Připravují se cyklopruhy na Podolském nábřeží, Praha 4 má výhrady

Publikováno: 24. srpna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020
Publikováno: 24. srpna. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 20. prosince. 2020

Praha připravuje cyklopruhy na Podolském nábřeží od Vyšehradského tunelu po Branickou ulici, kde navazují na již zřízené cyklopruhy v Modřanské. Zalidněná stezka, kterou rychlí cyklisté mnohdy stejně objížděli ve vozovce, se tak má dočkat další použitelné alternativy. Je tak naděje, že se sníží počet konfliktů mezi chodci a cyklisty, zejména v úseku kolem Žlutých lázní. Provedení projektu kritizuje radnice městské části Praha 4, která k němu podala čtyři připomínky (sdělení MČ zde).

Jak tedy projekt vypadá a je kritika městské části podložená? Nad tím se ve svém komentáři zamýšlí Vratislav Filler.

Podolské nábřeží v současnosti – jeden pruh a spousta místa na cyklopruh vedle zaparkovaných aut. Zdroj: Mapy.cz

Budoucnost?

Co projekt navrhuje

U podolského sanatoria

 • Mezi Vyšehradským tunelem a porodnicí, kde se auta dnes pohybují v tramvajových kolejích se doplňují cyklopruhy, využívající pro automobily úzké kraje vozovky.
 • Před porodnicí se upraví vjezd do přidruženého prostoru, vznikne zde odbočovací cyklopruh. Také se zde vytváří jednoznačnější prostor pro přecházení komunikace.
 • Dále pokračuje cyklopruh podél parkujících aut až ke světelné křižovatce s Podolskou. Směrem do centra umožní cyklopruh předjíždět cyklisty plynule i poté, kdy padne zelená regulující vjezd k tunelu. Cyklopruhy zde přispějí k plynulosti automobilové dopravy.

Křižovatka s Podolskou

 • U zastávky Podolská vodárna do centra se zlepšují rozhledové poměry v místě, kde se přechází směrem k porodnici. Je trochu překvapivé, že zde projekt nezřizuje přechod pro chodce, který by zde byl žádoucí.
 • Světelná křižovatka s Podolskou zůstává beze změn. Podél zastávky Podolská vodárna do centra jsou tak stále dva pruhy. Změnilo se řazení před křižovatkami, směrem z centra jde přímý pruh rovnou z cyklopruhu, směrem do centra přechází cyklopruh v prostřední řadící pruh, cyklisté tedy jedou přímo. Kapacita komunikace se zde nikterak nemění.

Kublov

 • Podél podolské vodárny se zřizují vyhrazené cyklopruhy podél stávajícího parkování.
 • Cyklopruhy pokračují souvisle podél zastávek Kublov, kde se současně vytvářejí místa pro jednodušší přejití na „předních“ koncích zastávek.
 • V úseku nedochází k rušení parkovacích míst.

Podolská plovárna

 • Upravuje se odbočení k podolské plovárně směrem do centra tak, aby bylo možné zřídit několik nových legálních parkovacích míst.
 • U odbočky na Veslařský ostrov se zřizuje provizorní prostor usnadňující přecházení. Přitom se ruší 2 parkovací místa, která jsou nahrazena o několik desítek metrů severněji.
 • Podél Žlutých lázní až k zastávkám Dvorce jsou zřízeny vyhrazené cyklopruhy respektující stávající parkování.

Dvorce

 • Signalizovaná křižovatka s Jeremenkovou je ponechána takřka bez úprav. Směrem z centra se nezřizují ani piktokoridory ke stopčáře (v profilu 6,3 metru není zřízení ochranných cyklopruhů možné).
 • Směrem do centra se navrhuje jízda cyklistů přímo z pravého pruhu s cílem umožnit předjetí kolony stojící před SSZ (semafory, pozn. red.).
 • Na výjezdu z areálů mezi Jeremenkovou a čerpací stanicí (SOHO a další) se k cyklostezce doplňují zrcadla usnadňující vzájemnou viditelnost.

Modřanská

 • Směrem z centra před čerpací stanicí se ponechává stávající dočasné řešení (vyhrazený pruh pro autobusy).
 • Od čerpací stanice dál se zřizuje ochranný cyklopruh. Ruší se zde navýšení rychlostního limitu na 70 km/h. Cyklopruh je ukončen před signalizovaným výjezdem tramvajové trati z vozovky, dál k Branické je ponechán současný stav. Změny se předpokládají až s obnovou signalizace.
 • Směrem do centra začíná ochranný cyklopruh za křižovatkou s Branickou a vede prakticky nepřerušeně až na začátek řazení před Jeremenkovou. V místě již platila běžná rychlost 50 km/h.

Co by se dalo zlepšit?

Projekt se soustřeďuje na integrační opatření ve vozovce. V některých aspektech není ale dotažený.

 • Projekt neřeší signalizované křižovatky. To je pochopitelné, jedná se o nestavební úpravu a bez rekonstrukce se s nimi nedá mnoho dělat. Nevím, kdy dojde na rekonstrukce jednotlivých křižovatek, ale myslím, že udělat na několik let před křižovatkami alespoň piktokoridory, by rozhodně nebylo na škodu.
 • Jsou místa, kde by bylo možné zřídit přímo přechody – například od „předních“ ostrůvků zastávek Kublov nebo na křižovatce k Veslařskému ostrovu. Ano, mělo by to větší dopady na počet parkovacích míst, ale přínosy pro chodce by to vyvážily násobně.
 • Postrádám legalizaci východního chodníku Modřanské mezi Branickou a Vysokou cestou. K ochranným cyklopruhům je to vhodný doplněk, trasa navíc zajišťuje místní spojení z Dvorců do starého Braníka bez nutnosti značné zajížďky podél vody až k trase A22.

Kritika městské části

Je potěšující, že se kritika nesoustřeďuje na potřebnost projektu jako takovou. Potřebnost cyklopruhů zejména v úseku ke Dvorcům je nepochybná. Komentář městské části se tak soustřeďuje na dílčí prvky a rychlostní limit jižně od Jeremenkovy.

U podolské porodnice městská část nesouhlasí s úbytkem parkování.

Směrem do centra se skutečně ruší 4 parkovací místa, a to v úzkém profilu, kde by nebylo možné zřídit vyhrazený ani ochranný cyklopruh (šířka vozovky v nejužším místě je 5,9 m). Posunout parkování částečně na chodník brání vzrostlé stromy. Nicméně tato místa jsou částečně nahrazena prodloužením parkování směrem z centra (o 2 místa). Dochází tak k úbytku pouhých 2 legálních parkovacích míst. To je zcela minimální počet. Rušení parkovacích míst v takovém případě je zcela v souladu s ČSN 73 6110, jmenovitě se zásadou v kap. 8.1.2:

“Příčné uspořádání prostoru místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.”

Nezapomínejme rovněž, že zřízení cyklopruhu zde přispěje plynulosti motorové dopravy.

U podolské plovárny Praha 4 kritizuje tzv. „dočasnou úpravu,“ a žádá respektovat současný stav. V daném místě jde o odstranění dvou parkovacích míst s cílem usnadnit přecházení od Veslařského ostrova k bazénu. Odstraněná dvě parkovací místa jsou nahrazena o pouhých 50 metrů dál. Že je zde potřeba přecházet, je jasné. Nejbližší vhodné místo pro přejití celého nábřeží (přechod u zastávek Kublov) je vzdáleno až 330 metrů – což v praxi znamená zacházku více než půl kilometru. Kritika městské části je zde tedy prakticky zaměřena proti zásadnímu zlepšení podmínek pro chodce, což není příliš pochopitelné.

Balisety jsou kritizovány z důvodu, že by „významně narušily historicky cenné lokality Podolského nábřeží (…).“ Ovšemže balisety se zpravidla umísťují do míst, kde by jinak parkovala auta. Otázku, zda v pohledu na památky překáží víc metr vysoký sloupek co čtyři metry nebo souvislá řada parkujících vozidel, nechávám na rozřešení čtenáři. Design samotných baliset by samozřejmě mohl být jiný, ale bohužel se používají tyto.

Zrušení 70 km/h rychlosti z centra. Jedná se o úsek od čerpací stanice po křižovatku s Branickou. Městská část je zde konzistentní s požadavkem nesnižovat rychlost také v navazujících úsecích, což už se ovšem stalo.  Ponechání 70km/h v tomto úseku tak patrně není konzistentní s navazujícími úseky. Lze také předpokládat, že snížení rychlostního limitu umožní zkrátit mezičasy v křižovatce s Branickou a zvýšit tak její kapacitu.

Závěr

Návrh cyklopruhů na Podolském nábřeží je funkční. Projekt tak, jak byl navržen, vytváří potenciál pro přechod významné části městských cyklistů z kapacitně nevyhovující cyklostezky a přináší tak zásadní zlepšení podmínek pro koexistenci chodců a cyklistů na jedné z nejfrekventovanějších pražských cyklotras.

Projekt přitom nezlepšuje podmínky jen pro cyklisty. Na řadě míst zlepšuje drobnými úpravami podmínky pro přecházení chodců. V některých místech by bylo možné zřídit rovnou plnohodnotné přechody pro chodce. Znamenalo by to ale rušení většího počtu parkovacích míst.

Připomínky městské části nejsou příliš podložené. Úbytek parkovacích míst je marginální. Krasocitné argumenty proti zřízení baliset jsou nesmyslné – automobily, v jejichž parkování budou balisety bránit, narušují panorama nábřeží výrazně více.

Barevně je vyznačen úsek, ve kterém mají být povětšinou cyklopruhy – od Vyšehradu až po Barrandovský most, kde opatření navážou na ty na Modřanské

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

zangief 24. 8. 2020, 08:51

Já bych si přál aby se konečně zrušilo to dělení na vyhrazený a ochranný cyklopruh. Pro řidiče aut se defacto nic nemění, v obou případech se prostě snaží neomezit cyklistu a je jim jedno jestli tam je tlustá nebo tenká čára. Červené podbarvení i symbol by měly být použity v obou případech. Hlavně to ale vypadá na silnici vypadá děsně, např Střešovická ulice kde se stále střídají tři styly opatření a pro řidiče to je spíš matoucí. Tady to asi bude obdobné.
Bohatě by stačilo kdyby se “ochranný” a “vyhrazený” pruh lišil jen plnou a přerušovanou čarou.

Martin Šnobr 24. 8. 2020, 10:02

Podle mě cyklisté z té cyklostezky neprchají jen kvůli velkému množství chodců či bruslařů. Jejím nedostatkem je také místy nekvalitní povrch (nadskakování nad kořeny stromů, kostky) a časté přerušování. Na vjezdech do benzinky či na odbočkách do účelových komunikací by měli mít cyklisté preferenci bez sjíždění z obrudníků a brždění.

Jenda 24. 8. 2020, 12:01

Bylo by dobré (pokud to v návrhu už není) mít možnost napojit se nějak rozumně za tunelem zpátky na cyklostezku, kdybych nechtěl jet dál po cyklopruhu. Aktuálně jsou tam nepřerušovaná svodidla, pak obrubník a rozumný nájezd až dost daleko.

Rostej 24. 8. 2020, 12:32

trochu se obavam, ze z toho zase bude jenom mrzeni. ridici budou vytrubovat cyklisty, at si jezdi po nabrezi a pejskari, seniori, kocarkari a bruslari je budou posilat na silnici.
a do toho Praha 4, kde se na radnici spojili "mafiani sobe" proti "ekoteroristum", takze ma auto za vsech okolnosti prednost pred zeleni, chodci i cyklisty. a parkovani je svate pravo.

Vratislav Filler 24. 8. 2020, 21:09

Jenda: vjezd z vozovky bude za tunelem naproti porodnici, jako doposud, až k němu ale povede souvislý cyklopruh a prostor pro odbočení bude lépe vyznačen.

Rostěj: Už dneska ve vozovce jezdí sportovní cyklisté. Nyní to bude potvrzené jako legální. Situaci by to mělo spíš zlepšit.

Brahma 25. 8. 2020, 13:59

Skvělé a velmi vítané. Už nyní je tam ten cyklopruh vlastně vytvořený zbytkem normálního pruhu a zaparkovanými auty. Automobilisté to respektují a pro cyklistu to stačí. Jen je třeba hlídat otevírané dveře parkujících aut.
Ta parkovací místa před porodnicí jsou hojně používaná právě pro návštěvy v té porodnici. Je to od nich kratší k hlavnímu vchodu, než z parkoviště na horním konci areálu porodnice. Když sotva stojící pacientka čeká na odvoz u vchodu, tak na auto z nábřeží čeká podstatně kratší dobu. Pro některé je to významné. Parkovací místo na druhé straně nábřeží, od kterého se bude vjíždět do porodnice nejlépe až po otočce před plaveckým stadionem a dvěma semafory je pro tento případ nepoužitelné. Přímé otočce brání vystouplé pásy mezi vozovkou a tramvají po celé délce mezi křižovatkou a vjezdem do porodnice směrem do centra. Takže téhle námitce Prahy 4 rozumím.

Zuzka 31. 8. 2020, 19:07

Z uplne z jineho soudku (hazim to do prvni vhodnejsi diskuze, pardon). Dneska jsem si vsimla, ze na nasi "nejdrazsi" prazske cyklostezce primalovali obrazky chodcu na asfalt k uz existujicim obrazkum kola. Je to v primem rozporu s ceduli na stezce, ktera chodcum vstup zakazuje. Vite o nejake zmene znaceni nebo jde proste jen o neznalost?

josuk 31. 8. 2020, 19:39

Vysočany? Rokytka? Neplatila náhodou 80% EU? Podmínka udržitelnosti projektu mohla být 10 let.. tak by to byla vlastně legalizace stavu (přítomnosti chodců od začátku..)??

vlákno 31. 8. 2020, 21:35

Zuzka: Předtím tam někdo napsal na asfalt něco ve smyslu, že cyklostezka není pro pěší. Následně se rozjela další lidová tvořivost, tyhle nápisy byly přeškrtnuty a byl tam přistříkán chodec. O nic moc nejde, svislé značení je od otevření stejné - cyklostezka a chodci tam chodili taktéž od otevření :). Stejně jako Ladronka, kde jsou "bruslařské ovály" podle značení čistá cyklostezka.

Zuzka 31. 8. 2020, 22:19

josuk: Vysocany, od Freyovy dal smer CM.
vlakno: Aha, diky za osvetleni. Bruslari jsou jinak takova vyjimka, obcas chodec a obcas kolo. Podle toho jak se jim to hodi, takze ty na cistou cyklostezku muzou.

Zbyněk 8. 9. 2020, 16:25

Před tančícím domem se vyznačuje kousek cyklopruhu v každém směru. Díky.

Antonio 26. 9. 2020, 22:28

Vratislav Filler 24.08.2020 - 21:09: Legální to je i bez potvrzení.

Veselý 21. 7. 2021, 20:05

Další perfektní ukázka neschopnosti úředníků. Nic nového se nepostaví, jen seberete další kus funkční infrastruktury jejím dosavadním uživatelům. Co kdyby se taky jednou vybudovalo něco pro bezpečí chodců a dětí. Pokud seberete kus silnice, tak ať na ní cyklisté povinně jezdí a neohrožují ostatní na chodníku. Takhle opět cyklista může všude a ostatním se možnosti jen zmenšují.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat