Dvořákovo nábřeží: koncepční studie

Publikováno: 30. ledna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 30. ledna. 2017, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

V jednom z minulých příspěvků jsme představili koncepční studii Bělohorské ulice na Praze 6 a slíbili jsme, že se podíváme i na ostatní hotové koncepce. Dnes se z hlediska cyklistické dopravy zaměříme na další dílo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), na koncepční studii rekonstrukce Dvořákova nábřeží na Praze 1.

Lokalita

Dvořákovo nábřeží se nachází na severním okraji Starého Města a Josefova, připravovaná rekonstrukce se pak týká jeho části mezi Štefánikovým a Čechovým mostem. Jedná se o zajímavou lokalitu na hranici asanovaného židovského města a zástavby v původní niveletě okolí Anežského kláštera. Na kole danou oblast pravděpodobně znáte především ze staroměstské náplavky, kudy vede páteřní cyklotrasa A2 podél Vltavy. Té se ale rekonstrukce nedotkne, rekonstruovat se bude pouze horní část nábřeží poškozená povodněmi, tedy ona dlážděná vozovka s chodníky a okolí Nemocnice Na Františku a Anežského kláštera.

Dvořákovo nábřeží (zdroj: IPR Praha)

IPR byl pověřen vytvořením koncepční studie, která má nastínit, jak dané místo proměnit, aby do budoucna lépe sloužilo svému okolí. IPR provedl své klasické participativní kolečko: setkání s místními, dotazování okolních institucí (Národní galerie, Ministerstvo, nemocnice, hotely, škola), připomínkování výsledné studie.

Autoři si na základě proběhlé participace a vlastního průzkumu stanovili především tyto priority: zlepšení parkování, zklidnění provozu, zlepšení pobytových funkcí, doplnění příčných vazeb a lepší napojení náplavky.

Náplavka

Staroměstská náplavka zatím není tak výrazně přetížena jako náplavka novoměstská. Jedním z cílů připravované rekonstrukce je změna situace. IPR by chtěl, aby se celé Dvořákovo nábřeží stalo příjemnějším prostorem, který by více lákal k trávení volného času. Koncepční studie navrhuje úpravu parku u ulice Na Františku, vytvoření místa pro novou kavárnu a přidání přechodů pro pěší, které by více napojily Staré Město na náplavku. Očekává se, že se i staroměstská náplavka převede do režimu pěší zóny s povoleným vjezdem jízdních kol a začnou jí dominovat především pěší. Cyklistické spojení horem po nábřeží tak nabude na významu.

Nová kavárna Na Františku u kláštera. (zdroj: IPR Praha)

Cyklistická doprava

Co se tedy v rámci rekonstrukce změní pro cyklistickou dopravu? IPR plánuje změnit uspořádání jízdních pruhů a nynější úzké 2+2 pruhy nahradit širšími – po jednom v každém směru, se středovým pásem určeným pro ochranné ostrůvky u přechodů a pro odbočovací pruhy vlevo. V každém směru bude také jízdní pruh pro cyklisty (tzv. víceúčelový pruh, který může být pojížděn širšími vozidly). Jedinou výjimkou je úsek od Štefánikova mostu po limnigraf, kde by měla být ve směru do centra povolena jízda po chodníku a jízdní pruh pro cyklisty tak začne až na úrovni limnigrafu.

Dnešní a budoucí uspořádání ulice. (zdroj: IPR Praha)

Dále je v plánu doplnit některé příčné vazby a lépe cyklisticky napojit nábřežní komunikaci a náplavku na Staré Město. Nové cyklistické přejezdy tak mohou vzniknout u náměstí Curieových směrem k Pařížské, dále u Klášterské, kde by IPR rád viděl cykloobousměrku (pokud bude slučitelná s tamním občasným provozem autobusů), a pak k ulici Nové Mlýny směrem do Revoluční.

Dva nové cyklopřejezdy u ulice Nové Mlýny pro napojení provoz <–> pobřežní cyklostezka A2. Zvláště při jízdě z centra po nábřeží oceníte napojení zpět na pobřežní stezku. Příčný přejezd přes ulici Nové Mlýny je trochu z nouze ctnost. (zdroj: IPR Praha)

Odbočení do Klášterské s cykloobousměrkou. (zdroj: IPR Praha)

Cyklopřejezd pro nepřímé odbočení vlevo do Pařížské přes náměstíčko. Vyhnete se tak tramvajovým kolejím před právnickou fakultou. (zdroj: IPR Praha)

Co se stojanů týče, ty studie podrobněji nezaměřuje. Jediné nové jsou zakresleny u plánované kavárny před klášterem. Jistě by ale byly k užitku i na jiných místech, kde je studie konkrétně zmíněny nemá, třeba před nemocnicí. Snad je pozdější podrobné projekty přidají.

Stojany u kavárny před klášterem. (zdroj: IPR Praha)

Dlažba

Velkým tématem rekonstrukce je dlažba. IPR by rád ulici nechal dlážděnou. Autoři studie se domnívají, že by to ulici slušelo a podpořilo její zklidnění. Hluk z dopravy a hladký průjezd cyklistů by IPR rád vyřešil pokládkou hladké broušené dlažby, jakou v Praze najdeme například v Charvátově za Quadriem. V případě šetření pak IPR navrhuje recyklovat dlažbu stávající a tu položit co nejkvalitněji.

Odpůrci dlažby jsou TSK (Technická správa komunikací) a Praha 1, tyto instituce by preferovaly asfalt. Rozpory se během tvorby studie nepodařilo vyřešit. IPR ve studii připomíná, že pro skutečně funkční dlážděný povrch bude nutné dlažbu kvalitně položit, přestat ulici v zimních měsících solit a používat pouze sněhové pluhy s gumovou lištou. I přes tato omezení však dlážděný povrch podporuje.

Nakonec tu bude „víceúčelový“ cyklopruh a ne cyklopiktogram, jak ukazuje vizualizace. (zdroj: IPR Praha)

Osobně se domnívám, že cyklistická doprava pocítí případné problémy nejvíce a pocítí je jako první. Pokud se tedy ulice vydláždí špatně nebo se pokazí její údržba, budou to právě cyklisté, kteří na to doplatí nejvíce. Dlažba za Quadriem je dobře sjízdná, ale to je o poznání menší ulice. Možná jsem příliš skeptický vůči schopnostem města vyprodukovat a udržovat kvalitní dlážděný povrch, ale skoro bych raději preventivně volil asfalt. Pokud se však kvalitní dlažba povede, bude to skvělý precedent.

Cyklokiksy

Participace pomohla několik zásadních problémů vyřešit, sám jsem k výslednému návrhu podával několik připomínek. Opět jsem se držel při zemi a požadoval především drobná zlepšení v rámci navržené koncepce. Žádal jsem nahrazení piktokoridoru víceúčelovým cyklopruhem (zapracováno), obousměrnost chráněného napojení ulice Nové Mlýny (Revoluční) na náplavku (zapracováno, i když k tomu mám výhrady) a intuitivnější přechod z chodníkové stezky do provozu na nábřeží (spíše nezapracováno).

Prvním z cyklokiksů tak podle mě je právě nedotažený sjezd do vozovky Dvořákova nábřeží. Sjezd by měl být názornější, aby lidé netíhli k setrvání na chodníku. Zároveň by měl být ale vyřešen takovým způsobem, aby byl chráněný a cyklisté nemuseli dávat zbytečně přednost v jízdě souběžně jedoucím vozidlům.

U limnigrafu je sjezd z chodníku do vozovky zatím velmi primitivní. (zdroj: IPR Praha)

Dalším jasným cyklokiksem je řešení řadících pruhů u náměstí Curieových. Tam je sice hezky vyřešeno nepřímé odbočení přes cyklopřejezd a náměstíčko do Pařížské, v případě přímé jízdy ale musíte měnit jízdní pruh a dávat přednost za vámi jedoucím vozidlům. To je jeden z obtížnějších manévrů.

Již jsme to psali dávno: takto ne! (zdroj: PNK)

A přesto jsou u náměstí Curieových řadící pruhy řešeny nevhodně. Při jízdě rovně křížíte dráhu odbočujících aut a dáváte jim přednost. (zdroj: IPR Praha)

Raději nějak takto! (zdroj: PNK)

Participace

Tentokrát si z cyklistického hlediska zaslouží autoři velkou pochvalu za participaci. Jejich návrh na základě vznesených připomínek prošel velkou úpravou k lepšímu. Piktokoridory byly nahrazeny ochrannými cyklopruhy, přibyl nový cyklopřejezd směrem do Pařížské, přibyl cyklopřejezd přes ulici Nové Mlýny, který může posloužit pro chráněnější vazbu Revoluční – Náplavka. I když by se jistě dalo najít i elegantnější řešení.

Při čtení připomínek se zdá, že často byla řešena právě dlažba. Zde autoři odpovídají, že nepůjde o klasické pražské nesjízdné kostky, ale hladkou dlažbu, která by ani bicyklům neměla činit problém.

Další připomínky se týkaly rozšiřování chodníků a plánů vedoucích k podpoře pěších. Na ty bylo argumentováno, že se zde nikdo příliš nezdržuje a tyto akce jsou tak zbytečné. IPR odpovídá, že to je právě faktor, který chce při rekonstrukci navrhovanými úpravami změnit a vylepšit pobytovou funkci ulice.

Klasické připomínky se snesly i na parkovací místa, ostatně to bylo i jedno z témat, které řešily téměř všechny instituce sídlící na nábřeží, neboť ty požadovaly parkování navýšit. Studie celkově parkovací místa přidává, ať již přímo v zálivu před Nemocnicí Na Františku nebo v podzemním parkovišti pod nemocnicí.

Před nemocnicí se počet parkovacích stání zvýší. (zdroj: IPR Praha)

Dalším tématem byla změna uspořádání jízdních pruhů. IPR argumentuje, že širší pruhy budou pro řidiče příjemnější a bezpečnější než dvojice úzkých pruhů, které pouze svádějí k riskantnímu předjíždění na poměrně krátkém úseku. Jedním z cílů změny je psychologické zklidnění ulice. Autoři připomínají, že kapacitu komunikace zde limitují především světelné křižovatky, kapacita se tak se změnou jízdních pruhů nesníží, naopak IPR doufá, že by klidnější provoz mohl celkově vést k plynulejšímu průjezdu lokalitou.

Harmonogram a cena

Autoři připravili dva cenové odhady. Rekonstrukce s novou broušenou dlažbou by přišla na 136 milionů korun. V případě recyklace staré dlažby by se ušetřilo a rekonstrukce by stále 116 milionů. Varianta s asfaltem nebyla počítána. Některé projekty již probíhají, samotná rekonstrukce vozovky a veřejného prostoru by měla navázat na letošní práce a přijít v roce 2018. Tedy pokud vše půjde podle plánu a bez zpoždění.

Závěr

Oproti prvotnímu návrhu se řešení cyklistické dopravy ve finální verzi koncepční studie velmi zlepšila. Bohužel z mého pohledu nedostatečně. Jako velký problém vidím navržení řadících pruhů u náměstí Curieových, takovéto kiksy by se v koncepčních studiích objevovat prostě neměly.

Koncepčně pak nesouhlasím s využitím víceúčelových pruhů, pokud zároveň IPR plánuje oživovat a zalidňovat staroměstskou náplavku. V takovém případě musí nahoře na nábřeží vzniknout adekvátní náhrada, například v podobě vyvýšených cyklopásů. Víceúčelové cyklopruhy bych považoval za obstojné řešení, pokud by bylo v plánu ponechání hlavního cyklotahu na náplavce. Bohužel se ale zdá, že tamní náplavka bude brzy podobně přetížená jako je již nyní ta na Praze 2.

Zde oproti vizualizaci přibude navíc cyklopřejezd. (zdroj: IPR Praha)

Velmi se mi líbí snaha doplnit příčné vazby. Bylo by skvělé, pokud by se nakonec povedlo zřídit cykloobousměrku v Klášterské směrem k Řásnovce. Hezké je i navrhované napojení na Pařížskou bez nutnosti přejíždět tramvajové koleje před Právnickou fakultou. Limitem této koncepční studie je skutečnost, že nemohla podrobněji řešit předprostor Štefánikova a Čechova mostu, což jsou pro cyklistickou dopravu kritické body, jejichž výsledná podoba teprve ve finále rozhodne, jak moc budou cyklistická opatření z této studie využitelná. To samé se týká i povrchu Dvořákova nábřeží, plánovaná dlažba se může stát trochu nebezpečnou loterií.

Odkazy

Jiří Motýl
V domovské Praze jezdí na městském kole na vzdálenosti do osmi kilometrů. V redakci od roku 2013, od roku 2015 šéfredaktorem. Spoluautor knihy Městem na kole.

Neo Moucha 30. 1. 2017, 13:15

Nejsem si úplně jistý, jestli rozšiřování jízdních pruhů vede ke zklidnění dopravy, mám takový pocit, že výsledek je opačný :o) Takže z mého pohledu - aby se zatraktivnily přímé vazby, musely by být ve stejné úrovni a být tedy retardérem pro dopravu, která pak nemusí být ani omezována na rychlosti značkami...
Co se týká řazení před nám. Curieových bych to neviděl jako moc velký problém - dalo by se vyřešit jako řazení před Palackého mostem směrem od Tančícího domu: https://www.google.com/maps/@50.0736055,14.4138522,3a,75y,184.3h,66.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2nQoJRgP9IW6A1YWFX-obw!2e0!7i13312!8i6656 ovšem s tím, že tady bude ještě luxus červených cykloboxů před křižovatkou, do kterých jak všichni víme žádná auta čekající na červenou nenajíždí :o)

vlákno 30. 1. 2017, 17:17

Úplně nechápu to šikmé stání před nemocnicí - současně s rekonstrukcí se mají postavit drahé podzemní garáže (140 míst), takže bych čekal, že v okolí té oblasti se naopak stejný počet míst na povrchu zruší. Navíc v EIA ke garážím tam není nakreslené šikmé stání, ale nějaké lavičky či co http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA574
Natlačili ho až úplně na stromy dost hluboko od kraje vozovky (skoro 7 m), asi aby tam bylo místo na vycoucání mimo vozovku, stejně to ale imo může být hlavně pro jedoucího cyklistu v pruhu nebezpečné.

Křižovatku nám. Curieových v pravém pruhu doufám vyřeší jak píše Neo Moucha. Z levého rovně by mohl mít cyklista možnost zabočit vlevo před fakultu, případně ještě časem doplnit možnost nepřímého levého odbočení před stopčáru na mostě. Není mi jasné, kam má vést ten cyklopruh po chodníku vedle hotelu, ale proč ho tam nedat, stejně se tam jezdí.

Pruhy mi taky přijdou dost široké, hlavně do centra od Štefánikova mostu k Limnigrafu, má to 4 m a není tam cyklopruh, přitom před Klášterskou jsou cykloboxy, takže s cyklistou ve vozovce se počítá. Jestli jsem to pochopil, tak legalizovaný chodník má být až k Limnigrafu.

K povrchům bych citoval Standardy cyklistických tras od cyklokomise (je to závazné?): "Základní povrch pro páteřní a dálkové trasy je asfalt, v odůvodněných případech lze využít hladkou řezanou dlažbu." Mělo by to být každopádně sjízdné i na žiletce v zimě. Což se obávám, že je dlouhodobě zaručeno jedině u asfaltu. Ty názory, že dlažba přispívá ke zklidnění nechápu. Možná tak zklidnění od cyklistů, ale hluk z jízdy aut i otřesy jsou rozhodně násobně větší. Zklidňuje se fyzickým návrhem, šířkou pruhů atd. Asfalt se dává i do rezidentních oblastí, kde se jezdí 20. Moc nevěřím, že dokážou tu dlažbu udržovat, a pokud náhodou ano, bude to drahé a každou chvíli uzavírka, ta zátěž je tam větší než v Charvátově... A krajnice bude pochopitelně nejvýživnější, takže za pár let budeme mít páteřní trasu na rozmlácených posunutých kostkách a škemrat TSK o opravy... asfalt se udržuje snadněji a levněji a i když se tam trochu něco propadne, je to menší problém než u kostek. Buďme realisté, Praha nezvládá základní údržbu a ani na ni nemá, takže pokud hladkou dlažbu, tak nějaké vedlejší trasy a ulice typu Charvátova, nikoliv na páteřku. Jsem ale rád, že jsou zcela mimo hru velké žulové kostky, protože v Praze člověk nikdy neví, co TSK vyplivne ze skladu (jako vyměnili hrůzostrašnou dlažbu ve Vodičkově pouze za strašnou - sjízdnější tak o 15 %)
Tohle mě docela pobavilo: "Podporuji, aby povrch vozovky byl ze žuly. Je to vizuálně hezčí a pro chodce i příjemnější, protože má pocit, že není myšleno jen na auta. Autor komentáře: Adam Zábranský, adam.zabransky@pirati.cz, Praha 10"
Na asfaltu se snad špatně chodí? Problém je spíš ta excesivní šířka, na těch 4 metrech to někteří budou pěkně hulit, obzvlášť mimo špičku.

újezďák 1. 2. 2017, 13:28

Zajímavé a jako vždy to nakonecx umře na památkářích a taky mě baví jak se myslí, že kavárna/ bar dá něčemu lidský rozměr :) ( viz několik zaparkovaných rezavých chlastacích vraků jejichž hlavní výhodou je nerušená možnost plivat a blít z paluby rovnou do řeky )

Klidně víc té zeleně, nebál bych se vůbec na ty žulový útesy sem tam dát nějaký popínavky ( né z nádob, ale z nějakých ostrovů v náplavce dole). Nejenom trvalky jako břečtan, klidně i nějaký nestálozelený, nebo možná klidně i takový ty rakouský popínavý hrušně :) když by se o to někdo staral.

Podle mě by stálo za to se nebát a cykločásti vymezit nějakou pěknou dlažbou třeba i tou starou jen zbroušenou tak aby měla lehce jinou barvu než okolní pěší/auto pruhy, to by mohlo u památkářů projít , jako mustr bych nebral jízdu na žiletce, jak navrhuje kolega vlákno, ale nějakou normální cyklo skládačku :).

Jinak popravdě mě se právě líbí ten stav ve smyslu " nikdo tam moc nechodí" to je v centrální Praze dnes spíš vzácnost, které by jsme si měli vážit a kterou si jako cyklista užívám.

Co jsem našel dobové fotografie " od nábřežizace" roku 1904, tak je to tam pořád stejném , žádný davy a to je fajn... tak vydržet :)

Vratislav Filler 1. 2. 2017, 23:56

Mohli zkusit asfatové cyklopásy, zbabělci.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat
Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava
Názory, Praha,

Metro D: Nádraží Krč a cyklodoprava

11. března. 2024, 3min. čtení5