologických organizací
 • Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 • V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o své organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
 • Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 • Respektovat základní lidská práva a svobody.
 • V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Financování

 • Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 • Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 • Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 • Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
 • V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí.

Dodržování Kodexu

 • Ekologické organizace, které k tomuto kodexu přistoupily, berou na vědomí jeho závaznost i fakt, že mohou být v důsledku jeho hrubého porušení ze Zeleného kruhu či oborové platformy ekologických organizací vyloučeny. O závažnosti pochybení rozhoduje etická komise, která je zřízena za účelem dodržování tohoto etického kodexu.
 • Etická komise je pětičlenná a je volena na oborovém setkání. Funkční období komise je jeden rok. Jednací řád etické komise je přílohou tohoto kodexu.

Férová reklama

Online magazín Městem na kole ctí zásady Férové reklamy. Veškerá reklamní sdělení na jakýchkoliv kanálech Městem na kole jsou přiznaná a viditelně označená. Chcete u nás inzerovat? Základní možnosti naleznete zde, na e-mailu redakce@mestemnakole.cz se lze domluvit i na individuálních podmínkách.

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Online magazín Městem na kole spravuje redakce Městem na kole, nezávislost na ostatních aktivitách iniciativy AutoMat je garantována osobou šéfredaktora, který není členem vnitřního týmu AutoMatu.

Cílem Městem na kole je zajištění přístupu k informacím o dění na poli cyklistické dopravy v Praze, Česku i zahraničí. Naším cílem je poskytovat přesné, řádně ověřované, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit.

I když text prochází redakční kontrolou a editací, nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Na Městem na kole publikují i autoři bez vazeb na redakci Městem na kole a redaktoři mohou publikovat komentáře, které nejsou stanoviskem celé redakce.

Redakce Městem na kole však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • Jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů.
 • Nejsou nutně kompletní, přesné nebo aktuální.
 • Někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah redakce Městem na kole nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost.
 • Nelze je považovat za odbornou či právní radu (v těchto případech byste se měli vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Redakce Městem na kole se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost redakce Městem na kole v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.