Připomínky k územnímu plánu v oblasti cyklodopravy

Publikováno: 23. července. 2018, 1 min. čtení
Publikováno: 23. července. 2018, 1 min. čtení

Návrh nového územního plánu, takzvaného Metropolitního, prochází první fází připomínkování. Do čtvrtka 26. 7. je možné podávat připomínky v rámci takzvaného společného jednání. Do připomínkování se může zapojit i veřejnost. V únoru jsem komentoval podobu řešení cyklo ve verzi plánu 3.3. Aktuálně připomínkovaná verze 4.2 přinesla do konceptu řešení cyklodopravy řadu dílčích vylepšení, ale základní princip postavený na rekreační cyklistice nezměnila.

Tým Rozvoje Prahy ve spolku Auto*Mat připravil sadu připomínek, které k územnímu plánu aktuálně předkládá a žádá, aby je podpořila veřejnost (více zde). Většina připomínek se soustřeďuje na lepší územní zajištění staveb pro veřejnou dopravu a odstínění negativních dopadů záměrů pro dopravu automobilovou. V tomto článku se ale soustředím jen na připomínky věnované cyklistické dopravě. (Pozn. red.: Autor je zaměstnancem spolku Auto*Mat, který na těchto připomínkách spolupracoval).

Cyklo v konceptu 4.2

Metropolitní plán řeší cyklistickou a pěší dopravu několika druhy opatření:

 1. Pěší propojení navržená mimo uliční síť, hlavně v parcích a transformačních oblastech. Předpokládá se, že pokud to bude možné, budou přizpůsobeny jízdě na kole.
 2. Stavby pro bezmotorovou dopravu, převážně lávky, podjezdy dálnic či železničních tratí, apod. Zde se předpokládá prostupnost pro kola, která ale může být v případě potřeby omezena.
 3. Významné cyklotrasy, tedy vlastně systém cyklotras, které je žádoucí v metropolitním plánu znázornit.
 4. Nová propojení významných cyklotras, tedy návrhy na nové stezky tam, kde nyní na významných cyklotrasách nejsou.

Systém na sebe celkem dobře navazuje, trpí ale i nadále základními bolestmi. První bolestí je vyloženě rekreační charakter celého systému, který byl navíc vymyšlen způsobem do značné míry ignorující nedávno aktualizovaný celoměstský generel. Ve vnitřním městě je tak cyklotras velmi málo a plán vyloženě spoléhá na zřizování cykloopatření v uličním profilu. Což je při pražských zkušenostech – s ulicemi jako jsou Bělehradská, Patočkova a další – velmi odvážný předpoklad. Druhou bolestí je, že ani jedna ze staveb pro cyklistickou dopravu není definována jako veřejně prospěšná. Realizovatelnost některých staveb v plánu zakreslených tak zůstává vyloženě teoretická.

Připomínka cyklokomise

Komise Rady pro cyklistickou dopravu na svém červnovém jednání schválila obsáhlý podklad pro předložení připomínek k metroplánu. Samotný magistrát tak bude hlavní silou, která si klade za úkol řešit výše uvedené nedostatky jeho cyklovrstvy. Spolek Auto*Mat se proto soustřeďuje jen na témata a lokality, které si zaslouží zvláštní zájem, nebo mohou být magistrátní připomínkou opomenuty.

Obecné připomínky

Pokud jde o pěší, tak zde jsme navrhli zpracovat celopražský generel pěší dopravy, který by sloužil jako podklad pro zakreslená pěší propojení. Mimo konkrétní záměry jsme se věnovali také textové části plánu, tzv. výroku. Několik připomínek navrhuje zpřesnit pasáže výroku tak, aby byla cyklistická infrastruktura chápána jako rovnocenná a nebyla – jak je v kraji zvykem – jen třešinkou na dortu, jejíž realizace se dá v obtížnějších místech prostě vynechat. Podstatným návrhem je následující změna definice systému cyklistické infrastruktury:

Cyklistická infrastruktura bude navrhována v souladu s celoměstskou koncepcí cyklistické dopravy tak, aby plnila dopravní i rekreační funkci a zajišťovala plošnou prostupnost území města i krajiny.  Neopominutelným účelem cyklotras je kromě rekreace také zajistit dopravní spojení centra a hustě zalidněných částí města, případně napojení okrajových částí města na kapacitní veřejnou dopravu.

Další obecné připomínky byly spíše technické, jako třeba požadavek na takovou úpravu výkresů plánu, která by dovolovala zobrazit všechny výše jmenované bezmotorové prvky v jedné mapě.

Generel do plánu

O tom, jaké cyklotrasy mají být v územním plánu, se vedou rozsáhlé debaty, také s ohledem na to, že cyklogenerel slouží k trochu jinému účelu než územní plán. Přinejmenším mezi většinou cyklokomise a cyklodopravním expertem IPRu (který ale metropolitní plán nepřipravoval) panuje celkem shoda na tom, že v územním plánu má být většina tras z cyklogenerelu, vynechat lze jen místní spojení řešená vyloženě nestavebním způsobem. K namalování cyklopruhů v Novodvorské ulici není trasa v územním plánu samozřejmě potřeba. Ale třeba na takovou třídu 5. května, která by výhledově měla sloužit jako hlavní příjezd z Jižního Města do centra, by se asi cykloopatření bez opory v územním plánu jen tak nedostala. Spolek Auto*Mat proto navrhl vložit do územního plánu celý generel s výjimkom tras, které:

a) jsou vedené v hlavním uličním prostoru takových parametrů, že je realizace kvalitních cykloopatření možná převážně nestavebními úpravami,
b) a současně netvoří významné nadmístní propojení (významu např. ul. Plzeňské nebo Severojižní magistrály).

A nad rámec generelu doplnit do plánu trasy na cestách a v ulicích, které

a) jsou významné z hlediska vysokého potenciálu pro dopravní nebo rekreační cyklistiku,
b) se nacházejí v ulicích tvořících významné nadmístní propojení.

Veřejně prospěšné stavby

Stavby „těžké“ dopravy jsou běžně evidovány jako veřejně prospěšné, pro bezmotorové záměry se to nicméně vždy nepoužívá. Ne snad pro to, že by byl veřejný zájem na daných záměrech méně významný, spíše proto, že jde o záměry menší a tudíž hodnocené jako méně významné. A to i přes to, že strategické dokumenty v oblasti dopravy předpokládají, že podíl bezmotorové dopravy poroste. Cyklistická infrastruktura – a to i ta náročnější – je navíc na uživatele vyloženě levná. V případě nezbytnosti vykoupit pozemky, nebo kříží-li plánovaná cyklotrasa větší dopravní záměr, je veřejná prospěšnost vhodným řešením. Samozřejmě nedává smysl vyznačit ve veřejném zájmu celý cyklogenerel, zvlášť ne tam, kde ještě není finální vedení cyklotras dostatečně prověřené. V připomínce tak Auto*Mat navrhuje vybrat jako veřejně prospěšné jen stavby, které:

1 zásadně zvyšují komfort cyklistické dopravy, zajišťují významné zkrácení cesty či omezení ztraceného spádu a mají potenciál pro frekventované využití,
2 nebo budou realizovány na pozemcích v jiném než městském vlastnictví,
3 nebo prostorově kolidují s jinými veřejně prospěšnými záměry, zejména s komunikacemi (…),
4 nebo procházejí (…) lokalitami, kde se předpokládá výrazná proměna charakteru území.

Významné cyklotrasy

Jako cyklotrasy (tedy ne kompletně jako stavby ve veřejném zájmu), které je třeba do plánu vložit, aby síť nebyla v centru zcela „děravá“, zdůraznil Auto*Mat následující trasy:

 • Hlávkův most – Karlov – Pankrác – Kačerov – Roztyly v jakékoliv podobě (v generelu A41/A410/A411)
 • Drážní stezka podél Kladenské trati (A16) provedená jako stavba ve veřejném zájmu,
 • Trasa na letiště (A168) vedená oproti současnosti mimo terminál 3 a značnou zajížďkou kolem
 • Celoměstská cyklotrasa v koridoru Vltava – Vinohrady – Želivského – Malešice.
 • Celoměstská cyklotrasa spojující cyklostezku pod Vítkovem s pravobřežní povltavskou trasou přes centrum.

Zásadní trasy v centru

Obtížný průjezd centrem Prahy je zásadním problémem zdejší cyklistické infrastruktury. Auto*Mat se proto soustředil na několik záměrů přímo v centru, které jmenovitě požaduje definovat jako veřejně prospěšné stavby. Jsou to:

 • cyklotrasa A2 na Novoměstské náplavce a Rašínově nábřeží,
 • cyklotrasa A2 mezi Mánesem a Rudolfinem,
 • cyklotrasy A13 a A23 mezi Radlickou ulicí přes Železniční most a dále v novém trasování jižně od železnice až za nádraží Vršovice k uvažované vršovické Drážní promenádě (z části se jedná o záměr přítomný v metropolitním plánu),
 • cyklotrasy na humanizované severojižní magistrále,
 • cyklotrasa za Hlavním nádražím (v metropolitním plánu je záměr navržen),
 • čtvrtý vinohradský tunel pro bezmotorovou dopravu dlouhý asi 1100 metrů a vedený od Vinohradské do Vršovic.

Zdá se vám to příliš ambiciózní? Skutečnost je ale taková, že jde pouze o řešení, které by nabídlo způsob jak centrum na kole solidně projet i objet. Nic, co by veřejná či automobilová doprava dávno neměly (metro, Strahovský tunel a magistrála).

Ostatní veřejně prospěšné stavby

Kromě toho spolek Auto*Mat navrhl doplnění několika dalších záměrů pro cyklistickou dopravu a deklarovat jako veřejné prospěšné stavby i vybraná pěší propojení, jmenovitě:

640/-/87 bypass Vyšehradského tunelu – na trase A2, velmi důležitý pro cyklo.
640/-/56 lávka z Císařské louky – na trase A1, velmi důležité pro cyklo.
640/-/75 lávka přes SOKP poblíž letiště (A33)
640/-/31 křížení trasy A160 (gen 2018) a trati na letiště.
640/-/47 překřížení D5 západně od Jeremiášovy
640/-/31 překřížení Masarykova nádraží (A411)
640/-/35, 640/-/36 , lávky přes Štvanici (A421)
640/-/85, lávka od ČOV na Císařském ostrově k ZOO, A32.
640/-/77 přemostění trati 221 mezi Zahradním Městem a Strašnicemi (A231 generelu)
640/-/10 podjezd pod tratí 231 ve Vysočanech (A43 generelu)
640/-/46 lávka přes Jižní Spojku mezi Kačerovem a Roztyly (A410 generelu, významná)
640/-/98 lávka přes D1 na výhledové přeložce A22 (není v generelu, prověřuje se)
640/-/34 lávka na severním přemostění Vltavy na SOKP (A286)
640/-/53 nová lávka v Radotíně (A11)

Seznam připomínek

Jmenovitě podává Auto*Mat tyto připomínky k bezmotorové dopravě:

BEZM – 001: Pěší generel
BEZM – 002: Článek 31(5) propustnost cyklo na pozemních komunikacích
BEZM – 003: Článek 88 pěší prostupnost a cyklo
BEZM – 004: Zajištění nepřerušované jízdy na kole
BEZM – 005: 127 (3e) Řešení neomezující bezpečnost bezmotorové dopravy
BEZM – 006: 127 (3d) Systém zřizování cyklistické infrastruktury
BEZM – 007: 128 (4) Bezmotorová propojení
BEZM – 008: 128 (5) Kvalitativní standard
BEZM – 009: Stavby pro pěší dopravu
BEZM – 010: Zpřehlednění výkresů pro posouzení bezmotorové prostupnosti
BEZM – 011: Připomínka na systém celoměstských cyklotras
BEZM – 012: Veřejně prospěšné stavby cyklo
BEZM – 013: A2 – Novoměstská náplavka
BEZM – 014: A2 – Mánes – Rudolfinum
BEZM – 015: Severojižní magistrála
BEZM – 016: Železniční most – nádraží Vršovice
BEZM – 017: Stezka za Hlavním nádražím – VPS
BEZM – 018: Čtvrtý vinohradský tunel
BEZM – 019: Doplnění cyklotras – magistrála, Kladenka, trasa na letiště, vinohradská, vítkovská
BEZM – 020: A33 pod Jihozápadním Městem (VPS)
BEZM – 021: Vybrané pěší záměry na cyklotrasách v MPP jako VPS
BEZM – 022: Vybrané pěší záměry na trasách celoměstského generelu jako VPS
BEZM – 023: Lávka přes Bělehradskou ulici propojující Wenzigovu ulici a Zvonařku

Veřejnost může připomínky podpořit

Kompletní znění připomínek k cyklodopravě naleznete na webu Auto*Matu zde.

Připomínky můžete podpořit podepsáním se do formuláře zde.

Počet lidí, kteří připomínky podpoří, sice sice nemá z právního hlediska žádný efekt, neformálně ale posiluje význam připomínek v okamžiku, kdy se bude pořizovatel rozhodovat, zda se jim bude věnovat.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Lukáš M 23. 7. 2018, 09:35

V seznamu připomínek k IAD – 021: Plzeňská – převedení IAD do Vrchlického" Tohle chce i radnice Prahy 5 prostřednictvím Konceptu Motolského údolí

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat Metropolitní plán