Filler: Cyklisté nepotřebují jen 1,5 metru (2/2)

Publikováno: 02. srpna. 2022, 12 min. čtení
Publikováno: 02. srpna. 2022, 12 min. čtení

Uvažované omezení pravidla vyžadujícího bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty považuji za nešťastné. Ve druhém komentáři předestřu, proč je podle mě vhodné nechat pravidlo 1,5 metru tak, jak je.

Kolo, ministerská popelka

Cyklistická doprava je v naší legislativě řešena velmi kostrbatě. Pravidla se zpřesňují pomalu, dlouhodobě přetrvávají chyby a nelogičnosti. Nedostatky dopadající na bezpečnost cyklistické dopravy nebo komplikující realizaci efektivních a levných cykloopatření najdeme v zákoně č. 361/2000 Sb., ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., pravidla silničního provozu provádějící, i v dalších předpisech, jako jsou normy nebo technické podmínky.

Většina problémů je známá. Zhruba od roku 2010 existuje pracovní skupina, která má za úkol je řešit. Za „superministra“ Havlíčka o to nebyl zájem, částečně i vlivem pandemie covidu, zejména ale proto, že legislativní rámec cyklodopravy nikoho nezajímal.

To, jak je jízdní kolo v oblasti dopravy „nechtěné“ dítě, je nejzřetelněji vidět na aktualizaci národní koncepce cyklistické dopravy do roku 2030, která proběhla vloni. Namísto pevného zasazení podpory jízdy na kole napříč resorty dopravy, životního prostředí, zdravotnictví a školství, nová metodika fakticky „hodila“ veškerou podporu cyklodopravy na obce, ať si s kolem poradí v městských plánech mobility.

Nový ministr Kupka, sám aktivní cyklista, tak vzbuzoval naději, že se dlouhodobě zanedbávané problémy cyklistické dopravy začnou konečně řešit systémověji. Nové koště přece dobře mete.

Bohužel, otevřením pravidla 1,5 metru v době, kdy ještě neplatí ani jednu celou cyklistickou sezonu, uchopil ministr téma bezpečnosti cyklodopravy za ten nejméně šťastný konec.

Pravidlo funguje

Stávající nastavení povinného bočního odstupu odpovídá požadavkům na bezpečné předjíždění cyklisty, zaručuje dostatečnou rezervu pro jeho náhlé vybočení i případný pád. Díky nové možnosti přejíždět při předjíždění cyklistů plnou čáru se prostor pro předjíždění cyklistů rozšířil. Pravidlo je srozumitelné, jeho charakter je dán místní úpravou dopravního značení: ve zklidněných zónách stačí metr; a v cyklopruzích se neaplikuje, protože zde cyklisty a motorová vozidla pomáhá oddělit vyznačení pruhů (a z hlediska zákona nejde o předjíždění).

Pravidlo je kontrolovatelné. Nebezpečně těsná předjetí lze zcela očividným způsobem doložit záznamem z kamery cyklisty nebo i pouhým faktem, že k předjetí došlo v místě, kde bezpečného odstupu nelze dosáhnout.

Platí, že cyklistu lze legálně objet bez dodržení bočního odstupu, pokud zastaví u kraje vozovky. Na úzkých komunikacích je jen logické, že cyklista může být předjet teprve, až k tomu vytvoří podmínky. Cyklista se také může nechat předjet těsněji. Cílem pravidla je přece chránit cyklistu; pokud ten dá najevo, že těsnější předjetí strpí tím, že ukáže řidiči, aby jej předjel, není to žádný problém. Lidé si v provozu nezřídka vyhoví a dojde přitom k technickému porušení předpisů. Řidiči pravidelně pouštějí cyklisty na přejezdech, na kterých tito nemají přednost, a bere si snad někdo úkorně, že tím cyklista nedal přednost řidiči? Komu vadí, když chodec před přechodem ukáže, že počká, i když by mohl dávno vstoupit do vozovky, nebo když řidič pustí jiné vozidlo vjíždějící z vedlejší?

Potřebnost pravidla potvrzuje i to, že k pozitivní změně chování při předjíždění cyklistů, pozorované cyklistickou veřejností, došlo již v roce 2021, kdy se začalo o tématu veřejně debatovat a probíhal dlouhý proces jeho schválení. V sezóně 2022 nedochází k žádnému dopravnímu armageddonu, doprava kvůli nemožnosti předjet cyklisty nekolabuje.

Pokud jde o nehodovost, čísla jsou zatím neprokazatelná. Jednak není ani půlka sezóny a na silnicích zabitých cyklistů jsou naštěstí příliš malé počty pro statisticky relevantně podložené srovnání. A za druhé, případné srovnání s roky 2021 a 2020 ovlivní covidové lockdowny natolik, že takové výsledky budou zcela neprůkazné.

Spolehlivější výsledky může snad dát srovnání s rokem 2019. Bude-li ale kdokoliv operovat s dopady zákona na nehodovost, sledujte pečlivě, jakou použil metodiku, jaké příčiny nehod a druhy srážek do svých výpočtů zařadil a jaké ne. Každopádně, na nějaké smysluplné vyhodnocení je teď příliš brzy.

Lesáci jsou jen záminka

Nejhlasitějším stěžovatelem proti znění zákona jsou údajně správci lesů, kterým prý nové pravidlo znemožňuje používat plnohodnotně cesty na jejich vlastních pozemcích. Odhlédnu teď od prostého faktu, že na cestách šířky 3-4 metrů neměli co předjíždět cyklisty už před tím. Odhlédnu i od skutečnosti, že normovaná lesní cesta má mít každých 400 metrů výhybny předjetí dovolující.

V nedávné tiskové zprávě Lesů ČR, kde lesáci srdceryvně popisující děsivé napadení řidiče lesního trucku dvojicí cyklistů, kteří si na něj prý vyloženě „počkali,“ se autoři textu také obšírně věnují dobru, které pro veřejnost na své náklady ve svých lesích činí: cesty jsou veřejné, upravené, lesníci zřizují informační tabule a vůbec se snaží rekreaci v lesích všelijak zpříjemnit.

Veřejný přístup do lesů ovšem není žádným dobrodiním lesníků, ale logickým nastavením odpovídajícím funkci lesa. Na lesy už dávno nelze nahlížet jako na soukromé pozemky „vyrábějící“ dřevo. Rekreační a klimatická funkce lesních porostů je dnes společensky daleko potřebnější. A opomenout nelze ani dopravní funkci řady lesních cest tam, kde spojují vesnice mimo okresky nebezpečné pro cyklisty i chodce, jak ohledně nedávno rozhodl i Nejvyšší správní soud.

Ať je tedy právní nastavení jakékoliv, lesníci rozhodně nemají „morální výsadu“ na to vyžadovat po cyklistech, aby strpěli bezohledné předjíždění nákladními vozy na úzkých cestách – i kdyby je sami tisíckrát vlastnili, postavili a udržovali.

Z dalšího vývoje a návrhu znění úpravy nicméně vyplývá, že tento důvod je zjevně spíš zástupný. Ministerské oslabení pravidla má jiné kořeny a cílí na všechny silnice.

Ve jménu přirozené nadvlády auta

Na jednání, kterému jsem byl přítomen, citoval ministr údajné stížnosti od motoristů. Tomu se není co divit, že ti kteří považují cyklisty na silnici za obtížný hmyz, si budou stěžovat a zaobalí to do údajné nemožnosti cyklistu legálně předjet. Horší bylo, že ministr z toho vyvodil, že současný stav není převažujícími uživateli silnic – tedy motoristy – považován za přirozený.

Toto ministrovo sdělení je pro další uvažování o dopravě z hlediska slabších účastníků provozu i celkové bezpečnosti jednoznačně zdrcující. A vyděsilo mne více než samotná snaha zasáhnout do jednoho konkrétního pravidla.

Pravidla a infrastruktura samozřejmě mají být nastavena tak, aby se v jejich rámci lidé chovali přirozeně a pokud možno je automaticky dodržovali, je to jedna ze zásad udržitelné bezpečnosti a koneckonců na to žehráme u řady problémů pro pěší a cyklisty. Znamená-li ale „přirozenost“ zhoršení bezpečnosti či dokonce použitelnosti dopravního systému pro slabší a méně chráněné účastníky provozu, potom je odvolávání se na ni zcela nevhodné. Silniční doprava v Česku trpí dominancí automobilů skoro všude, kde se pohybují chodci a cyklisté. Tak naprosto není vhodné tento nežádoucí stav ještě více posilovat.

Jak otevřít pandořinu skříňku

Na červnovém jednání, kde jsem byl jako zástupce některých cyklistických spolků, jsme měli za cíl požádat ministra, aby téma 1,5 metru nejprve řešila existující pracovní skupina na cyklistickou legislativu. Ministr sice slíbil ještě jedno interní projednání, pro které od nás žádal argumenty, současně ale sdělil, že návrh změny posílá do meziresortu. Dalo se tedy už jen čekat, kdy ministr změkčení pravidla 1,5 metru otevře veřejně, a vypustí tím z láhve džiny jeho relativizace.

Ministerstvo uvažuje, že boční odstup by nemusel být vůbec vyžadován, pokud předjíždějící vozidlo pojede méně než 30 km/h. Je to pravidlo velmi pohodlné: porušení bezpečného odstupu by už nebylo možné vyvodit z místních podmínek (šířky vozovky, povolené rychlosti a absence cyklopruhu), možnost prokázat přestupek by se tak drasticky zhoršila.

Uznávám, že je pro cyklistu zpravidla méně ohrožující, když jej auto předjíždí menší rychlostí. Při sražení nákladními či terénními vozidly ale mají nehody zpravidla těžké následky, i když jelo vozidlo pomalu, dostane-li se cyklista pod kola vozu.

Zrušení bočního odstupu pro pomalé předjíždění tak bude znamenat větší ohrožení cyklistů a bianco šek pro jejich bezohledné tlačení na okraje úzkých silniček a cest.

O tom, jak nešťastné je relativizovat bezpečnost cyklistů, svědčí aktuální mediální výstupy. BESIP a po něm i sám ministr opět bagatelizují nebezpečné předjíždění jako příčinu nehody, uvádějící, že malý boční odstup je vzácnou příčinou. Opomíjejí přitom, že prakticky každý řidič, který cyklistu srazil, raději řekne, že se nevěnoval řízení, než že cyklistu úmyslně předjížděl v místě, kde věděl, že to dělat nemá. Pravidlo 1,5 metru je tu proto, aby řidiči předjížděli cyklisty s rozmyslem; a špatné předjíždění stojí za většinou sražení cyklisty mimo křižovatky, to účelové citace policejních statistik nevyvrátí. Pravidlo 1,5 metru je třeba lépe kontrolovat a vymáhat, ne učinit jej prakticky dobrovolným.

A Pandořina skříňka už je úspěšně otevřená. V médiích se už objevují hlasy těch, kdo by cyklisty nejraději z veřejných komunikací zavřeli do ghetta kličkujících cyklochodníků: chtějí přikázat cyklistům denní svícení nebo je vykázat ze silnic první třídy bez ohledu na to, zda podél nich vede použitelná cyklostezka nebo ne. Toužil-li ministr rozjet další kolo kulturní války proti cyklistům, úspěšně se mu to povedlo.

Skutečné problémy jsou jinde

Jak jsem přitom vyložil výše, není pro změnu důvod. Ministerstvo, BESIP i cyklistické spolky by měli – a to daleko spíš než válčit o fungující zásadu –  řešit změny dopravní legislativy k lepšímu.

Cyklisté potřebují pro svou bezpečnost legálně jezdit dál od obruby, mít z praktických důvodů možnost jízdy dvou vedle sebe tam, kde to nezhoršuje plynulost. Nevztahuje se na ně v některých případech přednost před odbočujícími vozidly, nejde efektivně postihovat parkování v cyklopruzích a na cyklostezkách, malé děti nemají povoleno jezdit po chodníku, nelze zřizovat úsporné a bezpečné semafory pro nepřímé levé odbočení, vyhláška přikazuje věci nad rámec zákona, při stavbě silnic a dálnic jsou likvidována existující bezmotorová propojení, a další a další věci.

To jsou skutečné problémy, které používání jízdního kola na českých ulicích má.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

josuk 2. 8. 2022, 10:59
6
7

Věřím, že většina řidičů by cyklistovi dala odstup 10 nebo 100 metrů, kdyby je měla… Na jednu stranu se jim prostor stále bere, na druhou od nich vyžaduje.. Zákony by neměly řešit každý detail (protože v něm je skryt ďábel). Předjíždění by mělo být bezpečné, vždycky, protože někdy i 1 resp 1,5 metru je málo a jízda v souběžných pruzích dává cyklistovi skoro naschvál ještě méně. (?)
Předjíždění rychlostí menší než 30 zavání fyzikálním nesmyslem, když řada kol jede 25-30 km/hod - předjíždění bude buď nebezpečně dlouhé nebo žádné, tady by neměli ministerští úředníci o ničem dumat. Prostor by se naopak neměl brát občanům v autech. Na silnicích je už tak dost frustrace a z nemožnosti předjet pramení jedna z nejčastějších a nejnebezpečnějších (i proto se každé zúžení a ubrání jízdního pruhu vadí, ač se to hned nezdá). Spíš by mělo být vymáháno, co už v zákoně je, tzn. netelefonovat, věnovat se řízení, protože jinak je i konkrétní číslo v zákoně balastem (který se málo vymáhá = málo respektuje).

Kuba 2. 8. 2022, 15:15
13
7

To s tím prostorem je strašně naivní. Tolik prostoru, aby ho měly auta dost, prostě nemáme. Zejména ne ve městech. Auta jsou bohužel strašlivě prostorově neefektivní. Takže ať jim ho dáme jakýkoli množství (který reálně můžem), vždycky ho zaberou celej a bude jim to málo. Naopak čím víc ho maj v těch místech, kde nějakej na rozdávání je, tím víc aut se potom naštosuje a bude si navzájem i všem ostatním, prostorově efektivnějším dopravním prostředkům, překážet v prvním úzkým hrdle, kde prostor přidat nejde...

To, že jsme dali autům daleko víc prostoru, než by bylo rozumný, je základ problémů dopravy ve městech i leckde jinde. A jiný řešení, než jim ho část vzít a nechat jim jenom tolik, kolik je možný, aby přitom neohrožovaly a neomezovaly prostorově násobně efektivnější dopravní prostředky, bude nutná součást řešení...

tik 3. 8. 2022, 00:26
9
20

Hele, Vrato, jako fakt vsichni vime, ze auta nemas rad. Jen je otazka, jestli k tomu fakt potrebujes server o mestske cyklistice...

Caidel 3. 8. 2022, 10:42
18
4

Hele, tiku, jako fakt všichni víme, že cyklisty nemáš rád. Jen je otázka, jestli k tomu fakt potřebuješ navštěvovat server o městské cyklistice...

Vratislav Filler 3. 8. 2022, 15:28
8
6

Znovu žádám Tika, aby mě neoslovoval takto familiérně. Není to poprvé, kdy jsem s tím vyjadřoval nesouhlas. Prosím Tiku, potvrďte mi v komentáři, že už mi zde nadále nebudete tykat ani oslovovat zdrobnělinou, děkuji.

Jan Randa 5. 8. 2022, 22:35
4
8

Pravidla by měla rozhodně přitvrdit. Zejména ta pravidla pro cyklisty. Helma má být povinná. Technický stav vozidla na veřejné komunikaci má podléhat kontrole. Cyklista by měl skládat zkoušky, které potvrdí že je způsobilý užívat veřejnou komunikaci. Cyklista který chce užívat veřejnou komunikaci má být vybaven registrační značkou a platit povinné ručení. Pokud cyklista pak přejede křižovatku na červenou měl by ho očekávat stejný postih jako každého jiného uživatele veřejné komunikace. Do té doby jsou pro mě cyklisti na úrovni feministek. Jen výsady, ale žádnou odpovědnost.

Míra 6. 8. 2022, 14:39
1
3

Ono by to mělo být oboustranné, cyklisté by měli mít alespoň snahu na silnici překážet co nejméně.

Vratislav Filler 7. 8. 2022, 15:41
6
2

Jan Randa: To jsou klasické cyklomýty, mnohokrát vyvrácené. Cyklisti většinou mají řidičák, a pravidla silničního provozu musí znát v potřebném rozsahu každý. Dokonce bych řekl, že jako cyklista jezdící po městě musíte znát pravidla mnohem líp než řidič, protože na kole vás chyby ohrožují víc než jiné. Cyklisti totiž neoperují s vozidly, kterými by masově zabíjeli jiné účastníky provozu. Podívejte se na nějaké statistiky:
- Motoristi občas zabijí sebe nebo jiné motoristy. Jistě, většinou.
- Cyklisti občas zabijí sami sebe? Stává se. Dost často (asi ve 40% případů) by se jim to ale nestalo bez toho auta, co u toho bylo.
- Motorista občas zabije cyklistu? Stává se.
- Cyklista občas zabije motoristu? Nestává se (resp. velmi, velmi vzácně, u motocyklistů).
Výše škod a náklady na registrační systémy neodůvodňují registraci jízdních kol nebo povinné ručení, prostě se to nevyplatí.
Jo jistě, cyklista taky někdy motoristům překáží. V čemž je myslím jádro pudla, všechno, co motoristi od cyklistů chtějí, je, aby jim nepřekáželi. Ale kladení dalších nesmyslných povinností tomu nikterak nepomůže, a vzhledem k tomu, jak je to ve skutečnosti s nehodami kolo vs. auto, si by si řidiči motorových vozidel měli nejdřív zamést před vlastním prahem.

https://cyclingfallacies.com/cs/33/cyklist%C3%A9-maj%C3%AD-m%C3%ADt-sv%C5%AFj-%C5%99idi%C4%8D%C3%A1k
https://cyclingfallacies.com/cs/34/cyklist%C3%A9-by-m%C4%9Bli-b%C3%BDt-povinn%C4%9B-poji%C5%A1t%C4%9Bni

A závěrem: takové ty ranty, jak je někdo chytrej, že prohlíd' feministky, tak to jen ukazuje, že má mindest nastavenej tak šejdrem, že nemůže pochopit ani ty cyklisty.

Jan Randa 8. 8. 2022, 13:19
2
4

Vratislav Filler: Za váš komentář nejlépe mluví to co v něm není. Žádný argument proti povinné přilbě. Takže souhlasíte?

Petr 8. 8. 2022, 16:04
3
1

Jan Randa: Nejsem tedy Vratislav, ale souhlasím. Povinná přilba. Pro cyklisty, pro chodce i pro řidiče. Víte, kolik vážných zranění by se nestalo, kdyby měl účastník nehody přilbu? Možná se smějete, ale sestřenice je vrchní sestra na sále a pravidelně vypráví o řidičích, kteří se při banální nehodě j*bli hlavou o čelní sklo a skončili tam u ní... Prostě přilba povinně všem. Zachraňuje to životy.

Kuba 8. 8. 2022, 16:50
2
2

Jan Randa: proč tak zdlouhavě a složitě.
Kdybyste napsal, že lidi na kolech by podle vás měli nebejt, bylo by to zhruba to samý, jen daleko stručnější a bez zbytečných okolků...

Zdenek X 8. 8. 2022, 22:27
3
3

@Petr: bez ohledu na dalsi nazory p.Randy: povinnou prilbu bych u cyklistu na silnici privital. Nechci resit ani na kole ani v aute srazku (a nasledny pad), ktera by mohla probehnout zcela v klidu treba bez nasledku nebo jenom odreninou a poklidnym rozchodem vsech ucastniku (a je uplne jedno ci vinou ke srazce doslo), ale neprobehne, protoze tydyt bez prilby, s kterym jsem se srazil, j*bne hlavou o zem a je z toho obrovsky prusvih. Plna usta toho, jak auta ohrozuji cyklisty, ale zavedeni (dle meho nazoru) zakladni povinnosti pro nas cyklisty narazi casto na odpor.

kuba 9. 8. 2022, 08:55
4
2

Zdenek X: neni to zdaleka tak cernobile. Podle vyzkumu prilby sice zvysuji pravdepodobnost, ze pad nebo nehoda bude bez nasledku, ale na druhou stranu zvysuji pravdepodobnost nehody. A povinne prilby maj jako hlavni dusledek podstatne min lidi na kolech, coz bezpecnost dost snizuje, protoze pak na ne ridici nejsou zvykli. Taky jsou obri rozdil sportovni kola, kde je clovek kvuli aerodynamice sklonenej nad riditka a mestsky kola se vzprimenou pozici, kde je riziko padu na hlavu nesrovnatelne nizsi a rychlosti jizdy daleko mensi. Pouzivani kola jako dopravniho prostredku po meste proste je hodne, hodne jine, nez pouzivani kola jako sportovniho nacini. A je potreba k nemu i jinak pristupovat. Ne vsechno, co znate z toho sportovnejsiho jezdeni v tom mestskem dopravnim plati (a samozrejme naopak). Leccos je samozrejme spolecne, ale ty rozdily jsou taky znacne.

Lukáš Měkota 9. 8. 2022, 09:19

asi bych dal povinnost přilby i pro dospělé mimo město nebo na úsecích pozemní komunikace, kde je dovolená rychlost vyšší než 51 km/h

Zdenek X 9. 8. 2022, 09:40
2
4

@Kuba: ano, o tom presne hovorim, relativizovani, klickovani, vsichni se musi prizpusobit, ale ja (cyklista) neprispeji ke zvyseni bezpecnosti nicim. Nevim, jake jsou vase zkusenosti, ja mam letos na tachaci cca 4000 km mestskeho dopravniho jezdeni, cca 2500 km sportovniho mimoprazskeho jezdeni, a jedno povozeni na kapote auta pri celnim narazu (v Dejvicich, vina ridice, obesli jsme se bez asistence policie, protoze odreny loket za to nestal; hlava dobra, protoze jsem mel skopek). Jezis, "prilba zvysuje pravdepodobnost nehody", to nemohu nazvat jinak nez "kecy". Pripadu, kdy duchodce spadnul z kola, j*ebnul se do hlavy, a byl z toho prusvih na druhou, je plny internet.

kuba 9. 8. 2022, 12:38
1
1

Zdenek X: a je to mestske dopravni jezdeni na stejnem kole jako to sportovni? Nebo je na opravdu mestskem kole, ve vzprimene pozici namisto skloneni nad riditka, v normalnim obleceni, atd. Nezda se to, ale je to fakt hodne jiny.

K te vyssi pravdepodobnosti nehody s helmou, zadne kecy, vyzkumy. Anglickeho profesora, ktery si vsimnul, ze kdyz jede v civilu a bez helmy, nechavaj mu ridici aut vetsi odstup, nez kdyz jede ve sportovnim a s helmou. Takze to overoval (za pomoci videa).

To, ze povinne helmy znamenaj predevsim minimum lidi na kolech je taky v praxi dost overeno. Par statu to ma. Vetsinou v nich velmi malokdo jezdi...

PS helmu vetsinou na kolo nosim, na to sportovni vzdy, na mestske podle situace a trasy. Jen si uvedomuju kontraproduktivnost jejich povinnosti, vcetne liceni jezdeni na kole jako apriori nebezpecne aktivity za vsech okolnosti...

kuba 9. 8. 2022, 12:46

zdenek X: PS krome tech vnejsich vlivu pusobi helma na radu lidi i psychologicky- mam helmu, nemusim byt tak opatrnej. I to je faktor v jejich kontraproduktivite.

Jo, jsou za urcitych okolnosti velmi uzitecne. Jsou situace, kdy je blbost ji nemit. Ale zaroven je spousta situaci, kdy jsou pro bezpecnost lidi na kolech prinejlepsim zanedbatelnym faktorem...

Zdenek X 9. 8. 2022, 14:20
2
1

@Kuba:

(1) Profesor. Pominu mistni specifika, budu verit tomu, ze styl jizdy na kole ma vliv na vnimani ridici, ostatnimi cyklisty a dalsimi ucastniky silnicimho provozu (to asi ma, jiny odstup drzim u ditete a jiny u dospeleho, at jedu autem nebo na kole), pouze se zeptam: mel vliv fakt, ze ma na hlave skopek, nebo melo vliv to, ze mel odev sportovni vs. civil (a jednou jel 30+ a podruhe se plizil 20 km/h)? Kdyby mel pokazde civil a mel / nemel prilbu, melo by to na odstup nejaky vliv? Znamena vetsi odstup aut automaticky mensi pocet zraneni hlavy? Je nejaka statistika poctu nehod (neresme nasledky, pouze pocet, to nas zajima vzhledem k vasim a profesorovym tvrzenim) cyklistu s prilbou a bez prilby? Mluvime o prilbe, nebo o jinych faktorech?

Mimochodem: obleceni je take dobre tema. Verim, ze kdybych nemel svetle zeleny nebo zluty dres (zadne reklamy, obycejny reflexni pohodlny jednobarevny dres) a zluto-svitivy navlek na batoh, ale jel bych vzprimeny v sedem civilu a spolehal na blikacku (mam dve) byl bych za 15 let zimniho (ve tme nebo alespon seru) jezdeni mnohokrat mrtev. Je vzdy dobre zacit s opatrenimi u sebe nez zacnu neco vyzadovat po svem okoli. Kdyz okoli vidi vasi snahu, je pristupnejsi omezenim.

(2) Samozrejme ze jezdim ve sklonene pozici optimalni pro slapani, na vsech mych kolech v podobne (dolni drzeni beranu nepouzivam). Rekl bych, ze dnes rano jsem potkal 3 cyklisty (odhadem, bylo jich malo na to, ze je idealni cyklisticke pocasi), na mestskem kole ve vzprimene pozici nejel zadny.

(3) Takze je dulezite, aby lide jezdili ve vetsim poctu na kole i za cenu toho, ze riziko bude vyssi, protoze nebudeme vyzadovat prilbu? Dokud taci tydyti ohrozuji sebe, je mi to jedno, doufam, ze na nikoho takoveho nenarazim a nebudu potom zcela zbytecne behat po soudech kvuli tomu, ze si vlastnim rozhodnutim namlatil makovici. Nebyl jste to vy, komu se libi "vision zero" (coz myslim znamena zadny mrtvy cyklista, mozna zadny mrtvy cyklista po stretu s autem). Tato "vision zero" se netyka cyklistu, kteri se zabiji vlastni blbosti?

Petr 9. 8. 2022, 14:26
1
2

Lehotříkolka je ze zákona jízdní kolo. Zkuste mi prosím někdo popsat mechaniku nehody, při které by mi na lehotříkolce byla přilba k čemukoliv dobrá. Tedy kromě zjevného případu "z korby auta mi spadne na hlavu kus nákladu", jehož frekvence je zanedbatelná.

Jan Randa 9. 8. 2022, 15:26
1
3

Zdeněk X: Děkuji za rozšíření mého komentáře pod všechno co jste zde napsal bych se rád sám podepsal. Zejména se mi líbí ta část kde píšete cituji: "Je vzdy dobre zacit s opatrenimi u sebe nez zacnu neco vyzadovat po svem okoli. Kdyz okoli vidi vasi snahu, je pristupnejsi omezenim.". Vidím to stejně. Bohužel je to dnes velice nepopulární postoj. Fascinuje mě jak velký odpor někdo může vyjádřit vůči povinné přilbě. Vždyť se momentálně vše okolo cyklistů otáčí okolo jejich bezpečnosti na veřejných. Nerozumím proč odmítají jeden z nejzákladnějších bezpečnostních prvků. Mám z toho dojem že důvod je jejich pohodlí ale pohodlí nikoho jiného je zjevně moc nezajímá.

Zdenek X 9. 8. 2022, 15:27
1
3

@Kuba:

P.S: Vy se ohanite obskurnimi pruzkumy nejakeho profesora, abyste obhajil svoje stanovisko. Pritom pruzkumu o tom, ze helma brani vaznym urazum hlavy jsou mraky, jednoznacnych, a nikoli z jednoho zdroje. Prominte, ale argumentu "jedu-li vzprimene, riziko je vyrazne nizsi a efekt prilby je mizivy" neverim, ani s ohledem na moje bolave zkusenosti. Jak rikam, doufam, ze se mi nepostesti srazka s tydytem bez prilby, treba s tydytem, ktery si to vali 25 km/h na "sdilenem" e-kole a rozbije si makovici. V tom pripade asi doufam i v to, ze me nesejme ani tim dvacetikilovym mrtvym zelezem, na kterem sedi (mozna i vic, tyto "sdilena" kola asi budou pekne tezke a neznicitelne svarence trubek).

Nightrider 9. 8. 2022, 15:31
3
1

->Zdenek X: "...Nechci resit ani na kole ani v aute srazku, ktera by mohla probehnout zcela v klidu treba bez nasledku nebo jenom odreninou a poklidnym rozchodem vsech ucastniku, ale neprobehne, protoze tydyt bez prilby..." - tohle mi zní jako "chci, aby cyklisti jezdili co nejlíp obrnění, abych je mohl v klidu srážet a nemít z toho průšvih".

->Petr: převrátím se v zatáčce a vyklopím se ze sedačky hlavou napřed. Ale to vyžaduje buď závadu na brzdách, nebo na pudu sebezáchovy.

Zdenek X 9. 8. 2022, 15:34
1
2

@Petr: ale ano, muzeme se zabyvat zcela marginalnimi zpusoby prepravy. Nejak si nemohu vzpomenout, kdy jsem lehotrikolku naposledy potkal, dokonce zdali jsem ji vubec nekdy potkal. Lehokolo asi tak jednou rocne. Mechaniku ponecham na vasi predstavivosti.

Zdenek X 9. 8. 2022, 15:46
1
1

@Nightrider: nikoli. Rad bych, aby kazdy dbal sve bezpecnosti a kdyz dojde k nestastne srazce, a treba nikoli vinou moji nebo motoristy, rozesli jsme se spokojene. Mimochodem: pred 22 lety jsem spachal dopravni nehodu (jedinou v zivote), kdy mi pres kapotu preletl motorkar (kuryr na nejakem mopedu), jednoznacne moji vinou, prehledl jsem jej na krizovatce. Nastesti se mu nic nestalo, prestoze nemel prilbu, mel jsem kliku jako blazen, mohl jsem klidne pobyt v chladku nebo mit podminku (a on mel kliku samozrejme take). Mozna kdyby svitil, coz mu uz tenkrat zakony prikazovaly, treba by k nehode nedoslo (nebo nebyl v cernem bunde a tmavych kalhotech, nekdy staci skutecne malo). Ne, rozhodne nikoho srazet nechci, tahle zivotni zkusenost mi uplne stacila.

Kuba 9. 8. 2022, 16:57
1
1

Zdenek X:
1) nechci kecat, pamatuji se, že zkoumal jak přilbu, tak sportovní/civilní oblečení. A že mu vycházelo, že kolem člověka na kole (určitě to zkoumal i na sobě, ale možná pak používal i další dobrovolníky, to si nejsem jistý) auta jezdí o poznání opatrněji, pokud je v civilu a bez přilby. Jak moc to odděloval si teď nejsem jistý.

2) vidíte, já dneska potkal takových cyklistů na městských kolech minimálně dvacet doslova za pár minut. Jo, jel jsem Stromovkou a jo, byla to převážně sdílená kola. Pokud se bavíme o povinných přilbách, bavíme se i o tom, že si někdo půjčí rekolo/nextbike před Výstavištěm a přejede do Troji k ZOO nebo kanálu nebo nahoru Stromovkou a Oveneckou na Letenský náměstí... Fakt je tohle cesta, na které je podle vás přilba nezbytná? Protože povinnost přilby v tomhle případě znamená, že ti lidi na kolech prostě nepojedou, protože drtivá většina ji nebude mít u sebe. A erární přilby u těch sdílenejch kol? To fakt není reálně použitelný řešení. To prostě nefunguje nikde, kde to zkoušeli.

3) To riziko nemusí být větší. Násobně větší podíl lidí na kolech na ulicích města je faktor, kterej bezpečnost zvyšuje. Jak tím, že s nima potom řidiči daleko víc počítaj, protože v podstatě vždycky nějaké potkaj, není to výjimečná událost, která je zaskočí, tak třeba tím, že je o to reálnější prosazovat bezpečnou infrastrukturu... A tohle zvýšení bezpečnosti je nejspíš významnější, než o kolik by zvedlo bezpečnost, kdyby počty zůstaly stávající, ale najednou všichni začali stoprocentně nosit helmy...

Jo, vision zero je podle mě velmi dobrej přístup. A nevím o tom, že by některý z měst, který podle něj jedou a už té nuly mrtvých cyklistů i chodců téměř dosahují, mělo povinné přilby na kolo (natož pro chodce). Další indicie, že přilby mohou být užitečné, ale rozhodně nejde o tak významný faktor bezpečnosti, jak si myslíte.

Prostě jedna věc je váš styl jízdy na silničním kole v provozu. Tam můžou být přilba a výrazné barvy oblečení naprosto na místě a důležité pro bezpečnost. Ale zkuste pochopit, že ne každý jezdí tak, jako vy. Jsou lidi, kteří jezdí daleko volněji, daleko kratší vzdálenosti, daleko klidnějšími místy, kde jsou rizika úplně na jiné úrovni. A tam nemusí být přilba a výrazné oblečení nutnost (a naopak můžou být daleko větší překážkou tomu, tu jízdu vůbec uskutečnit na kole a nejet radši jinak. Přičemž to jinak může být pro město nesrovnatelně nákladnější co do infrastruktury, provozu veřejné dopravy, atd.

Ne, fakt nemluvím o nás pár procentech "podivínů", kteří jezdíme na kolech, protože chceme jezdit. A jezdili bychom i s povinnými přilbami (i když bychom někteří nadávali). Aby to pro město mělo významný přínos, musí jezdit i lidi, kteří ke kolům nemají žádný zvláštní vztah. Prostě proto, že to bude nejšikovnější prostředek na danou konkrétní cestu. A jako bonus přitom městu ušetří spoustu nákladů, aniž by zrovna to v jejich rozhodování hrálo roli. A s tím fakt povinný přilby dohromady nejdou...

Zdenek X 9. 8. 2022, 17:24
1
3

@Kuba: nechci to dal rozpitvavat. Pouze konstatuji, ze jiz v prvnim svem prispevku jsem uvadel, ze prilba by mela byt povinna "na silnici". Jestli si nekdo jezdi bez prilby po lese je mi jedno, to se me netyka (snad, pripadne je pravdepodobnost stretu mensi). Stromovka je neco mezi, Ovenecka je uz silnice a basta (je to stejne jako s chlastem, jedno pivo by me za volantem v Horni-Dolni Dire je urcite OK, ale kdyz vas chytnou mate prusvih. Protoze jednou povolim jedno pivo a za chvili budou ridici s jednim pivem na D1. Totez s helmou, dnes Ovenecka, zitra magistrala.)

Kuba 10. 8. 2022, 18:41

Zdenek X: souhlasím asi se navzájem fakt nepřesvědčíme, nemá cenu se točit dokola.

Pro ostatní tu dám odkaz na studii z Taiwanu, která zkoumala přínos přileb při nehodách u motocyklistů a u cyklistů, na kterou jsem dneska náhodou narazil. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4649-1

Jenda 11. 8. 2022, 23:14
1
2

Jan Randa: Cool s tou červenou, jak byste řešil semafory co mají trvale červenou, zelenou dávají jen na detekci, a detekce nedetekuje jízdní kola (a mimochodem podle kamaráda motorkáře ani lehké motorky)? A když je kyvadlově řízený provoz, mám tam vjet nelegálně na červenou když už protisměr projel a nikoho neohrozit a nezdržet, nebo mám čekat a pak za sebou táhnout vláček?

Zdenek X: „Jezis, "prilba zvysuje pravdepodobnost nehody", to nemohu nazvat jinak nez "kecy".“ vidíte, a přitom to přesně takhle mám zejména u nekvalitní přilby, ve které se hůře rozhlíží (je těžká, tahá za vousy), mlží se v ní brýle atd.

Nešlo by nařídit přilby i chodcům? Mi tam vběhne a mohlo by z toho být pět minut mrzení a protože si rozbije hlavu tak z toho budou mnohem větší problémy.

Ještě je tu další efekt, kromě zmíněného méně cyklistů → ti zbylí nemají safety in numbers, a to že méně cyklistů → méně sportu → více civilizačních chorob. Jestli bude celkový počet mrtvých větší nebo menší se mi hledat nechce a určitě bude několik způsobů výpočtu s různými výsledky.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz