Práva a povinnosti chodců a cyklistů na přechodech a přejezdech

Publikováno: 04. prosince. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021
Publikováno: 04. prosince. 2018, 1 min. čtení
Aktualizováno: 16. ledna. 2021

Nedávno se rozhořelo další kolo debaty o právech a povinnostech chodců na přechodech a cyklistů na přejezdech. Tento článek se nebude věnovat tomu, zda má cyklista právo přejíždět komunikaci po přechodu pro chodce, jako o tom pojednával web Brno na kole. Shrnuje ale, co mají chodci na přechodech a cyklisté na přejezdech společné a v čem se úprava jejich práv a povinností podle zákona č. 361/2000 Sb. liší.

Je pravda, že poslední změnou zákona v roce 2016 bylo výrazně posíleno postavení přejezdů pro cyklisty a úprava práv a povinností v řadě bodů byla sloučena. V některých bodech jsou ale i nadále práva a povinnosti chodců a cyklistů řešena odlišně.

Poznámka: Pro rychlejší orientaci je úprava práv a povinností totožná pro chodce a cyklisty zvýrazněna modře, úprava týkající se výhradně chodců zeleně a úprava týkající se výhradně cyklistů fialově. Úprava, která chodce a cyklisty nerozlišuje, může ale znamenat, že mají odlišná práva a povinnosti, je zdůrazněna oranžovou barvou.

Obecně

§57 (5) (…) Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.

Totožná úprava

§17 (5) Řidič nesmí předjíždět (…) d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi

§24 (4) Řidič nesmí otáčet a couvat (…) c) na přechodu pro chodce, d) na přejezdu pro cyklisty

§27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát (…) c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

Platí tedy stejná pravidla pro stání, předjíždění, otáčení a couvání v blízkosti přechodů a přejezdů.

Odlišnosti v povinnostech řidiče

§5 (2) Řidič nesmí
(…) f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje,
g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání

§5 1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem 

4 body: při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky.

§5 (2) Řidič nesmí (…) h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty

Odlišnosti v povinnostech chodce / cyklisty

§53 (3) (…) Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

§57 (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Na neřízených přechodech a přejezdech tedy jednoznačně platí větší ochrana chodce. Chodec má při vstupu do vozovky méně povinností, řidič se pak v případě chodce musí chovat ohleduplněji než v případě cyklisty. Úprava na přejezdu pro cyklisty fakticky odpovídá situaci, jako kdyby cyklista dával standardní přednost v jízdě. Vztah „auto – cyklista na přejezdu“ je prakticky shodný se vztahem „tramvaj – chodec na přechodu.“

Chodec je dále – na rozdíl od cyklisty – chráněn na vícepruhových komunikacích před „přejetí druhým pruhem“. Explicitně je také zmíněna povinnost neohrozit chodce při odbočování bez ohledu na přítomnost přechodu. Tato povinnost se v případě cyklistů vztahuje jen na odbočování přes přejezd pro cyklisty. Konečně, ohrožení chodce na přechodu je (na rozdíl od ohrožení cyklisty) bodovaný přestupek.

Tato odlišnost částečně vyplývá z postupného vývoje právní úpravy, i z toho, že cyklista se k přejezdu blíží větší rychlostí než chodec a je tak hůře zaregistrovatelný. Pro řidiče je také obtížnější vyhodnotit, zda blížící se cyklista bude přejezd vůbec přejíždět. Některé prvky (úprava křížení víceproudových komunikací nebo úprava pro odbočování) by ale sjednoceny být určitě mohly.

Signalizované přechody a přejezdy

§70 (2) (…) c) signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“ (…) může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.

(…) e) signál se zelenou směrovou šipkou nebo šipkami (například „Signál pro přímý směr“, „Kombinovaný signál pro přímý směr a odbočování vpravo“) možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují. Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5,

(…) g) signál „Doplňková zelená šipka“ svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.

Na signalizovaných přechodech a přejezdech tedy platí totožná úprava při jízdě na plný zelený signál. Stále je ale odlišná úprava při odbočování na doplňkovou zelenou šipku, kde se povinnost odbočujícího řidiče neohrozit a neomezit účastníky provozu v přidruženém prostoru vztahuje pouze na chodce. Cyklisty na přejezdu je v tomto případě zakázáno pouze ohrozit, jak to vyplývá z obecné úpravy. Odlišnost je i při odbočování na směrové signály. Starší úprava, která zde ukládala dávání přednosti výhradně chodcům, byla totiž zcela odstraněna, a platí tak obecná úprava pro odbočování, přecházení a přejíždění přejezdů. Pro cyklisty tak i v případě zeleného signálu platí §57 (8), což je velmi neintuitivní.

Další drobné odlišnosti

Úprava přecházení je často podrobnější, chodci je například ukládáno používat pro křížení komunikací přechody pro chodce či podchody a nadchody, jsou-li v blízkosti, pro cyklistu takové omezení neplatí.

Závěr

Práva a povinnosti chodců a cyklistů při křížení komunikací jsou tedy i nadále odlišná, zejména na nesignalizovaných přechodech. Bylo by tudíž vhodné pokračovat ve sjednocení úpravy, zejména pro ty typy signalizovaných křižovatek, kde nyní platí odlišná úprava.

Vratislav Filler
Zakladatel mapy a webu Prahou na kole, předchůdců tohoto magazínu. Zaměřuje se analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

újezďák 4. 12. 2018, 12:27

Jako cyklista a chodec bych dodal osobní zkušenost, že cyklisté jsou bohužel při jízdě na kole po silnici vůči chodců a bohužel i kolegům cyklistům na přechodech / přejezdech pro cyklisty řádově netolerantnější než ostatní účastníci provozu.

Situace, kdy auto pouští chodce na přechodu a je podjeto cyklistou, který se mezi chodce nemilosrdně vrhne vidím často a pokaždé mi to hnu žlučí... při přejezdu ulice Podle Kačerova na cyklopřijezdu mě letos na podzim chlapík na kole minul asi o 20 cm , přitom auto stálo a pouštělo mě.... a ještě na mě cosi vřeštěl o de.....

DJ 4. 12. 2018, 12:46

Situace, kdy auto pouští chodce na přechodu a je podjeto cyklistou, který se mezi chodce nemilosrdně vrhne vidím často a pokaždé mi to hnu žlučí…

Tohle mám obráceně: když se coby cyklista blížím k přechodu, kde bude přecházet chodec a nezaberu během brzdění pruh, na 90 % mě auto předjede a když bude chodec moc daleko v přechodu, nedopadne to dobře…

újezďák 4. 12. 2018, 13:00

DJ, když jako cyklista pouštím, tak pruh zabírám :) to je automatika, ale když mě v té chvílí podjede cyklista, který vesele projede " protože tam má místo" tak mě pak napadá, že si tam příště budu muset lehnout s kolem vedle sebe.... a to vůbec nemluvím o tom, když jako cyklista stojím na červenou a cyklokolegové jedou dál, aby byli " konkurenceschopní "....

TomášM 4. 12. 2018, 14:01

újezďák: Souhlasím, taky se setkávám s tím předjížděním, když stojím na červenou například v prostoru pro cyklisty (V 19) a buďto kolem mě rovnou projede přes křižovatku a nebo vlítne mezi chodce na přechod a za křižovatkou hned zpět. Velmi často se s tím setkávám na Vršovické.

Neo Moucha 5. 12. 2018, 09:22

V extrémním případě mne jednou poté, co jsem zabral pruh a pouštěl chodce, dokonce auto podjelo částečně po chodníku na straně, kde chodci nebyli, obruba tam byla sježděná do 0, to jsem fakt zíral a chodci uskakovali... A nebylo to v místě, kde by auta jezdila 50...

újezďák 5. 12. 2018, 12:44

jojo taky mi cyklista skočil na obrubník a pak jel skrz sešikmenou část přechodu přímo mezi lidmi, chápu ho on na kole neměl brzdy a pomalejší jízda by mu dostatečně netiskla k hlavě bekovku , tehdy jsme tam stáli na červenou všichni, tedy dva cyklisté a nevím kolik aut, ale tento zástupce rodu brzdím jen v cíli nás úspěšně prokličkoval... a na koho pak lidi v autech a na přechodu zahlíželi ? No přece na nás cyklisty kteří znají, respektují a dodržují pravidla silničního provozu, mimochodem ten člověk pak o kus dál projel tramvajovou zastávkou kde zrovna lidi nastupovali a vystupovali do silnice.... velmi typický aktivní škůdce dopravní cyklistiky v akci ...

MM 5. 12. 2018, 16:35

Když přecházím na Národní (u Platýze), tak mi tak 80% aut dá přednost, když ve Vodičkový u vyústění Palackého, tak je to podobné. Z cyklistů ... jedoucích po vozovce ... tak ... ale jo, před časem jeden na té Národní fakt přibrzdil.

Prostě stojím na kraji a mám nakročeno:-), aby bylo opravdu echt jasný že chci přecházet. Drtivá většina aut začne přibržďovat. Cyklisté šlapou pořád dál a mají mě zcela na háku.

Třeba jim křivdím a na poslední chvíli by to před tím přechodem zastavili, ale nějak nemám chuť to zkoušet.

To není nějaká óda na auta, na takové Olšance mi před přechodem na refýž jednou projelo v klidu snad 8 aut a nepřibrzdilo ani jedno, takže dobytků za volantem je dost, ale z mé zkušenosti prostě cyklisti jedoucí po vozovce na přechody prostě kašlou. Všichni. Vám slušným zde se omlouvám, ale holt tvoříte statistickou chybu.

Vratislav Filler 5. 12. 2018, 16:48

MM: Chodce cyklista často pouští tím, že se s ním na přechodu vyhne, já třeba (když za sebou nikoho nemám) vybočuji do levé části pruhu, takže chodec může vstoupit do vozovky asi tak ve stejnou chvíli, jako kdybych mu dobrzdil před nos. V tramvajových kolejích je ovšem provádění tohoto manévru obtížné až nemožné. V kombinaci s kostkami je pak cyklista omezen i v rozjezdu. Pustit chodce třeba ve Vodičkově pro cyklistu často taky znamená, že bude mít za pár vteřin na hřbetu tramvaj, a místo jednoho chodce bude zdržovat sto lidí v ní.

kombucha 5. 12. 2018, 18:50

No mne se naopak obcas stava, ze chodci se nenechaji pustit a nechapou, ze zastavuji kvuli nim; nejdou ani v pripade, ze v protismeru je volno.

Neo Moucha 6. 12. 2018, 08:56

Chuťovka je pouštět chodce na tomto přechodu: https://mapy.cz/zakladni?x=14.4139416&y=50.0728885&z=18&pano=1&pid=56083523&yaw=3.249&fov=1.257&pitch=0.250
Protože když začnete zpomalovat zhruba z místa záběru, nemáte ještě šanci zabrat pruh a auta v tomto místě jedou celkem rychle, vezmou vás zleva, načež zjistí, že ten pruh se sakra zužuje. Takže výsledkem je, že vás div nevezmou bokem, protože o tolik rychleji, než vy zase nejedou... (Že je ve špičce stejně dojedete a předjedete v koloně před semafory před železničním mostem, to si prostě řidiči motorových vozidel ne a ne uvědomit...) Když nakonec úspěšně zastavíte před přechodem uprostřed pruhu, modlíte se, aby vás zezadu něco neposlalo vpřed, nebo jste neslyšeli plechové bum - bum - bum :) A chodci? Tady jsou tak zvyklí, že je prakticky žádné auto nikdy nepustí (osobně jsem viděl snad 1x za 12 let), že vlastně ve chvíli, kdy se blíží cyklista koukají všichni do chytrých telefonů místo aby uzřeli, že je pouštíte...

újezďák 6. 12. 2018, 10:13

Neo Moucha, no nevím, jezdil jsem tam tudy velmi pravidelně takových 10 let ( řekněme 3x-4x týdně, ale poslední rok - dva už méně) a rozhodně jsem tam na svém kole neměl nikdy potřebu začít brzdit 40 metrů před přechodem, mám na něm diskové brzdy a tak dlouhou dráhu bych potřeboval možná kdyžbych jel 50kou na žiletce na mokré vozovce z kopce :)
A že jsem tam kvůli chodcům stál dost často si taky pamatuji a popravdě i tam jsem viděl cyklisty, kteří to prostě protlačí vedle stojícího automobilu řidiče, který pouští chodce , když to není nákladák.... já na to smýkání se někomu po zrcátku holt nemám koule..

A zrovna tohle je i místo, kde se chodci nerozpakují nakročit, když jede tramvaj a dodnes jsem si myslel, že valná většina účastníků provozu to o tomhle místu ví :) Inu vidím, že neví....

Jiří Boháč 6. 12. 2018, 11:28

Situace, ve které se často cítím hodně nesvůj: jedu po kolejích (navíc třeba v místě, kde ani auta nesmějí), za mnou tramvaj, a u přechodu chce přecházet chodec. Kdybych tam nebyl, chodec tam nevleze, protože před tramvají přednost nemá. Vyhodnotím to jak kdy, a dobrý pocit z toho nemám ani v jednom případě.

Jinak se snažím pouštět každého, a je pravda, že lidi to často nečekaj.

josuk 6. 12. 2018, 12:50

Jak to čtu, prosím Vás buďte hlavně opatrní při dávání přednosti chodcům. V jedné stopě je to prostě nebezpečné a u kola, které nemá ani brzdové světlo zvlášť. Těch maminek, co se otáčí za robátkem nebo píšou sms a skončí s SUV v kufru aut před přechodem je hodně. Dokonce i do autobusu narazí. Se skútrem jsem skončil takhle málem na kapotě auta za sebou. Tak to řeším spíš zpomalením, s ohledem na situaci za sebou, a opatrným vyhnutím se chodcům a jsem připravený, že tam vyběhně něco dalšího, třeba dítě. Samozřejmě jiná situace je, když už nějaké auto zastaví, pak jsou povinní zastavit všichni ve stejném směru, ale i tak nezůstávám za jeho kufrem spíš vedle, abych se nestal součástí případného kulečníku.
A to že se chodec nerad nechá pustit cyklistou je docela v pořádku. Jednak ho má radši na očích než za zády a jednak někteří chodci aby přešli potřebují pořádnou horu železa, která jim tam zastaví! ;-) Pokud tam nic nestojí a ani v dálce se neblíží, nejdou… ;-)
Čili opatrně, chodce pouštět s ohledem na vlastní bezpečí! A před souvislými proudy turistů chodců, (Stěpánská, Václavák) nezastavovat vůbec ale velmi pomalým posunem se transponovat skrz dav.. ;-)

(pokud jedu v místě, kde auta nesmějí nemá cenu "pouštět" chodce před tramvaj.. ono i těch případů kdy z jedním účastníkem puštěný chodec skončil tragicky nebylo málo)

MM 6. 12. 2018, 12:51

Takže se stačí vyhnout.

To je v daném případě celkem kreativní výklad pojmu "neomezit".

Já mám čím dál častěji pocit, že tady se z pozice cyklistů vůči pěšákům argumentuje velmi podobným způsobem, jako argumentují řidiči motorových vozidel vůči cyklistům.
A moc se to zde s nadšením nesetkává.

Vratislav Filler 6. 12. 2018, 14:59

MM: Tak si uděláme demonstrativní session. Půjčím Vám kolo a vy nám předevedete, jak se to má správně dělat. Vy budete dělat cyklistu, my chodce. Ten přechod ve Vodičkově mám sto metrů od kanclu, můžeme se do toho pustit hned v pondělí odpoledne.

újezďák 6. 12. 2018, 15:52

Vratislav, no spíš se tady zatím probíralo jak to určitá část cyklistů nedělá :) Můžeme se bavit i o tom , jak to " ohromně pomáhá" vztahu ostatních účastníků provozu k cyklistům...

Jako momentální zimní chodec s klidem můžu říci, že řidiči aut a MHD zastavují v místech kudy chodím přes silnici v zásadě skoro vždy ( asi se bojí) a třeba od poslíčků ( což je převážná část cyklistů, které teď potkávám) se dá čekat buď sssession ( aby jsme byli jazykově světový :) s průjezdem přechodu pro chodce těsně za zády chodce nebo těsně před jeho obličejem , asi mají bonus za dřívější doručení ? :)
Ono se stačí podívat na některá videa pana pražského cyklisty, který tepe dopravní neřádstvo tím, že sviští po obrubnících, kolem východů z domů na chodnících a podjíždí i jednotlivá auta, která zrovna mají " session" pouštění přecházejících chodců :) a o tom to je, hlasitě tepat a přitom prasit a ještě to dávat na web....

Vratislav Filler 7. 12. 2018, 09:22

újezďák: Pražský cyklista je exot.

újezďák 7. 12. 2018, 10:27

asi ano , ale jeden takový ,mediálně hlučný, exot může městské cyklistice nadělat víc škody než by se dalo čekat.

Nad pár z jeho videí se loni rozčilovali kolegové ve smyslu, jestli i my, tedy ti co z naší práce jezdíme na kolech, se chováme jako prasata :(

TomášM 8. 12. 2018, 09:47

Pražský cyklista mě slušně řečeno hodně štve, protože si ty přestupky sám nahrává na YT a ne, že by u toho byl zachycen někým jiným. Další produkty vidím, co cyklistice v Praze nepomáhá je, že a nebojím se napsat více jak 50% cyklistů nedává znamení o změně směru jízdy a to je hodně nebezpečné pro všechny účastníky provozu, ne jen pro ně samotné. Někdy mě přijde, že jsem jediný, kdo ty znamení dává.

TomášM 8. 12. 2018, 09:50

Další problém..... (oprava v předchozím příspěvku)

Tomáš 11. 12. 2018, 00:24

Já tedy lidem na přechodech většinou kynu, ať do něj vstoupí - podjedu je pak při obrubníku, když oni jsou už v přechodu. Přijde mi to jako oboustranně nejvýhodnější řešení. Když zaregistruji, že chtějí přecházet až v okamžiku, kdy bych to musel zadupnout, radši jedu dál, prudké brždění mi nepřijde bezpečné ,zvlášť když jsem se chvíli předtím neohlížel a nevím, co jede za mnou.

Pavel Mašek 31. 12. 2018, 22:25

Poslední dobou se hodně rozhořívá diskuze na různých místech a všude se prosazuje něco jiného (online svět - zde, Čistou stopou Prahou, Brno uvedené v tomto článku; poté také jsem hodně diskutoval s policistou, který při bezpečnostní akci stavěl cyklisty a informoval o povinné výbavě, co vlastně na kole má a nemá být, hodně jsme se rozcházeli v mnoha bodech; diskutoval jsem i s policistou, který ráno před školou staví auta na přechodě, když jdou děti do školy atd.) a je to jen důsledek polovičaté legislativy. Cyklista je pořád velmi slabý článek celého řetězu na silnici a měl by tedy být adekvátně chráněn, adekvátně jako chodec. Klaním se k tomu i z důvodu, že u nás je řízení auto v krvi zakořeněno úplně jinak než jízda na kole, kdy Češi se chovají na kole jako chodci zejména právě kvůli mnohaletému důrazu na výchovu řidičů motorových vozidel, ale veřejně se už prakticky nevzdělávají řidiči nemotorových vozidel. Z diskuzí ze sousedy vyplývá, že školy téměř abdikovaly na vodění dětí na tréninková hřiště simulující dopravu, v občanské nauce se nebere vůbec nic atd.

Nebudu se vyjadřovat k tomu, jak to je a není ohledně legislativy v praxi a následném trestání např. po nehodě, pač, jak jsem psal výše, každý ji vykládá jinak (aspoň že BESIP a Policie ČR ho mají jednotný) a neexistuje zatím mně známý soudní proces, který by uložil nějaký precedenc, ale jsem přesvědčen, že vzhledem k dlouhodobě rostoucímu počtu cyklistů a při troše důvěry ve vznikající vhodnou cyklistickou infrastrukturu můžeme rostoucí počet očekávat i nadále, bych se nebál vůbec povinných testů z dopravních předpisů například právě v rámci občanské výuky. Nemůžu asi čekat, že bude ve škole cyklistická škola se závěrečnými testy pro cyklistický řidičák, jako tomu je v Nizozemsku, ale minimálně by to přispělo k pochopení obou nesvářených stran - cyklisté vs motoristé.

Mnoho lidí si řekne, že jsem naivní, že na to není ve škole čas atd. Jsem opačného názoru. Není to tak dávno, co nejmenované médium vydalo článek o tom, jak je kantor i díte zahlceno zbytečnostmi, že pro samé dinosaury není v dějepise místo pro 20. století. To přesně popisuje současný vzdělávací systém, který dlouhodobě stagnuje, nevyvíjí se a v podstatě prezentuje českou politiku, kdy každý o problému ví, mluví o něm, ale žádné kroky, který by měly reálné dopady, se nedějí. Jediné, co se děje, ale nemá reálný dopad, jsou stále změny státních maturit, které dle jedné skupiny "odborníků" měly za cíl porovnávat úroveň škol a sjednotit výuku, nicméně když se každý rok mění podmínky maturit, těžko se dá něco porovnávat.

Líbil se Vám článek? Podpořte náš další obsah!
Stačí 10 Kč a minuta Vašeho času.

Vyberte prosím částku, poté budete přesmerováni na darujme.cz

Mohlo by vás zajímat