Letiště Praha: jak dopadla soutěž?

Publikováno: 21. prosince. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 21. prosince. 2015, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

V průběhu léta jsme vás informovali o vyhlášení soutěže na nové urbanisticko-dopravní řešení prostoru před ruzyňskými letištními terminály 1 a 2. Soutěžní zadání zahrnovalo pokyn k začlenění cyklodopravy na území a jejímu propojení se stávajícím systémem cyklotras. Naše postřehy ohledně cyklodopravy na letišti jsme vám představili již tehdy a zároveň vám slíbili, že se po vyhlášení výsledků k vítězným návrhům vrátíme.

Předem musím sebekriticky přiznat, že vybrat si pouze cyklodopravu a porovnávat ji napříč návrhy není nejvhodnější postup – řešení jsou komplexní a jednotlivé dopravní a urbanistické náležitosti jsou v nich uvažovány ve vzájemných souvislostech. Přesto nemám ambice hodnotit celé návrhy, to za mě již udělala soutěžní porota, a ani se k tomu necítím dostatečně kompetentní. Článek se tedy snaží spíše zběžně představit formu, v níž jednotlivé soutěžní návrhy cyklodopravu pojaly. Přesněji řečeno návrhy, které postoupily do druhého kola.

Návrhy a cyklodoprava

Nezapomínejme, že se stále jedná pouze o návrhy. Jejich účelem je prezentovat základní ideje, detailnější plány eventuálně vzniknou teprve na základě vítězného návrhu. Pokud některý návrh (například ten vítězný) ve stávající podobě řešení cyklodopravy nezmiňuje, nemusí to ještě být špatné zprávy. Logicky by však autoři měli při řešení rozmýšlet, kudy cyklodopravu vést, jak má fungovat, kde jsou možné střety. Pokud tedy není v současném návrhu zmíněna, mohla být zcela opomenuta, a pozdější implementace by se tak mohla stát problémem jako tradičně.

1. cena – Rala, s.r.o.

Vítězný návrh se ve zveřejněných materiálech cyklodopravě nijak nevěnuje, působí spíše dojmem, že zachovává soudobý nevhodný stav. Pokud bych vzal návrh tak, jak je, přijde mi pro cyklodopravu jako nejpoužitelnější okružní komunikace pro taxi, vedoucí po okraji navrženého náměstí pro pěší. Pokud by dopravní řešení pro cyklisty nebylo zapracováno ani v budoucnu, dala by se pravděpodobně využít i pro pohyb na kole.

11_vizu_hlavni tema

Otázkou zůstává, jak by byl řešen bezmotorový příjezd k samotnému letišti. To však nebylo předmětem této soutěže.

rala_pnkletiste_01

Na nákresu vidíme v oblasti možné dopravy na kole v podstatě současný stav.


3. zvýšená cena – D3A, s. r.o.

Soutěžní návrh D3A cyklodopravu zapracovává velmi detailně. Navrhuje samostatnou cyklostezku, která vede podél celého areálu při trase navržené okružní komunikace. Cyklistům by měl být umožněn přístup i na středové korzo a u jednotlivých objektů by měly být instalovány stojany.

D3A_letistepnk_01

Autoři považují cyklodopravu za perspektivní především pro zaměstnance letiště. Hlavní příjezdovou trasou je v návrhu současná cyklotrasa A168 od Terminálu 3, na niž by se podle současné vize napojila i trasa A172, připojující Kněževes a Přední Kopaninu.

5_vizu_hlavni tema

V samotném návrhu bych měl výtku především ohledně místa napojení stezky vedoucí od Prahy na okružní cyklostezku. Domnívám se, že napojení na hluchý střed okruhu není příliš praktické a povede ke zbytečné zajížďce naprosto ve všech směrech. Logičtější by bylo napojení na jeho jižním okraji, alespoň by cyklisté mířící na jižní část okružní komunikace mohli pokračovat co nejpříměji. Část kol by tím navíc byla odvedena z tranzitu středovým korzem pro pěší, který by mohl být považován za nežádoucí.

D3A_letistepnk_02

Návrh D3A je v oblasti cyklodopravy velmi konkrétní. Chápu snahu o možné propojení stavby cyklostezky se stavbou železnice, zároveň ale současné připojení do hluchého středu obvodové cyklostezky není příliš praktické. Šrafovaně do návrhu doplněno možné alternativní vedení.


3. zvýšená cena – CMC architects – Atelier DUA – Jan Mužík

Tento návrh obecně naznačuje, kde počítá s hlavními koridory pohybu cyklistů, s cyklotrasami. Vzhledem ke schematičnosti zatím nelze přesněji říci, jak by byly koridory cyklotras ztvárněny, v zásadě je opět navržena okružní cyklistická komunikace. Autoři v textu jen konstatují, že dopravní návrh s cyklodopravou v návaznosti na současné trasy počítá. Před oběma terminály by měly být zřízeny prostory pro odstavování kol.

Zvýraznění navrženého systému cyklotras.


Příjezd cyklotras A168 a A172 na rozdíl od předešlého návrhu není spojen v jeden a ponechává dvě samostatné příjezdové trasy. Ty by se daly využít ke zkrácení vzdáleností, autoři toho ale plně nevyužívají. Oceňuji vícero příčných propojení, která jsou kvůli oddělenosti obou příjezdových tras potřebná. Cyklodoprava je však na několika místech vedena nepřímo se zbytečnými zajížďkami, které by šlo vyřešit i elegantněji. Návrh vedení cyklotras tak zatím nepůsobí příliš propracovaně.

cmc_pnkletiste_02

Vedení cyklotras je zatím naznačeno pouze schematicky zeleným tečkováním. Červeně jsem do návrhu naznačil alternativní přímější vedení pro lidi přijíždějící ze severní větve.

FastStone Image Viewer - 4 obrázek(ù)


SUPERLABOR

Autoři počítají ve vnitřním prostoru s co nejmenší separací jednotlivých druhů mobility, navrhují poměrně rozsáhlé sdílené prostory pro všechny druhy dopravy. V jejich rámci lze přirozeně předpokládat i pohyb cyklistů. Samotnou cyklodopravu a její napojení na cyklotrasy autoři podrobněji nerozvádí. Funkčnost sdíleného prostoru takového rozsahu si netroufám posuzovat.

vitekmacudakopec_pnkletiste_01

2_vizu_detail VP2

Shared Space


Hlaváček – architekti, s. r.o.

Tento návrh ponechává cyklistickou dopravu spolu s MHD a pěšími v prvním podlaží navrhované ústřední budovy zaplňující prostranství. Další patra jsou pak věnována automobilové dopravě a parkování. Z návrhu lze přehledně vyčíst navržené cyklokoridory.

hlavacek_pnkletiste_01

Opět zde vidíme okružní vedení kolem celého areálu s propojkami uprostřed. Na začátku areálu jsou cylistické koridory navrženy jako samostatné stezky, poměrně záhy ale přecházejí v širší bulvár, na kterém autoři navrhují zvýraznění trasy pohybu kol.

hlavacek_pnkletiste_04

Navržený bulvár pro pěší a kola se zvýrazněným cyklokoridorem.


Navržená síť samostatných stezek se napojuje na současné příjezdové trasy v oblasti kruhového objezdu. Příjezdové trasy jsou tak ponechány v současném stavu, je tu ale patrně naznačena možnost zřízení cyklopruhů, pokud to není pouze moje projekce. Napojení v jediném bodě opět některé trasy nevhodně prodlužuje.

hlavacek_pnkletiste_02

Detail napojení všech cyklostezek na kruhový objezd.

hlavacek_pnkletiste_03

Vím, že to někdy může být z mnoha logických příčin opravdu složité, přesto by se návrhy měly pokusit podobnému trasování vyhnout. (Zvýraznění trasy možného průjezdu doplněno PNK.)


Idea převedení stezek do sdíleného prostoru pěších bulvárů nemusí být v podobné situaci na škodu – šetří místo, zvláště pokud by cyklodoprava na letišti zůstala v současných intenzitách. Pokud by ale kolo mělo sloužit i zaměstancům pro pravidelnou dopravu po areálu, pak by je prostor sdílený s pěšími mohl nepříjemně zpomalovat.

Shrnutí na závěr

Jak je z prezentací i našich komentářů patrné, každý z návrhů se s cyklistickou dopravou vyrovnává po svém. Nejpropracovaněji z hlediska cyklodopravy působí návrh D3A a studia Hlaváček – architekti. U návrhu D3A vidíme jako plus komplexní nové zpracování příjezdu pro kola k letišti, Hlaváček – architekti naopak zvolili cestu napojení navrhované letištní cyklistické sítě na existující komunikace. Takové řešení je zcela korektní, zvláště když nevíme, jak město nakonec cyklotrasy k letišti přivede. Alespoň pro mě však není dost vizionářské.

Cyklodopravě se podstatně věnuje i společný návrh CMC architects, Atelieru DUA a Jana Mužíka. Bohužel k němu ale nemůžeme říci nic bližšího, protože byl představen na schematické úrovni – konkrétní podobu řešení průjezdu si tak nelze v této fázi představit, a tím pádem ani hodnotit. Návrh SUPERLABOR také nechává mnoho otázek otevřených: navrhuje sdílené prostory s poměrně masivními příjezdovými komunikacemi, otázka příjezdu kol však zůstává otevřena.

Samostatnou kapitolou je vítězný návrh, který se ve zveřejněných prezentacích cyklodopravě vůbec nevěnuje. Snad je to způsobeno spíš omezeným prostorem pro prezentaci návrhu než naprostým vypuštěním cyklodopravy. Budu rád, pokud se zapracování cyklodopravy objeví v některé z případných příštích verzí návrhu a jeho rozpracování.

Napříč návrhy narážíme na různé zbytečné zajížďky. To poukazuje na hlubší problém v uvažování nad bezmotorovou dopravou, která dosud není široce chápána jako plnohodnotný dopravní mód, jehož cesty by se měly navrhovat efektivně. Nejlépe si stojí patrně návrh D3A, i když jisté drobné výhrady jsem uvedl i u něj.

Kompletní prezentaci návrhů z druhého kola soutěže naleznete na stránce www.iprpraha.cz/letiste. Za poskytnutí plánů a vizualizací děkujeme Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy, který je na svých stránkách zveřejnil.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Brahma 21. 12. 2015, 17:51

Mně připadá, že dopravu na letiště není třeba řešit s přihlédnutím k cyklodopravnímu spojení. Letiště je od Prahy poměrně daleko, je tam třeba být přesně. Většinou se s sebou táhnou zavazadla. Na letišti se dá nechat zaparkované auto, ale co s kolem? Jak řešit převléknutí, či osprchování na letišti, abych v letadle nebyl zpocený a nesmrděl? Při té vzdálenosti z centra, to bez zapocení asi nikdo nedá. Většina lidí řeší dovoz na letiště buď s někým, kdo to auto odveze, nebo taxík.
Praha má spoustu jiných, mnohem vhodnějších a důležitějších objektů pro řešení začlenění cyklodopravy.

Jan Fiala (Kalimero) 21. 12. 2015, 21:57

Loni v létě jsem u letiště potkal skupinku cizinců na kolech, přiletěli letadlem a z Prahy pokračovali vlakem. Ptali se mě na cyklostezku z letiště na Hlavní nádraží. Nakonec jeli přes Nebušice.
Takže je dobře, že se cyklodoprava na letiště řeší.

Jiří Motýl 25. 12. 2015, 19:10

Brahma: Tak se závěrem zcela souhlasím. Pokud bych měl hypoteticky rozhodovat zda za nějaké finance budovat něco na letišti nebo řešit akutní problémy v centru, tak samozřejmě priority leží mimo letiště.

Jinak cyklodoprava se na letišti neřeší asi primárně kvůli pasažérům, ale kvůli zaměstnancům. Ať již pro pohyb po areálu nebo dopravu z/do zaměstnání. I když jak píše Jan Fiala, i pasažéři se najdou.

Dále kolem má vést někdy možná i "rekreačnější" trasa směrem na Kněževes, přípojka k letišti pak zase není takový luxus.
Nehledě na to, že třeba z Kněževsi je to na letiště "jen" přes ranvej a nějaké kvalitní bezmotorové napojení by asi bylo vítaným zpestřením dopravních alternativ, jak se dostat na letiště na 119. Ta 319 nejezdí zrovna často.

Přesto přese všechno bych to nebral jako prioritu, ale pokud se prostor před terminály bude kompletně měnit a přestavovat tak jako tak, tak nezakomponovat cyklodopravu by byla škoda. Z výše popsaných důvodů. Později by se tam vměstnávalo něco užitečného jen velmi obtížně.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat