Co musí znát městský cyklista – neřidič?

Publikováno: 21. prosince. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. března. 2021
Publikováno: 21. prosince. 2020, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. března. 2021

I když cyklista není povinen mít řidičské oprávnění, je podle zákona řidičem bezmotorového vozidla a účastníkem silničního provozu. Musí v potřebném rozsahu ovládat zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jak trochu zprofanované pořekadlo praví: neznalost zákona neomlouvá. A i tento zákon byste měli přiměřeně ovládat, i pokud třeba jen chodíte pěšky a do autoškoly jste v životě nezavítali.

Cyklistické infrastruktuře i vybraným zásadám chování cyklistů v provozu se věnují naše starší návody (zde). Nikde ale nenajdete přehled pravidel silničního provozu určený pro ty zájemce o jízdu na kole, jejichž poslední kontakt s pravidly silničního provozu proběhl před řadou let na dopravním hřišti při základní škole. A nabízené existující dětské kursy jsou pro ně poněkud infantilní. Online magazín Prahou na kole nyní tuto mezeru zaplňuje.

Kde smíte jezdit?

Na kole smíte jezdit po silnicích a ulicích, kde není zakázána jízda na kole, a dále po cestách s vyloučením automobilové dopravy a po chodnících či stezkách, kde je jízda na kole povolena.

Od deseti let nesmíte jezdit po neoznačeném chodníku. Chodníkem zpravidla není cesta, která vede mimo souběh se silnicí. Přístup cyklistů na různé druhy parkových a lesních cest pak může určovat i jiné než dopravní značení (například návštěvní řád parku, přírodní rezervace, apod.).

Po takto vyznačených komunikacích nesmíte jezdit:

Po takto vyznačených komunikacích smíte jezdit:

V pěší zóně a na stezce pro chodce s povolenou jízdou kol smíte jet nejvýše rychlostí 20 km/h a k chodcům se musíte chovat obzvlášť ohleduplně.

Cyklista má často povinnost pro něj určenou infrastrukturu použít. Podrobněji se otázkám povinného užití infrastruktury věnují jiné návody (např. zde).

Co má přednost před čím?

Někdy jsou dopravní značky či situace obtížně srozumitelné, nebo si odporují trvalé a dočasné značky. Co tedy musíte sledovat nejdříve? Vezmeme to od konce:

 • Nejmenší prioritu má obecná úprava. Ta platí, když žádné značky nejsou: tedy přednost zprava, obecný zákaz parkování 5 metrů před přechodem, apod.
 • Větší přednost mají dopravní značky, které jsou trvale umístěné. Tedy třeba značka “dej přednost v jízdě”, nebo parkování vyznačené až k přechodu.
 • Ještě větší přednost mají světelné signály. I signalizovaná křižovatka má zpravidla rozlišenou hlavní a vedlejší silnici dopravní značkou. Ta se ale bere v potaz jen, když světla nejsou zapnuta.
 • Ještě větší přednost má dočasné značení. Tedy značky umístěné na červenobílé sloupky, třeba když se silnice opravuje.
 • A nejvyšší slovo mají v dopravě pokyny dopravního policisty či jiné osoby oprávněné k řízení provozu. Policista řídící křižovatku určuje, kdo pojede, a v extrémním případě vás – pokud to dává smysl – klidně může poslat do protisměru.

Kdo má přednost?

Chcete-li se pohybovat na kole v provozu, musíte vždy vědět, zda máte či nemáte přednost v jízdě. Přednost v jízdě ale neznamená, že vám nikdo nemůže ovlivnit vaši volnou jízdu. Ten, kdo má přednost, nesmí být nucen náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Když přednost dáváte, zpomalíte, nebo zastavíte v místě, odkud do křižovatky vidíte.

Přednost zpravidla upravují dopravní značky, které rozlišují hlavní silnici a silnice, kde se dává přednost v jízdě.

Pro přednost platí čtyři hlavní zásady:

 1. Přednost při vjíždění na komunikaci

Vjíždíte-li na komunikaci (tj. na ulici, silnici, ale i značenou cyklostezku), dáváte přednost tomu, kdo po dané komunikaci už jede. To platí i když vyjíždíte na silnici ze dvora či nijak neoznačené vozové cesty, a není tam žádná značka.

Podobně se dává přednost při výjezdu z obytné nebo pěší zóny, a to i když tam není značka “dej přednost v jízdě”. Většina řidičů to neví, proto se výjezd ze zón zpravidla značkou „dej přednost v jízdě“ doplňuje. A konečně, přednost na kole dáváte, jedete-li po cyklostezce, která ústí do komunikace pro auta, a to dokonce i když silnici kříží přejezdem pro cyklisty. Při jízdě po přejezdech pro cyklisty rozhodně zapomeňte na “chodeckou” přednost. Nemáte ji. Řidiči vás budou často pouštět, ukážou vám, případně bliknou, ale přesto si dávejte pozor, přednost zaručenu nemáte.

 1. Přednost zprava

Tam, kde není přednost rozlišená dopravní značkou, dáváte přednost vozidlu, které přijíždí z pravé strany. To platí zejména v následujících případech:

 • V klidných uličkách.
 • Na křižovatkách cyklostezek či lesních cest.
 • Když v křižovatce hlavní odbočuje, tak pro rozlišení, které vozidlo má přednost, když dvě vozidla současně vjíždějí na hlavní, nebo z ní vyjíždějí (viz obrázky).
 • V cykloobousměrkách. Má-li cyklista povolenou jízdu v protisměru jednosměrné ulice, potom může mít na výjezdu z protisměrky přednost zprava. Dávejte si ale obrovský pozor, zda řidiči vlevo tuto vaši přednost respektují. Cyklistu lze snadno přehlédnout a tak se na přednost při výjezdu z cykloobousměrky v žádném případě nespoléhejte.

Obrázky: atypické případy přednosti zprava na křižovatkách se zatáčející hlavní.

Někdy je obtížné poznat, zda místo, ke kterému přijíždíte, je ještě vyústění cesty, nebo zda se již jedná o křižovatku, kde platí přednost zprava. V místech, kde si nejste s předností jistí, je lepší přednost dát, než vletět po hlavě do maléru. Sledujte, co dělá řidič, a zda vás pouští nebo ne.

 1. Přednost před odbočujícími vozidly

Když odbočujete, musíte dát přednost všem, kteří jedou přímo, ať jsou vedle vás nebo v protisměru.

 • Tj. odbočujete-li vlevo, musíte dát přednost vozidlům v protisměru.
 • Při odbočování, ať už vlevo nebo vpravo, dáváte také přednost chodcům na vyznačeném přechodu. A to i když máte na semaforu zelenou.
 • Přednost dáváte také všem vozidlům jedoucím ve vyhrazených pruzích – autobusům, taxíkům, případně tramvajím na tramvajovém pásu.
 • Přednost dáváte také, když měníte jízdní pruh. Tedy když se třeba řadíte do levého pruhu před odbočením, nebo když vyjíždíte z cyklopruhu, který pokračuje dál.
 • Auta odbočující přes vyhrazený cyklopruh dávají přednost cyklistům jedoucím přímo v cyklopruhu. Tedy jako cyklista máte sice v cyklopruhu přednost, ale dávejte si dobrý pozor na vozidla, která dělají dojem, že odbočí vpravo (třeba před vámi nečekaně zpomalují, nebo v koloně vyhodí pravý blinkr). Když jste stejně rychlí jako kolona, nemusí vás odbočující řidič vůbec vidět.
 • Když se vyhýbáte s protijedoucím vozidlem v úzkém místě, dává přednost ten, na jehož straně je překážka. Jako cyklisté ale může být pro všechny pohodlnější a rychlejší, když někdy pustíte řidiče i do “vašeho” pruhu,  tedy schováte se třeba do vjezdu, apod., kam by se auto nevešlo.

Existují dvě významné výjimky, vyplývající z “poměru sil” na silnici:

 • Tramvaji odbočující vpravo dáváte přednost, i když jedete rovně.
 • Pro cyklisty důležitou výjimkou je odbočování přes přejezd pro cyklisty. Cyklista jedoucí po přejezdu pro cyklisty má před odbočujícími vozidly přednost jen, jede-li na zelenou! Není-li přejezd signalizovaný, cyklista přednost nemá. V zahraničí cyklista přednost na cyklopřejezdech v mnoha zemích má, u nás ale cyklista na přejezdu pro cyklisty obecně přednost nemá.

Pokud to tedy shrneme, tak platí následující: tramvaj vedle vás má přednost vždycky, když nemá červenou. Na hlavní silnici máte přednost, dokud z ní neodbočujete. Kde nejsou značky, platí přednost zprava. Při odbočování vlevo mimo hlavní se dává přednost zprava i z protisměru.

Na přednosti v křižovatkách existuje řada testů, i online, šikovný je například ten na webu Bezpečné cesty . Vyzkoušejte si je a získejte při jejich řešení jistotu potřebnou pro pohyb v provozu.

 1. Přednost chodců

Chodce, který přechází po přechodu, nebo se po něm zjevně chystá přejít, nesmíte ohrozit ani omezit. To znamená, nesmíte udělat nic, co by chodce donutilo počkat nebo uhnout. Vidíte-li chodce, který se chystá přejít, tak ho pokud možno pusťte. Jen dbejte na to, aby vás přitom neohrozilo auto za vámi.

Chodec vám ovšem nesmí skočit přímo pod kolo.

Odbočování

Před odbočením musíte ukázat rukou. Cyklista nemusí ukazovat rukou po celou dobu odbočování, někdy je to ale šikovné. Pro odbočování platí následující zásady:

 • Před odbočením vlevo se řadíte do levé části svého jízdního směru, je-li na to zvláštní pruh, tak do odbočovacího pruhu. Když je ulice jednosměrná (pro všechny), tak se řadíte vlevo. Bezpečnou techniku řazení do levé části směru jízdy popisují naše jiné návody, třeba [ten o prvních krocích v provozu].
 • Rukou ukazujete také předtím než změníte jízdní pruh, odbočíte z místa ležícího mimo komunikaci do vozovky, nebo při vyjíždění z kruhového objezdu.
 • Doporučuje se ukazovat rukou vlevo také, když měníte polohu v pruhu, třeba před vyhýbáním se kanálu či zaparkovanému autu.

Předjíždění

Při předjíždění nesmíte ohrozit předjížděné vozidlo. Řidič také nesmí zahájit předjížděcí manévr, nemůže-li jej bezpečně dokončit.

Předjížděné vozidlo dle zákona nesmí bránit v předjíždění. Jede-li ale cyklista dál od kraje vozovky v úzkém místě, kde by byl předjížděním ohrožen, není to v zásadě bránění předjíždění, protože řidič ho v takovou chvíli stejně předjíždět nesmí.

Pro bezpečné předjíždění je zásadní podívat se nejprve, zda už vás někdo rychlejší nepředjíždí, a teprve potom začít předjíždět. To platí i na cyklostezkách.

Přechody a přejezdy

Jak již bylo řečeno, na přejezdu pro cyklisty nemáte obecně přednost. S jedinou výjimkou: to je přednost před odbočujícími vozidly, jedete-li přes přejezd na zelenou.

Na přechodu pro chodce pak nemáte jako cyklista přednost v žádném případě. Chcete-li mít na přechodu pro chodce přednost, slezte z kola a převeďte jej jako chodec.

Další značky, které cyklista ve městě potřebuje znát

Provoz ve městě upravuje řada dalších dopravních značek, které se cyklistovi vyplatí znát. Zde jsou některé z nich.

 • Křižovatka se umisťuje tam, kde je třeba zdůraznit, že platí přednost zprava.
 • Tramvaj varuje před nečekaným křížením tramvajových kolejí, stejně jako výstražný kříž před přejezdem. Koleje mohou křížit silnici pod ostrým úhlem a být tak pro cyklisty nebezpečné.
 • O zákazu předjíždění je třeba vědět, že (bohužel) nezakazuje předjíždění cyklistů.
 • Zákaz zastavení a stání se samozřejmě vztahuje i na cyklisty. V takových místech je zpravidla možné uklidit se s kolem na chodník.
 • Značka průjezd zakázán je jednou z těch, při jejichž instalaci se zpravidla nemyslelo na cyklisty. Nezřídka bývá umístěn i na značených cyklotrasách.
 • Kruhový objezd doplněný značkou “dej přednost v jízdě!” znamená, že musíte dát přednost vozidlům na kruhovém objezdu. Výjimečně se vyskytne kruhový objezd bez trojúhelníku, kde na každém výjezdu platí přednost zprava.
 • Přikázaný směr jízdy určuje, kudy bude možné dál jet. Někdy k němu mají cyklisté dodatkovou tabulku s odlišným směrem jízdy.

 • Zóna s dopravním omezením, vymezuje nezřídka oblast se sníženou rychlostí, kde je jízda na kole pohodlnější.
 • Obytná zóna vymezuje dopravně výrazně zklidněnou oblast, kde platí maximální rychlost 20 km/h, priorita pěších, a je dokonce dovolena hra dětí ve vozovce (ovšem ne jízda na kole v protisměru). Na výjezdu z obytné zóny se dává přednost.
 • Směrová tabule pro cyklisty pouze informuje, že zde vede cyklotrasa. Žluté cedule neopravňují cyklisty k jízdě na kole tam, kde to není dovoleno! (tj. např. po chodníku).
 • Vyhrazený jízdní pruh informuje o cyklopruzích, někdy dalším značením upřesňuje například řazení v křižovatce. Jízdě v cyklopruzích jsou věnované zvláštní návody.

Důležitá je také platnost značek: Veškeré značky s výjimkou zón platí jen do další křižovatky. Týká se to hlavně zákazů stání či zastavení, ale také přednosti v jízdě. „Hlavní“ silnice tak netrvá navěky, další křižovatka může být klidně s předností zprava.

Všechny platné dopravní značky najdete ve vyhlášce č. 294/2015, v platném znění například na webu Zákony pro lidi.

Jak moc vpravo musíte jet?

Cyklisté jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, tak při pravém okraji vozovky. V mnoha návodech se dočtete, že to neznamená jet těsně podél obruby, nebo dokonce těsně podél parkujících aut. To je totiž přímo nebezpečné! Znamená to držet se vpravo tak daleko od okraje, jak je to pro jízdu na kole bezpečné.

Cyklista se může zařadit do levého pruhu, když tím směrem odbočuje. Vede-li stejným směrem více pruhů, cyklista jede v pravém pruhu pro daný směr.

Ohleduplnost a předvídatelnost

Chování vůči chodcům na cyklostezkách či jízdě v cyklopruzích jsou věnované jiné, podrobnější návody. Slušné a ohleduplné chování popisují také zásady cyklistické etikety.

Obecně se ale chovejte ohleduplně zvlášť vůči chodcům. Ani na cyklostezkách se je nesnažte překvapit, snažte se být předvídatelní, v případě, že se blížíte do komplikované situace, začněte zpomalovat co nejdříve. Vyhýbejte se jízdě po chodníku, dávejte přednost jízdě ve vozovce.

Pro bezpečnou jízdu v provozu existuje řada návodů, jak se na kole mezi auty pohybovat bezpečně a předvídatelně. Naučte se předvídat problematická místa a dávejte včas najevo své úmysly, abyste vy i ostatní měli více času na vyřešení obtížných situací.

Co dál?

Chcete-li po městě jezdit na kole bezpečně, seznamte se se zásadami bezpečné jízdy, ty nejzákladnější najdete v našem úvodním návodu, případně v dalších článcích, například v souhrnu předpisů vztahujícím se k cyklistům a cyklistické infrastruktury pro laiky. Nejpodrobnější návody k jízdě po městě na kole najdete v knize Městem na kole (E-kniha, tištěná kniha).

Zdroj pro veškeré obrázky dopravních značek: Sbírka zákonů ČR, vyhláška č. 294/2015.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

bob 21. 12. 2020, 19:25

Pokud tomu rozumím správně, tak při vedení cyklostezky po chodníku, kde je cyklostezka před každým výjezdem z vrat přerušena (což je bohužel někde časté), tak musím vždy před výjezdem z vrat sesednout z kola?

Jinak chybí mi v článku informace, jak objíždět kolonu aut. Případně zda mohu jet po silnici, když souběžně vede cyklostezka např. po chodníku.

Jan Fiala 21. 12. 2020, 20:41

Několik postřehů.

1. Osvědčilo se mi v nepřehledných situacích při signalizaci odbočení vlevo upaženou rukou pomalu kývat nahoru a dolů, na zápěstí mám reflexní pásek. Pohyb připoutá pozornost.

2. "Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to MUSÍ UMOŽNIT snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.
Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel." §14(2)
*Například pokud musíte opustit vyhrazený pruh pro cyklisty, protože tam parkuje vozidlo.

3. "Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. TO NEPLATÍ, ODBOČUJE-LI VOZIDLO VPRAVO A DÁVÁ-LI ZNAMENÍ O ZMĚNĚ SMĚRU JÍZDY." §57(4)
*Tedy přednost před odbočujícími vozidly má cyklista pouze jede-li v cyklopruhu.

4. "Přednost" je vztah mezi řidiči, nikoliv mezi řidičem a chodcem. §2q

5. Zákon nezakazuje jízdu po přechodu pro chodce.

David 21. 12. 2020, 23:45

Není mi to moc jasné s těmi dětmi na přechodu. Ať si ten § čtu jak si jej čtu, tak tohle ustanovení upravuje povinnost dítěte pohybovat se pod dozorem "zletiléL osoby, ale neříká nic o tom, kdy na chodníku jet může, a kdy ne (tedy když je to povoleno místní úpravou).

"(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně."

Neříkám že by dětem nemělo být umožněno jezdit po chodníku. Stejně tak si myslím, že by to mělo být vhodným způsobem umožněno i jiným cyklistům. Ale považoval bych za fér na tuto nejednoznačnost zákona alespoň upozornit a ne brát to jako dogma...

A možná by nebylo od věci říct, jakou veškerou infrastrukturu musí cyklista použit.

Jenda 22. 12. 2020, 05:08

bob: Přerušená stezka → nikdo neví.

Objíždění kolony → můžeš zprava: Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

Objíždění zleva nevím, kdyby šlo do tuhého, zkusil bych tvrdit, že to je objíždění překážky. Každopádně se mi jen málokdy stává, že by takové objetí bylo možné a bezpečné.

Souběžně cyklostezka → pozor, cyklostezka neexistuje, existuje stezka cyklisty, tu jsi povinen využít, je-li zřízena, a stezka pro chodce a cyklisty, tu jsi povinen využít v daném směru.

Co znamená, je-li zřízena (např. pokud je zřízena stezka v Brně, tak jsi povinen ji využít), a co znamená v daném směru (například pokud vede za obrubníkem, na trávou, za řekou…), to nikdo neví. Správních řízení je nepatrně a soudní spory se o tom AFAIK nevedly žádné, takže je to nejistota stejně jako v prvním bodě.

A teď trolling:

> Cyklisté jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, tak při pravém okraji vozovky.

Tohle je smíchání dvou věcí: 1) Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak., 2) Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici.

Všimněte si, že u specifičtějšího pravidla pro jízdní kolo již není napsáno to o zvláštních okolnostech, jezdí se tak tedy vždy (závěje, díry, parkující auta).

Vratislav Filler 22. 12. 2020, 08:18

Díky za upřesňující komentáře. Cílem tohoto článku není vymačkat z nejasného znění pravidel silničního provozu maximum pro cyklisty, ale vytvořit nějaký základní orientační rámec pro bezpečné chování v provozu.

V textu jsem se proto snažil některé věci přiměřeně zjednodušit tak, aby nebyly na úkor bezpečnosti. Totéž se týká terminologie. Proto nezmiňuji přednost při vyjíždění z vyhrazeného pruhu (u cykla se prakticky neaplikuje), nepitvám předjíždění kolony, a vztah vozidel a chodců na přechodech popisuji zjednodušeně jako "přednost". Také jsem vynechal pravidla pro specifickou infrastrukturu, tedy povinné stezky, apod, na to máme horu podrobných návodů. Tam, kde existují velmi odlišné výklady (jízda po přechodu) jsem se snažil téma obejít vhodným bezpečnostním doporučením, které není sporné.

Jestli vidíte přímo v textu něco natolik zavádějícího, že by to ohrozilo bezpečnost provozu, dejte vědět.

Pavel Mašek 22. 12. 2020, 12:31

@článek

Super shrnutí, je smutné, že vzdělávací systém musí nahrazovat například weby jako tento. Já si pamatuji, že jsme všichni povinně chodili na dopravní hřiště, jezdili na kole a koloběžce. Dodnes si pamatuji, jak jsem (díky svému otci) jezdil celou vyučovací hodinu bez chyby, až na konci mi vzali kolo, protože jsem nezastavil na stopce. Argumentace, že nikdo nejel, mi neprošla :-D. I dnes chodí děti na základní škole v rámci ON na hřiště, ale zjistil jsem, že ne všichni, nevím, proč tomu tak je.

Dovolím si sem dát link tweetu, co si přeji hoooodně dlouho. Já jsem zastánce, hlavně vzhledem k naší infrastruktuře, aby u nás (ideálně na konci devítky) byla "povinná" zkouška řidičského průkazu pro kolo. Cyklista se pohybuje v provozu stejně jako auto, autoškola dodává navíc jen ovládaní auta. Na druhou stranu když vidím, jak se někteří vyšlí autoškolu motají na silnici, pochybuji, jestli i autoškola má smysl :-P

https://twitter.com/Pavel_Masek/status/1297105694789963777

V článku jsem zaznamenal určité nepřesnosti:

1) cit: "Při odbočování, ať už vlevo nebo vpravo, dáváte také přednost chodcům na vyznačeném přechodu. A to i když máte na semaforu zelenou."
- toto není vždy pravda, protože na světelné křižovatce zpravidla bývá i ten přechod řízen světlem a existují "nelogicky" někdy nastavená světla, kdy i při zeleném kolečku má chodec červenou! Je třeba sledovat světla pořádně.

2) cit: " Na přechodu pro chodce pak nemáte jako cyklista přednost v žádném případě."
- ne, že nemá přednost, cyklista by po přechodu neměl jet. Jsou weby, kde se dočtete, že může, pač se to vysloveně v zákoně nezakazuje, že jen nemá přednost, ale když to PČR a MP pokutují, klaním se ke slovu nesmí :) (píše to i @Fiala, píše to ofiko web Prahy) Slyšel jsem už silně extenzivní výklad, že přechod je vyhrazený pruh pro chodce, což by pak opravdu znamenalo, že v něm cyklista nesmí jet.

@bob
- ano, musíme sesednout

@Vratislav
- supr článek, zavádějící vidím obytnou zónu a přednost chodcům při odbočování na světlech, viz můj komentář.

3) cit: "Obytná zóna vymezuje dopravně výrazně zklidněnou oblast, kde platí maximální rychlost 20 km/h, přednost pěších,..."
- chodci musí vozidlům umožnit jízdu, !!!nemají!!! přednost, to je důležité! Často jsou v Praze obytné zóny hlavně na sídlištích, kde nebyly od začátku výstavby, lidé jsou naučeni na původní přechod, i když je "nově" jen místo určené k přecházení a ne zřídka si vynucují přednost za každou cenu. Je vhodné je pustit, já to tak dělám.

Vratislav Filler 22. 12. 2020, 13:19

Pavel Mašek:
ad 1) Troufám si říct, že jde o přijatelné zjednodušení, které není na úkor bezpečnosti. Při odbočování, když má chodec červenou, tak tam samozřejmě nemá co dělat. Současně, přechází-li chodec dlouhý přechod a padne mu červená, tak o přednost nepřichází, odbočující řidiči jej mají i tak pustit. Konečně, když tam už ten chodec je, tak ho asi nepřejedeme. Shrnout to tak, že má chodec přednost mi přijde dostačující.

Ad 2) Právě proto, že je o výkladu jízdy po přechodech spor, se tomu formulace snaží vyhnout. Sdělení, že chce-li cyklista na přechodu přednost jako chodec, musí se chodcem stát, není nikterak zavádějící. Jestli to někdo dokáže zformulovat tak, aby to ani nenaznačovalo, tak sem s tím.

Ad 3) nahradím slovo přednost slovem "prioritu". Výklad je zde zhuštěný, právům a povinnostem v jednotlivých dopravních režimech se věnují jiné články. Jinak jestli někde chodci přes obytnou zónu ve vozovce přecházejí, tak mají srovnatelná či ještě větší práva než na bývalém přechodu. Řidič totiž má být připraven zastavit.

Troufám si říct, že je-li stezka přerušená místem, po kterém jezdí vozidla (vjezdem, apod., nemluvím teď o přechodu), tak je zcela jisté, že se sesedat nemusí, to by nedávalo smysl.

Pavel Mašek 22. 12. 2020, 14:03

@Vratislav
- děkuji, jako jo, chápu.
- světla jsem zmiňoval jako možnost, která se ne často vidí, tak aby se o ní vědělo, i z důvodu nepozorných agresivních řidičů aut. Často je tam zelená pro chodce, ale stalo se mi, že nebyla, první řidič si myslel, že bude a tak jel krokem a druhý agresivně troubil, lepil se na čumák, nakonec ho driftem předjel a jen tak tak nesejmul auta v protisměru na stojící na červené. Kdyby stála pár cm před čárou, už by je vzal nárazníkem.
- no já pochopil boba takovou klasikou, kterých je i v Praze spousta, vjezd na pozemek k baráčku je přes chodník, který je legalizovaný nebo jako stezka značkou, pak značkou legalizace či stezka ukončena značkou, takže jsem pořád na chodníku. Já jako jiní v tom vidí absolutní pitomost s tímto přerušováním, ale holt to tak hodně je (už se ale množí přednosti kolařů, že je normálně vyhrazený pruh a značka pro auto, že má dát přednost :-)

Nightrider 22. 12. 2020, 14:44

"V mnoha návodech se dočtete, že to neznamená jet těsně podél obruby, nebo dokonce těsně podél parkujících aut. To je ALE přímo nebezpečné! Znamená to držet se vpravo tak daleko od okraje, jak je to pro jízdu na kole bezpečné."

Předpokládám, že smysl tohohle odstavce má být "nebezpečné je jezdit úplně vpravo za každou cenu", ne "nebezpečné jsou návody, které doporučují něco jiného". Místo ALE bych napsal TOTIŽ.

Jinak moc pěkné shrnutí, díky.

Vratislav Filler 22. 12. 2020, 16:39

Nichtrider: díky, to byl důsledek dělení věty, opravil jsem to.

Tonda 22. 12. 2020, 17:33

bob 21.12.2020 - 19:25
- při vyjíždění ze stezky má cyklista dát přednost podobně jako při výjezdu z obytné zóny nebo místa mimo pozemní komunikaci, ale povinnost sesednout není. Jinak záleží jak je konkrétní výjezd řešen, tedy jestli je ukončen i chodník a z objektu vede účelová komunikace nebo jestli to stále je chodník, pak bu se dalo uvažovat, že by cyklista měl sesednout.
- povinnost použít stezku pro chodce a cyklisty je minimálně sporná

David 21.12.2020 - 23:45
- Ano, ten paragraf říká, kde musí a kde nemusí dítě být pod dohledem dospělého, nic víc. Nic to nemění na tom, že cyklista bez ohledu na věk nesmí na chodník, pěší zónu, stezku pro chodce pokud to není povoleno. Že běžně policajty děti nebudou řešit je věc jiná.

Pavel Mašek 22.12.2020 - 12:31
- povinná výuka na kole a skládání zkoušek v Nizozemsku je super, ale tam těch věcí k závidění je spousta. A tohle https://youtu.be/BdaVWqvBfwI by měla být povinná součást autoškoly.
- to že si policie něco nějak (blbě) vykládá neznamená, že to tak je. V souvislosti s přechodem není nikde v zákoně zmínka, že by byl vyhrazen chodcům nebo že by někomu bylo zakázáno se tam pohybovat, zde článek z webu, který provozuje pražský magistrát. https://www.cistoustopou.cz/cista-mobilita/clanek/muze-jet-cyklista-po-prechodu-pro-chodce-773

Pavel Masek 22. 12. 2020, 17:45

@david
- jj, akce jedenapulmetru chce koupit trenazer na toto cviceni blizkych predjizdeni. Videl jsem video, kde to autobusak na kole nedal a utek!

Libor 5. 1. 2021, 00:50

Ve spoustě případů by stačilo umět používat mozek na obou stranách a zmizela by spousta problémů.
Nicméně měl bych několik dotazů z praxe:

Jedu s malým dítětem do 10 let na kole do školky nebo na delší výlet.
Jet po silnici? Asi nikdo nebude tvrdit, že to je bezpečné.
Po chodníku? Dospělý nesmí, takže by měl s kolem běžet a to značně rychle, aby stíhal dítě na kole.
12-leté dítě samo do školy po silnici? Taky nic moc.
Takže nakonec je lepší jezdit autem a plnit silnice? Nebo dítěti vysvětlovat, proč jdeme většinu cyklovyjíždky pěšky?
A na koloběžce (ať už skládačce nebo sportovní) je to taky zážitek jet (dle pravidel) po silnici. Mimo (ne)bezpečnosti ani řidiči nemaj moc pochopení.

Když přijedu k přechodu, auto mě jednoznačně vidí a dává přednost, já začnu (správně) sesedat z kola, tak na mě celkem často naštvaně mávají, protože to pak trvá výrazně déle. Dodržovat pravidla nebo zapojit rozum a pomalu přejet.

Když z auta sprostě nadávají, protože jedu do kopce a zrovna v protisměru jede auto, takže auto za mnou mě hned nemůže předjet, nebo odbočují na parkoviště a zrovna projíždím před odbočkou, nedají přednost na hlavní silnici a opět navíc nadávají a samozřejmě běžné těsné předjíždění. Jak se zachovat? Nechat si to líbit, protiútok, začít se chovat taky tak?

Pavel Mašek 7. 1. 2021, 00:05

@Libor
- dovolím si odpovědět čistě za sebe. Jelikož dítě chodí v deseti letech do školky, očekávám, že se jedná o dítě s nějakým handicepem, které vyžaduje speciální péči a určitě pravidla bych ignoroval, snad lidé v tomto případe budou tolerantní, na takové situace se často zapomíná. Pokud však je na tom tak, že samo na kole nejede, ale je vezeno, očekával bych, že v nějaké sedačce nebo ve vaně na nákladním kole ho vy, jako dospělý člověk, zvládnete vézt v městském provozu, byť třeba s nějakým tréninkem trasy předem.
- samot dítě do školy v 12 - nevím, kam odkud, já jsem chodil do školy sám již v šesti, po dvou týdnech doprovázení mým bratrem o tři roky starším. dítě v 12 letech je nějaká sedmá třída, to zvládne bohatě byť s tréninkem sjet nějakou trasu (opět, nevím odkud kam), minimálně musí zvládnout samo pěšky či mhd. Auto pro 12leté zdravé dítě určitě není třeba.
- já se u přechodu chovám tak, že sesedám již při dojíždění k přechodu, při zastavení jsem hned chodec, zdržení nemám. Každopádně jakékoliv "mávání" na přechodě, že to trvá, jen ukazuje, že někdo potřebuje být o pár vteřin na další červené dřív, třeba aby si přečetl smsku. Zkuste třeba sesednout o pár metrů dřív, k přechodu dojít a může to mávání odstranit :-). Já si vždy říkám, když kolo vedu a vedle mně jedou, že jsem lepší a sv. Petr mi to jednou vrátí zpět.
- u nadávajících řidičů z mé zkušenosti nepomůže nic, z mého pohledu takový člověk nemá být ani za volantem. Já to ignoruji, nebo se usměji, poděkuji za názor atd. Bohužel lidé jsou takoví i makoví a raději si opět řeknu, jsem lepší, šetřím přírodu, trénuji srdce, sv. Petr mi to jednou vrátí zpět.

Alena Budíková 31. 8. 2021, 13:40

Dobrý den, tak takto obsáhlý článek jsem už dlouho neviděla a musím říct, že je velmi dobře zpracovaný. Jediné, čím bych možná tento článek doplnila, jsou železniční přejezdy, značky atp. týkající se této tématiky. Našla jsem je na webu: https://www.dopravniznaceni.com/zeleznicni-prejezdy , kdyby se ještě někdo další chtěl podívat na tuto problematiku.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat