Cyklostezka nebo cyklotrasa? Jak si rozumět, když mluvíme o infrastruktuře

Publikováno: 13. dubna. 2023, 15 min. čtení
Aktualizováno: 14. dubna. 2023
Úvodní foto: Martin Šnobr
Publikováno: 13. dubna. 2023, 15 min. čtení
Aktualizováno: 14. dubna. 2023
Úvodní foto: Martin Šnobr

Je to cyklostezka, cyklotrasa, společná stezka, sdílená stezka, cyklopruh? Cyklotrasa znamená žluté cedulky nebo čáru v mapě? Ponořme se do toho, co běžně užívané – a zhusta zaměňované – termíny vlastně znamenají legislativně i v běžné mluvě.

V tomto článku zároveň přiblížíme, jakou terminologii v článcích na Městem na kole používáme a jaké k tomu máme důvody. Na závěr pak nabízíme ochutnávku (cyklo)projektantského slangu.

Cyklostezka a spol.

Zákon číslo 361/2000 Sb. o silničním provozu termín ‚cyklostezka‘ nezná. Hlavní vyhlášky a technické podmínky určující umístění dopravního značení (tj. vyhláška číslo 122/2015 a TP 65) pojem ‚cyklostezka‘ také neznají, protože z pochopitelných důvodů vykládají jednotlivé značky, které přesně určují dopravní režim. V normě ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací je užíván termín ‚cyklistická komunikace‘ ve smyslu jakékoliv komunikace dovolující jízdu cyklistů, nebo častěji ‚cyklistická stezka‘ ve smyslu stezek, které mohou být přístupné i chodcům.

Cyklostezka je tedy zkrácením sousloví ‚cyklistická stezka‘, a obvyklý úzus, který je v souladu s chápáním ČSN, vnímá cyklostezky jako veškeré komunikace určené pro cyklisty, na kterých není povolen provoz motorových vozidel, ale pohyb chodců zde být umožněn může.

Cyklostezka je tak daleko více termínem popisujícím stavební charakter komunikace než konkrétní dopravní režim, a tímto způsobem jej používáme i na Městem na kole.

Mezi cyklostezky se tak zařazují následující dopravní režimy:

 • Stezka pro cyklisty (dopravní značka C 8 a/b ), kde je dle vyhlášky číslo 122/2015 zakázán pohyb jiným účastníkům provozu než cyklistům, bruslařům, uživatelům obdobného sportovního vybavení a chodcům vedoucím kolo, není-li stanoveno jinak.
 • Stezka pro chodce a cyklisty společná (dopravní značka C 9 a/b), na které se ze zákona chodec a cyklista nesmí vzájemně ohrozit. Někdy se označuje jako stezka smíšená.
 • Stezka pro chodce a cyklisty dělená (dopravní značka C 10 a/b), na které může cyklista nebo chodec použít „cizí“ stranu jen při obcházení, křížení, objíždění, apod.

Někdy se za cyklostezku obecně označují i bezmotorové komunikace označené značkami B 11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel), pokud je komunikace upravená jako cyklostezka a cyklistický provoz na ní převažuje. V Praze jde například o ulici V Zámcích na Praze 8 na nadřazené cyklotraseA 2. Méně formální termín pro režim B 11 je bezmotorová cesta.

Za ‚cyklostezku‘ se někdy nesprávně označují chodníky s povolenou jízdou kol (dopravní značka C 7 + E 13 s textem „mimo“ a vyobrazením jízdního kola). Zpravidla jde o chodníky, na kterých byla dodatečně povolena jízda na kole. Procesu umožnění jízdy na kole po chodníku a následně vzniklému opatření se někdy zkráceně říká legalizace. Někdy se na chodníky s povolenou jízdou kol přeznačují i dříve zřízené cyklostezky, které třeba nemají dostatečné parametry nebo na nich převažuje zájem na preferenci chodců. Na chodnících platí rychlostní limit 20 km/h a cyklista musí být vůči chodcům naprosto ohleduplný, dokonce má být připraven v případě potřeby zastavit.

Na Městem na kole někdy chodníky s povolenou jízdou kol označujeme zkráceně jako cyklochodníky, zejména chceme-li zdůraznit, že se nejedná o plnohodnotnou cyklistickou infrastrukturu. A stejně jako u termínu ‚cyklostezka‘, termín ‚cyklochodník‘ není pevně svázaný s konkrétními značkami a lze jej bez potíží použít i pro cesty označené jinak, pokud tomu odpovídá samotný charakter té cesty.

Pro všechny komunikace s možnou jízdou kol a zákazem nebo silným omezením automobilové dopravy se používají také obecné termíny bezmotorové komunikace nebo chráněná infrastruktura.

Cyklopruhy

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že vidíte-li fotografii cyklisty ve městě za nějakou čárou ve vozovce, prakticky jistě nebude na cyklostezce. Půjde tedy nejspíš o cyklopruh. ‚Cyklopruhem‘ se obecně rozumí pruh určený pro cyklisty, oddělený od dalšího čárou. Zatímco výhrady k označování společné stezky za cyklostezku lze považovat spíše za otázku vkusu, mýlit se v rozlišení mezi cyklostezkou a cyklopruhem je v debatách o cyklistické dopravě vnímáno jako zásadní faux-pass.

Rozlišujeme dva druhy cyklopruhů, neformálně označované jako vyhrazený cyklopruh a ochranný cyklopruh. Chceme-li mluvit řečí zákona číslo 361/2000 Sb., potom jde o vyhrazený jízdní pruh a jízdní pruh pro cyklisty. V praxi poznáte vyhrazený jízdní pruh tak, že je označený svislou značkou IP 20 a od sousedního pruhu oddělený čárou tlustou čtvrt metru. Ochranný cyklopruh je pouze oddělený úzkou čárou (šířka 0,125 metru) a piktogramy v něm nikdy nejsou červeně podbarvené.

Na rozdíl od cyklostezek, jsou zde neformální a zákonné pojmy prakticky zaměnitelné, tedy platí, že vyhrazený cyklopruh je totéž co vyhrazený jízdní pruh a ochranný cyklopruh je totéž co jízdní pruh pro cyklisty. V ČSN toto rozlišení nenajdeme, protože její znění je z doby, kdy ochranné cyklopruhy ještě neexistovaly, tam se jízdním pruhem pro cyklisty rozumí pruh vyhrazený i ochranný.

Pro jistotu uvádím ještě další, zřídka užívaná synonyma pro ochranný cyklopruh, a sice cyklopruh nevyhrazený, nebo víceúčelový. Setkat se s nimi můžete ve starších článcích i zde na Městem na kole. Možná je škoda, že se nevžila, jasněji totiž vyjadřují základní vlastnost ochranného cyklopruhu, tedy možnost zasahovat do něj jedoucím vozidlem, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký.

Cyklistické pásy

Na pomezí cyklostezky a cyklopruhu stojí cyklistické pásy, oddělené od vozovky obrubou po vzoru obvyklé dánské infrastruktury. TP 179 je označují jako ‚samostatné jednosměrné cyklistické pásy‚, v ČSN se termín ‚cyklistický pás‚ používá i pro část chodníku. V pražských Standardech aktivní mobility se používá termín ‚dánské pásy‚. Cyklistické pásy nabízejí díky oddělení obrubou komfort odpovídající cyklostezce, v křižovatkách se ale chovají jako cyklopruhy.

Dopravní režim cyklistického pásu v křižovatce by měl být vždy vyhrazený cyklopruh (IP 20), mimo křižovatku to může být i dělená stezka (C 10), nebo dokonce samostatná cyklostezka (C 8) – podle místa a kontextu. Ostatně na pražském Smetanově nábřeží se režimy IP 20 a C 10 střídají v místech stavebně i funkčně totožných.

V provozu jinak než v cyklopruhu

Je-li jízdní pruh vyhrazený pro autobusy veřejné dopravy a další vozidla včetně cyklistů, označuje se hovorově jako buspruh (bez důrazu na jízdu kol) nebo jako pruh bus-taxi-cyklo, což popisuje jeho nejobvyklejší kombinaci. Formálně jde i zde o vyhrazený jízdní pruh jako u cyklopruhu, byť pro jiné skupiny vozidel.

Šipky se znakem cyklisty ukazující možnost jízdy na kole v jízdním pruhu, se řečí vyhlášky označují jako piktogramový koridor pro cyklisty (značka V 20). Zkráceně se označuje jako piktokoridor a nevyplývají z něj žádná práva či povinnosti.

Ve vozovce se dále můžeme setkat s „chlívky“ na konci pruhů těsně před světelnými křižovatkami. Jedná se o prostor pro cyklisty (značka V 19), historicky či hovorově někdy označovaný jako předsunuté stání či cyklobox, z hlediska normové mluvy jistě velmi nesprávně.

Všem opatřením usnadňujícím nebo vymezujícím jízdu cyklistů ve vozovce, se společně říká integrační opatření, zkráceně integrace. O tom, čemu běžný člověk říká ‚vozovka‘, se potom hovoří jako o hlavním dopravním prostoru, zatímco chodníky a stezky, ať oddělené obrubou či zeleným pásem se označují jako přidružený prostor (bez slůvka dopravní).

V situaci, kdy není možné zřídit kvalitní řešení mimo vozovku, se v Praze často kombinuje právě integrace a legalizace, v různé míře souvislosti jednoho či druhého řešení. Cílem je, aby alespoň nějaké opatření měli zdatní i pomalí cyklisté. Takovým řešením se říká duální opatření, zkráceně duál.

Naopak, není-li v koridoru rušnější ulice pro jízdu na kole nic, část veřejnosti to možná vnímá jako bezproblémové, z hlediska zajištění bezpečnosti a komfortu jízdě na kole jde o místo, kde cykloopatření chybí a je vhodné najít způsob, jak je doplnit.

Cyklotrasy

Rozdíl mezi cyklostezkou a cyklopruhem jsme si vysvětlili, nyní je na čase podívat se na poslední problémový termín, tedy cyklotrasy. Podstatou věci je, že 1) cyklotrasa není cyklostezka, a že 2) cyklotrasy nemusí být jen značené.

Značená cyklotrasa není v obvyklé praxi nic víc než souvislý úsek orientačního značení. Asi jako u silnic máme klasické modré/bílé/zelené značky ukazující směry všem řidičům, nebo na turistických stezkách rozcestníky s kilometráží pro pěší. V terénu se cyklotrasy značí žlutými značkami s číslem trasy a názvy cílů (IS 19 – 21). Tyto značky jsou ovšem jen orientačním značením, nezakládají žádná práva či povinnosti. Žlutá cedulka na chodníku na něm jízdu na kole nedovoluje. Žlutá šipka namířená do pěší zóny či protisměrky prakticky znamená pokyn k pokornému vedení kola tímto směrem.

Jaká cykloopatření a dopravní režimy na cyklotrase jsou, je hodně všelijaké. Může tam být skvělá cyklostezka nebo jen pár cedulek na mostě skoro dálničního typu. Nejsou vyloučena ani schodiště či kamenité lesní pěšiny. Rozhodně také nelze spoléhat na to, že to po cyklotrase bude vždycky kratší než po silnici, nebo že povede přes menší kopec.

Na druhou stranu, i když cyklotrasa vážně není cyklostezka, její vyznačení se řídí stejnými pravidly jako jakékoliv jiné dopravní značení. Zejména je schvaluje silniční správní úřad a vyjadřuje se k nim policie. Takže máte slušnou šanci, že alespoň některé problémy byly na vyznačené trase vyřešeny.

O ‚cyklotrasách‘ se někdy hovoří, i když v terénu orientační cedule nejsou. Realizovaná cyklotrasa znamená, že se v na cestě udělala nějaká opatření pro jízdu na kole, třeba cyklopruhy, žluté orientační značení s číslem trasy se ale nezřizovalo. V Praze je mnoho takových cyklotras.

Plánovaná cyklotrasa je pak pochopitelně sousloví užívané ve chvíli, kdy se hovoří o nějaké infrastruktuře v místech, kde teď nic není. Ale má být, protože cyklotrasa (či přímo konkrétní cykloopatření) je zde navržena v nějakém plánovacím dokumentu.

Praktické cyklotrasy nebo praktické průjezdy jsou pak koridory, které na kole fungují jako šikovný průjezd, zatím se ale na nich s cykloopatřeními nikdo moc neobtěžoval, v terénu tak nejsou vůbec nijak zřejmé. Některé z nich jsou notoricky známé, o jiných ví jen pár zasvěcených.

Praktické a realizované cyklotrasy se leckde do jisté míry prolínají, realizovaná cyklotrasa nemusí mít souvislá cykloopatření a mohou na ní být i místa vyloženě bídná. V koridoru plánované cyklotrasy může už nyní vést praktický průjezd, byť s nějakými problémy.

Plánované a praktické cyklotrasy v Praze

Praha, která je pro tento článek „domovským“ případem, má celoměstský systém cyklotras, který určuje koridory chápané jako celoměstsky významné a v nichž má zřizování cykloopatření podporu magistrátu. V Praze máme tři stupně plánovaných cyklotras, pro které také platí odlišné standardy než pro zbytek uliční sítě. Jsou jimi:

 • Nadřazené cyklotrasy, s čísly A1 – A9 a okružní trasa A50. Asi znáte povltavskou trasu A2, tak si představte podobné radiály vedené z centra do nejlidnatějších čtvrtí a k tomu okruh kolem Prahy.
 • Páteřní cyklotrasy, s čísly A10 – A49. To byl původně vyšší standard, cíl byl mít zde trasy více oddělené od aut.
 • Hlavní cyklotrasy, s čísly A100 – A599. Tohle je hlavně upomínka, že zde má vzniknout aspoň něco.

Značené cyklotrasy jsou v mapě Městem na kole odlišeny žlutým podbarvením čísel. Praktické a realizované cyklotrasy najdete vyznačené stejným způsobem, tedy s čísly podbarvenými bílou barvou. Číslování praktických tras v mapě odpovídá celoměstskému systému ve stavu před rokem 2019. Nedávné výrazné rozšíření celoměstského systému budeme do naší mapy teprve muset zapracovat.

Slovníček

Věřím, že po přečtení tohoto článku si již nikdo nepoplete cyklostezku, cyklopruh a cyklotrasu. Jako bonus na závěr přidávám krátký slovníček slangu a zkratek užívaných při projektování či jednání o cykloopatřeních, a které autor tohoto článku někdy neopatrně použije i v debatě na sociálních sítích.

 • Buffer: bezpečnostní odstup zpravidla ale nijak nevyznačený. Třeba cyklopruh podél parkování má být o půlmetrový buffer širší než když je pruh podél obruby. A samotný cyklopruh slouží jako buffer pro zajíždění a vyjíždění parkujících aut.
 • Bumlík: Podélný práh sloužící zpravidla k oddělení jízdního pruhu a tělesa tramvaje. Znemožňuje vjetí na tramvajový pás, což je dobré pro tramvaje, horší ale pro cyklisty, které pak leckde nelze předjíždět s bezpečným bočním odstupem.
 • Bypass: Vedení cyklistů objížďkou nebo mimo směr s předností jízdy s cílem zvýšit jejich bezpečnost. Někdy to je smysluplné, někdy značně nepraktické.
 • Cykloobuosměrka (zkráceně CKO): Umožnění jízdy cyklistů protisměrem jednosměrné ulice. Proč je to ve vedlejších ulicích správné, bylo na Městem na kole popsáno opakovaně.
 • CKS: cyklostezka (bez dalšího rozlišení).
 • CKP: cyklopruh (bez dalšího rozlišení).
 • DOSSy: Dotčené orgány státní správy, které se vyjadřují k projektu. Při projednávání změn dopravního značení je tím míněna Policie ČR a silniční správní úřad, který změnu značení vydává jako opatření obecné povahy. U stavebních záměrů je okruh DOSSů mnohem širší.
 • Generel, cyklogenerel: V Praze označení celoměstského systému cyklotras. Systém není tak podrobný, aby odpovídal zvyklostem při tvorbě cyklogenerelů, přesto se tak běžně označuje.
 • HDP: Hlavní dopravní prostor.
 • Nepřímé levé odbočení: Odbočení vlevo, které se nerealizuje zařazením do levého jízdního pruhu, ale tím, že cyklista počká na pravém zadním rohu křižovatky na volno v příčném směru. V Dánsku základní způsob odbočení, u nás téměř neznámé.
 • OCP: Ochranný cyklopruh.
 • VCP: Vyhrazený cyklopruh.
 • Páteřka (Praha): Páteřní celoměstská cyklotrasa.
 • PP: Přidružený prostor.
 • Přechodopřejezd: Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, tedy takový, kde chodci a cyklisté používají společný prostor. Správně by se mělo psát, že stezka pro chodce a cyklisty (C9) je společná nebo smíšená, zatímco přechod a přejezd je sdružený. V běžné konverzaci to ale není třeba rozlišovat.
 • SSZ: Světelné signalizační zařízení, světelná křižovatka, tj. semafory.
 • Stanovení: Opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava dopravního značení.
 • V19ka: Prostor pro cyklisty.
Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Jan Fiala 14. 4. 2023, 10:45

Trasa, a tedy i cyklotrasa je posloupnost informací o směru jízdy. Například "rovně a za kostelem doleva".
Cyklotrasa může vést po silnici, po cyklostezce, nebo třeba po louce.
Všeobecně používané trasy bývají v terénu vyznačeny tabulkami i čárou na mapě. Cyklotrasa může být i jen v hlavě cestovatele. Například moje trasa do práce nikde vyznačena není.
Cyklotrasy také slibují politici před volbami; cyklotrasa se totiž nestaví, stačí čára v mapě.
Cyklostezka je druh komunikace, je určená pro cyklisty, označená modrou kulatou značkou s obrázkem jízdního kola.
Trasu bych přirovnal k software, stezku k hardware.

Dan 14. 4. 2023, 10:59

Jak je to s pohybem zvířat(psů)? Na silnici nemůže pes bez vodítka a třeba cyklista na silnici nesmí mít v ruce vodítko. Tak tam je to dle zákona vyřešené. Jak je to ale z pohledu zákona právě pro cyklostezky atd…? Děkuji :)

K6 14. 4. 2023, 11:23

Taky se značená cyklotrasa nazývá cykloturistickou trasou. Mimo obec bývá značena klubem českých turistů a jde tak o totéž, jako pěší turistické trasy, akorát pro kola. Místo žlutých cedulek se taky někdy používá pásové značení na stromech podobné, jako pro pěší.

MaT 14. 4. 2023, 19:31

Podobné, ale s jednou odlišnosti. Pro pěší turisty je ta barva (červená, modrá, zelená, žlutá) obklopena pruhy bílé barvy, v případě tohoto značení cyklotras je místo bílé použita žlutá. Akorát jsem zatím asi ještě neviděl žlutou cyklistickou trasu (to by byla žlutá mezi žlutými :-).

K6 14. 4. 2023, 20:36

Místo žluté značky se u cyklo používá bílá ;)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Mapa Městem na kole aktualizována
Redakční blog,

Mapa Městem na kole aktualizována

17. října. 2023, 2min. čtení4