Přínos cyklokomise

Publikováno: 19. prosince. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021
Publikováno: 19. prosince. 2012, 1 min. čtení
Aktualizováno: 30. ledna. 2021

Od května 2011 jsem členem komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu (KCD). Vzhledem k pokračující situaci v KCD jsem se rozhodl podat vám zprávu o tom, jaké byly výstupy z činnosti této komise v posledním roce a půl. V příloze tohoto článku tedy publikuji jednak zápisy z jednání komise (které se na webu praha cyklistická neobjevují od listopadu 2011, oficiálně je aspoň najdete v poněkud skrytější sekci komisí Rady), jednak informace o tom, jak se výstupy z cyklokomise propsaly (či spíše nepropsaly) do rozhodovacích procesů magistrátu.

Komise Rady radí Radě (a nic jiného)

Těmito slovy jsme byli ze strany předsedkyně umravňováni vždy, když jsme se snažili pokračovat ve způsobu práce KCD obvyklým před prosincem 2010 (zejména jménem KCD vyjednávat lepší konkrétní řešení konkrétních projektů). Tato činnost byla během roku a půl decentně zadupána do země. Ale dobrá: podle statutu je cyklokomise komisí Rady, omezme se nyní na tento mandát. Aktivitami KCD je tak (kromě povinností danými například Integrovaným krajským programem snižování emisí) zejména vypracovávání doporučení pro Radu hlavního města.

A co tedy komise v rámci tohoto mandátu dělala? Scházeli jsme se vcelku pravidelně (přibližně jednou do měsíce, jen v poslední době to nějak řídne) a pravidelně produkovali usnesení různého charakteru. Kromě banalit a záležitostí směřovaných k jiným subjektům vzniklo více než dvacet usnesení adresovaných (ať přímo nebo nepřímo) Radě hlavního města. Tato usnesení by se teoreticky měla projevit formou tisků do Rady, kde by bylo možné předpokládat jejich schválení, zamítnutí, nebo alespoň vzetí na vědomí.

Skutečnost je ovšem následující:

  • Komise pro cyklistickou dopravu Rady HMP (dále KCD) vydala v období mezi 6/2011 a 11/2012 nejméně 22 usnesení, která by měla mít nějaký výstup do Rady.
  • Radou HMP prošlo v období 4/2011-11/2012 celkem šest tisků, které se nějakým způsobem týkaly cyklistické dopravy
  • Ze šesti tisků, které se týkaly cyklodopravy a prošly Radou, mají pouze dva nějakou souvislost s usneseními KCD (a pravděpodobně nejsou jejich přímým důsledkem).

Ze dvou zásadních usnesení týkajících se koncepčního rozhodování o cyklistické dopravě a určených výslovně pro Radu se do Rady nedostalo ani jedno.

(podrobnosti viz níže)

Zodpovědnost

Za přenesení materiálů do Rady je zodpovědná předsedkyně cyklokomise a radní pro dopravu (pozn. do listopadu 2011 měla tato funkce jiné obsazení). Členové cyklokomise si byli dlouhodobě vědomi toho, že se tak neděje, s předsedkyní jsme se ale na základě jejích opakovaných slibů snažili nějak vyjít. Výsledky byly ale stále stejné, tedy marné. Nyní jsme v tom už natolik namočeni, že nezbývá, než se buďto s nevalnou nadějí pokusit o razantní změnu fungování cyklokomise, nebo odejít.

Jakkoliv se díky opakovanému usnášení směrem k Radě můžeme cítit z obliga, vzhledem k minimálnímu efektu, jaký to mělo, se domnívám, že komise pro cyklistickou dopravu jako celek selhala a je dlouhodobě nefunkční. Jako její člen jsem na tom spoluzodpovědný přinejmenším tím, že jsem stávajícímu vývoji nebránil dříve a usilovněji. Proto také, společně s řadou kolegů, věnujeme své odměny za tento rok na skutečnou podporu cyklistické dopravy v Praze (jak, o tom budu brzy informovat).

Budoucnost

Pokud se ukáže pravdivé sdělení, že se pro bezmotorovou dopravu chystá na pražském magistrátě zvláštní odbor, je to v současné bezvýchodné situaci ta nejlepší zpráva. Změna organizační struktury v podpoře cyklodopravy tímto směrem byla pro řadu členů cyklokomise po dlouhá léta nedostižným snem. V takovém případě by pak ani nevadilo, že cyklokomise zažívá klinickou smrt. A mně, jako členovi nejneakceschopnějšího orgánu podporujícího cyklistickou dopravu v novodobé historii města, by spadl velký kámen ze srdce.


Příloha: Rozbor usnesení KCD od května 2011 a jejich vliv na jednání Rady

Zápisy z KCD a materiály KCD do Rady HMP od května 2011

Jednání komise 28.6.2011 (zápis):

Usnesení: Podpora zónám 30.
Výsledek: Do Rady nic.

Usnesení: Víkendové uzavírky Smetanova nábřeží.
Výsledek: Do Rady nic.

Usnesení: Doporučujeme zajištění financí na cyklistické stojany.
Výsledek: Viz dále.

Jednání komise 12.7.2011 (zápis)

Usnesení: Doporučuje vydání běžné a komerční cyklomapy do března 2012
Výsledek: Do Rady nic, běžná mapa se udělala s jazykem na vestě na jaře 2012.

Usnesení: Mapové informační panely
Výsledek: Do Rady nic, realizace nula.

Usnesení: Vyčlenit 2 mio na cyklostojany
Výsledek: Na jednání Rady 19.7. Alokace 6 mio na rozvoj a fungování sčítačů a na studie v oblasti integrace cyklo (což může, ale nemusí vyplývat z tohoto usnesení KCD)

Na stojany se v roce 2011 dostalo, ovšem ne z podnětu KCD.

Jednání komise 6.9.2011 (zápis)

Usnesení: Doporučujeme Radě připojení Prahy k Uherskohradišťské chartě
Výsledek: Do Rady nic.

Usnesení: Doporučujeme dopracování koncepce cyklodopravy, Rada by měla dát úkol ÚRM.
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady nikdy neobjevilo.

Usnesení: Doporučujeme rozpočet na r. 2012 ve výši 98 mil. Kč.
Výsledek: 8 mil. + 9 mil. transfer z roku 11.

Jednání komise 18.10.2011 (zápis)

Usnesení: Doporučujeme zajistit účast na For bikes 2012
Výsledek: Bylo zajištěno vlastními silami

Usnesení: Klíčový Materiál do Rady. Žádáme dopracování a rozvinutí koncepce rozvoje cyklodopravy.
Výsledek: Tento materiál se na pořadu jednání Rady nikdy neobjevil.

Jednání komise 22.11.2011 (zápis)

Usnesení a úkol předsedkyni KCD: Projednat jmenování pana Radka Čermáka členem KCD (do 31.12.2011).
Výsledek: Podle zápisu splněno, ale R.Č. doposud (rok poté!) není členem KCD

Jednání komise 20.12.2011 (zápis)
Usnesení: KCD doporučuje Radě zadat TSK úpravu zádání pro rekonstrukci Hlávkova mostu.
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady nikdy neobjevilo.

Jednání komise 24.1.2012 (zápis)

Žádné usnesení pro Radu

Jednání komise 28.2.2012 (zápis)
Usnesení: KCD schvaluje zásobník akcí na rok 2012 a doporučuje Radě, aby podpořila realizaci
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady nikdy neobjevilo.

Jednání komise 27.3.2012 (zápis)
Usnesení 11.1.: Materiál do Rady, radní Nosek byl přítomen. Formulace politické podpory pro rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky, 3 body.
Výsledek: Tento materiál se na pořadu jednání Rady nikdy neobjevil.

Usnesení: Zpracovat projekt na doplnění dopravního a informačního značení na A2 (Vyšehrad – Admirál).
Výsledek: Proběhlo (de facto nebyl materiál pro Radu, přes Radu to také nešlo).

Jednání komise 23.4.2012 (zápis)

Usnesení 12.1: Doporučení Radě alokovat peníze na stojany, průzkum a sčítače.
Výsledek: Na jednání Rady dne 26.6.2012 odsouhlasena alokace 4,5 mil. na sčítače, studie a dotazníkový průzkum. Může vyplývat z výše uvedeného usnesení.

Automatický sčítač v Troji.

Jednání komise 22.5.2012 (zápis)

Žádné usnesení pro Radu

Jednání komise 26.6.2012 (zapis)

Žádné usnesení pro Radu

Jednání komise 31.7.2012 (zapis)

Žádné usnesení pro Radu

Jednání komise 25.9.2012 (zápis)

Usnesení: Doporučuje Radě při ETM spolupracovat s NGO a tím obohatit program
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady nikdy neobjevilo. ETM byl pro magistrát docela velký neúspěch.

Usnesení: Doporučuje Radě zajištění účasti na VeloCity Wien 2013 (4 lidi)
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady zatím neobjevilo.

Usnesení: Navrhuje Radě nechat zpracovat studii proveditelnosti systému městských kol
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady zatím neobjevilo.

Usnesení: KCD žádá Noska o realizaci osvětové kampaně
Výsledek: Osvětová kampaň se připravuje, zatím s dost katastrofickou vizí plošné akce proti jízdě na chodníku.

Jednání komise 28.11.2012 (zápis)

Usnesení: Komise doporučuje zřídit v rámci MHMP oddělení pro nemotorovou dopravu s nejméně třemi zaměstnanci.
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady zatím neobjevilo.

Usnesení: Komise doporučuje zachovat průjezdnost pražských vltavských náplavek pro cyklisty.
Výsledek: Toto doporučení se na pořadu jednání Rady zatím neobjevilo.


Křížová kontrola

Materiály v Radě hlavního města Prahy od duvna 2011, které se týkají cyklodopravy

Jednání Rady 19.4.2011
Kolo ve vlacích PID zdarma (návrh nejspíš ROPID, KCD byla jmenována až 17.5.2011.)

Jednání Rady 19.7.2011
Alokace 6 mio na rozvoj a fungování sčítačů a na studie v oblasti integrace cyklo (může vyplývat z usnesení KCD 12.7.2011)

Jednání Rady 16.8.2011
Účast Prahy na ETM 2011 – nevyšlo z KCD
Tisk s programem ETM 2011 – nevyšlo z KCD

Jednání Rady 26.6.2012
Alokace 4,5 mio na sčítače, studie a dotazníkový průzkum. – Může vyplývat z usnesení 12.1 ze dne 23.4.2012

Jednání Rady 16.10.2012
Přesuny v rozpočtu kolem KPT Jaroše – Nenavazuje na žádné usnesení KCD

Co se z Komise nikdy nedostalo do Rady

Do Rady zejména nedošla dvě usnesení, která se týkala koncepčnosti rozvoje cyklodopravy:

18.10.2011, plné znění:

Usnesení Komise cyklistické dopravy k rozvoji cyklistické dopravy v hl. m. Praze

Příloha č. 1 – Rozvoj cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy

Komise RHMP pro cyklistickou dopravu doporučuje Radě hl. m. Prahy, aby pro další podporu rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky ve smyslu přijaté rámcové „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020“ (Usnesení RHMP č. 1776/2010) a dalších platných závazných strategií a usnesení RHMP a ZHMP přijala následující opatření přijetím usnesení na základě předloženého materiálu do rady, vypracovaném v tomto smyslu:

1. kompetentní nebo určený odbor nebo orgán MHMP, případně městem zřizovaná organizace, dopracuje a rozvine přijatou rámcovou „Koncepci“ do fáze konkrétních kontrolovatelných etap budování cyklistické infrastruktury a dalších aktivit města, souvisejících s rozvojem dopravní a rekreační cyklistiky, vč. etapizace ekonomických požadavků na investiční i neinvestiční akce s ohledem na nutnost koordinace s dalšími akcemi města a soukromých investorů. Takto dopracovaná koncepce bude předložena RHMP jako základní materiál pro rozvoj pražské cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky;
2. na základě konkrétních formulací odborníků z Komise RHMP pro cyklistickou dopravu Rada hl. m. Prahy revokuje usnesení č. 0544/2003 a zajistí tak harmonickou a ekonomicky výhodnou integraci cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky u nových, opravovaných a upravovaných dopravních a ostatních staveb již od prvních kroků zadávání jejich záměru a nastaví funkční mechanizmus, který umožní veškeré tyto záměry posoudit a zpracovat odborníky z komise a ÚRM HMP, dále rozšíří statut a pravomoci správce základní sítě páteřních a hlavních cyklotras (TSK hl.m. Prahy);
3. RHMP a ředitel MHMP navrhne a personálně zajistí vznik nové funkční struktury v organizaci MHMP, která bude vybavena takovou pravomocí, aby byla zajištěna účinná koordinace naplňování přijaté koncepce, za toto naplňování bude odpovědná; dále vybaví dostačující vyjednávací a koordinační pravomocí městského koordinátora rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky, který bude součástí této nové struktury;
4. na základě plánu investičních a neinvestičních akcí, který předloží Komise RHMP ve spolupráci s městskými investory Radě hl. m. Prahy vždy na konci září, budou naplánovány požadované a zdůvodněné prostředky z rozpočtu HMP z kapitoly 03- Doprava na každý následující rok;
5. RHMP bude minimálně 2x ročně požadovat souhrnnou informaci o účelném využívání prostředků z rozpočtu HMP užitých na rozvoj cyklistické dopravy a se stavem tohoto rozvoje bude na tiskové konferenci prostřednictvím medií seznámena veřejnost;
6. RHMP bude jako základní informaci o rozvoji městské cyklistiky požadovat výroční zprávu komise vždy do konce března následujícího roku, tato výroční zpráva bude veřejně přístupná na informačních a dalších místech MHMP a na webovém portálu hl. m. Prahy.

Schváleno 18. 10. 2011: 11 hlasů pro, 3 proti

27.3.2012, plné znění
Formulace politické podpory pro rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky:

Usnesení 11.1: Komise RHMP pro cyklistickou dopravu navrhuje formulovat politickou podporu pro rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze takto:
a) Rada hl. m. Prahy vnímá rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky jako přínos pro dopravní a životní prostředí hlavního města ve smyslu přijatých strategických a koncepčních materiálů Zastupitelstva hl. m. Prahy a RHMP.
b) RHMP chápe nárůst počtu cyklistů v pražské dopravě (2002 až 2011 o cca 1000 %) jako nový dopravní fenomén a uvědomuje si, že je třeba dále řešit bezpečnost cyklistické dopravy ve vztahu k ostatní dopravě už ve fázi příprav nových staveb a rekonstrukcí.
c) RHMP zajistí plněním souvisejících strategických a koncepčních materiálů takové podmínky rozvoje dopravní a rekreační cyklistiky, která umožní dále rozšiřovat bezpečnou a dopravně ohleduplnou cyklistickou infrastrukturu a zajistí odpovídající prostředky a systémovou podporu.

Tento materiál, ačkoliv byl schválen za osobní přítomnosti radního Noska, do Rady také nikdy nebyl vnesen.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

mczk 19. 12. 2012, 16:12

Poučné. Mám poznámku k dostupnosti zápisů z KCD, lze je najít na adrese
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/zpravy_z_komisi_rady/volebni_obdobi_2010_2014/Komise_pro_cyklistickou_dopravu/zapisy_z_jednani/index.html
Dostat se tam je dost krkolomné, ale jde to.Jinak mám pocit z toho co píšete, že nefunkčnost KCD je řízená od zástupců v Radě hl. m. Smutné...

Vratislav Filler 19. 12. 2012, 16:15

Aha, tak to mě těší, že tam ty zápisy jsou. Ony historicky vycházely na stránkách Praha cyklistická, která je ovšem mrtvá. Opravím v textu článku.

pekas 23. 12. 2012, 14:57

Zajímalo by mě, jakým způsobem se paní předsedkyně dostala do čela komise? Je tam volená nebo někým přímo dosazená? A kdo/jak ji může zase odinstalovat? Důvody by, jak je vidět, byly.

Vratislav Filler 23. 12. 2012, 18:01

pekas: Jmenoval ji tam Březina, kde je tomu konec. KCD je ale komise Rady, tudíž o jejím složení tudíž rozhoduje Rada a najmenovat si tam může, koho chce. V praxi to ovšem funguje tak, že radní pro dopravu vytvoří seznam podle své potřeby a pak si to nechá schválit, protože radní samořejmě nějakých deset nízko umístěných ouřadů a pár externích expertů a cykloakivistů nemají šanci ani znát.

vlákno 24. 12. 2012, 17:49

Přece jen bych řekl, že tahle rada je více otevřená k veřejnosti, viz projekty jako ozvučná deska http://www.ozvucnadeska.cz/clanek/31/metropolitni-ozvucna-deska-1-3#
nebo Praha pro lidi http://www.urm.cz/cs/clanek/503/navrhnete-lokalitu
Mimochodem lze tam navrhnout lokalitu ve městě, kterou se mohou zabývat (Útvar rozvoje).

Vratislav Filler 25. 12. 2012, 10:05

vlákno: Jo, to je pravda, někteří radní jsou velmi otevření a věci se zvolna lepší.

Vratislav Filler 25. 12. 2012, 10:14

vlákno: Ještě dodám, že Hudeček byl letos v létě na měsíc pro inspiraci v New Yorku, kde to umějí ještě podstatně lépe (viz https://mestemnakole.cz/2012/12/new-york-zapojeni-verejnosti/ ).

vlákno 25. 12. 2012, 18:15

Tj, Hudečkovi (a možná i dalším radním) je potřeba poděkovat že to trochu otevřeli. Já ten příspěvek psal ještě než jsem si přečetl nový článek o New Yorku, takže jsem dodatečně zjistil, že nosu dříví do lesa... :)
Přidával někdo nějakou lokalitu na té Praze pro lidi? A případně s jakým výsledkem? Když je konečně ta možnost tak by bylo dobré toho využít (například magistrálu tam nevidím).

Vratislav Filler 26. 12. 2012, 13:20

vlákno: Tohle vypadá na strašně zajímavou věc, o které ale vůbec nikdo neví (ani já o tom nevěděl). Asi se moc nechce vědět, aby se o tom vědělo, to budeme muset změnit :-)

Jiří 27. 12. 2012, 08:43

Zdravím, proč jsou konce řádek diskuzních příspěvků mimo čitelnou oblast? Mě to docela vadí. Díky za odpověď.

Vratislav Filler 27. 12. 2012, 11:49

Jiří: už by to mělo být spravené. Problém byl v tom, že dlouhatánské URL v prvním commentu roztáhlo šířku sloupce.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?
Blogy,

Co se dělo na cyklokomisi od loňského podzimu?

24. července. 2022, 15min. čtení12