Generel bezmotorové dopravy Prahy 6

Publikováno: 14. listopadu. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 27. prosince. 2020
Publikováno: 14. listopadu. 2016, 1 min. čtení
Aktualizováno: 27. prosince. 2020

Na Praze 6 byl připraven generel bezmotorové dopravy, tedy dokument, podle kterého by měl být brán ohled na pěší a cyklistikou dopravu při zamýšlených investicích a rekonstrukcích. Generel není pro tuto městskou část zase takovou novinkou, Praha 6 podobný dokument vlastní již několik let, nyní se ale odhodlala k jeho zásadní aktualizaci a přepracování. Připravovaná verze již prošla dvěma hojně navštívenými veřejnými projednáními, v srpnu byla odevzdána konečná verze a dokument je tak v zásadě ve finále svého zrodu.

Starý cyklogenerel

Než se podíváme na aktuálně připravený materiál, pojďme věnovat ještě pár slov generelu původnímu, který jsme na tomto webu nikdy nepředstavili.

Městská část získala svůj generel cyklistické dopravy již v roce 2010, vzešel z pera společnosti Dipro. V době, kdy podobné materiály v ČR téměř neexistovaly, byl do jisté míry průkopnickou prací. I samotní autoři v něm píší, že jeho účelem je zároveň i osvěta k tématu cyklodopravy a cyklistické infrastruktury. Z dnešního pohledu to ovšem ne vždy bylo ku prospěchu.

Tehdejší generel přehledně shrnul dostupnou cykloinfrastrukturu Prahy 6 a navrhl její doplnění do komplexní sítě. Ve svých návrzích zacházel do direktivních detailů a z mého pohledu trochu nešťastně tíhl k navrhování jednoduchých integračních opatření v podobě piktokoridorů a cyklopruhů. Chráněná infrastruktura v něm byla sice navržena také, svým systémem etapizace ale jednoznačně podporoval vznik rychlých řešení. Projevoval tak především snahu o realizaci možného, zároveň však v poměrně extenzivním měřítku. Při důsledné aplikaci tehdejšího cyklogenerelu by na Praze 6 vzniklo skutečně velké množství integračních piktokoridorů a cyklopruhů.

Z dnešního pohledu lze dokument označit za produkt tehdejší doby a můžeme být rádi, že je již částečně překonaný. V oné době v podstatě nešlo realisticky navrhovat nic moc jiného, pokud se mělo předejít vzniku nových stezek à la Evropská nebo pokud mělo být navrženo vůbec něco, co mělo alespoň nějakou šanci na brzkou realizaci.

Odmyslíme-li si lány piktokoridorů, tak dokument obsahoval mnohé smělé myšlenky, které v reálu bohužel často nebyly zrealizovány. Z proběhlých staveb se nezdá, že by na tehdy vzniklý cyklogenerel byl brán nějaký větší zřetel.

Nový generel bezmotorové dopravy

Následující text vychází z veřejných prezentací a průběžně dostupných materiálů. Je založen na pracovní březnové verzi, neboť s definitivní verzí jsme zatím neměli šanci se seznámit.

Jak je z názvu patrné, nový generel rozšiřuje svůj záběr. Již se nezabývá pouze dopravou cyklistickou, ale věnuje se i pěším, lidem se zrakovým hendikepem či bezbariérovostí městské části. A další změnou je autorství, neboť tento generel je nově z dílny architekta Tomáše Cacha.

pesi_generel_praha6_02

Pěší síť cest. Červená: obchodní třídy, hnědá: drážní cesty, zelená: zelené cesty (klidná propojení s dostatkem zeleně), okrová: historické cesty a osy, blankytná: cesty podél vodotečí, šedivá: ostatní propojení.

Generel samotný představuje čtyři obecná schémata klasifikace cest v celé městské části: síť pro dopravu cyklistickou, síť pro dopravu pěší, síť bezbariérových cest a síť cest uzpůsobených lidem se zrakovou vadou. V každé ulici se tak dozvíte, do jaké míry by měla být bezbariérově prostupná a jaký by měla poskytovat komfort pěším, cyklistům a nevidomým. Vše je rozděleno podle plánovaného výhledového stavu. Generel je tak v návrhu sítě velmi jednoduchý a přehledný: jeden letmý pohled na příslušnou mapu vám sdělí, co máte v daném místě řešit.

Klasifikace je přehledně zakreslena na obecné rovině, generel není direktivní v detailech – pouze stanovuje, zda má být daný úsek např. plně bezbariérový, bezbariérový s dílčími obtížemi, nebo zda se v něm bezbariérovost řešit nemá. Jak se k danému stavu při rekonstrukci ulice konkrétně dojde, to již generel nechává otevřené. V textové části pouze vysvětluje, co například taková bezbariérovost s obtížemi zhruba znamená, nebo jaké požadavky má splňovat třeba obchodní třída.

bezbarierovost_generel_praha6

Z nového generelu: návrh bezbariérové prostupnosti území v oblasti Ořechovky.

Tuto všeobecnou koncepci autor doplňuje o vybrané akce, které podrobněji rozvádí. V zásadě by se dalo říci, že je to takové malé promo, aby ty obecné linie z mapy byly lépe představitelné a někdo se pro ně i mohl nadchnout a třeba něco z generelu začít prosazovat. Jednoduše řečeno: jsou to vybrané úseky, kde autor uvádí, co si pod onou nekonkrétní barevnou linkou sám detailně představuje.

muk_malovanka_cach

Podrobný návrh úprav v oblasti Malovanky bez realizace projektu „Zelená Malovanka“.

muk_malovanka-zakryta_cach

Rozpracování úprav v oblasti Malovanky v případě realizace „Zelené Malovanky“.

Nový generel tak přichází s trochu jiným principem než jeho předchůdce. Globálně zůstává obecnější, ale představuje i několik vybraných konkrétněji rozpracovaných opatření, kde si dovoluje být naopak vizionářštější a jde více do detailu – nezůstává jen u obecných zmínek o možném značení, ale představuje dané místo celkově. Nutno podotknout, že některé konkrétní plány jsou skutečně smělé a možná i nakonec neuskutečnitelné a jiné zase poměrně střízlivé. Autor patrně sází na to, že poskytne co největší výběr a každý si tak najde projekt svého srdce. To může být pro realizaci některých akcí přínosem, zároveň je to ale trochu ošemetná loterie.

Cyklodoprava

Přeci jen jsme na webu zabývajícím se cyklodopravou, pojďme se tedy ve zbývajícím textu soustředit především na tu část generelu, která se věnuje právě kolům. Připomínám, že veškeré ilustrace jsou dílem autora generelu a jsou získány z pracovní březnové verze.

Navrhovaná opatření pro jednotlivé ulice a cesty se dají rozdělit v zásadě do tří základních skupin a jejich kombinací. První tvoří ulice zklidněné – většinově v nich nejsou žádné viditelné úpravy pro cyklodopravu, veškerá doprava je zde ale převážně klidná a neproblematická. Dále stezky chráněné, tedy opatření zcela mimo provoz – samostatné cyklostezky v zeleni, cyklistické pásy vedoucí v úrovni chodníků či cyklochodníky. A na závěr opatření integrovaná v provozu, jako jsou klasicky třeba cyklopruhy na hlavních tazích.

diagram_cach_01

Chráněná, klidná a integrovaná cykloopatření. Samo sebou existují i různé kombinace. (Autor: Tomáš Cach).

diagram_cach_02

Se znalostí tohoto trojitého barevného rozlišení a jeho významu si již vystačíte pro navigaci výslednou přehledovou mapou cyklistické části generelu bezmotorové dopravy. Kdo si navíc pod těmito kategoriemi umí představit i konkrétní formy dopravních opatření, začíná již tušit, co by se v daných místech mohlo odehrát.

diagram_cach_04

diagram_cach_03

Na ulici Evropská generel ponechává chráněnou stezku na severním chodníku a poté ji prodlužuje kolem restaurace McDonald’s dále na západ. Všimněte si zanesené chráněné vazby přes Evropskou do Vlastiny a také v současnosti chybějícího napojení stezky do ulice Za Vokovickou vozovnou.

Výkresy zároveň počítají s vícero možnostmi v místech, kde je budoucí vývoj stále otevřený. To je případ třeba plánované železniční trati směrem na letiště a Kladno. Zde není jasné, zda bude stavěna varianta pod povrchem a vznikne luxusní chráněná stezka, nebo zda bude železnice na povrchu a bude se pouze realizovat decentnější stezka podél trati. Výkres obsahuje obě varianty.

diagram_cach_05

Prašný most a obě možné varianty chráněné stezky v koridoru železniční trati.

Konkrétní projekty

Jak již bylo řečeno, autor těm různobarevným linkám z map dělá malé promo a u vybraných míst sám představuje, jak by danou oblast řešil.

Mezi konkrétními detailně představenými projekty můžeme najít „drobnosti“, jako je třeba postupné zkultivování chodníkové stezky podél Evropské do sjízdné podoby. Ostatně se zde opět projevuje vylepšení aktualizované verze, která více pracuje s tím, co již v ulicích máme. Zatímco původní cyklogenerel s chodníkovou cyklostezkou podél Evropské víceméně nepočítal a navrhoval zde cyklopásy (s mezikrokem v podobě piktokoridorů), současná aktualizace bere nefunkční cyklostezku na milost a snaží se jí naopak učinit použitelnou. Můžeme argumentovat tím, že by byly cyklopásy výhledově mnohem lepším řešením, zároveň lze ale realisticky usuzovat, že se při usilovném tlaku spíše povede jakžtakž zprůjezdnit již existující stezku, než že by někdy někdo v dohledné době vybudoval v každém směru kodaňské cyklopásy.

Autor většinou navrhuje vlastní etapizaci, v níž si pomáhá jednoduššími mezikroky, které lze řešit rychle. Nezapomíná ale ani na návrhy, jak by mělo dané místo vypadat po rozsáhlejší rekonstrukci. Takovým případem je kromě Evropské i sada návrhů pro křížení mezi náměstím Interbrigády a ulicí Nikoly Tesly. Pracuje se zde jak s jednodušší rychlou legalizací krátkého chodníkového úseku a navazujícího přechodu, tak s možnými budoucími úpravami a vznikem nových míst pro křížení tramvajové trati.

evropska_generel_praha6

Příklad navrhovaných okamžitých opatření na Evropské.

evropska_generel_praha6_02

A o něco dále návrh náročnějších akcí na témže místě.

Kromě legalizací ale najdeme i návrhy vyžadující již výraznější nové stavby: mezi ty jednodušší lze zařadit třeba soubor stezek, které by kvalitně propojily Ladronku s Hvězdou. O nevyřešenosti této lokality jsme ostatně psali i na tomto webu. Mezi ty složitější ale již dlouho diskutované lze počítat třeba návrh na spojku Tallichovy a ulice Na Větrníku.
Ale nacházejí se zde i návrhy, které se objevují zcela nově a zatím nebyly nikde více diskutovány. Tak například chráněné propojení Slunné/Cukrovarnické se Střešovickou/Keplerovou přes mírný kopeček současného parku nebo třeba spojení Hradčanské s Píseckou bránou formou zřízení cyklopřejezdu přes ulici Milady Horákové (na ten existuje stavební příprava) a zrušení květináčů s tújemi v průchodu pod administrativní budovou na Hradčanské.

hradcanska_generel_praha6_02

Návrh bezbariérového propojení ulic Pod Kaštany a K Brusce.

Tento úsek by mohl ostatně být součástí jiného záměru, který bych zařadil do edice těch velkolepých. Tím je promenáda z Hradčanské do Stromovky. Pohledem na mapu lze odhalit, že ulice Pod Kaštany byla budována jako přímá spojnice Hradčanské a Královské obory, v současnosti ale jako přímá ulice neslouží. V centrální části to je čtyřproudová průjezdní komunikace s minimálními chodníky, na kterou jsou nalepeny konce vedoucí k Hradčanské a ke Stromovce, které v podstatě na ulici téměř nenavazují. Autor navrhuje zrušení zbytečných čtyř pruhů a ponechání provozu pouze ve dvou z nich. Ulice má beztak kapacitní hrdla již jinde. Ve zbylém prostoru by autor vybudoval bezmotorovou promenádu propojující kontinuálně Hradčanskou se Stromovkou. Tento záměr byl již dokonce projednáván na dopravní komisi městské části, reakce členů byly rozporuplné.

pod_kastany_mapa

Pod Kaštany: ulice (ne)propojující Hradčanskou se Stromovkou.

Z edice velkolepých návrhů by se dala vypíchnout třeba i idea na vyhlášení architektonické soutěže na stavbu průchodu à la Jelení příkop v hradbách mezi Novým Světem a parkem Maxe van der Stoela.
Většími ideami jsou samozřejmě i nové stezky podél železničních tratí. Ať již zmiňovaná stezka podél kladenské trati nebo navrhovaná stezka mezi nádražím v Podbabě a bývalým nádražím v Bubenči.

Je toho ale mnohem více: úprava překonání Malovanky, ať již v případě realizace „Zelené Malovanky“, nebo bez ní, návrhy zlepšení propojení se Středočeským krajem, nové propojení v rámci sídliště Dědina. I jiné projekty nesouvisející tolik s cyklodopravou: návrh na propojení stanice Nemocnice Motol s Malým Břevnovem, úprava cestní sítě v okolí Baby a další.

Shrnutí

Generel se vyvíjí dobrým směrem – nejedná se již o pouhý cyklistický, ale nově kombinuje veškerou bezmotorovou dopravu. Zároveň se jedná o příjemný mix obecného zaměření s vypíchnutými konkrétními projekty.

Po prostudování jsem nabyl dojmu, že přiměřeně pracuje s místními podmínkami, již platným stavem a návrhy tak respektují prostředí. Jednoduše řečeno: autor nenavrhuje fantaskní chráněné stezky, které by se do uličního prostoru v praxi za přijatelné náklady nevešly.

Co bych autorovi trochu vytknul, je nesourodá rozpracovanost konkrétních (jím vypíchnutých) projektů. Některé, třeba křižovatka na Malovance, jsou rozkreslené skutečně detailně, jiné jen velmi nahrubo a textově popsané. V pracovních březnových materiálech jsem nenašel žádný klíč, který by vysvětloval, proč se různým ideám autor věnuje s různou pečlivostí.

Další práce s generelem

Samozřejmě je nyní velkou otázkou, jak se s generelem bude dále pracovat. Pokud by byl systematicky naplňován a při všech rekonstrukcích by k němu bylo přihlíženo, tak má velký potenciál zlepšit podmínky cyklistů a pěších na území Prahy 6. Bude ke generelu přihlíženo, nebo bude uložen do šuplíku, tedy k ledu?

Bylo by samozřejmě vhodné ho v základních intencích respektovat – během různých staveb a rekonstrukcí postupně budovat kvalitní propojení pro bezmotorovou dopravu. Budovat tuto základní navrženou síť a především ji dále nerozbíjet.

Veřejná projednání byla hojně navštěvovaná a přítomní vznesli mnoho připomínek. Bylo pozitivní vidět, že radnice svůj záměr aktivně diskutuje. Veřejných projednání se zúčastnil i odpovědný radní. Zazněl dotaz, jak bude s generelem nakládáno, a podle jakého klíče bude realizován. Z odpovědi je patrné, že se neplánuje etapizace ani nějaké systematická práce, spíše bude vše ponecháno na aktuálním dění a na tom, kdo bude za svůj vysněný počin nejvíce křičet.

To je rozhodně škoda. Systematická práce s generelem a jeho postupná realizace při plánovaných rekonstrukcích by byla jednoznačným plus. Zároveň ale známe pražskou realitu, kdy stejně veškeré naplánované etapizace, ne-li dokonce veškeré strategické vize, většinou padnou s dalšími volbami. Tudíž se spíše jedná o takové nemilé přiznání skutečnosti, že při touze po realizaci něčeho konkrétního je nezbytné křičet, jinak bude potřeba hodně štěstí, aby se něco udělalo. V takovém případě je prozíravé, že byl návrh autorem doplněn i o zcela konkrétní projekty, za které lze bojovat mnohem lépe, než za nějaké abstraktní barevné čáry na mapě.


Tento článek byl napsán již na jaře po závěrečném veřejném projednání. Chtěli jsme s vydáním posečkat na oficiální odevzdání a zveřejnění generelu na webu Prahy 6 tak, aby článek vycházel z finální verze a abyste si mohli generel po přečtení prostudovat.

Bohužel ke zveřejnění do současné chvíle nedošlo. Zodpovědný radní Polách (ANO) na redakcí zaslaný dotaz, kdy ke zveřejnění dojde, zatím neodpověděl. Proto článek prozatímně uveřejňujeme bez odkazu na tento zásadní dokument, který však doplníme ihned po zveřejnění. Pokud se finální verze bude značně lišit od pracovních materiálů, článek patřičně aktualizujeme.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Lei 14. 11. 2016, 10:25

Ten poslední odstavec je myslím nejdůležitější.

Byl jsem tam taky, a jo, krásné mapy, krásné nápady, dobrá práce - kdyby podle toho P6 vypadala, člověka by si jistě připadal k v ráji na zemi.

Akorát je podle mě celé šaškárna. Diskuzí s veřejností se nic nezkazí, Polách si tam na chvíli sedne, aby to vypadalo, že radnici zajímá i něco jiného než zrušení přechodů na Kulaťáku či mimoúrovňová křižovatka na Vypichu, a pak nazdat, šuble a led k tomu.

V případě radnic, vč. minulých, na P6 by asi úplně stačilo, kdyby nezhoršovaly stávající stav a nevymýšlely ptákoviny (jakkoli za Blanku samotnou oni samozřejmě nemůžou), když to přeženu. Nebo ať vymyslí, co s tím děsným provozem, co vznikl např. v ul. Na Ořechovce. Ale ne - místo toho jsou ulice nově počmárané čárami na parkování, a to zejména tam, kde dříve bylo parkování zjevně ilegální: ve Veleslavínské sice nešla cykloobousměrka, ale najednou jsou plechovky od servisů a prodejen přemístěné mimo vozovku na chodník, kdežto uprázdněné místo zabírají "poloostrovy" na parkování před hospodou a ještě o něco níže. Tam, kde jistě v zájmu "bezpečnosti a plynulosti dopravy" na úzkém místě vytvořili několika málo lidem místa na parkování, by se vešly vedle sebe dva cyklopruhy, čistě teoreticky, samozřejmě. Něco podobného vzniklo při ústí Pelikánovy, kde to SUV už neparkuje ilegálně na chodníku, nýbrž legálně ve svém vlastní ostrůvku s pobřežím bílé přerušované čáry, jenž zabírá půlku vozovky, a na druhé straně o kus dál jsou další. Ale možná to tak časem otráví řidiče, že si z toho přestanou dělat objízdnou trasu z Petřin dolů, protože to bývala klidná ulice, ještě docela nedávno.

No jo, jenže oni se museli zbavit "ideologických" zelených, protože těm se nechtělo všude rozlévat Roundup a zastávali se i jiných druhů dopravy než IAD (a ostatní se hrozně divili).

Jiří Motýl 14. 11. 2016, 11:33

Lei: Z radnice Prahy 6 mám takové smíšené pocity. V dění se orientuji jen četbou online materiálů, kde náhled do skrytého pozadí úplně nezískám..

..Ale dovolím si pár poznámek:
Zklidnění dopravy Na Ořechovce se zrovna teď radnice věnovala. http://www.praha6.cz/aktuality/budoucnost-dopravy-na-orechovce-2016-11-01.html

Na některé z dopravních komisí P6 teď na podzim Cach prezentoval promenádu ulicí Pod Kaštany a radní Polách byl dle zápisu jeden z těch, kteří to tam obhajovali (vznik promenády).

Spíše mi vadí, že se takový komplexní koncepční materiál nevezme jako celek a nestanoví se, jak s ním dále nakládat, ale začnou se vyzobávat různé drobky, co se zrovna komu líbí, nebo kde se zrovna jaký občan ozve a je dostatečně asertivní a nikomu jinému to nevadí, tak se mu to postaví, aby byl klid.

Lei 14. 11. 2016, 12:04

JM: Buď rád, že nezískáš.

O té Ořechovce jsem četl, to by mohla být jedna ze změn k lepšímu; akorát nevím, jestli třeba nakonec nenechají mimo zklidněný režim i ul. Na Ořechovce, která se zjevně stala nějakou spojovací trasou mezi Blankou a Evropskou.

Nevím, asi by bylo nesmyslné říkat, že vůbec nic dobrého nemůže pod Poláchem vzniknout nebo že nemůže podpořit dobrou věc, ale když to vezmu úhrnem, je to fakt bída.

To nejdůležitější na cyklogenerelu je právě ta koncepčnost řešení celého území či jeho částí; jistě lze tu a tam vyzobnout nějakou jednotlivost a zlepšit tak aspoň o něco podmínky, ale aby se to mělo svůj význam, předpokládalo by to uskutečnění právě těch velkolepějších záměrů. A tam myslím nějaká vůle aktivního občana nic nezmůže.

Jinak osud té trati je ve hvězdách (kromě toho, že mi kvůli ni zruší zahrádku) a obávám se, že i kdyby ten úsek po Veleslavín byl zatrubněný, nikde není řečeno, že se dostojí různým slibům a povede v tom koridoru trasa pro bezmotorovou dopravu. To by byl vyloženě zázrak, kdyby to nezabrali nějací podnikavci. Spíš to skončí jako Strnadovo zahradnictví, původně růžovými barvami představovaný park pro širokou dalekou veřejnost (ještě že je teď aspoň bloklá ta výstavba).

Neo Moucha 15. 11. 2016, 08:05

No nevím jak vám, ale z tohohle místa:
http://www.moucha.net/temp/Skica_Malovanka.png
se mi ježí vlasy na hlavě. Vzhledem k tomu, jakou rychlostí se řítí auta z Blanky a v jakém úhlu se to sbíhá... Podle mne místo, kde by bylo logické udělat pro auta retardér, pokud mají mít cyklisté skutečně přednost...

Jiří Motýl 15. 11. 2016, 09:57

NM: Jo, ten úhel je dost děsivý. Myslím, že jde o takovou snivou představu, jak tam nakreslit přednost cyklistů, ale že v současném světě by tam vzniklo max. něco podobného tomuto: https://goo.gl/maps/Rv4nH1whphs

I autor měl takovou variantu takto někde rozkreslenu.

Vratislav Filler 15. 11. 2016, 10:17

To se dá udělat bezpečně jenom se semaforem, který pustí cyklistovi zelenou, když tam pojede.

Neo Moucha 15. 11. 2016, 12:47

JM: Ilustrační streetview mne pobavilo - když se člověk podívá, kde se na tak krásně pro cyklisty zařízené křižovatce cyklista nachází :D
VF: souhlas

Jiří Motýl 15. 11. 2016, 17:29

Pohled odjinud: Ta křížení pod ostrým úhlem vypadají nejen divoce, ale
hlavně zbytečně. Proč nevést všechny cyklisty po mostě přes rampy od
strahovského tunelu a pak mezi parkovištěm a rampou od ST na povrch?

mroz 4. 11. 2017, 23:35

Generel byl v posledních dnech zveřejněn na webu P6: https://www.praha6.cz/generel

Lei 5. 11. 2017, 09:41

Podle praxe bych usuzoval, že je to beztak jen bezzubý fíkový list pro radnici, kterou nějaký bezmotorový pohyb po P6 nechává těžce chladnou. Hezký papír, jehož jediným přínosem je, že dal živobytí sympatickému panu Cachovi.

mrož 5. 11. 2017, 17:49

@Lei - je to i na každém z nás. Můžete urgovat svého zastupitele, nebo si už brzy zvolit nového. Taky se můžete ptát na ÚMČ.

Já už jsem to udělal, odpověď odboru dopravy (bohužel jim netrvala stanovených 30 dní, ale skoro dvakrát tolik): "Co se týká zpracování návrhů, některé vytipované záměry jsou dlouhodobějšího charakteru, protože pozemky nejsou ve správě Městské části Praha 6, v některých případech se jedná o finančně nákladně záměry, kde je potřeba požádat MHMP či jiný subjekt o finanční podporu. Do konce volebního období bychom chtěli realizovat část propojení nového obytného souboru Top rezidence Šárecké údolí s cestou jižně od PP Jenerálka. Dále bude městská část žádat MHMP v programu bezbariérovost o dotaci na bezbariérové propojení Krupkovo náměstí - V Sadech. V plánu je i zprostupnění uzlu Šárecká – Matějská, které bude realizováno v rámci rekonstrukce ulice Šárecká. V rámci revitalizace předpolí Písecké brány bude realizováno propojení Chotkova a Mariánské hradby. V průběhu září pak bude vyhlášena architektonická soutěž na návrh realizaci lávky přes ulici Horoměřická. O dalších záměrech bude MČ Praha 6 informovat pomocí komunikačních kanálů."

Na to, že byl generel projednáván veřejně projednáván naposled už před rokem a půl, je to neradostný výsledek. V generelu totiž bylo 29 návrhů čistě na území P6, plus 7 návrhů zahrnujících i okolní MČ nebo kraj.

Lei 5. 11. 2017, 18:04

Mrož: Nepovídejte. A já se snažím nějakou tu dobu jen o to, aby na 500 , dlouhém úseku bez přechodu zřídili přechod pro chodce (což není ani tak otázka generelu, jako základní civilizační vymoženosti), a ono nic - PČR na to má jiný názor, stejně jako referent. Radní pro dopravu ani neodpověděl na email.

Jasně, můžu počkat na komunální volby na P6, až vyhrajou zelení (tj. až sídliště na Dědině přestane volit koblihy, Hanspaulka ODS a zbytek TOP09), a potom bude všechno v pořádku (kromě našeho přechodu budou všude cyklopruhy, přehodnotí se rekonstrukce Vlastiny, ustane kafemlejnek o radiálách a mimoúrovňových křižovatkách na Vypichu, atd. atd.). Opravdu pěkně děkuji za praktický návod! Kde to žijete?

Budu spíš urgovat stařecký spolek Klubu přátel Ruzyně, ten má různé divné nápady, ale s těmi dopravními se snaží někdy i účinně něco dělat.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat