Do celoměstského systému přibyly nadřazené cyklotrasy

Publikováno: 04. března. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 04. února. 2022
Úvodní foto: Tomáš Cach
Publikováno: 04. března. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 04. února. 2022
Úvodní foto: Tomáš Cach

Rada hlavního města Prahy schválila v úterý 26. 2. usnesením č. 261/2019 rozsáhlou aktualizaci celoměstského systému cyklotras („áčkových tras“). V celoměstském systému byla provedena řada přeložek vycházejících z vývoje území a doplněny nové trasy v oblastech, kde byla jejich hustota nedostatečná. Hlavní novinkou je ale definice nadřazených cyklotras (A1, A2, A3, A5, A6, A9). Kromě povýšení „povltavských“ stezek půjde převážně o stezky v drážních koridorech, které v budoucnu zaručí plošnou cyklistickou prostupnost Prahy obdobně, jako je tomu v jiných městech.

Celé usnesení Rady najdete ke stažení zde.

Změny generelu se dotýkají většiny území Prahy. V odůvodnění je popsáno celkem 23 oblastí změn.

Celoměstský systém a co s ním dál

Celoměstský systém cyklotras vznikl v roce 2006. Poslední aktualizace z února 2018 (článek zde) byla pouze dílčí, zanášely se převážně již dříve schválené změny závislé na záměrech projednávaných na cyklokomisi v letech 2015-2017. Dosavadní podoba generelu tak plně nereflektovala měnící se požadavky na charakter cyklotras dané vývojem území a v jednotlivostech formulovaných zejména ve velkém počtu zadávacích karet TSK zpracovaných v průběhu roku 2017.

Stav celoměstského systému vedl mezi experty na cyklodopravu postupně k závěru, že je potřeba připravit zcela nový cyklogenerel. V něm je potřeba zejména jasně formulovat chráněné trasy a jejich význam z celoměstského pohledu tak, aby bylo jasné, zda má konkrétní stezky platit magistrát nebo městské části. Příprava nového generelu se ale uvažuje až na roky 2019 a 2020, a do té doby bylo potřeba nevyhovující systém alespoň aktualizovat do podoby, ve které by bylo možné pokračovat v zadávání celoměstsky významných akcí.

Co se mění?

Provedená aktualizace se snaží o následující změny:

  1. Doplnění systému cyklotras v rovinatějších oblastech, kde je vysoký potenciál pro rozvoj cyklodopravy (severovýchod Prahy), nebo kde je třeba vést v celoměstském systému propojení sousedních obcí.
  2. Překládání navržených cyklotras v okrajových částech Prahy ze stávajících silnic užívaných auty na oddělené cesty.  S výhodou se pro to dají využít historické cesty, které sice nejsou vždy v patrné v terénu, ale u kterých se zachovaly pozemky ve veřejném vlastnictví a odpadá tak časově i finančně náročná fáze výkupu pozemků.
  3. Řešení bezmotorové dopravy v oblastech připravované výstavby velkých dopravních staveb, zejména kolem Pražského okruhu. Je třeba zachovat příčná křížení a leckde lze uvažované technické komunikace podél připravovaných dálnic propojit do podoby užitečných cyklostezek.
  4. Potřeba nadřazených cyklotras vysoké kvality. Cyklotrasy A1 a A2 jsou za posledních deset let z větší části hotové ve slušném standardu, jejich realizace se prokázala jako velmi úspěšná. Trasy ve směrech mimo vltavské údolí by se realizovaly převážně jako tzv. drážní stezky. Vedly by tedy buď po tělese opuštěné železniční trati, nebo v souběhu se stávající železnicí.

Změn je tedy relativně velký počet, podívejme se alespoň stručně na jednotlivé nové nadřazené trasy.

A3 – vršovická trasa

Jádrem trasy je vršovická drážní promenáda (v současném systému s číslem A237). Ta se předpokládá přibližně v úseku mezi nádražím Vršovice a trianglem Rybníčky. Studii městské části Praha 10 si převzal magistrát a pokračuje v přípravě. Výstavba drážní promenády by měla nastat ihned po přeložení železnice ze Strašnic do přímé linie mezi novými zastávkami Zahradní Město a Eden, tedy po roce 2021. Je tedy velká šance, že během pěti až deseti let bude podstatná část trasy dokončena.

Navržená trasa je v centru prodloužena podél trati až přes železniční most a připravovanou zástavbu Nového Smíchova až k ulici Radlické. Východně je trasa navržena až do Dolních Měcholup, kde navazuje na stávající cyklostezku A44.

Studii Vršovické drážní promenády najdete na stránkách Prahy 10 zde.

Vizualizace záměru vršovické drážní promenády se zachováním vybraných drážních prvků. (Tomáš Cach)

A5 – drážní stezka podél trati na Úvaly

Trasa začíná v centru Prahy za Hlavním nádražím, vede po současné drážní stezce Starého spojení a dále po jižní straně železnice na Úvaly až do Dolních Počernic. Vedení trasy podél trati obchází kopce Vítkov, Balkán a další, po kterých nyní vede dálková trasa číslo 1 a stávající trasa A25.

Vzhledem k dlouhodobosti přípravy takové akce se ale zatím předpokládá přečíslování zbytku trasy 1 na A25 (mělo by se provést letos) a příprava tří úseků nenáročných mlatových stezek, propojí Krejcárek, Balkán, Hořejší rybník a Kyje. Po postavení drážní stezky zůstanou jako místní trasy.

K prověření je také možnost prodloužení trasy od Vinohradské ulice do Vršovic novým bezmotorovým tunelem s délkou zhruba trojnásobnou oproti Žižkovskému tunelu. Taková stezka by nabídla možnost objet přehuštěné centrum Prahy po jeho hranici s minimem spádů.

A6 – drážní stezka na Kladno

Drážní stezka je navržena od metra Vltavská po hranici Prahy v souvislosti s připravovanou modernizací trati na Kladno. Tam, kde bude nová trať v tunelu, by stezka využívala koridoru současné trati.

A9 – Severovýchodní cyklomagistrála

Z centra využívá trasa stejnou stopu jako A5, pokračuje ale od Balabenky kolem nádraží Vysočany a dále podél železniční trati na Lysou nad Labem až po Horní Počernice. Trasu doplňují návaznosti na náhorní plošinu u Kbel, spojení na metro Černý Most a další propojky.

Celá trasa už byla prověřena formou studie. Ve většině úseků také nějakým způsobem už běží její projektová příprava.

Schéma severovýchodní cyklomagistrály, nově označené jako A9. Zdroj ÚMČ Praha – Kbely.

V odůvodnění aktualizace generelu se dále hovoří o výhledových nadřazených trasách A4 (z centra přes Pankrác na Jižní Město) a A7 (polookružní trasu od Barrandovského mostu přes Záběhlice do Hloubětína. Stejně tak je možné některé navržené trasy časem prodloužit (např. A3 přes Radlice na Jihozápadní Město). Tyto trasy ale nyní nejsou oficiální součástí aktualizace, byť v jejich plánovaných koridorech již celoměstské trasy převážně vedou.

Další novinky na A50, severovýchodě i Jižním Městě

Relativně velkou změnou je přeložení výrazné části okružní trasy A50 blíže k Praze. S trasou A50 se už nepočítá jako s náhradou známé cyklotrasy Pražské kolo (č. 8100), ale spíš jako s jejím doplněním vedeným převážně na území hlavního města. Trasa A50 má vést často v souběhu s Pražským okruhem, například po severním mostě přes Vltavu. Tomu je přizpůsobeno její vedení od Ruzyně po Třeboradice.

Na severovýchodě Prahy byla síť celoměstských cyklotras výrazně doplněna. Hustota tras tu byla neadekvátně nízká, jedná se navíc o rovinaté území, které prochází bouřlivým rozvojem. Zajímavou cyklotrasou je například nově navržená A267 ve stopě poutní cesty do Staré Boleslavi.

Do celoměstského systému se tu také překlápí některé již realizované místní trasy. A severojižní trasa A44 se částečně vede jako drážní stezka podél trati na Neratovice.

Drážní stezky byly do systému tras přidány také na Praze 4. Poslední oblast, kde bylo provedeno vícero doplnění, je pak Jižní Město, kde přibyla souvislá trasa obcházející sídliště z jihu.

Generel a územní plán

Jak už bylo napsáno výše, provedená aktualizace je dobrou přípravou pro formulování kvalitnější podoby systému, včetně formulace požadavků na chráněné trasy. Součástí návrhu je také požadavek, aby se zásadní záměry staly součástí územního plánu jako veřejně prospěšné stavby. Tomu by měla napomoci i připomínka, kterou ke konceptu Metropolitního plánu podal v červenci minulého roku magistrátní odbor rozvoje a financování dopravy, a která se s návrhem této aktualizace do značné míry shoduje.

A protože jsou připravované i uvažované drážní stezky fenoménem, který má velký potenciál zlepšit zásadně podmínky pro jízdu na kole v Praze, určitě se některým z nich budeme věnovat jednotlivě a podrobněji.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Lukáš M 4. 3. 2019, 08:22

V nadřazených ct mi chybí něco na Plzeňské ulici. Třeba to, co navrhli architekti radnici pětky.

Lei 4. 3. 2019, 10:28

Jestli A6 má jít po tunelu trati, tak je spíš vzdušný zámek na papíře, řekl bych. Ale třeba se mýlím.

Rostej 4. 3. 2019, 11:44

je prima, ze A2 nekdo povazuje za nadrazenou cyklostezku, ale skoda, ze se po ni da jet jen kdyz mrzne, prsi, nebo v 5h rano.
jindy je naplavka neprujezdna a cyklista musi budto absolvovat cestu pesky, klickovat po chodniku nahore nebo prekazet autum na jednoproudovce... :/

újezďák 4. 3. 2019, 12:13

Nadřazená by mělo znamenat rozšířená :)

A2 by si to zasloužila ze všech nejvíc, mě překvapilo kolik pohody na silnici v Běchovicích přidalo rekonstrukční snížení o cca 50 cm a tím pádem rozšíření celé vozovky ... takže rozšířit cyklostezku půl metru až metr by byl benefit mnohem větší...

Lei, myslím, že ty tunely budou podobné rakouskému systému na obchvatech obcí, tedy vytvářené z betonových samonosných prvků s pevným nahoře rovným "U" profilem, to by mělo nějakou cestu unést.

Lei 4. 3. 2019, 12:21

O možnosti technických řešení nemám obavy.

Martin Šnobr 4. 3. 2019, 20:27

Změny na Jižním Městě jsou super, celé sídliště nutně potřebuje i jižní cyklobchvat, který také umožní dobré napojení pro vesnice z okolí Prahy. Ještě aby došlo k realizaci těch plánů co nejdříve. :)

vlákno 5. 3. 2019, 10:13

Bylo by skvělé, kdyby se z A5 u Hlavního nádraží dalo plynule dostat do podchodu, který se tam plánuje jako prodloužení severního podchodu pod nádražím na Žižkov. SŽDC by měla plánovat i nějakou lávku případně kaskádu výtahů do Španělské a Vinohradské, čímž by mohlo vzniknout nové zajímavé spojení.

Pavel Mašek 5. 3. 2019, 22:11

A2 a A1 mají neuvěřitelný potenciál, jsou to placky a měly by mít extrémní sílu. Například od Přístaviště po Vyšehrad - vozovka tu má v každém směru dva pruhy. Zrušil bych parkování na této ulici, pravý pruh dal po vzoru zahraničí cyklistům, IZS, BUS. Smrtelná záležitost s opilci u ŽL je neudržitelná, asi to cyklisté nehlásí, ale pravidelně tam skupinky ze srandy strkají do cyklistů při průjezdu. Psychomatky v počtu šest vedle sebe jsou také standard, bruslařů s hůlkami tu také není zrovna málo. ŽÁDNÉ TAXI ve vyhrazeném pruhu hlavně, ale to bohužel by se na taxi musel přestat pohlížet jako na službu veřejnosti. Pro mne je služba veřejnosti toaleta zdarma ve městě, která není plastová budky a je čistá, ne taxi.

Jižní Město má tu nevýhodu, že z jihozápadu na něj nevede žádná cesta, která by neměla veliké převýšení na krátkém úseku. Páteřku přes Kunratice, Hrnčíře, Kateřinky by asi uvítalo hodně lidí místo A22 přes šlapák v lese, přelidněné okolí OC Chodov a vestibul Opatova s divnolidmi.

Martin 27. 3. 2019, 08:30

ahoj kdy bude dokončena Vítkovská cyklostezka z Krejcárku dolu na Balabenku?

Vratislav Filler 27. 3. 2019, 10:13

Martin: Psal jsem to v článku k březnové cyklokomisi. Bohužel, SŽDC tam bude rozšiřovat depo, takže se ty starší studie, které počítaly s relativně jednoduchou úpravou, budou muset kompletně předělat. Cyklostezka by mohla vést severně a západně od trati na Vysočany, s přípravou se ovšem začíná opět zcela od nuly.

Pavel Mašek 27. 3. 2019, 11:48

@ Martin, Vratislav
- a my z hloubi svých srdcí děkujeme SŽDC :-)

Zbyněk 27. 3. 2019, 18:18

Zrovna tady bych se SŽDC zastal. Podle mě jedná naprosto logicky.

Pavel Mašek 28. 3. 2019, 15:58

@ Zbyněk
- Já nechci být ošklivý na SŽDC (nemám ani extra podrobné informace, jen pár článků na webu) a nemám nic proti rozšíření depa, ale osobně nepochopím, že takový obrovský projekt neměl dobře podchycenou velikost depa kapacitně, že to předělávají a všechny navazující projekty jsou v podstatě na začátku. Nevím, v čem se jich Vy chcete zastat, pro mne to je doslova selhání projektového manažera, případně koordinačního týmu napříč institucemi. Kdybych já takhle plánoval ve firmě, tak už tam dávno nejsem.

Zbyněk 28. 3. 2019, 22:35

Co by měla SŽDC z toho, že by si nechala zastavět pro ni v kontextu dostupnosti nenahraditelný pozemek? Pro mě je dobře, že si problematiku odstavů SŽDC uvědomuje a řeší, i když by to mohla nechat nebo doteď nechávala "plavat". Obecně spíše se najde místo pro cyklostezku, než pro vlaky :-)
https://zdopravy.cz/prehledne-jaka-mista-pro-odstavovani-vlaku-v-praze-vybrala-studie-szdc-23185/

Pavel Mašek 28. 3. 2019, 22:49

Článek super, využil jsem i https://datashare.szdc.cz/index.php/s/kFGKOn1yo6R80NA, děkuji za link.

Lukáš Bárczay 23. 12. 2019, 23:27

Pozor. V článku přestal fungovat odkaz:

http://vpp10.cz/projekty/pripravovane/drazni-promenada

Václav Kříž 25. 12. 2019, 16:09

@Lukáš Bárczay: díky za upozornění.

Ledasco je tady:
https://verejneprostory.cz/projekty/pripravovane/drazni-promenada
https://www.koridory.cz/hostivar-vrsovice-postup-praci-historie-zeleznicnich-mostu-pod-ranzirem/
https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2019/04/P10_cyklogenerel-2014_textova-cast.pdf

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy
Praha,

Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy

15. června. 2024, 2min. čtení4