Městská policie v Praze pokutovala cyklisty za jízdu po cyklostezce

Publikováno: 01. září. 2021, 12 min. čtení
Úvodní foto: Erik-Holm Langhof (WikiMedia)
Publikováno: 01. září. 2021, 12 min. čtení
Úvodní foto: Erik-Holm Langhof (WikiMedia)

Městská policie hl. města Prahy opakovaně pokutovala lidi na kolech na Trojském mostě za jízdu po chodníku. Tento chodník je ale značen jako stezka pro chodce a cyklisty. Jízda na kole je zde proto zcela legální.

Podařilo se nám získat svědectví dvou cyklistů, kteří byli nezávisle na sobě v průběhu července a srpna pokutováni městskou policií za jízdu po ‚chodníku‘ Trojského mostu na Praze 7. Redakce totožnost obou cyklistů zná, přáli si ale zůstat v anonymitě. Jejich výpovědi jsme ověřili skrze poskytnutou kopii pokutového bloku. Oba byli podle svých slov pokutováni za jízdu po ‚chodníku‘ na mostu z Troje směrem k Holešovicím.

Pokutovaní si původně mysleli, že je jízda na kole v daném místě legální. Když je však zastavila hlídka městské policie, znejistěli a rozhodli se, že raději zaplatí blokovou pokutu ve výši 100 Kč, než aby riskovali vyšší trest a ztracený čas ve správním řízení.

Na pokutách za jízdu na kole po chodníku by nebylo nic překvapivého ani pobuřujícího. V oprávněných případech jsou naprosto zasloužené. V tomto případě je ale jeden veliký háček. Doposud totiž panovalo všeobecné přesvědčení, že jízda na kole po chodnících Trojského mostu je legální [psali jsme již při otevření Trojského mostu zde – pozn. red.]. Je tudy značena i páteřní cyklotrasa A31 a most na významném místě propojuje cyklotrasy A1 a A2 vedoucí po obou březích Vltavy.

Jelikož se jedná o dva na sobě nezávislé případy s téměř třítýdenním rozestupem, nelze se domnívat, že šlo o ojedinělou chybu místa neznalého strážníka. Rozhodli jsme se proto okolnosti pokut a jejich oprávněnost blíže prozkoumat.

Praha 7 si přála zvýšený dohled nad cyklisty

Dle našich informací zahájila městská policie kontroly na Trojském mostě na základě podnětu od vedení Prahy 7. Radnice si po větších investicích do cyklistické infrastruktury na svém území přála, aby městští strážníci více dohlíželi na to, že cyklisté neporušují předpisy, např. právě jízdou po chodnících.

Mirovský: Trojský most jsme jako místo pro kontroly neiniciovali.

Zeptali jsme se proto sedmičkové radnice, zda iniciovala přímo kontroly na Trojském mostě. Radní pro dopravu Prahy 7 Ondřej Mirovský (koalice Piráti a Zelení Praha 7) k tomu pro Městem na kole sdělil: „S městskou policií probíráme řadu témat, která se týkají bezpečnosti na území Prahy 7, krom jiného také bezpečnosti provozu. Řešíme pochopitelně také dozor nad dodržováním dopravních předpisů jak z pohledu motoristů, chodců, tak i cyklistů. Na svém území jsme realizovali a realizujeme velké množství opatření pro cyklodopravu tak, aby se zde cyklisté mohli pohybovat bezpečně a plynule. Proto také máme snahu docílit toho, aby cyklisté této infrastruktury využívali a jezdili v souladu s předpisy. I toto téma jsme s městskou policií opakovaně řešili. Máme zájem o to, aby byl v rámci možností zajištěn dohled nad dodržováním předpisů v celé Praze 7, Trojský most jsme jako místo pro jakékoli kontroly specificky nijak neiniciovali.“

Dle sdělení tiskové mluvčí městské policie Ireny Seifertové se strážníci během cyklistické sezóny zaměřují na kontroly cyklistů na území celé metropole. „Konkrétně na Praze 7 jsme navíc obdrželi ze strany příslušné městské části několik stížností občanů právě na danou lokalitu [Trojský most – pozn. red.] v souvislosti s cyklisty,“ doplnila tisková mluvčí.

Obě vyjádření tak jsou v mírném rozporu. Každopádně z obou zdrojů víme, že se městská policie skutečně na podnět Prahy 7 na přestupky cyklistů letos v létě zaměřila. Radnice Prahy 7 ale vylučuje, že by dávala podnět ke kontrolám přímo na Trojském mostě.

Tisková mluvčí městské policie k letním kontrolám cyklistů na Praze 7 dodává: „Strážníci v červenci na území sedmé městské části řešili celkem 493 přestupků v souvislosti s cyklisty a jezdci na koloběžkách a elektrokoloběžkách. Za tyto přestupky uložili 254 pokut v celkové výši 29 200 korun (průměrná výše pokuty vychází na 100 Kč), tři přestupky oznamovali správnímu orgánu a 236 přestupků řešili domluvou.“

Trojský most pro chodce a cyklisty dohromady

Dopravní značení na Trojském mostě jsme ověřili v terénu a dle našeho zjištění je skutečně přes Trojský most vyznačena společná stezka pro chodce a cyklisty (dopravní značka C9a). Zároveň je piktokoridory vyznačena i možnost jízdy ve vozovce. Ve směru do Holešovic je pak ve vozovce dodatečně vyznačen i vyhrazený jízdní pruh pro autobusy/taxi/IZS/cyklo.

Pražské městské policie jsme se tedy zeptali, jak se ke kauze chybného pokutování za jízdu po stezce pro chodce a cyklisty na Trojském mostě staví. Dle sdělení tiskové mluvčí Ireny Seifertové se městská policie domnívá, že ve směru do Troji není na mostě značení stezky pro chodce a cyklisty vůbec umístěno a ve směru do Holešovic je pak toto značení platné pouze po začátek vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy a cyklisty, do kterého by cyklisté měli sjet: „Na Trojském mostě ve směru od Holešovic na Troju není DZ C9a umístěno a na vozovce je umístěno značení koridoru pro cyklisty. Ve směru z Troji na Holešovice je sice umístěno DZ C9a, ale to je ukončeno DZ IP20a se symbolem C12a (Přikázaný jízdní pruh), které cyklistovi ukládá povinnost užití tohoto pruhu na vozovce, kde je vyznačen. Dle našeho právního názoru se tak cyklisté jedoucí po chodníku dopouštějí protiprávního jednání a logicky tedy k žádnému ‚chybnému pokutování‘ nemohlo dojít,“ říká Irena Seifertová. [Dopravní značení DZ C9a je označení stezky pro chodce a cyklisty, DZ IP20a se symbolem C12a značí vyhrazený jízdní pruh – pozn. red.]

Na spornou situaci jsme se zeptali i na pražském magistrátu, který při výstavbě mostu celé značení utvářel a zároveň inicioval i dodatečné vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy/IZS/taxi/cyklo.

Praha: Jízda cyklistů po ‚chodnících‘ Trojského mostu je legální.

Tadeáš Provazník z tiskového oddělení pražského magistrátu pro MNK uvedl: „Dle našeho názoru je jízda cyklistů po chodnících Trojského mostu v obou směrech legální, jelikož je zde místní úpravou provozu na pozemních komunikacích stanovena společná stezka pro chodce a cyklisty. Ta byla vyznačena s cílem jízdu cyklistů mimo vozovku umožnit. Zřízení vyhrazeného jízdního pruhu ve vozovce nemá dle našeho názoru na platnost dopravního značení v přidruženém prostoru (na stezce) v této věci vliv, jelikož se jedná o dvě rovnocenné úpravy dopravního režimu ve vozovce i mimo vozovku. Na základě výše uvedených skutečností jsme názoru, že samotnou jízdou po chodníku Trojského mostu se cyklista přestupku nedopouští. Nicméně právní posouzení je vždy výkladem zákona a to je schopen posoudit pouze příslušný správní orgán ve správním řízení, v krajním případě soud. Zjišťovat průběh jednotlivých ‚konfliktů‘ či nesrovnalostí, ke kterým případně došlo při kontrolní činnosti strážníků Městské policie hl. m. Prahy, nám nepřísluší.“

Podobný názor zastává i dopravní urbanista Ing. arch. Tomáš Cach. Ten pro MNK uvedl, že z jeho pohledu je chráněná vazba po chodnících v režimu stezky pro chodce a cyklisty především užitečnou spojnicí mezi páteřními cyklotrasami A1 a A2, na které chodníky mostu přímo navazují. Průjezd vozovkou je pak určen lidem projíždějícím v severojižním směru mezi Bohnicemi/Kobylisy a Holešovicemi. Dále poznamenal, že i pokud by bylo možné stezku pro chodce a cyklisty (C9a) ukončit pouhým vyznačením vyhrazeného jízdního pruhu, čímž si není bez dalšího studia odborných podkladů jistý, pak to podle jeho názoru není možné vymáhat v momentě, kdy tato opatření na sebe vůbec fyzicky nenavazují a je mezi nimi vysoká obruba. Cyklista by tedy byl nucen skákat do vozovky…

Změny do budoucna

Jelikož pražská městská policie spadá pod magistrát, v návaznosti na naše dotazy začal magistrát připravovat změny, aby k podobným situacím již nedocházelo.

Tadeáš Provazník k tomu dodává: „Děkujeme Vám za upozornění na skutečnost, že Městská policie hl. m. Prahy jízdu cyklistů po chodnících sankcionovala. Na jeho základě jsme s městskou policií zahájili v této věci komunikaci a hledáme cestu, jaké změny provést, aby byla situace na Trojském mostu vnímána všemi jednoznačně a k udělení sankcí cyklistům jedoucím po stezce pro chodce a cyklisty zde již nedocházelo. Věříme, že se obdobná situace již na Trojském mostu nebude opakovat.“

Jisté je, že magistrát se zachováním průjezdu po chodníku Trojského mostu nadále počítá: „Na Trojském mostu se pohybují cyklisté nárazově na chodnících i ve vozovce, a to i cyklisté-děti. Jedná se nejen o spojnici uzlu hromadné dopravy, kterým je terminál Nádraží Holešovice, a volnočasového areálu na protějším břehu Vltavy, ale také o dopravní trasu cyklistů jedoucích např. z Kobylis a Bohnic do Holešovic. Proto považujeme za žádoucí, aby zde cyklisté mohli i nadále legálně volit mezi průjezdem ve vozovce a průjezdem po stezce podle aktuálního stavu provozu a dle svých schopností,“ říká Tadeáš Provazník.

Ostatně v podobném duchu budou i již očekávané změny značení v navazující Partyzánské ulici, jež jsou nyní zadány TSK k realizaci. Částečně by se tak mělo zlepšit v současnosti nepříliš intuitivní směrování cyklistů mimo vozovku. A úzký podjezd u holešovického nádraží by měl být převeden do adekvátnějšího režimu chodníku s povolenou jízdou cyklistů.

Je možné žádat vrácení pokuty?

Pokud cyklista zaplatil pokutu v blokovém řízení, jako se to stalo ve dvou výše zmiňovaných případech, pak žádný opravný prostředek neexistuje. Zaplacení pokuty v blokovém řízení znamená, že dotyčný přiznává svou chybu a s udělením pokuty souhlasí. Proto bývá cena pokuty v blokovém řízení nižší – je to výraz benevolence za to, že pokutovaný byl ochoten přiznat svou chybu.

Pokud tedy s udělením pokuty nesouhlasíte a myslíte si, že se policista či strážník ve svém úsudku mýlí, je nutné celou věc postoupit do správního řízení, kde probíhá další dokazování. Jak jsme však viděli ve zmíněných případech, ne každý je ochoten jít do nejistoty, zvlášť když je samotná sankce relativně nízká. V obou případech byli navíc cyklisté zastaveni v momentě, kdy si nebyli stoprocentně jistí, že nějaké značení nepřehlédli.

Byli jste také pokutováni na 'chodnících' Trojského mostu?

Pokud jste byli také – dle vašeho názoru neoprávněně – letos v létě pokutováni nebo napomenuti na ‚chodnících‘ Trojského mostu, napište nám prosím detaily vaší zkušenosti na e-mail redakce@mestemnakole.cz. Děkujeme!

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Kuba Turek 1. 9. 2021, 15:34

Jenom pro představu: na videu to tam vypadá takhle: https://youtu.be/-hyJCmRUaZg?t=1132

MaT 1. 9. 2021, 16:02

Tak asi stát se to tam mě, tak se nimi v tomhle konkrétním případě hádám, protože si jsem celkem jistý, že tam je právě ta značka "smíšená stezka pro chodce a cyklisty". A klidně bych daného strážníka dotáhl k té značce a chtěl ukázat, kde je značka, která ruší platnost této...

To bude asi podobné, jako ty historky, jak někoho prý zastavila dokonce státní policie na magistrále. V úseku, kde je to normální ulice a ne silnice pro motorová vozidla...

Na druhou stranu ale zase docela koukám, že vůbec jízdu po chodníku pokutují. Co bych za to na Praze 2 dal. Pochopím to třeba u rodiny s malými dětmi - ti navíc i jedou pomalu. Tady ale v podstatě není den, kdy bych nepotkal na chodníku alespoň jednoho kurýra (modrá či zelená bedna na zádech).

Když jsem se v minulosti tázal na ÚMČ Praha 2, jestli by to třeba nechtěli nějak řešit, tak odpovědí mi bylo akorát to, že v jejich kompetenci to není, že oni městskou policii úkolovat nemůžou. Zajímavé je, že na Praze 7 spolu takhle MČ a MP komunikovat může... Zbývá pak jen otázka, k čemu ta MČ Praha 2 vlastně vůbec kompetentní je.

Třeba rozporuplné značení při vjezdu do Riegerových sadů od Italské nedořešili nijak. Je tam zákaz vjezdu všech vozidel, omezení rychlosti na 5 km/hod a pár metrů zatím piktogram, že se tam na kole může. Odbor dopravy není kompetentní k tomu to řešit, že prý je to v parku a ten že řeší Odbor životního prostředí. Ale ti prý k tomu nejsou kompetentní, že oni dopravní značení neřeší. A mezitím se tam občas prohání Komwag v multikárách, aby vysypali koše (což je dobře) - ale těch 5 km/hod fakt nejedou. To jedou spíš tak 3x rychleji. To samé občas hlídky státní či městské policie. Modré majáky při tom zapnuté taky nemají. Proč je tam značení, co si odporuje (ten vjezd cyklistů) a pak ještě značka, která je úplně mimo realitu a kterou stejně nikdo nedodržuje? A proč s tím úřady nic nedělají? To mám napsat rovnou paní Mgr. Černochové, ať si tam z pozice starostky mezi těmi úředníky, co nejsou vlastně k ničemu kompetentní, udělá trochu pořádek?

Michael 1. 9. 2021, 16:24

Na Praze 11 jezdí ve službě nejmenovaný příslušník Městské policie na kole po chodníku; kdy a kým bude pokutovaný :DD

Kuba Turek 1. 9. 2021, 16:29
5
3

Jednu takovou dávnou historku z Nuseláku mám osobně. Když jsem tam jel s cyklovozíkem z 5. května do centra po ulici, tak mě na konci mostu dojeli policajti v autě a zastavili. Nechali mě stát v pravém pruhu (protože kolo, vozík a dvě děti bych přes svodidla fakt nedostal) a kázali mi o nebezpečnosti mého ježdění. Že si ze mě udělali nárazník (zastavili své auto až přede mnou) jim evidentně nevadilo, i když jsem je na to upozornil. Když chtěli pokutu, tak jsem to odmítl, že tam žádná značka není. Tak odjeli, já šlápnul do pedálů a dojel na Mírák, kam jsem potřeboval. Moji předškolní synkové mi pak nadšeně vyprávěli, jak koukali na policajty zoči-voči, když nás dojížděli (byl to otevřený vozík bez boudy a sedělo se v něm obráceně ke směru jízdy).

Kenny 1. 9. 2021, 17:04

Náprava je snadná: Otočit zpátky obě pootočené značky. Soudím, že otočená je i ta na začátku pravého chodníku ve směru z Holešovic (o níž píšete v popisku, že je trochu skrytá). Pokud MP situaci posuzovala z auta při přímé jízdě na most, tak tuto značku nemohli vidět.

David 1. 9. 2021, 22:28
13

Trochu mi to připomíná letošní brzké jaro na Vrchlického a hlídku PČR, kontrolujici vozidla v BUS pruhu. První policista zastavil motorkáře a druhý mladík v uniformě zastavil mě na kole se slovy "Pro tebe ty značky platí taky". Sundal jsem kulku. Nejdřív znejistěl když zjistil, že by asi mohl být i můj syn. Když jsem se zeptal, zda myslí značku bus, CYKLO, taxi a ukázal na piktogramy na zemi a značku za ním, tak řekl jen "Jeďte..." :o)

Zuzka 3. 9. 2021, 09:16

Podle tehle zvracene logiky by teda mohli pokutovat na cele podolske cyklostezce, kdyz tam ted namalovali pruh v silnici...

újezďák 3. 9. 2021, 21:33

David :) tykačka je taková zvláštní policejní snaha o získání převahy , mám podobnou příhodu, kdy mě na cyklopřechodu viděli , jedno auto ( to normálně zastavilo) před nimi projet na kole, měštáci a jeden z okýnka auta pokřikoval napřed slez a pak přecházej ... postupně jsme zastavili asi 50 metrů za přechodem s tím, že jsem jen opakoval, že neznají předpisy/ značky .... a pak najednou začal vykat a omlouvat se ... ( stalo se v létě na Podle Kačerova a krátký rozhovor na mostě Sliačská ). Nu a čerstvě mě na tom samém přechodu poučoval postarší řidič s vlekem s odpadem včera, projel jsem se za ním do tamního sběrného dvoru vedle spojky a tam jsme též přešli od tykání k vykání, dokonce jsem mu na mobilu ukázal značku IP7 :) Mimochodem když už jsme u toho názvosloví, víte že část značek a dodatků pro cyklisty vlastně neplatí pro cyklistky ? Cyklisto sesedni C14a :) nebo cyklisto veď kolo:) já být cyklistka tak se hádám...

David 3. 9. 2021, 22:50

Na tom mém případu bude nejspíš smutné, že já i příslušník jsme mohli brát slovo "Jeďte." úplně obráceně. Já jako omluvu (holt je rychlá doba a slovy se šetří), ale v policejní svodce se to nejspíš objevilo jako "Vyřešeno domluvou".

Pavel Masek 3. 9. 2021, 23:06
3
1

@michael
- ja si myslim, ze v ramci vykonu sluzby po chodniku jet muze, plati trochu ina pravidla nez pro auto. Napr nema majak,ale nesmi chodce ohrozit apod. Pripadne bych i hadal,ze maji zvlastni povoleni,jakovtreba multikary na ose, spravce hrist... co mi vadi vic, ze zamestnanci Jihomestske Majetkove parkuji den co den v zakazu vjezdu a na chodniku a jedina reakce od nich je ukazani jednicky a nebo denodenni jezdeni rezidentu autem po chodniku do dvora,aby nalozili jedno dite nebo si vzali zapomenutu penezenku. Na podnety osobne na ulici a telefonem to zacal prave vic projizdet a vidam,ze i sam od sebe to pokutuje. Bohzel efekt to nema zadny!

Petr 8. 9. 2021, 15:19

Je to už pěkných pár let, ale málem jsem platil v Plynární při průjezdu kolem metra/McDonalda směrem k Partyzánské. Hlídka tam občas chytá auta, která tam přes zákaz projíždějí, a chytila i mě, cyklistu. Že prý jedu na zákazu vjezdu atd. Naštěstí mě napadlo je požádat, ať mi tu značku ukážou - byl to zákaz vjezdu pro motorová vozidla. To, že kolo není motorové vozidlo, jsem naštěstí dokazovat nemusel. Ale být o něco pohodlnější, byl bych tehdy býval zaplatil blokovou pokutu.

David 9. 9. 2021, 14:38

Pavel Mašek: Z zákonu č. 553/1991 Sb., o obecní policii žádné oprávnění strážníka vjíždět na chodník nad rámec zákona č. 361/2000 Sb. nevidím. Ani autem, ani na kole. Jestli někdo víte, co by strážníka opravňovalo jezdit po chodníku na kole, rád si rozšířím obzory :)

Pavel Masek 9. 9. 2021, 14:52

@david
-ja predpokladam,neznam pravni podlozeni, jak rikam,treba i povoleni. Nicmene jeden straznik na kole, ktery pokryje vetsi uzemi a muze chytit vic z tech stovek ridicu,co jezdi po chodnicich v rezidencnich ctvrtich,deogove zavislych pichajicich si v prave poledne pred vchody panelaku atd, mi vubec nevadi! :) ?

Filip 12. 10. 2021, 02:53

Sankce, která povstala z příkazního řízení na místě (tj. ze zkráceného správního řízení sui iuris) není nezbytně konečná.

V příkazním řízení na místě platí presumpce správnosti, není-li prokázán opak, protože tím "blokem" je věc, po právní stránce, vyřízena, res iudicata. Nicméně i ten "blok" je rozhodnutí, arciť sui iuris, a každé rozhodnutí ve správním řízení lze přezkoumat soudem, není-li ustanoveno jinak (a u trestního obvinění ve smyslu ustanovení čl.6 odst.1 věty prvé Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ani jinak býti nemůže), a, samozřejmě, lze využít institutu přezkumného řízení.

V zásadě nelze přezkoumávat hmotné otázky trestního práva hmotného, např. otázku zavinění či viny, protože s těmi obviněný souhlasil tím, že podepsal blok. Rozhodnutí v příkazním řízení na místě lze zvrátit pro zmatečnost, nebo nicotnost.

Nicotné bude, například, pokud by policisté "blokem" vyřídili přecházení železniční trati v místě, kde to zákon nepovoluje, protože ze zákona je jediným správním orgánem oprávněným projednat přestupek proti zákonu o drahách Drážní úřad, ergo, Policie České republiky nebyla věcně příslušný správní orgán, a tedy její rozhodnutí (jakékoli) v této věci je nicotné. Jiná situace nicméně nastane, pokud bude policie "pokutovat" čince za to, že přecházel železniční přejezd těsně před vlakem. To je pozemní komunikace, správní delikt proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích, a ten může příkazem na místě projednat Policie České republiky. Strážník obecní policie má taxativně vymezeno, jaké přestupky může projednat příkazem na místě velice restriktivně, a pokud projednal jiný, je rozhodnutí nicotné.

Pak, samozřejmě, zmatečnost. I příkazní řízení na místě je správním řízení, platí zásada legality, officiality, zásada poučovací etc. Zásadu poučovací, ze zásady, prokazuje správní orgán, takže pokud nebyl činec řádně poučen, o právní kvalifikaci, o tzv. skutkové větě, o tom, že má právo příkazní řízení na místě odmítnout etc., je takové řízení zmatečné (poněvadž nebyly splněny všecky právem subsumované podmínky pro vydání příkazu na místě, ergo byla porušena zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretensí, ergo státní moc vybočila z konstitučního rámce, že smí činit pouze a jen to, co jí právo výslovně umožňuje), a pak se příkaz zruší.

Filip 12. 10. 2021, 04:37

Ad "David 09. 09. 2021, 16:38"

Na to je, vcelku jednoduchá, odpověď: strážník obecní policie může na jízdním kole jet po chodníku tak, jako já, Ty, Petr Novák z Horní Dolní, nebo kdokoli jiný: v mezích nutné obrany, a v mezích krajní nouze.

V zásadě je ta věc banální.

Jízdní kolo je vozidlo, jak z pohledu práva vnitrostátního, tak mezinárodního, osoba, která jede na jízdním kole, je řidič. Vnitrostátním i mezinárodním právem je zakázáno jezdit vozidlem po chodníku (vyjma silničním zákonem presumované výjimky).

Policista (tj. příslušník Policie České republiky) má, např. v ustanovení § 18 odst.9 věty prvé silničního zákona, určité úlevy od povinností stanovených tímto zákonem, např. stran dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Strážník obecní policie takové úlevy nemá, tzn., že strážník na kole nesmí ani překročit nejvyšší povolenou rychlost.

Dalo by se argumentovat, že strážník by mohl na kole na chodník, pokud by kolo bylo vozidlem s právem přednostní jízdy. Theoreticky ano, prakticky v tom brání taková banalita, že zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ani vyhláška o schvalování technické způsobilosti, a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, expressis verbis neříkají, že výbavou jízdního kola, provozovaného obecní policií, smí být zvláštní světelné a zvukové zařízení. Pak, v souladu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretensí, pro obecní policii platí, že na jízdním kole, provozovaném obecní policií, zvláštní světelné a zvukové zařízení vozidla s právem přednostní jízdy, prostě a jednoduše, být nesmí, protože by šlo o jednání praeter legem, tj. o jednání nikoli zakázané, ale zároveň nikoli výslovně povolené platným právem, a zásada legální licence se výkonu státní moci nedotýká.

Takže strážník může jet jízdním kolem po chodníku v mezích nutné obrany. No, v mezích nutné obrany na něm pojede, pokud mu po tom chodníku bude, například, utíkat nebezpečný pachatel trestného činu, kterého ale chytil inflagranti delicto. Jinak půjde o krajní nouzi.

Krajní nouze je širší, tam se toho vleze víc, ale vždycky platí, že nesmí hrozit následek stejně nebezpečný, nebo horší, než v institutu krajní nouze odvracíš. Takže, například, pokud Ti zavolá sousedka, že Ti praskla voda, vyplavuje jim to byt, a Ty budeš dva kilometry od baráku na kole, a po chodníku je to o kilometr kratší, a pojedeš tak, že nikoho neohrozíš, tak je to v pořádku. Pokud, například, strážníka na kole zavolají k nějaké vážnému nebezpečí (život, zdraví, vážná škoda na majetku), a on tam bude na kole po chodníku o pět minut dřív, a nikoho neohrozí, tak je to také v pořádku.

Žádným jiným oprávněním nedisponuje.

David 12. 10. 2021, 08:21

Filip: Děkuji za vysvětlení. Mám obavy, dost oprávněné, že v Praze se cyklista ocitá v krajní nouzi v každé druhé ulici :o/

Filip 12. 10. 2021, 21:19

Ad "David 12. 10. 2021, 10:21"

Není vůbec za co. :-)

Asi určitě, no, a nejen v Praze. Nechci být zbytečný kakabus, ale obávám se, že s ohledem na výsledek voleb, po kterých zasedne v parlamentu a vládě prakticky jenom pravice, se nějaké procyklistické legislativní změny budou prosazovat horko a těžko, jestli vůbec. Naprosto chápu, že odstranit Kuního Gesichta a jeho partu byla priorita No I., ale vláda striktně vymezená na jednu stranu politického spektra nebývá nic moc, tak nebo tak.

My máme takových paskvilů, nebo "děr" v legislativě tunu.

Když jsme u těch "příslušníků" na kole, tak obecný problém je třeba toto:

U nás je oprávněn zastavovat vozidla pouze policista ve stejnokroji, to není jako Semir Gerkhan v Říši, u nás policista v civilu nemá žádné oprávnění zastavovat vozidla. Pokud je policista ve stejnokroji, nemusí jet vůbec ve služebním dopravním prostředku, nemusí použít maják a je oprávněn zastavovat vozidla.

Pokud policisté hlídkují na kole, jsou oblečeni v něčem takovém: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-policiste-na-kolech.aspx, nebo takovém: https://www.denik.cz/olomoucky-kraj/policiste-budou-po-olomouci-jezdit-na-kole-takto-vypadaji-v-plne-zbroji-20120417.html. Problém je v tom, že ani jedno z toho, ačkoli se to laicky může jevit jinak, není stejnokrojem Policie České republiky.

Strážníci to mají jednodušší, protože stejnokroj strážníka obecní policie má předepsánu barvu, pak určité prvky, označení, a pokud to splňuje, je to stejnokroj strážníka. Bohužel, vzory stejnokrojů policisty jsou taxativně vymezeny Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 122/2015 Sb., a naše právo chrání stejnokroj jako celek (je přestupkem neoprávněně nosit stejnokroj policisty, nebo takové součásti stejnokroje, které lze se stejnokrojem zaměnit), a chrání barevné označení vozidel, plavidel a samoletů policie, nikoli samotné "vnější označení policie". Což by mělo, logicky, být přesně naopak, protože stejně pokud si vezmu komplet policejní mundůr, sundám z něho nášivky policie, hodnostní označení, služební číslo a státní znak, tak to není mundůr. Ale pokud si vezmu anglické "čerňáky", na záda si našiju originál, velkou, nášivku "POLICIE", vepředu originál, malou, nášivku "POLICIE", na rukáv si přišiju nášivku se státním znakem "POLICIE", a na druhou stranu hrudi služební číslo, a na anglickou čepici, se sillitoe tartan, si připevním státní znak policisty, mohu to naprosto legálně nosit, a 9 z 10 řidičů na můj pokyn k zastavení vozidla vozidlo zastaví a 9 z 10 lidí na mou výzvu mi prokáže totožnost, protože takové nuance, jako jaké má mít bengo gatě, přirozeně, netuší.

Takže bobani na kolách nemají na sobě stejnokroj příslušníka Policie České republiky, a protože na sobě nemají stejnokroj, nemají ani oprávnění zastavovat vozidla. Právo je malicherné a ješitné, což je vlastnost, nikoli vada, akorát náš přebujelý byrokratický aparát to, prozatím, poněkud nevzal na vědomí, a podle toho to tady vypadá.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské
Praha,

Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské

10. července. 2024, 1min. čtení3