Letní podněty Cyklisté sobě s reakcí

Publikováno: 27. listopadu. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: Vlákno
Publikováno: 27. listopadu. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Úvodní foto: Vlákno

Od srpna do září jsem poslal na magistrát a městské části další várku podnětů Cyklisté sobě. Opět jsem se držel zpět a posílal jen vybrané podněty, tentokrát především požadavky ze soutěže Do práce na kole a dále podněty z městských částí Praha 8-11. V tomto článku se budu věnovat podnětům, na které mi přišly v září a říjnu reakce – šlo o magistrát a Prahu 8.

Magistrát

Počátkem srpna jsme poslali druhou várku podnětů na magistrát – vybírali jsme z podnětů, které se objevily v hlasování Do práce na kole. Do září jsem obdržel odpověď, že část bude předána TSK, v říjnu pak odpověď o dalším postupu podnětů.

1 Špatný povrch A2 Danube – Libeňský most

Za mokra a po zimě zoufale rozbahněné, především v úsecích jižně od Libeňského mostu a zejména za Danube House. Požádal jsem o obnovu povrchu (nový mlat), případně o vyasfaltování.

A2 za Danube House po skončení jarního tání. Foto Cyklisté sobě / Vlákno.

V říjnu jsem obdržel odpověď, že Praha 8 už nezávisle zadala projektovou přípravu na rozšíření stezky a překlopení do asfaltu. Podle informací, které jsem získal na listopadové cyklokomisi, už je projekt skoro hotový. Velmi pravděpodobně se ale povede diskuse o profilu, protože na Praze 8 je tendence rozdělovat stezku podélně i u úzkých stezek a velkých intenzit, což zde není vhodné. Takže se o provedení stezky bude jednat na úrovni Praha 8 – projektant – cyklokomise.

2 A2 Povltavská

Dlouhodobě nevyhovující řešení profilu cyklotrasy A2 s jednosměrnou stezkou na nevyhovujícím chodníku a cyklopruhem po přetížené Povltavské v opačném směru. Na cyklopruhu se připravovalo nasvícení LED, aby byl zřetelnější. Chtěl jsem také vědět, v jakém stavu je příprava křižovatky s ulicí Bulovka, kde se uvažovalo o osignalizování stávajícího přechodu.

V odpovědi jsem se dozvěděl, že také tento úsek zadala Praha 8 k řešení.  Vzniká tak projekt na vybudování nové stezky, a to dole, podél vody. Projekt si vyžádala ke konzultaci cyklokomise, ale protože všem členům do posledního jednání nedorazil, nebyl zatím projednán. Projekt má vést cyklisty „spodem“, mimo koridor ulice, s nejistým vyřešením návazností. Cyklopruh v Povltavské by byl patrně zrušen. Toho není třeba želet, pokud by vznikla kvalitní stezka. Musí ale být dobře vyřešené návaznosti. Je také vůbec otázka, zda je vedení trasy podél vody možné, protože jde o koridor územního systému ekologické stability, který by stezka znehodnotila.  I proto se v roce 2008 provedla stezka tak, jak je nyní. O řešení se tak bude v nejbližší době jednat na úrovni Praha 8 – projektant – cyklokomise a asi to bude poměrně náročné.

3 A22 Úzká stezka se sloupem osvětlení uprostřed stezky

Úzkým profilem je zde zejména sloup osvětlení v chodníku. Navrhl jsem prověřit možnosti přesunutí sloupu mimo chodník, nebo alespoň posun tak, aby se se rozšířil průjezdný profil. Poslední možností je změna provedení sloupu tak, aby byl užší. Podnět byl v červenci 2017 odborem Rozvoje a financování dopravy zadán k dalšímu prověření.

4 Prodloužit dobu potřebnou pro přejetí křižovatky Patočkova – Střešovická

Koridor trasy A151. Požádali jsme o přehodnocení signálního plánu tak, aby vjezd cyklistů do křižovatky trval déle. RFD zkonzultovalo možnost řešení tohoto podnětu s odpovědnými pracovníky Odboru dopravních agend MHMP. Podnět se ale k realizaci zadávat nebude a to z toho důvodu, že křižovatka je přetížena a nastavení signálního plánu provoz stěží stíhá. Přiznám se, že si nejsem zcela jistý, zda to je pravda, protože před zprovozněním tunelu Blanka musela křižovatka zvládat podstatně větší intenzity, takže bych zde provozní rezervu na zlepšení času pro přejetí křižovatky očekával.

5 A15 Z pravého pruhu rovně po Bělohorské na Malovance

Šlo o prověření možnosti vedení cyklistů směrem do centra z pravého pruhu přímo. Měly by stačit nestavební úpravy (integrace, případně krátký cyklopruh za signalizací). RFD v září poslalo podnět k dalšímu prověření na Technickou správu komunikací. Ta jej nechá prověřit.

6 A21: zbudování cyklopřechodů nebo přesunutí cyklostezky do odstavného pruhu

Požádal jsem o zřízení sdružených přechodů a přejezdů pro cyklisty na přechodech přerušujících stezku. Podnět navrhuje přeložení stezky do odstavného pruhu – to jsme navrhli prověřit pouze jako doplnění integračních opatření směrem k Vltavě. RFD v září poslalo podnět k dalšímu prověření Technické správě komunikací. Ta zadá přípravu projektu na úpravu přechodů, přesun stezky do odstavného pruhu vyhodnotili jako nevhodný.

Praha 8

V letech 2013-14 probíhalo úspěšně jednání o podnětech Cyklisté sobě, převážně díky aktivitě Václava Kříže. Tehdy byla provedena zhruba desítka drobných změn dopravního značení. V úvodním dopise jsem na tuto spolupráci odkázal. V polovině září jsem obdržel odpověď – část starých podnětů bude znovu posouzena.

1 A252 Ukončení obousměrné zóny v jednosměrce Křižíkova

Podnět doporučuje úpravu světelné signalizace Křižíkova – Prvního pluku. Vzhledem k tomu, že jde nově o značenou trasu A252, jsem navrhoval ještě před rekonstrukcí signalizace prodloužit cykloobousměrku o 30 metrů a od vjezdu do domu č. 29 legalizovat směrem do centra jízdu po chodníku.

V odpovědi bylo uvedeno, že rekonstrukci signalizace předávají na magistrátní odbor rozvoje dopravy. V dodatečném dopise se proto znovu ptám na možnost dočasného řešení.

2 A27 Křížení Bulovka x Povltavská

Dlouhodobě řešené místo, dotázal jsem se na stav přípravy.

Dle odpovědi MČ existuje na úpravu platné stavební povolení, jehož platnost byla letos prodloužena.

3 Legalizace, Nad Rokoskou – MatFyz

Legalizace cca 150 metrů pěší cesty mezi ulicemi Nad Rokoskou a Pátkova. Alternativa jízdě po mostě Barikádníků s automobilovou dopravou. Podnět byl už jednou zaslán na odbor dopravy MČ Praha 8 (v březnu 2014, Václav Kříž), od té doby došlo ke změně legislativy, vznikl dopravní režim “chodník s povolenou jízdou cyklistů.”

Praha 8 zaslala podnět k opětovnému projednání se zástupci Policie ČR.

4 Legalizace, Nad Trojou

Šlo o to nahradit zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhy, který ulici ohraničuje z obou stran, značkami zakazujícími průjezd pouze motorovým vozidlům. Podnět už byl v roce 2014 řešen.

Dle odpovědi MČ se komunikace částečně nachází na soukromém pozemku – v soukromém vlastnictví. Jedná se jen o cca 30 metrů na dolním konci ulice, který lze navíc objet po vozové cestě ve veřejném vlastnictví. Navrhl jsem proto omezit zákaz vjezdu všech vozidel pouze na soukromý pozemek.

Dolní konec ulice Nad Trojou – průjezd soukromým pozemkem je dlouhý cca 30 metrů. Foto Cyklisté sobě / Václav Kříž.

5 Legalizace, Nad Vavruškou – Nad Trojou

Podnět navrhuje umožnit jízdu na kole po stávající pěší stezce od sídliště Velká skála směrem do Troji. Podnět byl už zaslán na odbor dopravy MČ Praha 8 v březnu 2014, od té doby se ale změnila legislativa a je možný dopravní režim “chodník s povolenou jízdou cyklistů.” Podnět byl zamítnut s tím, že cesta je v soukromém vlastnictví. Doptávám se proto, zda probíhají nějaká jednání o výkupu. I kdyby nedošlo k legalizaci jízdy na kole, jedná se o jedinou cestu široko daleko a takový strategický pozemek by měl být ve veřejném vlastnictví.

6 Cykloobousměrka – ulice U Slovanky

Jedná se o cyklisty užívanou objízdnou trasu pro ulici Střelničnou (A28). O zoubousměrnění pro cyklisty jednal Jakub Kara v roce 2014. Odbor dopravy tehdy údajně uvažoval buď o zobousměrnění pro veškerou dopravu nebo o zadání projektu cykloobousměrky.

V odpovědi městské části bylo zodpovězeno, že podnět bude znovu projednán s policií. Záměr nicméně nemá podporu městské části, viz vyjádření níže:

Bude znovu projednáno s policií. Nicméně zde je třeba zvážit dvě problematické okolnosti. Ulice U Slovanky nepokračuje přímou návazností, neboť na počátku navazující ulice Na Štěpnici je umístěno svislé dopravní značení „Zákaz vjezdu do jednosměrky“. Dalším faktem je velmi rušná komunikace Davídkova, která ulici U Slovanky kříží. Toto řešení tedy není z bezpečnostního hlediska žádoucí. Technická správa komunikací však momentálně řeší projekt zpřístupnění chodníků komunikace Střelničná pro chodce.

Tuto argumentaci jsem oponoval, Davídkova je vybavena piktokoridory a západní úsek cykloobousměrky mezi ulicemi Dolejškova a Na kopanině umožňuje pokračovat dále ulicí Na Slovance, takže přinejmenším západní část cykloobousměrky má smysl bez ohledu na Davídkovu.

7 A280 Legalizace Vozovna Kobylisy (k Ďáblickému háji)

Náhrada značky B1 značkou B11. Podnět už jednou zaslal na odbor dopravy MČ Praha 8 v březnu 2014 Václav Kříž. Vyznačený úsek komunikace se nicméně nachází na pozemku v soukromém vlastnictví. V odpovědi městské části jsem proto navrhl zřízení legální bezmotorové cesty zhruba v koridoru současné vyšlapané pěšiny od autobusové zastávky.

8 Legalizace Libčická – Mlazická

Opět náhrada značky B1 značkou B11 na propojce v území. Podnět byl už jednou zaslán na odbor dopravy MČ Praha 8 (v březnu 2014, Václav Kříž). Část komunikace se nicméně nachází na soukromém pozemku.

9 Cykloobousměrka – ulice Palmovka

Rychlejší a snadnější spojení Palmovky-parku Pod Plynojemem a Krejcárku, možné vedení A43. Odbor dopravy MČ P8 slíbil v září 2013 zadat vypracovaní projektu. V odpovědi městské části ze září 2017 bylo nicméně zřízení cykloobousměrky zamítnuto:

Vzhledem k blízkosti školy a výskytu velkého počtu dětí nelze z bezpečnostního hlediska doporučit.

Znám přístup městské části k cykloobousměrkám, a vzhledem ke kauze Karlín, kdy jsme skrze Auto*Mat s Prahou 8 ohledně cykloobousměrek v soudním sporu, doporučuji, aby se případně tímto podnětem dále zabýval někdo jiný.

Co bude dál?

Zatím čekám na reakce od některých městských částí (Praha 9, 10, 11), kam jsem poslal podněty v červenci a srpnu, a které jsem nedávno urgoval. Rozjeté podněty nepouštím, sledovat je budu dál. V některých případech jsem nicméně došel do slepé uličky, kterou vyřeší pouze nějaká dlouhodobější změna okolností (vyřešení majetkových nejasností, změna politického vedení městské části).

Do konce roku ještě pošlu úvodní podněty na Prahu 7 a dále některé z městských částí od Prahy 12 výše. Centrálně ale budu v budoucnu sledovat nejvýš zhruba dvě stě podnětů a tento počet je již téměř dosažen. Okrajům Prahy se tudíž nebudu věnovat do té míry, jak by si asi zasloužily. Velmi proto prosím, patří-li „váš“ podnět mezi ty, kterými se nezabývám, pošlete jej prosím sami – buď přímo na městskou část, nebo přes magistrátní formulář „změňte to.“

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Zuzka 29. 11. 2017, 12:35

Proboha, hlavne at pri rekonstrukci u Danube (bod 1) neudelaji vice omylu jako znacka C10a v okoli Rezidence Vltava. Vyznam tehle znacky skoro nikdo nezna a bezci tam behaji v pruhu vyhrazenem pro cyklisty tzn. v protismeru. Popravde se jim ani nedivim, kdyz jejich pruh ma tak 40 cm na obousmerny provoz.

újezďák 1. 12. 2017, 15:57

Otázka k Anketě : Jak dlouhá bývá vaše obvyklá trasa na kole?
Je myšlena jedna trasa do práce nebo součet dvou tras za den ?
Trošku mě přepadly pochybnosti jestli jsem hlasoval správně ...

tak nějak nevím kam jinam položit otázku :)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
AutoMat projektuje pro město
Cyklisté sobě,

AutoMat projektuje pro město

14. prosince. 2022, 8min. čtení