Radní pro dopravu píše Auto*matu: Cyklistika není příliš důležitá

Publikováno: 03. června. 2008, 1 min. čtení
Aktualizováno: 26. listopadu. 2016
Autor: Hynek Hanke

Lavka mezi Prosekem a Letnany,,Stejně k Vašemu návrhu úprav dlážděných povrchů Vám sděluji, že sice chápu, že dlažba není pro cyklistickou dopravu příliš komfortním povrchem, ale i chodci si stěžují na horší komfort chůze po dlážděném povrchu. Nicméně právě pro starobylý vzhled centra (včetně tradiční dlažby) Praha přitahuje ročně miliony návštěvníků,“ rozvíjí pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner svůj podivný argument, že si cyklisté nemají co stěžovat, vždyť i chodcům to vadí a přitahuje to turisty! Jakoby přitom vůbec nechápal, že Auto*mat usiluje především o město, ve kterém se příjemněji žije.

Iniciativa Auto*mat se soustavně snaží přimět vedení města, aby plnilo své vlastní usnesení z roku 2003 o zahrnutí prvků cyklistické infrastruktury do nových staveb a rekonstrukcí staveb stávajících. Její členy to stojí spoustu úsilí při práci v Komisi pro cyklistickou dopravu na magistrátu, při jednání s konkrétními úředníky, při přesvědčování politiků. Praktické výsledky jsou přesto stále mizerné. V srpnu loňského roku a opět v polovině letošního dubna se Auto*mat obrátil na primátora a Radu hlavního města Prahy v otevřeném dopise. Zdá se, bezvýsledně.

Radní pro dopravu totiž vpostatě odpovídá, že cyklistická infrastruktura se bude integrovat pouze tam, kde to neomezí ostatní účastníky provozu. Dejme to do souvislosti: Jednou z kritizovaných staveb jsou ulice Budějovická a Na Pankráci, které, ačkoliv nově rekonstruované, na jednom místě obsahují až čtyři pruhy pro automobily, dosud neobsahují vůbec žádnou možnost pro lidi na kolech. Radní přesto říká, že neví o žádné stavbě, která by cyklistickou infrastrukturu zanedbala. Usnesení i podporu cyklistiky si zjevně vykládá svérázně: cyklopruhy mohou být pouze tam, kde to ani v nejmenší míře neomezí osobní automobily.

Až v závěru dopisu se Šteiner dostává ke komentáři několika vybraných staveb, k nimž Auto*mat žádal vyjádření. Vážení čtenáři, nebojte se ničeho! Vedení města má situaci pevně pod kontrolou! Při rekonstrukci Libeňského a Hlávkova mostu povede cyklostezky po chodníku a nové Václavské náměstí bude řešit cyklotrasou Václavské náměstí — Jahodnice.

Otevřený dopis iniciativy Auto*mat a odpověď na něj (tučné zvýraznění nejdůležitějších částí provedla redakce):

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

v srpnu loňského roku jsme se na Vás obrátili poprvé v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací, křižovatek a náplavek v Praze v posledních letech. Upozorňovali jsme Vás na to, že dochází k ignorování dřívějších slibů hlavního města, programového prohlášení Rady i usnesení Zastupitelstva HMP při celé řadě probíhajících investičních akcí.

Usnesením Rady HMP číslo 0544 ze dne 29.4.2003 uložila Rada Odboru městského investora MHMP a řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy ,,zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.“

Z naší nové analýzy situace s odstupem půl roku vyplývá, že citované usnesení Rady není v praxi ani nadále důsledně naplňováno. Nejenže stavby, které jsme v našem minulém dopise uvedli jako příklady nezvládnutých dopravních řešení, nebyly v naprosté většině případů upraveny ani nebyly zahájeny kroky k jejich nápravě, ale došlo k dalším fatálním selháním při přípravě nových projektů.

V příloze Vám zasíláme náš loňský seznam doplněný o aktuální informace. Jak je vidět, většina staveb zůstala beze změny a z hlediska rozvoje udržitelných druhů dopravy neznamenají žádný přínos. V druhé části seznamu naleznete přehled 12 dalších rekonstrukcí a novostaveb komunikací, které ignorují cyklistickou dopravu. Z pohledu městské cyklistiky jsou tato místa těžko průjezdná nebo dokonce nebezpečná. Opatření pro podporu cyklistiky by přitom nezpůsobila vůbec žádné zvýšení investičních nákladů, nebo vedla ke zvýšení pouze nepatrnému. Problém tedy není v nedostatku peněz, ale nedostatku dobré vůle na straně Hlavního města Prahy – to jsme Vám napsali již na podzim a musíme to bohužel opakovat.

Ze zkušeností měst západní Evropy vyplývá, že integrace prvků pro městskou cyklistiku do všech rekonstrukcí a oprav ulic, náměstí, náplavek, mostů a dalších prostranství je klíčovým krokem ke skutečné podpoře a rozvoji cyklistické dopravy. V centrálních částech měst totiž není možné ani žádoucí budovat oddělené cyklistické koridory. Spíše je nutné se soustředit na celkové zklidňování dopravy, bezpečnost křižovatek, úpravu zpomalovacích prahů a povrchů. Příslušné prvky k podpoře cyklistické dopravy realizované při rekonstrukcích ulic mají mnohem větší význam, než samostatné cyklistické -chodníčky- na periferiích měst.

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

rádi bychom Vás tímto dopisem požádali o Vaše vysvětlení, proč nebylo výše citované usnesení Rady HMP do dnešního dne aplikováno na stavby, na jejichž nedostatečné řešení jsme Vás před půl rokem upozornili, proč se stejné chyby opakují také u většiny nově projektovaných a realizovaných úseků, a proč nejsou při řadě investičních akcí stále zohledněny potřeby cyklistické dopravy.

Jsme přesvědčeni, že do řady staveb uvedených v našem seznamu je zakomponování prvků pro cyklistickou dopravu ještě stále možné. V jiných případech lze s malými finančními náklady napravit chyby, k nimž došlo. Již před půl rokem jsem Vás žádali, abyste se zasadili a prosadili takovou úpravu projektů, aby město nepromeškalo žádnou další příležitost k levné a snadné podpoře cyklistické dopravy. Mohla by to být dobrá forma konkrétního naplnění programového prohlášení Vaší rady 2006 – 1010 v oddíle IV. Moderní a šetrná dopravní infrastruktura, bodě 5.1: ,,Zajistí výstavbu 80 km nových cyklostezek a 150 km značených cyklotras a naplní tak generel rozvoje cyklistické dopravy na území HMP“. Nezbývá nám, než tento náš požadavek a přání opakovat. Přestože vidíme, že se přístup Prahy k naplňování výzev udržitelné mobility pozvolna mění, musíme konstatovat, že se stále bohužel jedná o změny příliš váhavé.

Předem děkujeme za odpověď na tento náš dopis.

S pozdravem, za Auto*Mat – iniciativu pro lepší kvalitu života ve městě, Tereza Vohryzková.
Za Oživení, Petra Lukešová.

V Praze, 14. dubna 2008

Odpověď radního pro dopravu Radovana Šteinera:

V Praze dne 13.5. 2008

Vážený pane Křivohlávku,

z pověření primátora hl.m. Prahy reaguji na Váš otevřený dopis v němž žádáte o vysvětlení, proč nebyla zohledněna cyklistická doprava v rámci některých stavebních akcí, na něž jste již dříve upozorňovali.

Chápu Vaši reakci na některé stavební akce, kde podle Vašeho názoru nebyla dostatečně integrována cyklistická doprava. Je však třeba si uvědomit, že se vesměs jednalo o akce, kde nedošlo k zásadním změnám stavebního stavu a jednalo se o rekonstrukce ve stávajících zejména šířkových parametrech. Nejsem si vědom akce, kde by se zanedbala integrace cyklistů.

Při zohledňování požadavků na zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu je třeba si také uvědomit, že vstřícnost k jejich realizaci neznamená, že integrace cyklistické dopravy bude probíhat na úkor ostatních účastníků silničního provozu či porušování pravidel památkové péče a podobně. Například výstavba cyklostezky na nábřeží Beneše by při podmínce zachování stávající šířky komunikace znamenala omezení provozu MHD. Stejně tak k Vašemu návrhu úprav dlážděných povrchů Vám sděluji, že sice chápu, že dlažba není pro cyklistickou dopravu příliš komfortním povrchem, ale i chodci si stěžují na horší komfort chůze po dlážděném povrchu. Nicméně právě pro starobylý vzhled centra (včetně tradiční dlažby) Praha přitahuje ročně miliony návštěvníků.

Vyznačení předsazených prostorů pro cyklisty (značka V19) bude zpravidla zahrnuto do úprav světelně řízených křižovatek, které budou realizovány v rámci programu Praha.

V některých úsecích komunikací není bohužel možné cyklistickou dopravu z důvodu daného stavebně technického stavu vhodně integrovat (za přijatelných finančních nákladů), a tak cyklisté budou muset využívat hlavní dopravní prostor společně s ostatními vozidly.

K dalším vámi jmenovaným akcím uvádím:

Křižovatka Anděl — v současné době je s Úřadem městské části Praha 5 projednáno vhodné řešení a po zajištění potřebných finančních prostředků bude realizováno.

Rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu — s integrací cyklistů se počítá formou společné stezky pro cyklisty a chodce na chodníku včetně dořešení navazujících úseků v okolí.

Václavské náměstí — byla zpracována studie proveditelnosti cyklotrasy Václavské náměstí — Jahodnice, která zahrnuje i propojení Václavského náměstí s ul. Vinohradskou za stávajícího stavu tj. bez omezení provozu tzv. ,,magistrály“.

Závěrem Vás mohu ujistit, že Hlavní město Praha zohledňuje potřeby cyklistické dopravy nejen výstavbou nových cyklostezek v okrajových částech města, ale i úpravou dopravního režimu v centru tak, aby se město stalo pro cyklisty příjemnějším. Jako příklad bych uvedl navržení cyklopruhu v ulici Vršovické téměř v celé její délce, byť ulice Vršovická není v systému cyklotras.

S pozdravem,
Radovan Šteiner

Hynek Hanke
První šéfredaktor tohoto online magazínu (tehdy ještě pod názvem Prahou na kole). V redakci působil mezi lety 2008 a 2011.

Ondra 17. 6. 2008, 13:17

No vždyť on taky nikdo nechce odstraňovat dlažbu na Starém Městě, ne? Jednalo se hlavně o nábřeží, které tak jako tak nemá se "starobylým vzhledem" nic společného.
Jo, a mimochodem, ta hrubá chyba v dopise pana radního ("vozidli") je originál? Jestli jo... :-)))

Hynek Hanke 17. 6. 2008, 13:39

Vozidli byla chyba vzniklá při přepisu ze scanu :)

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co chystají městské části: Praha 15
Praha,

Co chystají městské části: Praha 15

22. května. 2023, 4min. čtení6