Cyklo v konceptu metropolitního plánu verze 3.3

Publikováno: 27. února. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 27. února. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Zhruba od roku 2012 probíhá příprava nového územního plánu, tzv. metropolitního plánu. Územní plán je zásadní městský dokument, závazný podklad pro rozhodování stavebních úřadů o umisťování staveb. Je to také dokument ostře sledovaný, kolem jehož změn se točí řada kauz. Z hlediska veřejnosti by měl být územní plán společnou dohodou občanů a města o využití městského území.  Návrh územního plánu připravuje pověřené pracoviště Institutu plánování a rozvoje. Návrh územního plánu prochází několika stupni připomínkování. Aktuálně zveřejněná verze plánu 3.3 slouží převážně pro vyjádření městských částí. Ukazuje ale také do značné míry to, k čemu se v dalším kole bude moct vyjádřit i veřejnost.

Porozumění struktuře a obsahu územního plánu není rozhodně jednoduchá záležitost. Využívám tedy toho, že se hodnocení návrhu metropolitního plánu z dopravního hlediska věnuji v Auto*Matu společně s dalšími spolky v rámci iniciativy „Spravujeme metropolitní plán„. Předkládám zde tak rozbor jeho obsahu z hlediska cyklistické dopravy.

Co umí územní plán v cyklodopravě

Verze 3.3 nabídla první příležitost posoudit cyklistickou dopravu v návrhu metropolitního plánu. Zejména proto, že v předchozích verzích se řešení cyklistické dopravy v závazném výkresu prostě vůbec nevyskytovalo. Proto je možno brát současnou verzi s označením 3.3 jako pokrok směrem k uvažování o bezmotorové dopravě ve smyslu integrální součásti dopravy a pohybu ve městě.

Od dopravního výkresu v územním plánu se předpokládá, že územně zajistí v území potřebné dopravní stavby, tj. zejména silnice, komunikace pro veřejnou dopravu, ale i bezmotorová a cyklistická spojení, nerealizují-li se v rámci stávajících komunikací. Pro cyklistickou dopravu je proto žádoucí, aby byl do územního plánu nějakým způsobem promítnut městský plán rozvoje cyklistické dopravy. Příprava územního plánu je tak skvělou příležitostí ke konsolidaci cyklistické koncepce, integraci s ostatními druhy dopravy, a vůbec jejímu obecnému zkvalitnění. V územním plánu samotném pak lze očekávat, že se takto zkvalitněná koncepce propíše formou dobře volených záměrů pro pěší nebo cyklisty, a formulací požadavku na cyklistickou prostupnost tam, kde to vyžaduje připravovaný celoměstský koncept a jeho realizaci je třeba územně zajistit.

Cyklo ve verzi 3.3 na první pohled

Ve verzi 2.2., zveřejněné v roce 2016, byla cyklistická doprava řešena připojením neaktualizované verze pražského generelu 2012 bez jakékoliv závaznosti a provázanosti s ostatními vrstvami. Mezitím byl generel v roce 2018 aktualizován, záměry vstupující do zmíněné aktualizace ale byly známé již v předchozích letech a mohly tak být do metropolitního plánu zapracovány. Verze 3.3 tak částečně činí. Koncept cyklistické infrastruktury je v ní zcela nový, a obsahuje několik desítek vyjmenovaných významných akcí. To je na první pohled oproti verzi 2.2. obrovský pokrok.

Pokud se ale pustíte do čtení výkresu a alespoň povšechného srovnávání s generelem, začne se vám v hlavě rozsvěcet jedna poplašná žárovka za druhou. Koukáte do výkresu, a říkáte si „co to proboha je“?

„Co to proboha je“, č. 1 Motolské údolí. Základní síť cyklotras je tenkou černě tečkovanou čárou. Významné investiční akce jsou většími hnědými tečkami. Trasa v generelu je zde navržena logicky údolím. Ne tak zde. Trasa vede po hraně svahu, v místech, kde již terén výškově kolísá. Vrcholem je nutnost vystoupat z Bertramky do serpentiny Mrázovky. Tohle není dopravní trasa, a skoro si nemyslím, že by to mohlo fungovat i jako trasa rekreační.

„Co to proboha je“, č. 2 Centrum. Pravobřežní povltavská trasa A2 je v centrálním úseku přerušena. Levobřežní povltavská trasa A1 je mezi Malou Stranou a Holešovicemi vedena přes kopec, přes Letnou. 

Přitom rozumných akcí, buď zadaných, nebo už připravovaných, které jsou naprosto v pořádku, je tam spousta. Jsou tam zapracované některé velké připravované stezky, které nyní najdete v generelu 2018 – třeba drážní promenáda ve Vršovicích nebo severovýchodní cyklomagistrála. Jsou tam i nápady vysloveně geniální, třeba cyklostezka vedená za Hlavním nádražím, drážní stezka Krejcárek – Balabenka, a řada dalších. Jenže pak na vás vypadne nějaká zoufalá chyba, další „co to proboha je,“ třeba v podobě absence z celoměstského hlediska velmi významných cyklotras podél Magistrály či od Vltavy kamkoliv na sídliště Prosek, Ďáblice či Bohnice. Začínáte mít dojem, že ten celoměstský systém je nějak systémově divný.

Poučení z textové části

Podíváte se tedy do textové části, kde je cyklistické dopravě věnován článek 167. A dozvíte se třeba, že

Cyklistická infrastruktura bude v zastavitelném území primárně budována mimo zatížené koridory pozemních komunikací (…) (167 (3)d)

a

Významné cyklotrasy jsou vymezené primárně podél vodních toků a napříč rekreačními a přírodními plochami, aby zajistily jednoduchou a rychlou cestu ven z centra města do jeho krajinného zázemí. (167 (4))

Omlouvám se, že jsem tyto věty vytrhl z kontextu. Ilustrují ale dobře, jak metropolitní plán ve své komplexnosti na cyklistickou dopravu obecně nahlíží. Návrh řešení cyklistické dopravy je totiž zcela jednoznačně postaven na představě, že jízdní kolo je primárně nástroj rekreace, a Pražané na něm nemají jezdit po městě do práce, ale z města pokud možno někam pryč. 

Začlenění cyklistické dopravy se uvažuje v možnostech uličního profilu, tedy víceméně mimo oblast působnosti metropolitního plánu. Nezbytné investice a nová propojení definovaná nad sítí tras pro cyklisty ve výkresech jsou definována především s rekreačním účelem a v řadě případů neplní dopravní funkci. Hustota navržených tras neodpovídá měřítku plánu, je příliš malá (generel cyklistické dopravy má měřítko 1:30 000, tak proč nemohou být všechny jeho trasy ve výkresu metropolitního plánu, který je v měřítku 1:25 000?).

Samozřejmě se pak naskýtá otázka, zda mají být v metropolitním plánu jen cyklistické stavby s primárním dopadem na utvoření sítě veřejných prostranství, nebo i ty s významným dopadem do samotného uspořádání vzhledu veřejného prostranství? Aneb, zda se mají zakreslit jen zcela nové významné stavby, které je třeba v území definovat, nebo i stavby na stávajících komunikacích, které ale v případě realizace významně změní podobu veřejného prostoru?

Cyklisté a pěší? Dva odlišné světy!

Další zkoumání textové části ukáže, že cyklistické záměry nejsou řádně propojené s pěší propustností území. Zatímco pěší prostupnosti území je v návrhu věnována značná pozornost, bezmotorová (cyklistická) prostupnost jako taková v metropolitním plánu vlastně neexistuje.

Metropolitní plán deklaruje velmi správně nutnou pěší prostupnost pro parky či nové developmenty, a také více než stovku nových pěších propojení. Cyklistická prostupnost území je u těchto spojení požadována v obecné rovině, ale je podružná:

Metropolitním plánem navržená pěší propojení (a nové cesty v otevřené krajině přímo Metropolitním plánem nevymezené) budou přizpůsobené jízdě na kole, jestliže to bude v souladu s jejich účelem a umožní-li to morfologie terénu. (167 (3b))

Taková formulace v zásadě zajišťuje, že z jakéhokoliv připravovaného pěšího spojení bude možné cyklisty vyloučit, bude-li jejich plnohodnotné začlenění z nějakého důvodu obtížné.

Pěší propojení přes Masarykovo nádraží. Ačkoliv se podle generelu jedná o celoměstsky významnou hlavní trasu A411, metropolitní plán nedeklaruje, že jde o neopominutelné cyklistické propojení. Výsledkem tak může být vedení cyklistů po dvojici eskalátorů a přes pěší pasáž, jak je tomu v uvažovaném projektu Penty.

A v samotném výkresu spolu pěší a cyklistické záměry spolupracují značně nejasně. Ze stovky pěších akcí definovaných v metropolitním plánu, je nejméně deset na trasách cyklistického generelu, aniž by bylo jasně řečeno, že jde také o neopominutelná cyklistická spojení. Pět pěších a cyklistických záměrů se vzájemně překrývá. A šest pěších záměrů leží samostatně na liniích systému cyklotras v metropolitním plánu, většinou bez jakéhokoliv jasně řečeného požadavku na to, aby šlo také o cyklostezku. Na několika místech jsou cyklistické trasy vedeny mimo nedaleké nové pěší propojení.

Všechny tyto chyby či nedůslednosti jsou zřejmým důsledkem toho, že cyklistická vrstva byla do plánu vložena až dodatečně a jejímu napojení na ostatní systémy nebyla věnována dostatečná péče.

Pěší akce na cyklotrase v systému metropolitního plánu (1 a 2). Překryt pěší a cyklistické akce (3).

Cyklisté znevýhodněni

Pozice cyklistické dopravy je v metropolitním plánu několika způsoby marginalizována. V textové části je věnována jistá péče tomu, aby cyklisté na společné infrastruktuře neohrožovali chodce. Podobné ustanovení týkající se možného ohrožení chodců a cyklistů automobilovou dopravou v uličních profilech ale rozhodně nenajdete.

Nejzávažnějším nedostatkem je ale vymezení veřejně prospěšných záměrů. Jakýkoliv záměr má zajištěnou řádnou územní ochranu až ve chvíli, kdy je v územním plánu deklarován jako veřejně prospěšný. Nuže, zatímco stavby pro automobilovou a veřejnou dopravu mají tento status téměř bez výjimky, u pěších spojení už z deklarace veřejného zájmu vypadla minimálně třetina záměrů. A cyklisté? Pro cyklistickou dopravu není jako stavba ve veřejném zájmu deklarován ani jeden záměr. To v praxi znamená, že ačkoliv je systém cyklotras v metropolitním plánu součástí výroku (tj. právně-závazné části územního plánu), i tak jde stále pouze o právně nevymahatelné čáry na papíře.

Co s tím?

Způsob, jakým je v návrhu metropolitního plánu verze 3.3 řešena cyklistická doprava, je založený na zastaralé a v současnosti již neplatné koncepci jízdního kola jako prostředku rekreace. V důsledku toho jsou některé navržené záměry nadbytečné, jiné chybí. Není dotažené propojení pěších a cyklistických záměrů. Nic z toho ale není tak zásadní problém, aby se nedal vyřešit. V oblasti cyklistické dopravy je proto v metropolitním plánu žádoucí zhruba následující:

 • Přepracovat článek 167 tak, aby odrážel postavení cyklistické dopravy jako rovnocenného dopravního prostředku, a síť cyklotras formuloval primárně s ohledem na cyklodopravu a nikoliv na rekreační cyklistiku.
 • Systém cyklotras v metropolitním plánu postavit na cyklogenerelu 2018, a to i zachováním většiny jeho tras. Z generelu mohou být případně vyřazeny méně významné trasy, které jsou v celé své délce řešeny nestavebně.
 • Nad rámec cyklogenerelu 2018 je vhodné začlenit do konceptu další akce, které zajistí naplnění cílů platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020.
 • Záměry spojení pro pěší ležící na cyklotrasách upravit tak, aby výslovně požadovaly plnohodnotnou cyklistickou prostupnost.
 • Všechny (nebo téměř všechny) záměry cyklo a pěší doplnit do seznamu veřejně prospěšných staveb.

Za spolek Auto*Mat a z pozice člena magistrátní cyklokomise jsem zcela otevřený jednat s oprávněnými zástupci týmu připravujícími metropolitní plán a řešit s nimi výše identifikované problémy, jak jen to bude v našich silách.

Jsem přesvědčen, že taková spolupráce povede ke zkvalitnění územního plánu i přesto, že o ni doposud ze strany autorů metropolitního plánu nebyl projeven větší zájem. Praha metropolitní plán potřebuje a je na nás všech, abychom udělali maximum pro to, aby byl co nejlepší.

Metropolitní plán se dá spravit.


Příloha – vybrané problémy ve výkresové části

 • Ve “stavu” se vyskytují koridory, které v současnosti nejsou v terénu proznačené nebo nejsou obousměrně legálně průjezdné, a současně nejsou projednatelné jako cyklotrasa – buď vzhledem k odporu majitelů pozemků, nebo vzhledem k prostorovým poměrům. Například:
  • A33 Prokopské údolí JZM – existující cesta, neprojednatelné s majiteli pozemků.
  • A16 do Hostivic – neprojednatelné s majitelem pozemků (VÚ rostlinářský)
  • Cyklotrasa starou Hostivaří podél Botiče po metr širokém chodníku bez zábradlí, neproznačitelná bez náročné investiční akce zasahující do průtočného profilu potoka – bez označení stavby ve veřejném zájmu.
  • Neproznačitelná trasa od Petrovic k Dobré Vodě vedená po vyjeté pěšině přírodní rezervací.
 • Ve “stavu” jsou některé cesty voleny nelogicky, se ztracenými spády, ačkoliv existuje výhodnější alternativa. Například:
  • Trasa Krčským lesem částečně mimo koridor již vyznačené A22, zato se ztraceným spádem zhruba 10 metrů.
  • Cyklotrasa podél jižní strany obory Hvězda, napojená do ulice Zličínské, se snadno obejitelným ztraceným spádem kolem 25 metrů.
 • Ve stavu je zakresleno vedení trasy současným koridorem, který je sice prakticky používán, je ale považován za dočasný a v generelu 2012 či 2018 už se uvažuje o přeložení trasy – neprovedená přeložka (ostatně doposud nevyznačené) trasy A236 s ulice U Továren a Dolnoměcholupské do údolí Měcholupského potoka.
 • Vedení tras současným koridorem, aniž by byl respektován souběžně provedený návrh pěší prostupnosti včetně například nových propojení (lávek), jež by byly výborně využitelné i pro dopravu cyklistickou.
  • Například vedení trasy mezi sídlišti Prosek a Ďáblice po stávající ulici Vysočanské, aniž by byla použita nově navržená lávka č. 640/-/66, která by navrženou trasu jednak vyvedla z koridoru frekventované komunikace, jednak zřetelně zkrátila.
  • Nevyužití navrhovaných lávek přes D1 640/-/20 a 640/-/28 v Kateřinkách pro trasu A21, která je ponechána ve výškově nevyhovujícím podjezdu.
 • Zbytečná nebo vadná “rekreační” trasování (mimo výše uvedené nedostatky):
  • Trasa A1 vyvedená z Klárova na Letnou a pak zase dolů, namisto logického vedení po nábřeží Edvarda Beneše.
  • A14 v Košířích při hraně svahu a několikrát nahoru-dolů, včetně spojení Bertramka – Mrázovka – Holečkova.
  • Údolí Botiče a Pitkovického potoka od Hostivařské přehrady dál – v chráněném území nelze cyklostezku zřídit.
  • Celoměstsky významná trasa na Dívčí Hrady.
 • V návrhu evidentně chybí (výběr):
  • Drážní stezka podél Kladenské trati (A16),
  • Trasa na letiště (A168),
  • Nástupová trasu na sídliště Prosek, Ďáblice a Bohnice.
  • Celoměstská cyklotrasa v koridoru magistrály.
 • Pěší záměry na trasách cyklistického návrhu v MPP (nejsou explicitně cyklistické):
  • 640/-/87 bpyass Vyšehradského tunelu – na trase A2, velmi důležitý pro cyklo.
  • 640/-/56 lávka z Císařské louky – na trase A1, velmi důležité pro cyklo.
  • 640/-/75 lávka přes SOKP poblíž letiště (A33)
  • 640/-/31 křížení trasy A160 (gen 2018) a trati na letiště. Odhlédněme od nereálnosti koridoru bez VPS, ale i zde je pěší akce na cyklotrase.
  • 640/-/07 překřížení D5 západně od Jeremiášovy (na nijak špičkové rekre trase)
 • Vybrané duplicitní pěší a cyklistické záměry:
  • 640/-/58 lávka z Holešovického přístavu – souběžné s akcí 650/-/3
  • 640/-/102 podchod pod tratěmi v Michli – souběžný s akcí 650/-/16
  • 640/-/32 křižení D7 vně SOKP, souběžné s akcí 650/-/31.
  • 640/-/48, přemostění MO mezi Mrázovskou a Strahovským tunelem – vedena nelogická rekre cyklotrasa 650/-/30
  • 640/-/20 přemostění D5 na 650/-/50 (mimo generel 2018)
 • Vybrané pěší záměry na trasách celoměstského generelu:
  • 640/-/31 překřížení Masarykova nádraží (A411)
  • 640/-/35, 640/-/36 , lávky přes Štvanici (A421)
  • 640/-/85, lávka od ČOV na Císařském ostrově k ZOO, A32.
  • 640/-/45, propojení pod Prašným mostem, A16
  • 640/-/77 přemostění trati 221 mezi Zahradním Městem a Strašnicemi (A231 generelu)
  • 640/-/10 podjezd pod tratí 231 ve Vysočanech (A43 generelu)
  • 640/-/46 lávka přes Jižní Spojku mezi Kačerovem a Roztyly (A410 generelu, významná)
  • 640/-/98 lávka přes D1 na výhledové přeložce A22 (není v generelu, prověřuje se)
  • 640/-/39 lávka na severním přemostění Vltavy na SOKP (A286)
  • 640/-/53 nová lávka v Radotíně (A11)
 • Návrh postrádá zásadní návrhy zlepšující podmínky pro cyklistickou dopravu zejména v širším centru města (s výjimkou stezky za Hlavním nádražím, která ale nepokračuje dál na jih do Vršovic).
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

újezďák 27. 2. 2018, 16:25

Jak slyším metropolitní plán, tak mě vyskočí , doslova jako čertík, pan Matěj Stropnický :)
Pokud si pamatuji dobře, tak napřed řácky nasypal písek do soukolí vyhozením pana Kouckého, který chtěl město zahušťovat od středu, ale "nedostatečně atraktivně" , s tím se svezlo odvolání pana Hlaváčka, ředitele IPR a tím se celá práce na metropolitním plánu od roku 2012 do roku 2016 v podstatě na celý rok 2017 hodila do koše...

Celé to zvládl v tandemu s paní Kolínskou, která měla dokonce , pokud si dobře pamatuji ,neuvěřitelnou drzost říci něco ve smyslu " milá zlatá veřejnosti vysvětliti vám , proč je Kouckého plán nepřijatelný a pro Prahu nebezpečný, je příliš obtížné a dalo by to moc práce ( a myslím, že si to pamatuji docela dobře) a tak nic vysvětlovat nebudu. "
Ještě na konci roku 2016 měl pan Stropnický hlášky typu, stejně to platí až od roku 2020 tak není spěch, v poho se to stihne.... a máme pomalu třetinu roku 2018 a ten roční zásek je docela vidět :(

Vratislav Filler 27. 2. 2018, 16:59

újezďák: To si pamatuješ blbě.

Tomáš 27. 2. 2018, 20:00

Taky si to pamatuju jinak.

Díky Vráťo za připoímkování, poslední dobou mi to přijde, že se tohle město vrací v čase zpátky, ne dopředu :-(.

Lei 27. 2. 2018, 20:57

Ono když se celá společnost vrací v čase zpátky, vrací se i tohle město v čele s retro politiky.

Jinak to aby se Auto-mat replikoval aspoň desetkrát jen na to, aby hasil největší průsery.

újezďák: To začíná být taková nějaká protivná tradice, hodit to vždycky všechno na zelené, popř. někoho podobného, kdo se nehodí do konzervativního světonáhledu. Samozřejmě, kdyby nebylo jich, už bychom byli dávno opásání několika okruhy spojené jednou radiálou za druhou - jako na Západě, přece - a to by vyřešilo většinu potíží... Nebo tak mi to nějak přijde...

újezďák 27. 2. 2018, 21:54

Vratislava, nepamatuji si to blbě, pamatuji si to celkem přesně.

Lei , nevím co dodat, napsal jsem dvě jména která ruku v ruce zastavila tvorbu metropolitního plánu města, ve kterém žiju celý život, na více než jeden rok a o straně zelených ani slovo .
Takže vřelé díky za doplnění prostého faktu, z které strany jsou. Můžu dostat jména lidí z jiné strany, kteří za tento konkrétní skutek, tedy vyhození odborníků, konkrétně mohou a ještě se tím chlubí jako pan Matěk Stropnický, který mimochodem výrok paní Kolínské , cituji, " pokládá za chybu" :) ( doslova : Petra Kolínská se ovšem zpočátku rozhodla, že vysvětlit veřejnosti, proč je Kouckého plán nepřijatelný a dokonce nebezpečný, je příliš obtížné, což byla ale chyba :)

Nu a pro vás oba alespoň jeden zdroj, takový neprůstřelný, neb je to to přímo rozhovor pana Stropnického a když už to musí být řečeno, tak toho ze strany zelených...

https://www.zeleni.cz/web/matej-stropnicky-euro-cz-kouckeho-metropolitni-plan-mel-prahy-udelat-dobyvaci-prostor-developerskou-tezbu/

Vratislav Filler 28. 2. 2018, 10:01

Újezďák: Se sám podívej do návrhu MPP, jak tam ten odborník navrhnul cyklo, to o jeho kompetencích k dopravě hovoří dostatečně. Věnoval jsem dost času analýze dopravního konceptu MPP, a našel jsem tam věci, které jsou vyloženě na hlavu. Ptali jsme se na to lidí z Kouckého kanceláře a skutečnost je taková, že na otázky prostě kašlou., Mají totiž co dělat aby to po X letech vizionářského vývoje dotlačili k projednatelnosti a souladu s legislativou. Což jim nepřeju, protože kdyby ten odborník navrhoval od začátku MPP tak, aby s tím v souladu vnitřně byl, a nestrašil nás nějakými duchy, tak je verze k veřejnému projenání dávno venku.

Vratislav Filler 28. 2. 2018, 10:03

Zelení v té věci udělali největší blbost v tom, že se spolehli na ANO, že když se pokusí nahradit Kouckého, primátorka je podrží. Dobrá lekce z reálpolitiky. V době, kdy se tohle dělo, už ale MPP byl v reálném skluzu nejméně rok a půl.

Vratislav Filler 28. 2. 2018, 10:05

Tak a teď otázka, kvůli které jsem článek psal: Co si myslíte o konceptu cyklodopravy v návrhu metroplánu 3.3., a co kdokoliv z vás udělá pro to, aby, pokud se mu na tom něco nelíbí, to změnil?

újezďák 28. 2. 2018, 13:09

Lei, konzervativní, konzervativní to je taková floskule kdy někdo chce říci špatné, ale přijde mu to politicky nekorektní :)

Ale jo jsem konzerva, jsem třeba velmi konzervativní v otázce motorizace jízdních kol ( mimochodem napsal jsem mororizace a až automatický korektor mi to ukázal:)

Taky jsem konzervativní v tom, že město by mělo být městem se vším všudy, tedy s tím, že cesty slouží k dopravě a ne k tomu aby se na nich hodovalo/bavilo , že doprava má možnost město obsloužit co možná nejjednodušeji, tedy tak jak to činí již Jericha, tedy +- 10,000 let :)

Navíc si velmi konzervativně myslím, že okruhy jsou a budou potřeba , tvými slovy " jako na Západě", už jenom pro prostý fakt, že i budoucí elektroauta( případně jiné "čisté" technologie) budou jezdit pořád a vzhledem k bohatnutí naší společnosti se nedomnívám, že poměr individuální motorizované přepravy " jako u Západních vzorů typu Amstr,Copenh,Vídeň" se zrovna u nás nějak podaří překonat a že jen díky těmto okruhům a tunelům :) se " na západě " dá používat kolo jako přepravní prostředek a ne jako " jakési nekonzervativní vyjádření (světo)názoru(ů) " :)

újezďák 28. 2. 2018, 13:33

Vratislav : Ovšem paní primátorka si s panem Stropnickým v začátku jejich dílu pražské grotesky velmi družně tokali, pan Stropnický ( viz web zelených) pak osobně zařízl metropolitní plán zatímco paní primátorka zařízla rovnou celou metropoli.

Myslím si, že je celkem úplně jedno, za kterou stranu tam jsou, osobnostně a výkony jak v " reál politice" tak v " mediál politice" jsou naprosto zaměnitelní a pravděpodobně by při prohození tehdejších funkcí vše dopadlo úplně stejně. Spojuje je ji jejich hodnota popularity, pro jejich strany po pár letech jsou mlýnskými kameny na krku ( ne že by mi to vadilo:)

Ad plán myslím, že je to prostě typicky české, co nejde povolit, to se zakáže , co nejde zakázat se ztíží, naseká se o hodně značek, značení a malůvek, pak má taková cyklokvzteku stezka "hodnotu" :( ( velmi typicky u nás napřed udělali zónu 30, pak salámově upgradovali na zónu přednosti zprava a teď to celé čerstvě osazují značkami jednosměrek,přikázaných a zakázaných směrů a slepých ulic, zpomalovacími prahy rozměru řípu, značkami oznamující, že to co vidíte před vámi je zpomalovací prvek, že přes něj můžete jet 20 km v hodině. Přesně Jak se říká " my vám ten veřejný prostor zhnusíme, že budete koukat". Už jenom chybí v kdysi jednoduchém prostoru pomalovat půl asfaltů na bílo, půl na červeno a začít psát po zemi další nápisy o tom, že před vámi bude za chvíli nějaký místo, kde " pozor na to, je hodně značek "

Co proti tomu budu dělat ?

Nebudu rozhodně ani lokálně volit lidi, kteří umí jen bořit a občas si odskočí do politiky aby po xté dokázali, že oni všemu rozumí víc , protože si to přece nastudovali:)

Budu dál jezdit po Praze kudy budu chtít a budu při tom dodržovat dopravní předpisy.
Z chodců nebudu dělat terče v jejich části veřejného prostoru ani mezi nimi kličkovat když jdou přes přechod, najmě když auta stojí.
Účastníkům provozu, kteří mi dají přednost poděkuji, budu se snažit dělat to samé.
Nebudu hulákat, hrozit, bouchat do dopravních prostředků jiných lidí.,

Prostě budu se chovat konzervativně...

David 1. 3. 2018, 00:17

Újezďák: Jak souvisí nekonzervativní názor (na cokoliv) s boucháním do vozidel? Nemícháte náhodou inovace (či úroveň znalostí či přístup k novinkám) s přestupkovým chování a hulvátstvím? ¨

Obě věci jsou staré jako lidstvo samo. Nemíchal bych je. I když v některých osobách se jejich rysy mohou spojovat, neznamená to, že jsou spojeny svou podstatou.

josuk 1. 3. 2018, 08:37

o návrhu 3.3 si myslím, že je konzervativní (=stojí za h…o), a co budu dělat já..? Budu jezdit po Praze prioritně autem a to co největším.. protože čím dřív tady IAD zkolabuje, tím dřív se někam pohne většinové mínění! Všechno ostatní je zřejmě marný..

MM 1. 3. 2018, 09:52

"Budu jezdit po Praze prioritně autem a to co největším.. protože čím dřív tady IAD zkolabuje, tím dřív se někam pohne většinové mínění!" ... pokud nevíte co s volným časem ... :-). Míněno centrum, na okrajích je auto ... zejména v tang. směrech ... ve většině případů celkem velmi racionální volba.
Jinak mínění je pohlé dávno ... ale překvapivě ne ke šlapohybům, ale MHD:-). Problém je její stav .. a ne, IAD za něj fakt nemůže.

újezďák 1. 3. 2018, 13:14

David , nemíchám, jen říkám co nebudu dělat, je to tak těžké pochopit ?:)

,,, samozřejmě je to reakce na některé příhody , kterými se chlubili lidé, kteří bojují za ... , sakra lepší zítřky se už tady nesmí použít , tak za nás ,za cyklisty a jsem si celkem jistý, že někteří z nich, z těch jak říkáš hulvátů a přestupkářů, jsou rovněž členové různých těch cyklisté sobě:(

Prostě taková repre o kterou moc nestojím a tak si občas rýpnu no:)

David 1. 3. 2018, 14:39

Újezďák:
Občas? :o)

Mám za to, že hlavním výstupem z Cyklisté sobě je, že jednou za čas někdo ty podněty sebere, přetřídí a ty, které by mohly být realizovatelné a prospěšné, pošle na úřady s žádostí o realizaci. To přece nemá s tím, jak se jejich autor na ulici v reálu chová, až tak přímou souvislost. A pokud ano a realizace navrženého podnětu jeho prasení omezí, tím lépe.

My dva si tykáme? Z Vašich reakcí a postojů mi ale moc sympatický nejste a nevybavuji si, že bychom se odněkud znali.

Vratislav Filler 1. 3. 2018, 15:19

Tedy koukám, že MPP dokáže vzbudit emoce i v naprosto nesouvisejících oblastech. Újezďák má jednu vlastnost společnou s Matějem Stropnickým. Jak se začne projevovat, tak nastane magic a za minutu jsou všichni kolem rudí vzteky :-) .

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímatMetropolitní plán