Pražská rada schválila výrazné rozšíření cyklotras

Publikováno: 15. března. 2022, 11 min. čtení
Aktualizováno: 16. března. 2022
Publikováno: 15. března. 2022, 11 min. čtení
Aktualizováno: 16. března. 2022

V Praze probíhá nejrozsáhlejší aktualizace cyklotras od roku 2010. Do celoměstského systému přibyly tři nové nadřazené trasy a značně se zahustila síť celoměstsky významných tras na celém území Prahy.

Rozsah změn a počet nových cyklotras je enormní

Rada hlavního města Prahy schválila 7. března 2022 usnesením č. 418 aktualizaci celoměstského systému cyklotras, označovaného také poněkud nesprávně jako „cyklogenerel“. Aktualizace by měla pomoct městským částem při žádostech o finanční podporu na výstavbu cyklotras. Zahuštění tras současně definuje celoměstský zájem na koridorech s cykloopatřeními ve vnitřním městě.

I nadále se ale jedná pouze o specifikaci koridorů. Není jasně řečeno, jaké cykloopatření by mělo být na které trase realizováno. Také vedení tras není striktní: i nadále platí dávná formulace, že se trasa může odchýlit, zůstane-li zachována její předpokládaná funkce.

Tato aktualizace celoměstského systému byla schválena usnesením Komise rady pro cyklistickou dopravu 6. dubna 2021, tedy téměř před jedenácti měsíci. Následně proběhlo připomínkování městskými částmi. Do Rady předložená aktualizace má označení 10/2021 – tisk byl tedy Radou schválen až několik měsíců po svém zpracování.

Obsah aktualizace a její odůvodnění jsou poměrně srozumitelně popsány na prvních třech stranách průvodní zprávy. Rozsah změn ve vedení jednotlivých cyklotras a počet nových tras (které podrobněji popisujeme dále), je ovšem enormní. Zájemce o podrobnější studium proto odkazujeme přímo na přílohu usnesení.  Výhledově lze také předpokládat, že bude aktualizován zákres celoměstského systému v pražském geoportálu. V tomto článku se proto soustředíme jen na nejzásadnější novinky a popis principů celé aktualizace.

Aktualizace ke stažení včetně průvodní zprávy zde (8MB).

Nadřazené trasy povedou (skoro) do všech směrů

Již v předchozí aktualizaci se objevila nová nejvyšší kategorie cyklotras – tzv. trasy nadřazené, označené jednomístným číslem. Ideově jde o budoucí „cyklodálnice“, tedy stezky s vysokým komfortem, které umožňují rychlé dojíždění, podobně jako své špičkové cyklotrasy označuje Kodaň nebo Londýn.

Ke stávajícím nadřazeným trasám A1, A2, A3 (Výtoň – Vršovice – Hostivař), A5 (Vinohrady – Krejcárek – Dolní Počernice), A6 („kladenská drážní“) a A9 (Balabenka – Horní Počernice) přibydou další tři. „Devítka“ nadřazených tras je tedy kompletní.

Hlavní rozšíření nadřazeného systému jsou následující:

 • Nová nadřazená cyklotrasa A4 z Těšnova přes Nuselský most na Chodov, z větší části v koridoru Severojižní magistrály. Trasa vznikla přečíslováním části cyklotrasy A41 a jejím cílem je přímé propojení Jižního Města s centrem Prahy bez tříkilometrového závleku přes Braník. Na trase se již připravují bezmotorové lávky přes Masarykovo nádraží a mezi Kačerovem a starým Spořilovem.
 • Nová trasa A8 z Olšanského náměstí přes Malešice do Hostavic a dále na hranici Prahy. Trasa má ambici být sklonově přijatelnou spojnicí centra a východu Prahy. Využívá koridoru Jarovské třídy, mezi Malešicemi a Hostavicemi jsou zpracovány studie a běží projektová příprava.
 • Nová trasa A7 spojuje na jihu a východě centra radiální trasy jako jakýsi „městský polookruh“ a vede z Hlubočep (A1) přes Braník (A2), Krč (A5), Strašnice (A3), Malešice (A8) a Kyje (A5) do Hloubětína (A9).
 • Na trase A5 se doplňuje „jižní větev“ po hypotetickém překonání Vinohrad přes Vršovice na Kačerov. Její východní větev se prodlužuje přes Klánovice směrem na Úvaly.
 • Trasa A3 se prodlužuje podél benešovské trati na hranice Prahy v Kolovratech, kde navazuje na nedávno zprovozněnou třináctikilometrovou stezku „Do Prahy na kole“.

Nutno říci, že ani v této aktualizaci nebyly formulovány nadřazené trasy, které by zajišťovaly obsluhu sídlišť na severu a jihozápadě Prahy. Pro Severní ani Jihozápadní město zjevně nejde snadno formulovat jednu uspokojivou trasu.

Okraje Prahy: A50 se posune a frekventované okresky nahradí cyklotrasy

V okrajových částech Prahy se systematicky aktualizovalo především mimo již relativně slušně zahuštěný severovýchod. Změny zde plní následující požadavky:

Přeložení okružní trasy A50 na území hlavního města Prahy. Přeložky se týkají asi čtvrtiny trasy a jejich cílem je dostat co nejvíc „Pražského kola“ na území hlavního města. Trasa A50 se tak překládá v dlouhém úseku mezi Radotínem a Uhříněvsí do severnější polohy vedoucí přes Písnici, Šeberov a Křeslice.

Doplnění chybějících napojení na Středočeský kraj. Aktualizace řeší dosavadní nesoulady se středočeským generelem, doplňuje celkem devatenáct tras na hranici Středočeského kraje.

Trasy po „starých cestách“. Pokračující suburbanizace a rostoucí automobilový provoz na okreskách v okrajových částech Prahy činí postupně tyto silnice nevhodnými pro vedení cyklotras bez doprovodných opatření. V aktualizaci je proto věnovaná poměrně značná pozornost tomu, aby byly doplněny návrhy na cyklotrasy na bývalých polních cestách. Ty jsou dnes často neznatelné či rozorané, ale nezřídka jsou v městském vlastnictví, což je pro případnou obnovu cesty či zřízení cyklostezky zásadní. Mnoho takových cest chtějí na cyklostezky adaptovat přímo městské části – začlenění do celoměstského systému jim realizaci usnadní.

Trasy podél „nových cest“. Do systému byly doplněny cyklotrasy v souběhu s uvažovanými liniovými dopravními stavbami. Zřízení souběžné cyklostezky je často možné například propojením „technických“ cest podél dálnice či železnice, což je mnohem levnější než realizovat vlastní „těžkou“ dopravní stavbu. Když jsou naopak bezmotorové vazby opomenuty (například když není na dálničním mostě zřízen cyklochodník či je přerušena polní cesta mezi dvěma obcemi), v lepším případě se tím promarní potenciál těchto staveb pro bezmotorovou dopravu, v horším případě se tak zlikviduje bezmotorová prostupnost doposud málo problémových území.

Do systému tak byly doplněny například trasy podél budoucí sekce Pražského okruhu č. 511 mezi Běchovicemi a Kolovraty. I stávající liniové stavby byly doplněny souběžnými bezmotorovými koridory tam, kde bude výhledově možné je doplnit.

Trasy v "zanedbaných" oblastech se zahustí

Výrazné zahuštění systému je zřetelné v řadě míst. Z návrhu lze při znalosti území vyčíst různé cíle takových doplnění.

Tím prvním je zohlednění návrhů nové dopravní a obytné infrastruktury, které aktualizace od roku 2010 systematicky neřešily. Zcela nově jsou například doplněny návrhy cyklotras, které budou navazovat na budoucí terminál metra Depo Písnice.

Dále jsou aktualizovány trasy v oblastech téměř neměněných od roku 2010. Na sídlišti Jihozápadní město se například nově jako „celoměstská“ zařazuje cyklostezka, která vznikla při stavbě sídliště, stejně jako řada navazujících koridorů. Výrazně se doplnilo také okolí Šeberova, Štěrbohol a řada dalších lokalit.

K nejvýraznějším zahuštěním nicméně má dojít ve vnitřním městě. V řadě případů jde o faktické potvrzení již realizovaných integračních opatření (ul. Novodvorská, Francouzská a Moskevská) či užívaných průjezdů (Na Dolinách). Jindy ale zjevně jde o formulaci koridorů, kde je vhodné opatření pro jízdu na kole zřídit.

Do systému tak přibylo značné množství mezičtvrťových či téměř místních spojení, zejména v rostlém městě. Zajímavé konkrétní příklady jsou:

 • Povýšení Hradebního korza na páteřní trasu v celé délce (nová A40) a zavedení paralelního průjezdu, který  odlehčí pěším zónám (A 400).
 • Souběžná trasa s A2 mezi Braníkem a Podolím orientovaná do zástavby (A402).
 • Spojnice Nuslí a Pankráce ulicí Ohradní (A407).
 • Rekreační cyklotrasa přes Kapslovnu a Židovské pece (A242).
 • Trasa v souběhu s uvažovaným Městským okruhem a částečná alternativa A2 v Troji (A290).
 • Obslužná trasa jádrem sídliště Kobylisy (A273).

Pozorný čtenář ve schématu jistě nalezne další.

Co chtěly městské části?

Aktualizaci dostaly v polovině roku 2021 k vyjádření městské části. Z 57 radnic se jich vyjádřilo 11. Jejich připomínky se týkaly především těchto bodů:

 • Žádosti o upřesnění navržených tras či doplnění trasy z plánů či studií zpracovaných městskými částmi. Mnohé městské části mají zpracované vlastní studie na cyklotrasy. Někdy jsou silně ovlivněné místními zájmy a tudíž do celoměstského systému ne zcela zapadají. I tak byla většina takových návrhů zapracována.
 • Žádosti o vyřazení tras z koridorů, které jsou podle městské části pro jízdu na kole nevhodné. Zde bylo zjevně vyhověno jen menší části připomínek.

Výsledek aktualizace: do puzzlu cyklogenerelu přibyl další dílek

Výsledek aktualizace je zřejmý: Praha formulovala výrazné doplnění sítě koridorů, které považuje za hodné sledování a ve kterých při rekonstrukci či výstavbě předpokládá zajištění cyklistické prostupnosti. Tedy aby si ti, kdo připravují například přestavbu ulice či územní studii, byli této potřeby vědomi. Konkrétní řešení je ovšem stále formulováno jen vágně.

To se má nicméně částečně změnit. Aktualizace celoměstského systému bere na vědomí právě probíhající přípravu Strategie aktivní mobility. Její součástí mají být i standardy cyklotras, které budou klást vysoké požadavky přinejmenším na nadřazené trasy A1–A9.

Zjevným nedostatkem systému je v tuto chvíli to, že téměř splývá rozdíl mezi trasami páteřními (A10–A50) a trasami hlavními (A100–A599). Původní představa, že celoměstský systém zajistí větší ochranu cyklistů na páteřních trasách, vzala do značné míry za své.

Co celoměstský systém nyní postrádá, je jasná definice souvislé sítě s vyšší ochranou cyklistů mimo nadřazené trasy a to alespoň ve formě orientačního doporučení, jaký charakter má ten který úsek mít. Dobrou zprávou nicméně je, že již samotné vedení jednotlivých tras jejich charakter do značné míry předjímá. Koridory, které předpokládají cyklostezku či jízdu v klidné ulici, „stačí“ propojit do ucelené sítě, jež bude mít řekněmě třetinovou hustotu oproti tomu, jak to navrhuje současná aktualizace.

Podaří-li se tedy dodefinovat výběr chráněných koridorů, aplikovat na něj připravované standardy a v akčním plánu připravované koncepce stanovit prioritní akce, všechny dílky puzzle do sebe úspěšně zapadnou. Jistě, nebude to „dokonalý“ cyklogenerel. V mezích pražských možností to ale bude další krok kupředu. A na ten „pořádný“ cyklogenerel nakonec za pár let snad také dojde.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

kuba 16. 3. 2022, 09:43
22
1

Dokud budou "nadrazene" trasy vypadat ve skutecnosti jako A1 nebo A2 v centru, muzou se jmenovat jak chtej. Realita bude dal ukazovat, ze pro politiky a uredniky mesta se clovek usednutim na kolo stava obcanem seste kategorie...

Ondra 16. 3. 2022, 11:13
18
7

A4 by šla vyřešit skoro hned, stačilo by vymezit jeden pruh na magistrále ?

Piškvor 16. 3. 2022, 12:10
4
3

Jako myšlenka je to dobrá, ale pokud bude údajná A5 vypadat takhle, je to opravdu jen myšlenka. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Kyje_podchod_h.jpg

Jan Fiala 16. 3. 2022, 12:59

Trasa je jen čára na mapě. Ale obrázek je to pěkný, možná si tu mapku pověsím na zeď. Vedle jiných pěkných obrázků z minulosti.

Pavel Smutný 16. 3. 2022, 13:28

@Piškvor A5 nepovede přes podchod nadraží P.-Kyje, bude na jih od dráhy. Zbytečný komentář.

Pavel 16. 3. 2022, 13:32

neví někdo víc o tom nemotorovém prostupu pod Pražským okruhem mezi Č. mostem a H. Počernicemi? Je tam vedená trasa A257 Je to na stole? Vim, že jsou tu určité touhy po nové silnici v tom místě, ale to možná nebude. Ne, že bych ji tam potřeboval, ale ten nemotorový prostup by byl super.

Pavel 16. 3. 2022, 14:44
1
3

@Piškvor - A5 má vést na jih od trati, s podchodem souvisí minimálně a i ten podchod v Kyjích je úplně v klidu, za 15 vteřin jsi na druhé straně.

újezďák 16. 3. 2022, 21:55
14

Popravdě normálního městského cyklistu tohle roky opakované barevné cvičení a přečíslování/přefangličkování už moc zaujmout nemůže, všichni ze zkušenosti víme, že za pár let se trasy, páteře, větvě opět změní a magistrát vytiskne novou hrdou mapu se spoustou piktogramů které bud zakryjí část trasy nebo nebude vidět co to je :) a která se bude válet všude na úřadech po veletuctech. Možná to (po)může nějakému začátečníkovi dodat trochu odvahy :)

Brahma 17. 3. 2022, 10:38

Slibem nezarmoutíš ...

Jan H 18. 3. 2022, 08:11
5
1

Jsem zvědav, mapa vypadá velkolepě, teď jen abychom se toho dožili. A aby to nebyly jen žluté cedulky. Přes 15let dojíždím od Úval do Malešic a nejvíc mi pomohla asfaltka skrz Klánovičák (mimo špičku a přes zimu). Pár set metrů šotoliny podél trati do Běchovic mi hodně vadí, 2x jsem tam prosekl plášť a přitom to je ideální spojnice ve směru od východu, jenže na silniční kolo to prostě není, takže ráno samozřejmě Starokolínská v provozu a pozdě večer taky, tam marně též čekám na plánovanou přeložku ...

Pavel 18. 3. 2022, 09:08

@Jan H zrovna ta červená turistická podél trati (bude to A5) má letos dostat nový povrch a rozšíření.

Tomas 18. 3. 2022, 16:18

To jsou jenom čáry v mapě nic víc. Navíc opět se něco přejmenovává, jako by v těch označeních nebyl zmatek už teď. Jak třeba má být A5 propojená z Krejcárku k Hořejší rybník? Jestli po Novovysočanské, tak to nemá žádný význam a rozhodně to není žádná cyklodálnice.

Tomas 18. 3. 2022, 16:21
4
1

@Pavel:
Ten podchod v Kyjích rozhodně v klidu není když vezete dítě v sedačce. Naštěstí se to dá objet.

Jiří Kadlec 19. 3. 2022, 21:14

Hodilo by se lepší cyklistické propojení že Zličína (od metra) na Rudnou. A také po levém břehu Vltavy že Sedlece do Roztok!

Pražský cyklista 21. 3. 2022, 14:32

Pavel
z 16. 03. 2022, 14:32

neví někdo víc o tom nemotorovém prostupu pod Pražským okruhem mezi Č. mostem a H. Počernicemi? Je tam vedená trasa A257 Je to na stole?
No bude nová ocelkova, stavba nové silnice a PHS, je tam C9 v pulce po obou stranách a za podjezdem dráhy jen po jedné straně. Díky panu sekretáři Bělorovi byl v dokumentaci i cyklopruh, ale o něm pochybuji....

Pražský cyklista 21. 3. 2022, 14:34

Ahoj Vráťo, víš že už nefunguje odkaz http://scitace.prahounakole.cz/ ?

Pražský cyklista 21. 3. 2022, 14:43

Jinak článek a téma fakt ocet. Takových slov a změn a novinek a rušení. Škoda že běžný čtenář si pod tím přestaví naprodsto nic. Tak snad si dokázali představit radní, kdyz to schválili, taky to schválila cyklokomise, že? Mimochodem co se stalo, že došlo k takové výměně a ani článek, či krátká informace....

Za mě, ocenil bych, kdybych se po přelouskání 50 stran aspon dočetl, že povrch na těchto trasách bude v maximální pozornosti rovný, ideálně jednolitý a s minimem sesedání z kola, vedení kola a dalších typicky pražských pro opatření jak to dokážete. Nu ale bohužel, je to jen můj sen.
Takže Marek Bělor bude na TSK zajišťovast tyto svoje výmysli aktualizací až odejde z magistrátu? Má to hezky zařízený.

Pražský cyklista 21. 3. 2022, 14:45

Jinak článek a téma fakt ocet. Takových slov a změn a novinek a rušení. Škoda že běžný čtenář si pod tím přestaví naprodsto nic. Tak snad si dokázali představit radní, kdyz to schválili, taky to schválila cyklokomise, že? Mimochodem co se stalo, že došlo k takové výměně a ani článek, či krátká informace....

Pavel 21. 3. 2022, 16:05

@Pražský cyklista - bavím se o úplně jiném místě. To místo, co myslím, teď neexistuje, je to návrh propichu / tunelu pod okruhem tam, kde je kruhák u Ikey na Černém mostě.
To místo, co popisujete vy, je nová ocelkova, bude se dělat nový žel. most, křížit to bude cyklomagistrála pravděpodobně novou lavkou paralelně s dráhou.

Lukáš Měkota 21. 3. 2022, 17:01

@Jiří Kadlec: taky mě to napadlo. Oboje, A2 je hodně během letních víkendových hezkých odpolední přetížená. A prodloužit A1 by tomu pomohla. Jako nějak takhle? https://mapy.cz/s/dafuhanamu a https://mapy.cz/s/forelanozu s obrovským pontonem napůl vymýtit okraj břehu , potom podjezd pod železniční tratí a následné pokračování po staré hlavní silnici do Roztok.

Vratislav Filler 29. 3. 2022, 14:24

@Jiří Kadlec a Lukáš Měkkota: A1 Roztoky se prověřovala. Na ponton asi nutno zapomenout, technicky to na základě zkušeností s prověřováním pontonu kolem Vyšehradské skály považuji za nemožné (+- neumí se to do zatáčky), legislativně nevím, souhlas Povodí ale taktéž nedosažitelný. Studie navrhla sanaci silnice a doplnění cyklochodníku, s výsledkem asi 200 metrů masivní estakády (opět, nelze zmenšit průtočný profil), bratru za půl miliardy. Potíže jiných variant: podél vody nelze (zmenší průtočný profil). Lehká železná lávka podél silnice se zatím neprověřovala, ale pravděpodobně vyjde skoro stejně draho jako ta sanace, protože by to stejně bylo nutné kotvit do svahu a opěrné zdi pod silnicí.

Jako neljevněji by tam vyšel zákaz předjíždění cyklistů v délce cca 300 metrů, což ale naše dopravní značení co? Neumí.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat pražský cyklogenerel