Bílá a černá, aneb územní studie v Libuši a Písnici

Publikováno: 08. listopadu. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 08. listopadu. 2019, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Autor komentáře pracuje ve spolku AutoMat zpracovávajícím připomínky ke zmiňovaným územním studiím, pozn. red.


Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) otevírá v listopadu k veřejnému připomínkování území studie okolí nových stanic metra Libuš a Písnice (ke stažení zde: Libuš, Písnice). Studie se projednávají také jako podklad pro stavbu metra D i pro zpracování nového územního plánu.

Veřejné připomínkování je chválihodný počin, obyvatelé přilehlých čtvrtí i široká veřejnost má tak možnost seznámit se s návrhem studie ještě před jejím schválením a posoudit možné dopady navrženého rozvoje území. A možná i trochu ovlivnit finální podobu návrhu. Některé projednávané studie sklidily v nedávné době značnou kritiku, studie na sídliště Ďáblice byla dokonce na základě silného odporu místních vrácena k přepracování.

Posouzení územních studií a sepsání fundovaných připomínek není úplně jednoduché. Z nezávislých organizací zohledňuje cyklistickou dopravu ve svých připomínkách například spolek AutoMat (viz připomínky ke studii Bubny-Zátory, obdobně byly připomínkovány také Roztyly).

Skutečnost, že územní studie dvou obdobných území a jihu Prahy řeší dvě odlišná architektonická studia, nabízí unikátní možnost komparativně nahlédnout do cyklistického uvažování různých architektů. Jak tedy řeší cyklistickou dopravu koncept Unit Architekti (Libuš) a TB-A + Imaginario (Písnice)? Vezměme to od centra.

Libuš – není co vytknout

Územní studie na území okolo metra Libuš vychází v řešení cyklodopravy z platné podoby celoměstského systému cyklotras (generelu) a místních tras řešených v Koncepci cyklistických tras městské části Praha 12 z roku 2008. A navržené řešení je velmi solidní.

Vedlejší ulice jsou vesměs navrženy jako cykloobousměrné, na Novodvorské je navržena cyklostezka i cyklopruhy. Přes pěší zóny jsou cyklotrasy vedeny ve sdíleném prostoru, což je asi jediná věc, o které je možné se bavit. Záleží ale dost na kontextu místa a o vhodnosti či nevhodnosti takového řešení se nedá rozhodnout bez podrobnějšího seznámení s materiálem.

Vyhnu-li se řešení jiné dopravy, urbanismu či zátěže území, a podívám-li se na studii okolí metra Libuš čistě z pohledu cyklistické dopravy, potom je to to nejlepší, co jsem měl příležitost za poslední rok hodnotit. Případné připomínky tak budou hnidopištvím typu lepšího odůvodnění sdílených průjezdů pěšími zónami či přeložky značené trasy do sousední ulice.

Písnice – cyklistická doprava se ignoruje

Je pravda, že autoři studie na okolí stanice metra Písnice měli situaci složitější v tom, že celoměstský systém cyklotras zde pro kvalitní řešení nenabízí dostatek vodítek. Je ale zcela očividné, že stanice metra Písnice bude sloužit jako spádová pro cyklistickou dopravu z náhorní plošiny zahrnující Písnici, Cholupice, Dolní Břežany, Točnou a další obce dále na jih a jihozápad. Studie by tak měla navrhnut přinejmenším napojení trasy A42 z Písnice ke stanici metra. Dále by studie měla reflektovat místní trasy konceptu cyklotras Prahy 12 z roku 2008 (viz obr.), nebo by se s ním měla alespoň vypořádat.

To se ovšem nestalo. Ve studii se dočteme následující: „Cyklistická doprava mimo značené cyklistické trasy po stávajících komunikacích uvnitř řešeného území (tj. trasy A21 a A42, pozn. autora) není řešena. Na dopravně málo frekventovaných ulicích v sídlišti žádné úpravy uličního profilu – cyklopruhy nejsou nutné, takováto opatření chybí především v ulici Libušská a případně Kunratická spojka.“ (analytická část, s. 40).

Navržené řešení pak cyklistickou dopravu fakticky ignoruje. A to i přesto, že v místě byl proveden sociologický průzkum, a jedním z jeho závěrů bylo: „Kritizován je stav cyklistické infrastruktury, která v lokalitě sice je, ale není řešena příliš koncepčně a jsou špatné návaznosti na okolní lokality.“ (analytická část, s. 58).

Studie tak obsahuje jen útržkovité požadavky, například na cyklopruhy v Libušské ulici. Celoměstské trasy A42 a A21 jsou ve studii konstatovány, aniž by jim bylo jakkoliv přizpůsobeno řešení uličních profilů. Trasa A42 je namísto požadované cyklostezky vedena stávající ulicí Na Okruhu. Její napojení do parku nad Modřanskou roklí je provedeno s několikametrovým ztraceným spádem. Trasa A21 je částečně vedena stísněnou ulicí navrženou nově ke zjednosměrnění – bez jakékoliv zmínky o požadavku na cykloobousměrnost.

Jestliže se studie takto nedostatečně vypořádává se stávajícími cyklotrasami, potom nějaký návrh sítě místních tras nebo výše konstatovanou potřebu napojit trasu A42 co nejkomfortněji k metru, je rezignováno již zcela.

Ve studii není výkres řešení cyklistické dopravy. Nejblíže je mu schéma krajinné cestní sítě, které ovšem neřeší cyklo v intravilánu.

Již po letmém přečtení je tedy zřejmé, že připomínky, které je za mě vhodné podat, jsou přinejmenším tyto:

  • Vhodné řešení průjezdu cyklistů v ulici Libušské v intravilánovém a extravilánovém úseku a v okružní křižovatce s Kunratickou spojkou
  • Vedení cyklotrasy A42 sídlištěm v koridoru podle platného generelu, tj. v proluce mezi sídlištní zástavbou, a nikoliv v uličním profilu
  • Průchod cyklotrasy A21 ulicí U202 je třeba řešit jako cykloobousměrku nebo po adekvátně rozšířeném chodníku
  • Řešení nově navržených jednosměrných ulic jako cykloobousměrek
  • Doplnění co nejkratší propojky od trasy A42 od jihu k jižnímu vestibulu stanice metra Písnice
  • U stanice metra územní rezerva pro výhledové kapacitní parkování pro jízdní kola, například cyklověž, kolárna, apod.

Výsledné připomínky budou muset být ovšem podstatně podrobnější a obsáhlejší. V podstatě se dostáváme do situace, kdy připomínkující subjekt (tedy například spolek AutoMat, jehož jsem pracovníkem) bude muset cyklistické řešení kompletně vytvořit – namísto ateliéru, který byl za to městem zaplacen.

Není to zcela neobvyklé, při sledování nových pražských územních studií či různých projektů jsem se už s obdobně macešským přístupem k cyklistické dopravě opakovaně setkal. Přesto se domnívám, že studie na okolí metra Písnice je v zanedbání řešení cyklistické dopravy ještě o poznání horší než obvykle (a to hovořím jen o pražských poměrech).

Obrázek berte jako minimální koncept požadavků, které budou ještě doplněny. Doplnění můžete navrhnout v komentářích.

Rub a líc územních studií?

Současné otevření obou studií k připomínkování nám nabídlo ukázku rubu a líce cyklistického plánování v současné Praze. Zcela mimo rámec tohoto článku je i celkové posouzení obou studií od urbanistického konceptu, přes nakládání se stabilizovaným územím, až po kvalitu zpracování – ze kterého ta kritizovaná písnická také nevychází zrovna nejlépe.

Ostatně, studie si můžete stáhnout a představu si udělat sami. A zajímají-li vás lokality podrobněji, můžete zajít do CAMPu v Institutu plánování a rozvoje na veřejná jednání s výkladem zpracovatele.

Pro studii Písnice 15. 11. od 14:00, pro studii Libuš 21. 11. od 15:00.

A ještě jednou zopakuji termíny na připomínky: Písnice do 2. prosince, Libuš do 9. prosince 2019.  Připomínky může zaslat kdokoliv. Studie ke stažení najdete zde: Libuš, Písnice .

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Martin Šnobr 9. 11. 2019, 21:43

Studie pro Libuš je úplně vzorová a už se těším, až se to realizuje. Je super vidět, že město produkuje takto kvalitní práci. No a Písnice už je na tom jinak... Tam bude snad ignorace cyklistů a vlastně i pěších napravena. Za mě bych doplnil cyklostezku přímo na Kunratice a pak také kapacitní parkování pro kola jak u venkovních stojanů, tak někde v kolárně.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat