Zprávy z pražské cyklokomise: duben až červen

Publikováno: 11. června. 2024, 11 min. čtení
Úvodní foto: Městem na kole
Publikováno: 11. června. 2024, 11 min. čtení
Úvodní foto: Městem na kole

Přinášíme pravidelné zpravodajství o dění na pražské cyklokomisi, tedy v poradním orgánu Rady hlavního města. Tentokrát rovnou souhrn za tři měsíce, tedy za duben až červen. Zároveň ale toto zpravodajství přinášíme v nové podobě.

Jelikož dřívější břitké komentáře a glosy z pera Vratislava Fillera, člena komise, začaly být z důvodu jeho pracovní vytíženosti velmi příležitostné, rozhodli jsme se zprávy o dění na cyklokomisi zprostředkovat alespoň ve formě upravených zápisů z jednání. Ty jsou veřejně přístupné na webu města, pro zvýšení informovanosti o dění je ale budeme pravidelně publikovat i zde, ve formě kráceného tematického rozcestníku.

Zápisy před publikací na Městem na kole procházejí redakční úpravou. Vynecháváme technické detaily jednání, vybíráme ta nejpodstatnější témata. Občas k některým pasážím doplníme kontext. Cílem je poskytnout souhrn toho nejdůležitějšího. Pro přesnou rekapitulaci jednání proto doporučujeme nadále sledovat oficiální zápisy. A fanoušci původního formátu se nemusí bát, čas od času se připojí i Vratislav Filler se svou tradiční glosou.

Jelikož poslední zápisník Vratislava Fillera vyšel v březnu. Navážeme třemi jednáními, která se uskutečnila od dubna do června.

Duben

Dubnové jednání se věnovalo tématům projektu cyklostezky Beladova, studii Chlumecké, aktualizaci Plánu udržitelné mobility a připravovaným Pražským stavebním předpisům.

Studie Chlumecká

Návrh usnesení č. 10.3:

Při zapracování připomínek níže doporučuje komise předložení RHMP ke schválení a následnému rozpracování detailu studie v dalších krocích, a to s důrazem na dodržení Standardů aktivní mobility. Komise zároveň oceňuje kvalitnější dopravní řešení oproti předchozí studii oblasti Hutí.

  • Komise požaduje dopracování studie dle Standardů aktivní mobility a podle aktuálního systému celoměstských tras.
  • Komise doporučuje doplnit samostatný výkres návrhu pro cyklistickou dopravu.
  • Komise doporučuje doplnit vzorové řešení křižovatky s ohledem na cyklistickou dopravu.
  • Komise doporučuje dopracovat propojení ulice Za Černým mostem s ulicí V Chaloupkách a ulice Vodňanské s ulicí Za Černým mostem

Dále komise doporučuje:

  • Náměstkům primátora HMP pro dopravu a pro územní rozvoj urychleně řešit i návazné území směrem na východ, přes D0 do Horních Počernic v koordinaci se záměrem ŘSD na přestavbu MÚK Chlumecká.

(10-0-0) Návrh byl schválen

Aktualizace Plánu udržitelné mobility

Návrh usnesení č.10.4:

Komise upozorňuje, že vlivem velmi nízkých přidělených finančních prostředků do roku 2030 nebude zdaleka možno dosáhnout schválených cílů HMP z Klimatického plánu a Strategie aktivní mobility. Alokovaná částka tvoří maximálně jednotky procent nadřazeného systému cyklistických tras. Komise doporučuje realizovat sdružené investice s ostatními dopravními stavbami, čímž se výrazně ušetří náklady na stavbu.

(10-0-0) Návrh byl schválen

Pražské stavební předpisy

V rámci diskuze k novým Pražským stavebním předpisům (o nichž jsme psali zde) bylo navrženo několik úprav. Jejich znění a odůvodnění naleznete v oficiálním zápisu.

Květen

Na programu květnového jednání byla územní studie nové čtvrti Bubny – Zátory, další postup v dokončení cyklostezky na trase A9 mezi Balabenkou a Krejcárkem, dskuze nad připravovanými novými smlouvami s provozovately bikesharingu a také diskuze nad řešením cyklotras A9 a A0 v Horních Počernicích.

Územní studie Bubny – Zátory

Návrh usnesení č. 11.2 :

Komise požaduje řešit v nově vznikající čtvrti Bubny – Zátory cyklistickou dopravu v souladu se schválenými Standardy aktivní mobility a TP179. Územní studie musí definovat základní síť pro aktivní mobilitu v souladu se schváleným systémem celoměstských cyklotras, jmenovitě se jedná o nadřazené trasy A1, A4 a A6, páteřní trasy A31 a A16 a hlavní trasy A310, A311, A151 a A161. Zároveň musí navrhovat všechna uliční prostranství jako přívětivá k aktivní mobilitě k dosažení plošné prostupnosti území pro aktivní mobilitu, například pomocí neprůjezdných oblastí, sdílených, obytných či pěších zón s povoleným vjezdem cyklistů.

Dle názoru KCD je nezbytné řešit cyklistickou dopravu striktně v chráněném standardu zejména v koridorech A1, A4, a A6 a děle přednostně v těch ulicích, ve kterých je přepdokládána vyšší intenzita automobilové dopravy (při zachování plynulosti cyklistického průjezdu). Jmenovitě se jedná o ulice Bubenská, Argentinská, Partyzánská, U Výstaviště, Plynární, Železničářů, Vrbenského a Za Viaduktem.

Komise požaduje předložení zadání studie k připomínkování v nejbližším možném termínu.

(11-0-0) Usnesení bylo přijato

A9 – Krejcárek – Balabenka – možné varianty prostupu 

Návrh usnesení č. 11.4:

KCD doporučuje Radě HMP zadat zajištění aktualizace technické studie A9 – Krejcárek – Balabenka, přednostně jako součást ŽUP a Jižního obchvatu Libně.

(9-0-0) Usnesení bylo přijato.

Bikesharing – regulace, benefitní program 

Návrh usnesení č.11.3:

KCD doporučuje Radě v nových smlouvách se všemi provozovateli bikesharingu zohlednit rozdílnou cenou stání v různých místech tak, aby systém motivoval k rovnoměrnějšímu
rozprostření poskytovaných prostředků po městě.

(10-0-0) Usnesení bylo přijato

Odůvodnění: V souvislosti s právním výkladem možnosti poskytování bikesharingu na veřejných prostranstvích jakožto zvláštního užívání komunikace připravuje HMP prostřednictvím TSK smlouvy s provozovateli bikesharingu o podmínkách tohoto užívání. Je zvažováno mimo jiné placení fixního poplatku za jeden prostředek na měsíc za celé město. Takový systém ale nevyřeší problém s nerovnoměrnou distribucí prostředků, hlavně vlivem kopcovitého terénu. Proto se je v usnesení doporučován systém s rozdílnou (např. hodinovou) cenou stání na různých stanovištích. Populární a přeplněné lze zpoplatnit nejvíce, naopak stanoviště na kopcích nejméně či vůbec, aby byli poskytovatelé motivováni k rovnoměrnějšímu přerozdělování prostředků.

Červen

Na posledním jednání byla diskutována úprava magistrály před hlavním nádražím. Ta budila emoce již na březnovém jednání. Dále se hovořilo o vylepšení trasy A1 mezi Trojským mostem a Stromovkou a o řešení předprostoru Výstaviště.

Aktuální podoba projektu úprav Severojižní magistrály 

V. Benedikt a J. Hendrych představili současný stav přípravy projektu předprostoru Fantovy budovy Hlavního nádraží. Návrh vede cyklistickou dopravu odděleně od automobilové dopravy v přidruženém prostoru za autobusovými zastávkami a K+R, v úrovni chodníku a odlišné dlažbě. Někteří členové KCD upozornili na nevhodnost tohoto řešení z důvodu malé zřetelnosti cyklistického pásu pro chodce vstupující do prostoru autobusových zastávek, což povede ke konfliktním situacím mezi cyklisty a chodci.

Z diskuse ohledně zapracování minima předchozích podnětů KCD vyplynulo, že při přípravě projektu bylo ze strany IPR zamítnuto duální řešení umožňující efektivní průjezd na kole vyhrazeným cyklopruhem při zachování klidové alternativy v přidruženém prostoru. Současně nebyla podrobněji zpracována varianta řešení ve formě plnohodnotně provedeného dánského pásu, odděleného od chodníku buď výškově nebo plochou obrubou a provedeného v asfaltu nebo jiném pro vozovku charakteristickém povrchu.

Na otázku z komise, jaká vyjádření DOSS nebo legislativa výše popsanému řešení ve formě plnohodnotného dánského pásu brání, bylo projektantem odpovězeno, že vyjádření DOSS k tomuto řešení nebyla poptávána a že toto řešení není v souladu s koncepcí prostoru sledovanou zpracovateli projektu v IPR, kterou je primárně (pouze) zklidněný prostor.

Dále byla KCD informována, že se během další přípravy projektu neočekávají ze strany IPR významnější koncepční změny.

Návrh usnesení č. 12.2:

KCD konstatuje, že v návrhu řešení cyklistické infrastruktury v koridoru severojižní magistrály (cyklotrasa A4) v předprostoru Fantovy budovy hlavního nádraží došlo po čtvrt roce práce pouze k dílčím úpravám, avšak navržené řešení je z hlediska cyklistické dopravy nadále nevhodné a nebezpečné. Z konkrétně formulovaných klíčových požadavků v březnovém usnesení KCD byl uspokojivě vypořádán pouze jediný a výsledek je nevyhovující.

Hlasování (7-3-0) Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení č. 12.3:

KCD nadále požaduje přepracovat záměr v souladu s TP179, celoměstskými standardy a usnesením KCD z března roku 2024 tak, aby cyklistická opatření umožňovala bezpečnou a plynulou jízdu na kole, a to pro všechny uživatele daného prostoru.

Hlasování (9-0-1) Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení č. 12.4:

Vzhledem k důležitosti trasy komise doporučuje pro nadřazené cyklotrasy užívat management dojmu nadřazené cyklotrasy. Komise v této souvislosti preferuje řešení vzbuzující dojem oddělené vozovky nikoliv pobytové plochy.

Hlasování (8-1-1) Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení č. 12.5:

V případě výhradního vedení cyklistů mimo vozovku pro motorovou dopravu komise žádá zajistit bezpečnost provozu jednoznačným oddělením prostoru pro cyklistickou dopravu jednak jednotným povrchem s vozovkou pro AD, a dále výškovým a pohledovým oddělením od chodníku v prostoru autobusových zastávek a K+R.

Hlasování (8-1-1) Usnesení bylo přijato

A1 na Praze 7 – úsek Trojský most – Stromovka

Bylo představeno stanovisko ÚMČ Praha 7. Je navrženo studií prověřit možnost rozšíření vedení cyklotrasy v úrovni Vltavy na 3 – 3,5 m s povrchem s dobrými vsakovacími
vlastnostmi. Jako další etapu je vhodné prověřit revitalizaci panelové cesty. Vlastní úpravy povrchu MČ doporučuje řešit administrativně nejsnazší cestou, např. v režimu
údržby povrchu stávající komunikace.

Návrh usnesení č. 12.6:

KCD doporučuje ODO zadat Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. k projekci úsek A1 – Trojský most – za Elektrárnou, a to k prioritnímu řešení v krátkodobém horizontu s provizorním sníženým standardem, v šířce alespoň 3 m a s povrchem s vhodnými vsakovacími vlastnostmi.

Hlasování (9-0-0) Usnesení bylo přijato

Řešení cyklistické dopravy v předprostoru Výstaviště

Byla představena studie řešení estakády ve stopě železniční trati a řešení vazeb bezmotorové dopravy v předprostoru výstaviště v návaznosti na jednotlivé nástupní body.

Proběhla diskuse ohledně možností vedení cyklotrasy A6, materiálového řešení a prostorové koncepce. Nedošlo ke shodě mezi zástupci IPR, KCD a MČ Praha 7 na vhodném způsobu materiálového řešení a koncepce vedení cyklistické dopravy.

Bez usnesení, bude hlasováno při příštím jednání komise.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Přidej komentář

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy
Praha,

Praha 9: Nová cyklostezka podél Granitovy

15. června. 2024, 2min. čtení4