Roční měření pražského ovzduší přineslo znepokojující informace

Publikováno: 28. února. 2023, 7 min. čtení
Aktualizováno: 01. března. 2023
Úvodní foto: Martin Š.
Publikováno: 28. února. 2023, 7 min. čtení
Aktualizováno: 01. března. 2023
Úvodní foto: Martin Š.

Nezisková organizace Senzorvzduchu rok vědecky monitorovala koncetraci oxidu dusičitého (NO2) v pražském ovzduší. Výsledky měření ukazují alarmující úrovně tohoto nebezpečného polutantu. Úroveň NO2 ve všech oblastech hlavního města, kde byly rozmístěny měřicí přístroje, překračuje české i evropské normy a doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

Výzkum probíhal na 20 místech Prahy po dobu jednoho roku od února 2022 do ledna 2023. Šlo o první tak rozsáhlé a dlouhotrvající měření vycházející z občanské aktivity. Výzkum byl prováděn pomocí vzorkovačů – plastových trubiček ponechaných na určitou dobu ve venkovním prostředí. Zde tyto vzorkovače jako houba absorbovaly NO2 z ovzduší. Každý měsíc se vyměňovaly za nové. Absorpci NO2 v odebraných vzorkovačích analyzovali vědci z laboratoře Passam ag ve Švýcarsku.

Na vybraných lokalitách v Praze bylo od února 2022 do ledna 2023 umístěno celkem 240 vzorkovačů, vždy 20 vzorkovačů po dobu přibližně jednoho měsíce. Jejich umístění se řídilo požadavky směrnice EU – s odstupem od křižovatek, v dýchací výšce a s odstupem od větších překážek.

Čtyřnásobné překročení limitů

Od února 2022 byly na 14 monitorovacích místech z 20 v Praze zaznamenány hodnoty NO2, které čtyřnásobně překračovaly hodnoty stanovené v doporučeních WHO i v české normě. Ty jsou stanoveny na roční průměr 40 μg/m³ NO2 ). Rozmezí naměřených hodnot se pohybovalo od 25 μg/m³ až po nejvyšší naměřenou hodnotu 66 μg/m³. Všech 20 míst zaznamenalo průměrné roční koncentrace NO2 vyšší než 30 μg/m³, což je nejméně trojnásobek doporučení WHO. Normy EU budou dokonce díky nyní probíhajícím revizím brzy ještě přísnější, s horizontem plnění do roku 2030 mají být stanoveny na 20 μg/m³.

Stovky předčasných úmrtí, alarmující úroveň u škol

NO2 má každoročně v Praze na svědomí několik stovek předčasných úmrtí. V Praze je situace nejhorší z celé České republiky. Evropská komise s hl. městem Prahou vede od roku 2016 aktivní řízení pro porušování předpisů ohledně neplnění zákonných limitů: „V České republice byly v aglomeraci Praha překročeny roční mezní hodnoty pro NO2 a v současné době neexistuje platný plán kvality ovzduší pro aglomeraci Praha.“

Obzvláště znepokojující je úroveň NO2 zaznamenaná v okolí škol, veřejných institucí a nemocnic. Znečištěním ovzduší jsou ohroženy zejména děti a osoby se zdravotními problémy.

Ochranu ovzduší Praha neřeší

Autoři měření z organizace Senzorvzduchu ke měřením a své kampani dodávají: „V našem hlavním městě není vůbec vyvíjeno úsilí o zlepšení kvality ovzduší, zavedení nízkoemisní zóny (NEZ), která omezuje vjezd do regionu vozidlům, jež nejvíce znečišťují ovzduší, byla odmítnuta a zavedení mýtného systému je v nedohlednu. Vyzýváme tak obce na území Prahy, aby na svém území zvýšily počet pěších ulic, zejména tam, kde se nacházejí školy. Doporučujeme zvětšit prostor vyhrazený pro aktivní a sdílenou mobilitu, urychlit elektrifikaci vozidel nezbytných pro mobilitu lidí žijících, pracujících nebo projíždějících a zvýšit komunikaci o nebezpečí znečištění ovzduší a dostupných řešeních boje proti němu.“

Požádali jsme pražský magistrát o reakci na prezentovaná zjištění, včetně dotazu na plány Prahy v oblasti snižování znečištění vzduchu. Do vydání článku jsme reakci neobdrželi, případně ji do textu doplníme.

Reakce hlavního města

Jak se pro článek dodatečně vyjádřil tiskový mluvčí pražské magistrátu Vít Hofman, Praha má schválených několik strategických dokumentů, které cílí na zlepšení kvality ovzduší. Jedná se o Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO 2020+), Územně energetickou koncepci, Klimatický plán a Plán udržitelné mobility.

V Praze jsou největšími znečišťovateli dle magistrátu automobilová doprava a lokální topeniště na pevná paliva. Dle hlavního města se navíc situace v posledních třech letech dařila držet stabilně dobrá. Na žádné stanici automatizovaného monitoringu v Praze nedocházelo k překračování imisních limitů u žádné ze sledovaných znečišťujících látek s výjimkou letního přízemního ozonu. Kvalita ovzduší je dle magistrátu z pohledu sledovaných znečišťujících látek v posledních třech letech na podlimitní úrovni na celém území Prahy, se spíše zlepšující se tendencí.

Vít Hofman ke kritice spolku Senzorvzduchu dodává: „Pokus o zavedení nízkoemisní zóny nenašel oporu ani v zákoně ani u městských částí. Se zlepšováním kvality ovzduší také souvisí stále aktuální projekt výsadby stromů. I doprava v Praze zejména hromadná usiluje o snižování emisí a to nákupem elektrobusů, nebo přechodem na plynná paliva a taky přípravou a realizaci nových kolejových tratí. Pražské společenství obnovitelné energie zajišťuje snižování energetických úspor na budovách hl. m. Prahy a budování fotovoltaických elektráren s přípravou na komunitní energetiku.“

Mezi dalšími opatřeními proti znečištění ovzduší magistrát vyjmenovává: finanční podporu výměnu kotlů na tuhá paliva u domácností s nízkými příjmy v rámci kotlíkových dotací, tak i výměnu starých plynových kotlů v rámci Programu čistá energie Praha, zakládání nových parků, adaptační opatření na roky 2020 až 2024, sázení nových stromů, pořizování elektromobilů pro městské organizace a podporu carsharingu, revitalizace sadů, vnitrobloků, výstavbu mlžítek a pítek v ulicích.

Pro další detaily Praha odkazuje na své stránky zastromujprahu.cz, portalzp.praha.eu nebo klima.praha.eu, Kde lze najít více informací a uskutečněných i plánovaných projektech.

Kampaň spolku Senzorvzduchu

Záměr této kampaně je trojí:

  1. Poučit o kvalitě vzduchu, který v Praze dýcháme.
  2. Výsledky této kampaně pomohou identifikovat případné nejzatíženější lokality, které pak mohou být prioritně ošetřeny.
  3. Využít získané údaje tohoto projektu k posílení systémů pro modelování znečištění ovzduší v Praze, a tak lépe předvídat budoucího vývoj města a extrémní epizody znečištění.

Měření spolku Senzorvzduchu, z.s. je jednou z více aktivit provedených na území hlavního města. Další měření byla v Praze prováděna například Centrem pro životní prostředí v roce 2019 a 2021, nebo dobrovolníky Sensor.Community v roce 2020. Spolek Senzorvzduchu pro svůj výzkum v roce 2022 vybíral lokality i dle předchozích měření – tak, aby byly výsledky porovnatelné.

Edit 1. 3. 2022, 23:41: doplněno vyjádření hlavního města do článku.

Martin Šnobr
Student architektury a urbanismu se zájmem o udržitelnou dopravu a zlepšování míst kolem sebe. Členem redakce od roku 2018.

Ondra 28. 2. 2023, 09:59
10

Všichni víme, co s tím udělají: nic

Tomas 28. 2. 2023, 13:01
5
14

Je to snadné dostavět Pražský a Městský okruh a pak nekompromisně omezit magistrálu a obecně vjezd do centra.
Elektrifikace vozidel ten problém odsouvá akorát někam jinam, tohle je pěkně sobecké řešení v našich podmínkách.
Pokud omezíme dopravu, tak se taky může stát, že tvořící se kolony budou vypouštět více škodlivin, než kdyby auta mohli projet. Na druhou stranu tím, že mohou projet plynule, je zase lákavější pro lidi auta využít.
Jenže násilím tlačit a omezovat auta nemá ten výsledek co si spousta lidí myslí. Lidé nepřesednou na kola nebo koloběžky, když jim přidáte ochranný pruh a zšikanujete jízdu autem. Lidé začnou využívat kola až bude oddělená bezpečná infrastruktura, bohužel v poslední době se ta snaha upírá tím druhým směrem.

Martin Šnobr 28. 2. 2023, 16:13
17
3

@Tomas To úplně stejné se říkalo s tunelem Blanka. Až se dokončí, uzavřeme pro auto-tranzit Malou Stranu a Smetanovo nábřeží. Je téměř 8 let po otevření a nic se nestalo...

Co se týče okruhů: ty problém samy o sobě také nevyřeší, investice do automobilové dopravy naopak zatraktivní cestu městem –> více lidí z MHD přesunou aut. Kdo seje silnice, sklízí auta...

S tím posledním naprosto souhlasím, je potřeba nabídnout skutečně pohodlnou a oddělenou infastrukturu pro děti i důchodce, jinak lidi na ty (e)kola a koloběžky ve větším nepřesednou...

Kuba 28. 2. 2023, 16:33
3
2

@Martin Šnobr, Tomas: ještě bych doplnil, že zejména v centru, kde je prostor velmi nedostatkové zboží, tu alternativu nejde nabídnout bez omezení prostoru, který si dnes uzurpují auta. Ostatně i na těch periferiích, kde bývá prostoru dost, je pro lákavost bezmotorových alternativ nutno občas auta mírně omezit, např. co do předností a čekacích dob na křižovatkách a podobně. Bude tam takových omezení samozřejmě míň, než ve stísněných ulicích center, ale pokud to má fungovat, musí k nim být ochota tam i tam.

Tomas 28. 2. 2023, 16:50
3
10

@Martin Šnobr: Co se týče okruhů: ty problém samy o sobě také nevyřeší, investice do automobilové dopravy naopak zatraktivní cestu městem –> více lidí z MHD přesunou aut. Kdo seje silnice, sklízí auta...

Pardon, ale tohle je pěkná blbost. Když vidím, jak to kvůli neexistenci východní části Pražského okruhu vypadá na Spořilově, kam určitě nikdo nechce zajíždět, když jede na sever nebo i východ z D1. Mantře o tom, že když to nebude průjezdné autem, tak lidé budou využívat MHD už nevěřím tuplem. To je krásná idea, ale lidé co jezdí dnes po Praze autem rozhodně do MHD nepřesednou a ti co využívají MHD, tak asi nebudou mít nutkání přesedlat do aut.

@Kuba: Ostatně i na těch periferiích, kde bývá prostoru dost, je pro lákavost bezmotorových alternativ nutno občas auta mírně omezit, např. co do předností a čekacích dob na křižovatkách a podobně.

To se může dělat, až konečně přesvědčíme většinu veřejnosti, že využívat kola má smysl. Ale veřejnost nepřesvědčíme zákazy a omezováním, spíš naopak, ale nabídkou komfortního a bezpečného řešení pro kola.

Jiří Motýl 28. 2. 2023, 18:16

Tak já jakozto obyvatel Prahy 6 jsem ve své rezidenční ulici (subjektivně) nikdy takový provoz jako teď s tunelem Blanka neviděl. Zvláště tak v 8 - 8:30 ráno to je zážitek.
Jo tak rok po otevření to byla nádhera. Teď tu je plný tunel aut a kolony čekající na vjezd do něj.

Stejně tak musím říct, že sám jsem dost v pokušení, zda pro cesty na Palmovku, do Kobylisy, apod. jet raději autem 15 minut tunelem, nebo se tam táhnout MHD/na kole. Zvlášť o víkendu, mimo špičky, kdy je hezky prázdno na silnicích.

A to o dopadech těch svých cest ještě dost přemýšlím. Stejně občas zvítězí rychlost této alternativy. Rozhodně tato možnost počet mých cest autem po městě navýšila.

A asi nebudu jediný. Auto k autu a je tu ten proud, co sleduji ve své ulici každé ráno.

Tomáš 28. 2. 2023, 18:18
10
2

(Ten Tomáš, co něco ví o dopravě:-D) Jak už tu zaznělo, kvalitní bezmotorovou infrastrukturu lze nabídnout pouze omezením aut. Redukce pár set km pruhu pro auta a jejich konverze na kvalitní cyklostezky by podíl kol na dopravě násobne zvětšila. Všichni včetně autíčkařů bychom se pak měli líp.

Jinak v Dejvicích kolem Blanky to taky není žádný med, pokud vim, auta po okruzích nekrouzí, ale někam jezdí, a tam, kam jezdí, také kazí vzduch.

Co se tyce lidi, pokud by někdo měl politickou odvahu a silu a udělal opravdu velkou zmenu, za čtyři roky se mu lidi odmění. Je vyzkoušené, že lidi jsou ke změnám neduverivi, ale redukci aut po její realizaci prakticky všude nasledne většina lidí kvituje.

Zdenek X 28. 2. 2023, 21:19
3
7

J.Motyl: jisteze Blanka provoz generuje, proto byla udelana. Ale nicmene plati, ze diky Blance, prestoze se mozna nyni mezi P6 a Palmovkou/Kobylisami pohybuje vic aut, projedete tuto trasu i ve vsedni den rychleji, nez tomu bylo pred lety. Lze tam dojet rychleji, diky tomu remeslnik stihne vic zakazek, pojistovak vic schuzek, muzete mit delsi ordinacni dobu, protoze domu dojedte driv (a pacienti to uvitaji), zamestnavatele mohou pritahnout zamestnance z vetsich vzdalenosti, Praha je atraktivnejsi pro firmy, ktere hledaji, kam umisti sve sidlo ... . A nepochybuji o tom, ze to ma plno negativ, hluk, prach, exhalace. Je to jednoduse neco za neco, napriklad ekonomicky rozvoj, pohodli, ... vs. zminena negativa. Jako u mnoha dalsich pripadu je treba hledat rovnovahu. Za sebe musim rici, ze zrovna u Blanky nemam o prospesnosti zadne pochybnosti. Jestli omezovat automobilovou dopravu, tak jinak, nez tim, ze silnicni sit v Praze zamerne nechame na urovni odpovidajici zapadnim mestum pred 60 lety, tim diru do sveta neudelame.

Jednou moznosti snizeni dopravy je cyklistika. Avsak ja mam o potencialu cyklistiky ponekud pochybnosti.

Add narust dopravy v miste vaseho bydliste: muze to souviset s Blankou, ale musim konstatovat, ze subjektivne obrovsky narust dopravy sleduji i v Repich. Pamatuji dobu pred deseti lety, kdy v ulicich Hrozenkovska, Strojirenska, Zalanskeho jsem mohl jet na kole prostredkem silnice, dnes nemyslitelne. Myslim, ze narust aut je obecny fenomen, bez ohledu na lokalitu a Blanku.

Jiří Motýl 28. 2. 2023, 22:00
7
3

Zdenek X: Tomu plně rozumím, jen mám jiné priority a při omezených rozpočtových možnostech města bych se asi soustředil více na jiné projekty, které také zlepší dopravní obslužnost, a ponesou s sebou pro mě menší negativní dopady na prostředí kolem (např. metro S, nebo třeba ten tramvajový most do Bohnic, když už jsme u spojení tímto směrem [výčet čistě ilustrativní, netvrdím, že zrovna toto jsou ty nejspásnější investice do MHD]).

Ono když vezmu i ten váš příklad "zamestnavatele mohou pritahnout zamestnance z vetsich vzdalenosti", tak si kladu otázku, jestli to je ve výsledku po sečtení všech nákladů benefitem, pokud se na tu delší vzdálenost dopravují autem. (další nároky na parkování, pravděpodobně nákupy také autem, další úkrok od města tzv. krátkých vzdáleností [ne že by jím Praha v posledních desetiletích někdy úplně byla]).

To že doprava obecně roste je pravda, nebral bych to ale jako nutnou danost. Stejně jako třeba na severu Prahy doprava vzrostla po otevření Blanky více než na jihu. Jistě to lze brát jako danost "postavili tunel, jezdí tam více aut", ale taky šlo k tomu městu přistupovat jinak a třeba by tu více aut nejezdilo.

Pro mě by bylo minimálně dobrým principem, aby s nárůstem kapacity pod zemí adekvátně docházelo k omezování kapacity nad zemí tak, aby se celková kapacita komunikační sítě výrazně nezvyšovala (tedy kapacita pro přepravu počtu aut, kapacita přepravy počtu lidí ať se klidně zvyšuje). Tím zvýšíme kvalitu silniční sítě, posuneme konkurenceschopnost Prahy (pořád tam bude ten luxusní nový tunel pod zemí), a zároveň to město tak nezatížíme další dopravou.
Plus samozřejmě by bylo fajn, kdyby s těmi investicemi bylo nějak adekvátně investováno i do jejich okolí. Jistě se s Blankou povedlo mnohé, ale to že třeba na Hradčanské u metra nevznikl ani cyklopřejezd, co by tu novou stezku k Prašnému mostu tak nějak napojil směrem na Letnou, myslím hovoří o tom, s jakou pečlivostí se to vše plánovalo. Alespoň se tam na něj ale povedlo udělat do země kabelovou přípravu. Tak až se někdo rozhoupe, tak to tam najde.

Tomáš 28. 2. 2023, 23:28
7
3

Jak už tu psal Jiří, ekonomický rozvoj jde levněji pořídit investicemi do udržitelne dopravy. Automobily zajišťují pocit pohodlná vyššího statusu, ne ekonomický růst (Toby jinak Kodan a Amsterodam asi byly poněkud chudinka mesty). Automobily jsou zejména na presouvani lidi z celospolecenskeho hlediska hrozná rozmarilost.

Jenda 1. 3. 2023, 01:38
3
5

Tomas: OK, tak to máme neexistenci východní a severní části okruhu, co ta zbylá místa v mapě, která se na tohle svést nedají?

> To je krásná idea, ale lidé co jezdí dnes po Praze autem rozhodně do MHD nepřesednou

A co jiného udělají když se do Prahy autem nedostanou (buď protože to bude drahé, nebo protože je tam jednoduše nepustí)? Možná tam nepojedou vůbec, to by cynik řekl, že problém také řeší.

> To se může dělat, až konečně přesvědčíme většinu veřejnosti, že využívat kola má smysl. Ale veřejnost nepřesvědčíme zákazy a omezováním, spíš naopak, ale nabídkou komfortního a bezpečného řešení pro kola.

Doslova ve větě na kterou reagujete se píše, proč takové „omezování“ bohužel nastat musí, pokud přijmeme Kubovu premisu, že v současném provozu víc lidí jezdit nebude. (pozn. já a několik kamarádů normálně jezdíme, a o tom jak nedokážeme pochopit proč nemůžou úplně stejně jezdit i ostatní se tu s Kubou vedou diskuze, Kuba tvrdí že se lidi bojí (objektivně i iracionálně) a nejde s tím nic dělat a v jiných městech začali jezdit právě díky infrastruktuře)

Zdenek X 1. 3. 2023, 10:16
3
3

@J.Motyl: podle toho, co pisete, asi jezdim po Praze autem min nez vy, kdyz nepocitam nutne jizdy jako vcera, kdy jsem jel s vozikem pro bedneni pro betonaz, nebo odvoz 9 paru lyzi (sjezdovky+bezky) a dalsi bagaze pro odjezd na zajezd do Alp na nejblizsi stanici metra (zbytek jsme s rodinou dojeli metrem), tak jsem jel po Praze autem naposledy prvni tyden v lednu. Presto se domnivam, ze stavba moderni dopravni stavby jako je Blanka je prvnim krokem, ostatni mohou navazovat. I omezovani povrchove automobilove dopravy. Nemam moc, co by dodal, jenom v bodech:
- take povazuji vozeni zadnice autem po meste za rozmarilost (ale ja mam zase jine potreby, ktere nekomu rozmarile take mohou pripadat)
- mesto malych vzdalenosti (mluvime o meste s 1.5 mil obyvatel) je utopie (nebo historie), to uz jsem tady pred rokem (mozna s vami) diskutoval, jeden priklad: zalozte si firmu a sezente zamestnance, mohu vam vypravet (presneji moje zena). Take by se mi to libilo, romanticke, ale je to stejna utopie jako predstava Okamuru (SPD), Davidu (SPD), Skalu (komunista), ... (a dalsich podobnych fanatickych odpurcu EU) o sobestacnosti CR, kdy si tady budeme fungovat na vlasnim pisecku. Ani ve meste uz to tak fungovat nemuze, to neni jenom o doprave, to je o celkovem chovani spolecnosti.

Jiří Motýl 1. 3. 2023, 10:47
5
1

Zdenek X: Vlastní auto nemám, takže si ho půjčuji. Po Praze jedu sám z vlastního rozhodnutí třeba 4x do roka. Naposledy někdy v říjnu, pokud si dobře vzpomínám, kdy jsem stěhoval do práce několik objemných květin. Takže když tak hovořím o těch svých cestách autem, tak to znamená že třeba jedu 4x za rok a ne 2x.

Tomas 1. 3. 2023, 10:47
3
1

@Jenda:
> OK, tak to máme neexistenci východní a severní části okruhu, co ta zbylá místa v mapě, která se na tohle svést nedají?

Možná jste to asi nepostřehl a má to být okruh a ne polookruh. Tím, že není východní a severní část je velmi postižen i jih. Po dostavění Městského okruhu se může magistrála velmi omezit (uzavřít, ale to si nemyslím, že se stane) a využít na ten váš vysněný grál, že po ní budou moci jezdit cyklisti. Po dostavbě obou okruhů jsem pro velmi přísný zákaz vjezdu/vysoké zpoplatnění aut do centra (s vyjimkou těch co tam mají trvalé bydliště). U Plzeňské zase chybí Radlická radiála.

> Doslova ve větě na kterou reagujete se píše, proč takové „omezování“ bohužel nastat musí, pokud přijmeme Kubovu premisu, že v současném provozu víc lidí jezdit nebude. (pozn. já a několik kamarádů normálně jezdíme, a o tom jak nedokážeme pochopit proč nemůžou úplně stejně jezdit i ostatní se tu s Kubou vedou diskuze, Kuba tvrdí že se lidi bojí (objektivně i iracionálně) a nejde s tím nic dělat a v jiných městech začali jezdit právě díky infrastruktuře)

Nemusí. Mám velmi jednoduchý test na bezpečnost a přínos. Pustil byste do nějakého cykloopratření 10 leté dítě nebo 70 letou babičku s nákupem. Pokud je odpově ne, tak tohle opatření názor veřejnosti nezmění. A musím říct, že u většiny nových cyklopatření musím říct proboha ani náhodou. Pokud si někdo myslí, že nakreslení ochranných cyklopruhů je dostatečné/bezpečné řešení a může něco na vnímání cyklo dopravy, tak asi spadnul z kola (bral bych to jako řešení krátkého úseku, ale nakreslit to např. na Vršovickou/V Olšinách mi přijde úplně nesmyslné).

Ono by vám asi prospělo podívat se ven z bubliny a možná budete překvapen. Ono když se člověk obklopí lidmi co dělají stejné věci tak se pak může divit. Ale to tady má víc lidí jak sleduji diskuze. Je to to samé, jako když se člověk diví kdo volí Babiše, když na něj všichni v jeho okolí nadávají a pak přijede na maloměsto a jde do hospody a tam je to přesně naopak. Tohle zjištění je někdy mrzuté ale je potřeba se na to dívat pohledem i ostatních lidí a ne jenom co se vám líbí.

Nightrider 1. 3. 2023, 14:53
14
1

Odhaduji, že dokončení okruhů přinese jenom krátkodobé uvolnění, než si lidi stačí nakoupit víc aut a začít je víc používat, když už je na těch silnicích tak hezky prázdno. Potom budeme mít Prahu stejně plnou jako předtím, plus k tomu navíc i plné okruhy.

Myslím si, že většina lidí, co jezdí po Praze autem, to bere jako danou samozřejmost a vůbec je nenapadne uvažovat o čemkoli jiném. Žádná pozitivní motivace je ke změně způsobu dopravy nedonutí, protože ji prostě neregistrují - je to něco irelevantního, co se jich netýká (asi jako pro mě reklama na atraktivní pozemek v Kotěhůlkách). Musel by přijít šok: cože, zákaz vjezdu? Cože, mýtné? Cože, tam už nejde zadarmo parkovat? Proboha, já musím hledat alternativy! Přemýšlet! Nehoráznost! Zlynčovat ty radní!
A pak bude na těch radních, aby řekli: touhle pěší zónou jednoduše dojdete až k támhletomu nádraží, tenhle zákaz můžete projet na kole, tady na těch ulicích už vám nehrozí přejetí a můžete tam pustit i svoje děti nebo babičku s nákupem, tady jsme posílili tramvaje, tady autobusy, támhle pod tou stříškou si můžete zamknout kolo... Vozíčkáři, sanitky, zásobování a podobné nezbytné případy mají pořád vjezd povolen. Lynčovat netřeba.
Jestli si na tohle někdo troufne je otázka.

Tomas 1. 3. 2023, 16:27

@Nightrider: Já vám garantuju, že nikdo kdo má všech 5 pohromadě a chce se autem dostat z D1 (např. z Humpolce) na D8 (Ústí) D10 (Boleslav) D11 (Hradec) opravdu nechce jet do Prahy a velmi rád využije D0. Skoro nikdo normální nechce jet přes Spořilov.

Určitě nebudou lidi motivovat zákazy, tak jako když jim za barákem postavíte oddělenou bezpečnou cyklostezku, která odněkud někam vede (né jako dnes odniku nikam). Je to celkem snadné, pokud nebude mít cyklistika podporu většiny a něco takového se bude protlačovat na sílu, tak to dopadne tak, že v příštím volebním období si ty lidé zvolí někoho jiného, kdo to nebude dělat na sílu a třeba bude tyhle zákazy rušit. A zrovna v Praze nemám pocit, že by měla městská cyklistika zrovna velkou podporu u veřejnosti. Je třeba si uvědomit, že třeba za pár let se to může klidně otočit a budou tu lidé, co budou chtít zakázat průjezdy kol.

Tomáš 1. 3. 2023, 16:54
8
1

Naprostá většina provozu v Praze je cílová nebo zdrojova. Tranzit mezi dálniční moc významnou část provozu netvoří.

Jinak si odporujete, oddělené cyklostezky na mnoha místech nelze postavit bez omezení aut. Taky mylně lredpokladate, že názory lidi se nemění. Spousta lidí je a priori proti změnám ale po jejich realizaci je začne oceňování. Plus tu máme tu nemalou vec, ze lidi, co se primarne pohybuji autem, jsou na rozhodovacich pozicich nadreprezentovani. Nase demokracie je dost nedokonala.

Jenda 1. 3. 2023, 22:27
5
2

Tomas: „Tím, že není východní a severní část je velmi postižen i jih.“ Jak? Nestačí objezd Jesenice-Zbraslav-Ruzyně a tak musí jezdit přes město? A to se po dostavění severní části zlepší?

> Po dostavbě obou okruhů jsem pro velmi přísný zákaz vjezdu/vysoké zpoplatnění aut do centra (s vyjimkou těch co tam mají trvalé bydliště).

Tím motivujete lidi, aby si koupili vlastní auto (a někde ho parkovali), protože tím zdražíte variantu „bojler jim přiveze instalatér“ (ne nutně z Prahy/stejné městské části/komerční auta mají teď třeba násobně dražší parkování) oproti „bojler si přivezou sami“.

> A musím říct, že u většiny nových cyklopatření musím říct proboha ani náhodou. Pokud si někdo myslí, že nakreslení ochranných cyklopruhů je dostatečné/bezpečné řešení a může něco na vnímání cyklo dopravy, tak asi spadnul z kola (bral bych to jako řešení krátkého úseku, ale nakreslit to např. na Vršovickou/V Olšinách mi přijde úplně nesmyslné).

Tak taky se pak nesmí dělat taková cykloopatření; Kuba psal i nějaké západní země které to prý takhle umí. Na Vršovické/V Olšinách se mi cyklopruh líbí protože vymezuje že auta mají jezdit spíš vlevo a ne uprostřed (ve smyslu prostředek mezi levým okrajem zaparkovaných aut a levým obrubníkem) a tak mi přijde že plynule jedou a „předjíždí“ s větším odstupem a dále můžu jet dopředu a pak svým tempem na semaforech.

Osobně se tedy u infrastruktury pro „dítě a babičku s nákupem“ bojím, že bude navržena na rychlost 15 km/h (rozhledové poměry, poloměry zatáček, chování ostatních - nerozhlížení se…), což pro stávající cyklisty (i mě) znamená veliké zpomalení a to nevadí lidem co jedou za roh na nákup, ale když někdo jede delší cestu, tak je to k ničemu. Například jak se furt vzhlíží k té „cyklostezce na Magistrále“ tak si moc nedokážu představit cyklostezku, kde se ve směru z kopce bude dát fičet alespoň 30, protože míň znamená zpomalení oproti stávajícímu stavu.

> Ono by vám asi prospělo podívat se ven z bubliny a možná budete překvapen.

Z bubliny jaké a překvapen čím? Že lidi chtějí dýchat hodnoty NOx a PMxx zmíněné v článku? (v bublině cyklistů se IMHO nepohybuji, lidí co jezdí více po Praze znám fakt jenom pár, a ostatní to nedělají, a to z pro mě úplně nepochopitelných důvodů, dokonce i když třeba bydlí u A2 a pracují u A2 a nedělí je centrum, takže nevím jakou jinou infrastrukturu by ještě chtěli, a pak ještě chodí cvičit do fitka)

Jinak teď mě ještě napadá, že by stálo za to zjistit, jestli náhodou většinu toho znečištění negeneruje jen pár procent aut - viz aféra Dieselgate, omylem nefunkční katalyzátory (člověk se o tom dozví až za dva roky na technické), nebo největší hrůza, úmyslně vylámaný DPF (kdybych chodil po ulici s netriviálně velkým radioaktivním zářičem, tak je z toho hlavní reportáž ve zprávách; když si někdo vyláme DPF se stejným účinkem na okolí, tak to nikdo neřeší, přitom by třeba mohli policajti namátkově měřit výfuky).

Mimochodem ještě mě napadlo takové srovnání, proč se to furt řeší v tomto pořadí? „Nejdřív musíme počkat na Strahovský tunel/Blanku/Okruh, a pak konečně uděláme v Praze nejedovatý vzduch.“ A ne „Uděláme nejedovatý vzduch, a pak budeme stavět okruhy a umožníme tím průjezd obrovskému množství aut.“ Přitom v jiných případech by nám to přišlo úplně absurdní: třeba když stavíme jadernou elektrárnu, tak nejdřív postavíme stínění a až pak zapneme reaktor, ne? Není to že bychom zapli holý reaktor, a zatímco se okolí mění v pustinu a okolo začínají být lidi nemocní z ozáření, tak debatujeme o tom, jak postavíme stínění, ale musíme počkat až bude celé dokola ze všech stran :), a pak konečně zase bude možné okolo žít?

Kuba 2. 3. 2023, 15:24

@Jenda: obava z nutného zpomalení na magistrále v případě pořádné stezky použitelné pro mnohonásobně víc lidí je samozřejmě reálná, ale z pohledu města je naprosto jednoznačné, co tam chtít radši. Jestli spoustu pomalejších lidí na kolech, nebo pár rychlých jednotlivců. Centrum milionového města holt nikdy nebude vhodné místo pro "dálnice", kde by se dala pravidelně a ve špičce, ne při uzavření pro účely závodu/natáčení atd. využívat plná rychlost sportovních vozidel. Ať jde o silniční kolo se zkušeným sportovním jezdcem, nebo rallye speciál/sportovní auto / formuli se zkušeným pilotem. Plně chápu, že vás to bude mrzet, pokud k tomu dojde, ale to, že to tam nyní je pro velmi malou skupinu lidí možné, je z pohledu města neudržitelná a nepříznivá anomálie.

Na druhou stranu to nemusí být myslím nutně tak extrémní - celá magistrála by potřebovala i z jiných důvodů zklidnit a zpomalit auta na 30 km/h, což by podle mě mohlo vést k možnosti funkčního duálního uspořádání (drtivá většina lidí na kolech na "pomalé" stezce (ale furt oddělení od chodců, ne legalizovaný chodník bez přednosti na přejezdech vedlejších, atd.!) a rychlejší zájemci s auty tou třicítkou ve vozovce.

Další věc pak je, že pro dobu, kterou trvá cesta po městě, hraje většinou silnější roli plynulost a přímočarost, než maximální (leckdy jen teoreticky) dosažitelná rychlost na nějakém úseku. (magistrála od Vyšehradu po Vltavskou jsou 4 km, to je při padesátce 5 minut, při třicítce 8, tedy dost nepodstatný rozdíl. Při 15 km/h by to bylo 16 minut, to už je citelné, ale furt to opravdu není z pohledu cesty v podstatě přes celé centrum milionového města žádná tragédie). Vím, pocitově je to pro rychlého jezdce občas několik geologických období, ale tohle zdání často klame, v absolutních dobách jízdy to žádná tragédie není (to samé zkreslené vnímání se projevuje u řidičů aut, kdy pocit rychlosti je pro ně věc, kterou vnímají daleko silněji, než reálnou celkovou dobu jízdy).

Tomas 3. 3. 2023, 12:05
1
1

Jenda:
> Jak? Nestačí objezd Jesenice-Zbraslav-Ruzyně a tak musí jezdit přes město? A to se po dostavění severní části zlepší?
Možná jste málo chápavý nebo jste nikdy neviděl mapu Prahy, ale třeba Modletice Nehvizdy nebo Modletice Zdiby a v podstatě všechno od D1 po D8.

> Osobně se tedy u infrastruktury pro „dítě a babičku s nákupem“ bojím, že bude navržena na rychlost 15 km/h (rozhledové poměry, poloměry zatáček, chování ostatních - nerozhlížení se…), což pro stávající cyklisty (i mě) znamená veliké zpomalení a to nevadí lidem co jedou za roh na nákup, ale když někdo jede delší cestu, tak je to k ničemu. Například jak se furt vzhlíží k té „cyklostezce na Magistrále“ tak si moc nedokážu představit cyklostezku, kde se ve směru z kopce bude dát fičet alespoň 30, protože míň znamená zpomalení oproti stávajícímu stavu.

Takže vám vlastně současný stav vyhovuje a nejde vám o rozvoj městské cyklistiky. Není vaše uvažování trochu sobecké. Přípomíná mi to stejný postoj jako tady má většina k autům. Pozor aby se vám tohle v budoucnu nevrátilo. Vlastně tedy nechápu na co si ohledně infrastruktury stěžujete (jasně vím aby byla cyklostezka na magistrále).

> Jinak teď mě ještě napadá, že by stálo za to zjistit, jestli náhodou většinu toho znečištění negeneruje jen pár procent aut - viz aféra Dieselgate, omylem nefunkční katalyzátory (člověk se o tom dozví až za dva roky na technické), nebo největší hrůza, úmyslně vylámaný DPF (kdybych chodil po ulici s netriviálně velkým radioaktivním zářičem, tak je z toho hlavní reportáž ve zprávách; když si někdo vyláme DPF se stejným účinkem na okolí, tak to nikdo neřeší, přitom by třeba mohli policajti namátkově měřit výfuky).

Bingo chtělo by nejdřív zjistit, co za tím je a jak to skutečně zlepšit a ne jenom přemístit jinam. Ale v současné době je moderní si kopat do aut.

> Mimochodem ještě mě napadlo takové srovnání, proč se to furt řeší v tomto pořadí? „Nejdřív musíme počkat na Strahovský tunel/Blanku/Okruh, a pak konečně uděláme v Praze nejedovatý vzduch.“ A ne „Uděláme nejedovatý vzduch, a pak budeme stavět okruhy a umožníme tím průjezd obrovskému množství aut.“ Přitom v jiných případech by nám to přišlo úplně absurdní: třeba když stavíme jadernou elektrárnu, tak nejdřív postavíme stínění a až pak zapneme reaktor, ne? Není to že bychom zapli holý reaktor, a zatímco se okolí mění v pustinu a okolo začínají být lidi nemocní z ozáření, tak debatujeme o tom, jak postavíme stínění, ale musíme počkat až bude celé dokola ze všech stran :), a pak konečně zase bude možné okolo žít?

Tohle už je normální blábol. To srovnání úplně kulhá ne na jednu nohu, ale je bez nohou. Jak chcete ten nejedovatý vzduch udělat, když ani nevíte co je jeho největším znečišťovatelem? Problém s magistrálou se řeší 30let a nikam se to moc neposouvá. Řešení(okruhy a radiály) je na stole jenom mít vůli to dotáhnout. Zavření magistrály bez alternativy není řešení, ty auta se jenom přesunou jinam, třeba paradoxně do centra (v Hostivaři, Bohdalecká, Nuselská, Jana Želivského, Zenklova vám za to určitě poděkují a poplácají po zádech), myslet si, že jich nějak ubyde je celkem bláhové a nakonec to může vypadat, že jich přibylo protože budou všude.

Tomáš 3. 3. 2023, 23:48
3
3

> Zavření magistrály bez alternativy není řešení, ty auta se jenom přesunou jinam

Vy zcela mylně předpokládáte, že poptávka po dopravě je konstantní. To prostě není pravda. Poptávka po dopravě (=kolik lidí se někam dopravuje) je do značné míry dána nabídkou (kapacitou různých forem dopravy). To funguje oběma směry. Postavte někam železnici a lidi začnou jezdit vlakem (i když by předtím seděli na zadku). Postavte někam dálnici, lidi začnou jezdit autem (zadek ditto). Jedno nebo druhé zrušte a lidi zas budou sedět. Samozřejmě že ne všichni, ale velká část z nich. Obodbně to funguje s infrastrukturou pro cyklisty a jinými formami dopravy.

Samozřejmě předpokládám, že na místech spojených dálnicí/železnicí/atp. jsou cíle cest a zdroje cest (obchody, školy, bydlení atp.).
Kdyby se uzavřela celá, část dopravy se přesune. Ale když se sebere jeden pruh, myslím, že to bude právě tak ten úbytek, který půjde na vrub tomu, že se tam lidem přestane vyplatit jezdit.

Jenda 4. 3. 2023, 00:19
2
1

> Možná jste málo chápavý nebo jste nikdy neviděl mapu Prahy, ale třeba Modletice Nehvizdy nebo Modletice Zdiby a v podstatě všechno od D1 po D8.

Nebo jsem špatně položil otázku. Ptal jsem se na řekněme levé dvě třetiny koleček z obrázku z článku https://mestemnakole.cz/app/uploads/2023/02/mapa_praha_znecisteni_mista-1536x1130.jpg

Modletice - Nehvizdy: nevede po magistrále či nábřežích a už vůbec ne po Evropské či přes Břevnov; Modletice - Zdiby: kupodivu taky ne (Jižní Spojka a tunely). Sám jste psal že nedostavěný MO ničí prostředí na Spořilově; s nábřežím, magistrálou, Ječnou (fotky v článku), Žitnou, Rumunskou… ale ani třeba Plzeňskou nesouvisí.

> Takže vám vlastně současný stav vyhovuje a nejde vám o rozvoj městské cyklistiky.

Relativně mi vyhovuje současný stav z hlediska infrastruktury, ale extrémně mi nevyhovuje z hlediska kvality vzduchu (v tomto vzhlížím k autům na baterky, ale to bude tak za 20 let, navíc jak jsem psal bojím se že neúměrně mnoho znečištění dělají lidé s diesely bez DPF apod., kteří přejdou na baterky jako poslední), nesmyslného parkování (neexistence krátkodobých stání) a trochu obecné zacpanosti (v tom mi naštěstí pomáhá můj podivný denní režim, kdy vstávám pozdě a chodím spát pozdě, takže špičku většinou minu).

> Jak chcete ten nejedovatý vzduch udělat, když ani nevíte co je jeho největším znečišťovatelem?

Auta?

Btw. vy teda víte třeba jaký je podíl aut co ve špičce v různých ulicích Prahy tranzitují z důvodu neexistence východní a severní části vnějšího okruhu?

> Řešení(okruhy a radiály) je na stole jenom mít vůli to dotáhnout.

Jenom aby se po dostavbě stávajících „konečně okruhů“ (Modletice - Běchovice a Dolní Chabry - Kněževes nebo kam že to povede) neobjevil nějaký další důvod proč to vlastně není kompletní a musíme počkat na nějakou další stavbu, stejně jako se teď po dostavbě jižní a západní části D0, Strahovského tunelu a Blanky „nedá nic dělat“ třeba s Malou Stranou.

Jenda 5. 3. 2023, 14:45

Ohledně infrastruktury a názoru veřejnosti mě zaujal tento tweet (resp. reakce na něj): https://twitter.com/mestemnakole/status/1630946993915740167

Tomáš 5. 3. 2023, 15:48

Je to docela síla ale nevydával bych Twitter za veřejnost.

Tomas 6. 3. 2023, 10:53

@Jenda
> Nehvizdy nebo Modletice Zdiby a v podstatě všechno od D1 po D8.

> Nebo jsem špatně položil otázku. Ptal jsem se na řekněme levé dvě třetiny koleček z obrázku z článku https://mestemnakole.cz/app/uploads/2023/02/mapa_praha_znecisteni_mista-1536x1130.jpg

> Modletice - Nehvizdy: nevede po magistrále či nábřežích a už vůbec ne po Evropské či přes Břevnov; Modletice - Zdiby: kupodivu taky ne (Jižní Spojka a tunely). Sám jste psal že nedostavěný MO ničí prostředí na Spořilově; s nábřežím, magistrálou, Ječnou (fotky v článku), Žitnou, Rumunskou… ale ani třeba Plzeňskou nesouvisí.

Jste natvrdlý? Já vám napíšu, že neexistencí východní a severní částí Pražského okruhu trpí i jih Prahy a že spojnice mezi D1 až D8. Nikde jsem nepsal, že musí přes magistrálu (ale chápu vaše postižení se zaměřením pouze na magistrálu je tu známé). Z příkladů si vyberete Modletice Zdiby a tvrdíte, že se tam jede tunely (kde to podle mapky je ještě horší než na vámi nenáviděné magistrále), což 1. není vždy pravda, protože když není provoz je cesta po magistrále nejrychlejší, a za 2. se do těch tunelů dostanou asi teleportem a prostředí na Spořilově a v tunelech je vám úplně jedno. Navíc článek je obecném znečištění vzduchu v Praze a ne pouze magistrále, na kterou se pořád dokola upíráte.

> Relativně mi vyhovuje současný stav z hlediska infrastruktury, ale extrémně mi nevyhovuje z hlediska kvality vzduchu (v tomto vzhlížím k autům na baterky, ale to bude tak za 20 let, navíc jak jsem psal bojím se že neúměrně mnoho znečištění dělají lidé s diesely bez DPF apod., kteří přejdou na baterky jako poslední), nesmyslného parkování (neexistence krátkodobých stání) a trochu obecné zacpanosti (v tom mi naštěstí pomáhá můj podivný denní režim, kdy vstávám pozdě a chodím spát pozdě, takže špičku většinou minu).

Takže vám nejde aby se to zlepšilo pro všechny (jak infrastruktura, tak vzduch) ale jde vám jenom o to aby se vám dýchalo lépe, to že se to zhorší někde jinde je vám úplně šumák.

> Btw. vy teda víte třeba jaký je podíl aut co ve špičce v různých ulicích Prahy tranzitují z důvodu neexistence východní a severní části vnějšího okruhu?

To je naprosto nepodstatné zda se jedná o tranzit nebo ne.

> Jenom aby se po dostavbě stávajících „konečně okruhů“ (Modletice - Běchovice a Dolní Chabry - Kněževes nebo kam že to povede) neobjevil nějaký další důvod proč to vlastně není kompletní a musíme počkat na nějakou další stavbu, stejně jako se teď po dostavbě jižní a západní části D0, Strahovského tunelu a Blanky „nedá nic dělat“ třeba s Malou Stranou.

Jenom aby se nám tady neobjevili mimozemšťani.

Zdeněk Novák 6. 3. 2023, 15:43

Jak tu tak čtu diskusi o magistrále a chybějícím okruhu...
Východní část okruhu by odklonila tranzit, který se dnes na magistrálu dostává buď přes "brejle", nebo ulicí Železničárů. Obě tyto možnosti se navíc na těch "brejlích" sbíhají jedním pruhem, přičemž ta část, co jela po Argentinské dá přednost té části co jela po Železničářů.

A teď otázka - jak pomůže hotový okruh magistrále? Ubere 5 % provozu? 10 %? 90 %

Jenda 6. 3. 2023, 21:14

> Já vám napíšu, že neexistencí východní a severní částí Pražského okruhu trpí i jih Prahy

"Trpí" je docela eufemismus pro to, že se situace otevřením západní a jižní části okruhu vůbec nezměnila. Pod "trpí" bych si představil něco jako "je to lepší než když nebyl okruh vůbec, ale furt jsou tam velké problémy".

> kde to podle mapky je ještě horší než na vámi nenáviděné magistrále

Čili tvrdíte, že ta čísla v mapě jsou spad z odtahových komínů z tunelů?

> což 1. není vždy pravda, protože když není provoz je cesta po magistrále nejrychlejší

Toto bude platit i po dostavění okruhů.

> a za 2. se do těch tunelů dostanou asi teleportem a prostředí na Spořilově a v tunelech je vám úplně jedno

Není mi to jedno, explicitně jsem to několikrát psal. Snažím se dívat na místa která již byla obkroužena a z nich dedukovat že samotné "až bude okruh" nestačí a naopak věci co se musí udělat "až bude okruh" se na západní straně mohou dělat již teď.

> Navíc článek je obecném znečištění vzduchu v Praze a ne pouze magistrále, na kterou se pořád dokola upíráte.

S okruhy jste tady začal vy.

> Takže vám nejde aby se to zlepšilo pro všechny (jak infrastruktura, tak vzduch) ale jde vám jenom o to aby se vám dýchalo lépe, to že se to zhorší někde jinde je vám úplně šumák.

Chtěl bych skvělý svět pro všechny, ale nejsem všemohoucí bůh, takže se zabývám přednostně problémy, které mám pod nosem. Ale co se týče infrastruktury, tak Kuba (v jiných diskuzích tady) a některé příspěvky na twitteru mě dost nalomili, stále si myslím, že pro dospělého člověka je Praha na kole v pohodě sjízdná, ale ty děti jsou fakt důležitý use-case.

> To je naprosto nepodstatné zda se jedná o tranzit nebo ne.

Je to naprosto zásadní, protože pokud se nejedná o tranzit, tak okruh nepomůže. A je to ještě zásadnější když podobně silné důkazy vyžadujete od jiných ("když ani nevíte co je jeho největším znečišťovatelem"), a ještě zásadnější když tvrdíte takové dost silné věci, jako že majorita provozu na magistrále je tranzit D1-D8.

> Jenom aby se nám tady neobjevili mimozemšťani.

To nejsou nějací hypotetičtí mimozemšťani, to je naprosto reálná situace právě tady a teď na Plzeňské nebo Malé Straně. Tato místa již nikdy nebudou více obkroužena než teď. (jsem ochoten slevit z té magistrály a tu Evropskou a Patočkovu jsem napsal vyloženě omylem, to se omlouvám, měl jsem na mysli Plzeňskou a pak Bucharovu)

Jenda 6. 3. 2023, 21:16

> Toto bude platit i po dostavění okruhů.

OK tady máte pravdu že kompletní D0 bude asi _vždy_ rychlejší, i bez započítání provozu na magistrále.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat