Pražská cyklokomise před prázdninami

Publikováno: 05. července. 2024, 10 min. čtení
Úvodní foto: Městem na kole
Publikováno: 05. července. 2024, 10 min. čtení
Úvodní foto: Městem na kole

Pražská cyklokomise, poradní sbor Rady hlavního města, se 17. června sešla na svém posledním předprázdninovém setkání. Přinášíme redakčně krácený a komentovaný zápis z jejího zasedání.

Poslední cyklokomise před prázdninami probrala především řešení prostoru před Výstavištěm na Praze 7, který brzy promění zprovoznění železniční estakády. Opět byly diskutovány připravované změny při rekonstrukci tramvaje v Seifertově. Diskuze se stočila i hlavnímu nádraží, kde by se plánovaná zástavba dotkla nadřazené cyklotrasy A5. Probírána byla ale i další témata.

Řešení cyklistické dopravy v předprostoru Výstaviště

Na začátek se cyklokomise vrátila k bodu, který byl započat na předchozím jednání, ale nebyl dokončen. Jedná se o diskuzi nad podobou prostoru po výstavbě nové železniční trati na estakádě v předprostoru Výstaviště na Praze 7. S tímto tématem se ostatně veřejnost měla šanci seznámit již na veřejné prezentaci koncepční studie prostoru letos v únoru.

Křižovatkou má dle pražského cyklogenerelu procházet nadřazená cyklotrasa A6, která se v místě navíc kříží s cyklotrasami vedoucími do Stromovky a ke Strossmayerovu náměstí. Tématu se komise věnovala již v listopadu 2023 a nyní potvrdila, že na svém tehdejším stanovisku trvá. Řešenou otázkou je, jakým způsobem bude v místě cyklotrasa provedena, jak bude materiálově řešena, jak budou řešeny vztahy s pěšími.

„Komise důrazně doporučuje, aby byla celoměstská nadřazená cyklotrasa A6 (Kladenská drážní cesta) vedena v úseku mezi Bubenskou a předprostorem Stromovky a Výstaviště v rámci ulice Strojnická v prostoru mezi vozovkou (v režimu zóny 30) a železniční estakádou (plánovanými vestavbami), a to plně v souladu se systémem celoměstských cyklotras, standardy aktivní mobility a vyhledávací studií Kladenské drážní cesty. Vlastní základní podoba liniového úseku trasy má být ideálně ve standardu vozové cesty ve Stromovce (např. jako v úseku mezi Výstavištěm a Oveneckou s asfaltovým pásem šířky 5,5 m, včetně 1-2 souvislých stromořadí v celkové šířce koridoru min. 12,50 m), minimálně však v provedení 4,0 m asfaltový pás s bočními bezpečnostními odstupy min. 0,5 m a dostatečně širokými navazujícími dlážděnými plochami určenými především pro chůzi a pobytové aktivity (v minimálním provedení jako např. u cyklotrasy A2 na Rohanském ostrově u Rezidence Vltava, kde je od fasády aktivního parteru budov po vnější hranu trasy A2 prostor min. 11,50 m).“

Usnesení cyklokomise z listopadu 2023

Jaká nová usnesení tedy přineslo jednání na toto téma před prázdninami?

Návrh usnesení č. 13.2: KCD uznává hodnotu studie pro veřejný prostor a současně zdůrazňuje budoucí význam nadřazené cyklotrasy A6 pro cyklistickou dopravu.

Hlasování (8-0-1), Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení č. 13.3: KCD nadále trvá na požadavcích k řešení ul. Strojnické ze svého usnesení ze dne 5. 11. 2023.

Hlasování (8-0-1), Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení č. 13.4: Podél ulice Strojnické KCD doporučuje zřetelné oddělení prostoru pro cyklistickou dopravu podél zeleného pásu.

Hlasování (8-0-1), Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení č. 13.5: U předprostoru Výstaviště komise nesouhlasí s řešením plochy ze štípané dlažby a důrazně doporučuje takové materiálové řešení prostoru, které umožní bezpečný a komfortní průjezd po rovném hladkém povrchu.

Hlasování (7-0-2), Usnesení bylo přijato.

Zprůjezdnění sítě celoměstských tras

V tomto bodě komise řešila především řadu opatření, která by za pomoci především změn dopravního značení umožnily zprůjezdnění řady úseků na navržených celoměstských cyklotrasách. Seznam je úctyhodný a je dohledatelný v oficiálním zápisu z jednání.

Návrh usnesení č. 13.6: KCD žádá ODO MHMP (odbor dopravy pražského magistrátu, pozn. red.), aby zadal projekty odstraňující jedno či oboustrannou neprůjezdnost tras systému celoměstských cyklotras v místech, kde je to možné bez velkých stavebních zásahů. KCD žádá odstranění vad zejména, avšak ne výlučně, v úsecích uvedených v příloze č. 1. KCD žádá ODO MHMP o informování KCD o stavu plnění tohoto úkolu každé 3 měsíce.

Hlasování (10-0-0), Usnesení bylo přijato

Parkovací reforma

Komise diskutovala i připravovanou parkovací reformu a systém parkování v momentech, kdy se dotýká možného vedení cyklotras. Hlasováno bylo o dvou usneseních, jedno bylo přijata a jedno nikoliv.

Návrh usnesení č. 13.7: KCD konstatuje, že jednou z nejvýznamnějších bariér pro budování bezpečných úseků systému celoměstských cyklotras je nedostatek místa v uličním prostoru, mimo jiné v důsledku uličního parkování. Část problémů vzniká z toho, že vlastníci vozidel, kteří si nezajistili parkování sami mimo veřejný prostor, jsou výrazně zvýhodnění oproti těm, kteří si parkování s vědomím odpovědnosti zajistili sami. KCD proto doporučuje Radě reformovat parkovací politiku města tak, aby:

  • a) v koridorech nadřazených, páteřních a hlavních cyklotras v případě střetu zájmů v souladu s ČSN 73 6110 (Česká státní norma, pozn. red.) preferovala bezpečný a plynulý průchod pěší a cyklistické dopravy před maximalizací parkovacích ploch,
  • b) při řešení parkovacích pásů ve střetu s cyklistickou dopravou více využívala možnost zřizování výhyben v souladu s ČSN 73 6110.

Hlasování (10-0-0),  Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení č. 13.8:

  • c) cena parkování co nejvíce reflektovala skutečnou hodnotu záboru veřejného prostranství místa a co nejvíce narovnala podmínky s vlastníky vozidel, kteří si zajistili parkovací stání mimo veřejný prostor a podpořila tím i ekonomicky výhodné zřizování či výstavbu parkovacích kapacit mimo veřejný prostor (např. parkovacích domů).

Hlasování (6-0-4), Usnesení nebylo přijato.

Seifertova v úseku Bulhar – Italská

Na komisi byl představen aktuální stav prací na rekonstrukci tramvajové trati Seifertova a souvisejících projektů.

Návrh usnesení č. 13.9: KCD konstatuje nedostatečné řešení cyklotras v předloženém podkladu a žádá TSK (Technická správa komunikací, pozn. red.) a IPR (Institut plánování a rozvoje, pozn. red.) o představení a projednání na nejbližších jednáních komise. Komise doporučuje dodržet standardy aktivní mobility s prioritou nadřazených tras a důrazem na logické napojení vítkovské drážní stezky včetně vstupu u pochodu hlavního nádraží.

Hlasování (10-0-0), Usnesení bylo přijato.

Prostupnosti území hlavního nádraží

V reakci na kontroverze vzbuzující návrh a projednání změn územního plánu dotýkajícího se případné zástavby nad kolejišti hlavního nádraží, proběhla na cyklokomisi diskuze i na toto téma. Cyklokomise především řešila, že v místě uvažované výstavby město také plánuje vedení nadřazených cyklotras, které mají propojit Vršovice, Hlavní nádraží, Žižkov a Libeň. Existuje tak riziko, že by tak plánovaná zástavba nemusela vzít vedení cyklotrasy A5 v potaz.

Ta by dle plánů měla být napojena na vítkovskou drážní stezku a za hlavním nádražím provedena do tunelu, který by podél železničních tunelů cyklotrasu propojil s vršovickou drážní promenádou. Jedná se nicméně pouze o výhledový záměr bez konkrétních kroků k blízké realizaci.

Návrh usnesení č. 13.10: KCD konstatuje, že z veřejně dostupných informací a kroků zástupců soukromého investora a MČ Praha 2 dochází k zahájení kroků, které mohou vést k intenzivní urbanizaci prostoru nad částí kolejiště hlavního nádraží a jeho bezprostředního okolí. Komise v této souvislosti připomíná, že dané území je křižovatkou klíčových celoměstských tras (zejména A4 v koridoru SJM [Severojižní magistrála, pozn. red.] a A5 mezi Vítkovskou drážní stezkou a Vršovicemi, resp. s napojením na A24 – Vinohradskou ulici a Muzejní oázu). KCD požaduje zajištění transparentní diskuse nad rozvojem celého území v oblasti Hlavního nádraží a zajištění plnohodnotného řešení celoměstsky významných tras a vazeb i plošné postupnosti území jako nedílné součásti jakéhokoliv dopravního či urbanistického záměru již od prvotních prověřovacích studií.

Hlasování (10-0-0), Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení č. 13.11: Dále komise připomíná příklad nedaleké transformační lokality severněji („Florenc 21“), kde byl odpovídající standard řešení tří celoměstských cyklotras do budoucna znemožněn jinou výstavbou a prostorovou regulací území.

Hlasování (8-0-2), Usnesení bylo přijato

Další

V závěru pak byla cyklokomise informována o tom, že magistrát analyzuje možnosti realizace konkrétních opatření podpory cargokol při poskytnutí dotace ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Psali jsme zde.

Dále byla představena „kauza“ ulice Pod Kaštany, kde Praha 6 plánuje dopravní změny v této ulici. Mělo by být doplněno především parkování, a s tím i cyklopruhy. Ale třeba celkové řešení pro kola budí spíše rozpaky, zvláště v kontextu dříve uvažované promenády do Stromovky. Magistrát s navrženým řešením není spokojen a rád by, aby byl projekt ještě změněn.

Oficiální zápisy z jednání cyklokomise

Oficiální zápisy z jednání cyklokomise jsou k dispozici na webu pražského magistrátu.

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Komentáře k článku

tik 5. 7. 2024, 19:11
5
14

cyklokomise hlasuje o tridnim boji a privatizaci verejneho prostoru brm brm auticky.

Tak jo.

Privatizace toho sameho prostoru Rekoly/nextbajky ok?

Jiří Motýl 6. 7. 2024, 20:52

tik: cyklolomise o placení za parkování bikesharingu jednala v květnu, viz usnesení 11.3:

https://mestemnakole.cz/2024/06/zpravy-z-prazske-cyklokomise-duben-az-cerven/

Petbrab 7. 7. 2024, 12:17

Pirátská soudružská cyklokomise složená z lidí, co v životě nesportovali a kolo si vezmou jen na fotku pro PR umí sice geniálně pobavit, ale cyklu v Praze nepomáhá.

Petbrab 7. 7. 2024, 12:20

Pirátská soudružská cyklokomise složená z lidí, co nikdy nesportovali a kolo vezmou jen kvůli fotce pro PR, sice geniálně pobaví, ale cyklu v Praze nepomáhá.

Jiří Motýl 7. 7. 2024, 17:08

Petbrab: Rad bych vas poprosil o vecnou diskuzi bez zbytecnych nepodlozenych tvrzeni a urazek.

Martin P. 8. 7. 2024, 07:00

Petbrab: Cyklo v Praze není především o sportování, mělo by jít v první řadě o dopravu, ke sportu to tlačí ti, co tím argumentují, že sportovat je možné lépe jinde, Na tom nic nemění to, že i já s výhodou pro dopravu využívám "sportovní" prvky jako oblečení nebo typ kola.

Standa 13. 7. 2024, 21:02

KCD žádá odstranění vad zejména, avšak ne výlučně.
Hihihi to je velmi vtipné, lehce mi to přijde že z KCD se stalo takové korejtko, a členové nerušeně sosají osobní benefity a moc do všeho kecat.
Kamse poděli páteřní a místní cyklotrasy ? To už si někdo vymyslel nadřazené cyklotrasy a to co bylo - neexistuje?
Wow

komentář

Pravidla diskuze, Ochrana osobních údajů

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské
Praha,

Praha 6: Nová cykloobousměrka v Lotyšské

10. července. 2024, 1min. čtení3